Čeká

Hledám varianty 'čeká' [ čekejte (2) čekej (1) čekáte (1) čekat (12) čekáš (2) čekáme (5) čekám (5) čekaly (1) čekalo (2) čekali (10) čekala (1) čekal (9) čekají (16) čeká (72) ]. Nalezeno 139 veršù.
Genesis 49:18...do paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodinečekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj nahrne, on se...
Numeri 24:24...břehů porobí Ašura, porobí Hebera, i je však čeká věčná záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů....
Soudců 3:26...- a hle, jejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud minul Pesilim a prchal směrem k Seiře. Když...
Růt 1:13...tuto noc vdala a porodila syny, copak byste čekaly, vyrostou? Copak byste se kvůli tomu zdráhaly...
1. Samuel 10:8...zápalné a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat sedm dní, než za tebou přijdu a oznámím ti, co máš...
1. Samuel 13:8...v Gilgalu a všichni jeho muži se třásli strachyČekal sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu...
1. Samuel 17:27...Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká toho, kdo by ho zabil. Jeho nejstarší bratr Eliab ale...
2. Samuel 16:3..."A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský...
2. Samuel 19:11...si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova...
1. Královská 20:38...oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj...
1. Královská 22:12...prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileádČeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel,...
1. Královská 22:15...o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpověděl. "Čeká úspěch. Hospodin je králi vydá do rukou." Král ho...
2. Královská 7:3...čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedímečekáme na smrt? Máme snad jít do města, když je ve městě...
2. Královská 7:9...dobrých zpráv, a my mlčíme! Bylo by trestuhodné čekat do rána. Pojďme to raději hned oznámit v...
2. Královská 7:13...co tu ještě zbyli. Všechny Izraelce přece stejně čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřežení a král je...
1. Letopisů 28:21...s veškerou prácí. Hodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému...
2. Letopisů 18:11...prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileádČeká úspěch! Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel,...
2. Letopisů 18:14...o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás úspěch. Padnou vám do rukou." Král ho však...
Ester 6:5...kůl, který pro něj připravil.) "Ano, v předsálí čeká Haman," odpověděli panošové králi. " vejde," řekl...
Ester 9:1...se mělo naplnit královské nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo:...
Job 3:9...zhasla její Jitřenka, nadarmo kéž by na světlo čekala, paprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou...
Job 3:21...a život zatrpklým; těm, kteří na smrt marně čekají, ji hledají víc než poklady; těm, kteří jásají...
Job 6:11...mám sílu, abych to vydržel? Copak ještě něco čeká v životě? Copak je síla z kamene? Copak je tělo...
Job 6:20...jejich důvěra je ale zamrzí - když k nim dorazíčeká je zklamání. Právě tak k ničemu jste teď vy: Vidíte...
Job 7:2...žije tu. Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně byly dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi...
Job 8:7... Tvé počátky budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká . Předchozích pokolení zeptej se, na jejich otce dej...
Job 14:14... copak ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal bys a se ti...
Job 15:24...ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král, jenž čeká na útok. To proto, že proti Bohu vztáhl ruku, proti...
Job 18:10... Při zemi na něj číhá smyčka, na stezce na něj čeká léčka. Odevšad ho děsí hrůzy, lepí se mu na paty...
Job 18:12...se mu na paty. Hladoví po něm pohroma, neštěstí čeká na jeho pád. Jeho kůži sžírá choroba, jeho údy hltá...
Job 20:26...skví. Kdejaká hrůza ho dostihla, na jeho poklady čeká černá tma. Pohltí ho oheň, jenž nebyl rozdmýchán,...
Job 27:14...tyranům. I kdyby měl spoustu dětí, všechny čeká meč, chlebem jeho ratolesti nenasytí se. Pozůstalé po...
Job 29:23...po mém slově, řeč je svlažovala jako krůpějeČekávali na jak na déšť, na jarní vláhu čekali dychtivě....
Job 30:26...Neměl jsem soucit pro chudáka? Když jsem však čekal dobro, přišlo zlo, namísto světla temno přepadlo....
Job 32:4...aby Joba usvědčili. Dokud mluvili s Jobem, Elihu čekal, protože byli starší než on. Když ale viděl, že ti...
Job 32:11...vyslovím své mínění. Dokud jste mluvili, jsem čekal, pečlivě jsem naslouchal vašim úvahám. Dokud jste...
Job 32:16...odpovědi, nemají, co by k tomu dodali! To mám čekat dál, když nic neříkají, když stojí na místě,...
Job 35:14...nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu nikdy netrestá a že se o...
Žalmy 40:2...zpěváka. Žalm Davidův. Na Hospodina jsem čekal toužebně a on se naklonil a uslyšel můj křik. Z vlhké...
Žalmy 45:14...před tebou pokoří! Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat zlatem protkaný. V barevném...
Žalmy 73:14...- zbytečně! Stíhán jsem ranami celý den, ráno  čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k...
Žalmy 106:13... Rychle však zapomněli na jeho činy, nechtěli čekat, jak se rozhodne. Propadli lačnosti v oné poušti,...
Žalmy 119:147... Před svítáním vstávám s voláním, na tvé slovo čekám s nadějí. Oka nezamhouřím, celé noci bdím, abych...
Žalmy 119:166... mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí!  Čekám, Hospodine, na tvé spasení a plním tvé příkazy. V...
Žalmy 120:3...rtů a lstivých jazyků! Jak budeš potrestán a co čeká , ty, který mluvíš lstivým jazykem? Šípy bojovníka...
Přísloví 3:25... Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé...
Přísloví 3:35... Moudrým připadne za dědictví sláva, tupce však čeká potupa. Slyšte, synové, otcovské poučení, dávejte...
Přísloví 6:33... kdo činí to, je sebevrah! Bití a ostuda na něj čeká, pohanu svou nikdy nesmaže. Žárlivost rozzuří...
Přísloví 8:34... tomu, kdo v mých branách denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejí! Kdo nalezl, nalezl život,...
Přísloví 9:18...tolik příjemný!" Netuší hňup, že podsvětí jej čeká: v pekelné jámě jsou ti, jež pozvala! Zde jsou...
Přísloví 11:27...je prodává. Kdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká se. Kdo doufá v bohatství, takový...
Přísloví 13:22...člověk zanechá dědictví vnukům, hříšníkovo jmění čeká na poctivé. Políčko chudých může vydat hojnost potravy...
Přísloví 19:29... ústa darebáků hltají hanebnost. Na drzouny čekají soudy, na hřbety tupců rány. Víno je drzoun a pivo...
Přísloví 20:22...na konci. Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na Hospodina - ten ti pomůže. Dvojí závaží se...
Přísloví 22:21...spolehlivé pravdy a předával ji těm, kdo na ni čekají: Neodírej chudáka - je přece chudák; u soudu...
Přísloví 23:21... k hltounům masa neřaď se. Pijáka i žrouta přece čeká bída, ospalost člověka do hadrů obléká! Poslouchej...
Přísloví 26:12...jsi člověka, co si moudrý připadá? Více se  čekat od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma je na cestě! Po...
Přísloví 28:10...jámy padne svůdce poctivých, na bezúhonné čeká skvělé dědictví. Boháč sám sobě připadá moudrý,...
Přísloví 29:20...jsi člověka, co v řeči pospíchá? Více se  čekat od hlupáka! Když někdo otroka odmalička hýčká, bude...
Kazatel 2:14...v tmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač...
Kazatel 2:15...ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dvaČeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec...
Kazatel 2:16...v budoucnu zapomene - jak moudrého, tak hlupáka čeká smrt. Proto omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec...
Kazatel 3:19... aby se ukázalo, že jsou zvěř. Lidi i zvířata čeká stejný osud - jeden umírá tak jako druhý, všichni...
Kazatel 7:2...smutku nežli do domu veselí. Každého člověka čeká konec - kdo je naživu, na to pomyslí! Lepší je...
Kazatel 9:2...pokaždé dopadá stejně: Spravedlivé i zlosyny čeká týž osud - dobré i zlé, čisté i nečisté, ty, kteří...
Kazatel 9:3...na všem, co se děje pod sluncem - že všechny čeká týž osud. Lidské srdce je navíc plné zloby a hloupost...
Kazatel 11:4...zůstane ležet, padl k jihu nebo na sever. Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na mraky, nikdy...
Kazatel 11:8... se raduje - ale přitom pamatuje, kolik jej čeká dnů v temnotě. Vše, co přijde, je zmar. Raduj se,...
Píseň 7:14... na našem prahu všechny rozkoše, nové i staréčekají - pro tebe, milý můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi...
Izaiáš 8:17... zapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem...
Izaiáš 30:18...vrcholu hory, jako korouhev na kopci. Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi...
Izaiáš 31:8... Před oním mečem budou utíkat a jejich mladíky čeká robota. Jejich pevnost se hrůzou rozpustí, jejich...
Izaiáš 44:11...boha a modlu odlévá, vůbec nic nezíská. Ostuda čeká všechny jeho stoupence - vždyť i umělec je jen...
Izaiáš 51:5... paže národům právo přinese. Ostrovy na  čekají, mou paži vyhlížejí s nadějí. Jen pozvedněte oči k...
Izaiáš 59:9...daleko, proto k nám nedosahuje spravedlnostČekáme na světlo, a hle - tma; na úsvit, ale kráčíme v...
Izaiáš 59:11...jako medvědi, tklivě naříkáme jako holubiČekáme na právo, ale žádné není, na spásu, ale ta je pryč....
Izaiáš 60:9... jako holubi k svému hnízdišti? Na zajisté čekají ostrovy a mořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé...
Izaiáš 64:3...by nějaký Bůh kromě tebe tak jednal s těmi, kdo čekají na něj. Zastáváš se těch, kdo rádi žijí správně, kdo...
Jeremiáš 6:6...Jeruzalému násep navršte! To je to město, které čeká trest - je naplněné útlakem! Jako ze studny tryská...
Jeremiáš 8:15...zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic dobrého neníčekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Od Danu je slyšet...
Jeremiáš 14:19...uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic dobrého neníčekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Uznáváme, Hospodine,...
Jeremiáš 20:10...ho! Pojďme ho nahlásit!" Všichni přátelé čekají na můj pád: "Třeba se nechá nachytat - pak se ho...
Pláč 2:16..."Konečně jsme je zničili! Na tenhle den jsme čekali a dočkali jsme se - je tady!" Hospodin vykonal to...
Pláč 4:17...jsme napínali, nás bolely, marně jsme pomoc čekali. Ze svých věží jsme vyhlíželi lid, jenž nebyl s to...
Ezechiel 13:6... ale oni říkají: ‚Tak praví Hospodin,' a čekají, že se to slovo naplní. Nejsou ta vaše vidění...
Daniel 2:9...prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdáločeká vás jediný trest.' Domluvili jste se, že mi budete...
Ozeáš 6:11... poskvrňuje se Izrael. Ale i tebe, Judočeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele...
Ozeáš 12:12...vás varuji. Gileád je však samý zlořád, proto je čeká zmar. Že v Gilgalu obětují býky? Z jejich oltářů budou...
Micheáš 1:12...v něm nemáte. Obyvatelé Marotu jen trnoučekají, kdy přijde úleva; Hospodin ale seslal pohromu k...
Micheáš 6:16...rady, a proto vás vydám zpustošení. Výsměch čeká vaše občany - budete tupeni, že jste můj lid!" Běda...
Micheáš 7:7...ve vlastní rodině. ale Hospodina vyhlížímčekám na Boha - on zachrání, můj Bůh vyslyší! Nejásej...
Abakuk 3:16...do kostí a nohy pode mnou poklesly. Budu však čekat na den soužení, jež stihne lid, který na nás útočí. I...
Sofoniáš 3:8...páchají hanebnost při všem, co dělají. Proto  čekejte, praví Hospodin, v den, kdy povstanu, abych...
Zachariáš 9:7...a stanou se jedním z judských rodů; Ekron pak čeká osud Jebusejců. Utábořím se při svém domě jako stráž...
Matouš 11:3...s otázkou: "Jsi Ten, který přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte...
Marek 12:40...domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Potom se posadil naproti pokladnici a...
Lukáš 1:21... do dne, kdy se ty věci stanou." Lidé zatím čekali na Zachariáše a divili se, že se tak dlouho zdržuje...
Lukáš 4:13...dokončil všechno to pokušení, opustil jejčekal na další příležitost. Ježíš se v moci Ducha vrátil do...
Lukáš 6:17... S těmi sestoupil z hory a stanul na pláni, kde čekalo množství jeho učedníků a veliká spousta lidí z...
Lukáš 7:19...s otázkou: "Jsi Ten, který přijít, nebo máme čekat jiného?" Když k němu ti muži přišli, řekli: "Jan...
Lukáš 7:20...s otázkou: Jsi Ten, který přijít, nebo máme čekat jiného?" Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil...
Lukáš 8:40...návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy...
Lukáš 16:25...dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi...
Lukáš 20:47...domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Když se rozhlédl, uviděl, jak bohatí...
Jan 18:4...a zbraněmi. Ježíš, vědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše...
Skutky 17:16...nejrychleji přišli za Pavlem. Když na Pavel čekal v Athénách a viděl, jak je to město plné model, jeho...
Skutky 20:5...a Tychikos a Trofimos z Asie. Ti šli napředčekali v Troadě na nás, kteří jsme po Svátku nekvašených...
Skutky 20:22... puzen Duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co tam čeká, ačkoli mi Duch svatý v každém městě potvrzuje, že ...
Skutky 20:23...mi Duch svatý v každém městě potvrzuje, že  čekají pouta a soužení. však na to nedbám; v životě mi...
Skutky 22:16...svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho...
Skutky 23:21...ani pít, dokud ho nezabijí. Jsou připraveničekají jen na tvé rozhodnutí!" Velitel pak mladíka...
Skutky 28:6...do ohně a nic zlého se mu nestalo. Domorodci očekávali, že oteče anebo náhle padne mrtev. Když ale dlouho...
Římanům 2:9... však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale...
Římanům 2:10... kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu...
Římanům 3:8...o nás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý trest. Nuže, jsme na tom lépe než...
Římanům 13:2...bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty,...
1. Korintským 11:33... Nuže, bratři moji, když se scházíte k jídlučekejte jedni na druhé. Kdo hlad, se nají doma,...
1. Korintským 16:11...na cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám. Pokud jde o bratra Apolla, velmi jsem ho prosil, aby...
1. Tesalonickým 3:4...jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo. Když jsem to...
2. Tesalonickým 2:7...čas. Tajemství této bezbožnosti ale působíčeká jen na to, zmizí ta překážka. se pak objeví ten...
2. Timoteus 4:8...jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán,...
Židům 6:8...trní, je bezcenná a blízká prokletí - nakonec ji čeká spálení. Milovaní, přestože takto mluvíme, jsme si o...
Židům 9:27...hřích. Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal...
Židům 9:28... kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají. Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít,...
Židům 10:13...oběť a usedl navždy po Boží pravici. Od doby čeká, mu budou nepřátelé položeni k nohám, neboť jedinou...
Židům 10:34...ztrátu svého majetku, vědomi si toho, že vás čeká lepší a trvalé bohatství. Nezahazujte proto svou...
Židům 13:4... je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud. Veďte nezištný život a buďte spokojeni s...
Jakub 2:13...podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdnýčeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí...
Jakub 5:1... boháči - plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají. Vaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli...
Jakub 5:7... do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očeká drahocennou úrodu země - trpělivě na ni čeká, dokud...
1. Petr 1:4...a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke...
1. Petr 3:20...dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo...
1. Petr 4:17...to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? "Je-li spravedlivý...
2. Petr 2:4...svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když...
2. Petr 2:9...zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty, kdo se...
2. Petr 2:17...to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma. Když honosně řeční o marnostech, lákají...
2. Petr 3:7...uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si...
Juda 1:6...uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. Právě tak to bylo se...
Juda 1:13...vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma. V sedmé generaci od Adama o nich...

Slova obsahující čeká: čeká (72) čekám (5) čekáme (5) čekání (2) čekáš (2) čekáte (1) čekávali (1) nečeká (5) neočekávejte (1) očekává (4) očekávající (1) očekával (10) očekávali (7) očekáváme (5) očekávání (4) očekáváním (1) očekávat (1) očekáváte (3) očekávejte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |