Čase

Hledám varianty 'čase' [ časy (24) časů (7) času (21) časem (1) časech (7) čase (28) čas (236) ]. Nalezen 281 verš.
Genesis 18:14...Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít...
Genesis 25:24...starší mladšímu bude služebník." Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten,...
Genesis 29:7...řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas shánět dobytek. Napojte ovce a jděte ještě pást." "To...
Genesis 29:21...ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy...
Genesis 38:27...Šelu!" A víckrát s nespal. Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během...
Genesis 47:29...let a dožil se věku 147 let. Když se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu:...
Exodus 2:11...Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým...
Exodus 13:10... Proto zachovávej toto ustanovení v patřičný čas rok co rok. Hospodin přivede do země Kananejců,...
Exodus 23:15...nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo ...
Exodus 34:18...nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v měsíci avivu jsi vyšel z Egypta....
Leviticus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného budečas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden...
Leviticus 23:4... jež budete vyhlašovat v jejich určený čas: Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach...
Leviticus 25:4...její úrodu. Sedmého roku však země sobotučas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole neosívej a...
Leviticus 26:4...a plnit je, dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své...
Numeri 9:2...na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého...
Numeri 9:3...čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej...
Numeri 9:7...člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš...
Numeri 9:13... je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích....
Numeri 13:20...přineste z země něco ovoce!" (Byl totiž právě čas prvních hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od...
Numeri 22:4...vůl spásá trávu!" Balák, syn Ciporův, byl toho času moábským králem. Vyslal posly k Balaámovi, synu...
Numeri 28:2...synům Izraele: Dbejte na to, mi v určený čas přinášíte oběti, můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou...
Deuteronomium 4:32...jim potvrdil přísahou. Vyptávej se na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi...
Deuteronomium 11:14...a celou duší, dám vaší zemi déšť v patřičný čas - déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obilí...
Deuteronomium 28:12...poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat...
Deuteronomium 32:35...pomsta, zjednám odplatu! Noha jim uklouznečas náležitý, den jejich pohromy blíží se, jejich úděl ...
Jozue 22:3...všem, co jsem vám přikázal. Po celý ten dlouhý čas jste dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na...
Soudců 15:1...jeho družbů, který se s ním přátelil. Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou...
Růt 1:1... aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v moábském kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech,...
Růt 2:14...ani nepatřím k tvým služebným." Když pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si chleba a...
1. Samuel 1:4...Elího, Chofni a Pinchas. Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a...
1. Samuel 13:11...jsem viděl, že se lid rozbíhá a ty v dohodnutý čas nejdeš a že se Filištíni shromažďují v Michmasu, řekl...
1. Samuel 18:19...se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru Merab za...
2. Samuel 5:2...se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu...
2. Samuel 13:1...vojskem vrátil do Jeruzaléma. Uplynul nějaký čas. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a...
2. Samuel 24:15...Izrael dopustil mor od toho rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když...
1. Královská 2:1..." řekl mu na to Šalomoun. Když se přiblížil čas Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny:...
1. Královská 18:36...kolem oltáře a zaplnila i strouhu. Potom, v čas večerní oběti, přistoupil prorok Eliáš a pravil:...
2. Královská 8:1..."Ihned se s celou rodinou odstěhuj a nějaký čas zůstaň, kde to půjde. Hospodin do této země přivolal...
1. Letopisů 11:2... "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej...
1. Letopisů 23:1...Hospodinovu." Když David zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna....
2. Letopisů 24:15...oběti. Když Jojada zestárl a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě...
2. Letopisů 30:3...měsíci, protože ho nemohli uspořádat v patřičný čas, neboť ještě nebylo posvěceno dost kněží a lid se ještě...
Ezdráš 9:5...těch navrátilců shromáždili kolem . Teprvečas večerní oběti jsem se ze své trýzně vzpamatoval. Stále...
Ezdráš 10:14...městech oženil s cizinkami, se sem v určený čas dostaví se stařešiny a správci příslušného města, aby...
Nehemiáš 10:35...každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak...
Ester 1:2...provinciemi od Indie po Habeš. Xerxes toho času trůnil v královském sídelním paláci v Súsách. Tehdy,...
Ester 9:27...oba ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se budou připomínat a slavit v každém...
Ester 9:31...se dny těchto svátků purim dodržují ve stanovený čas. Tak jim to uložil Žid Mordechaj s královnou Ester a...
Job 15:32...bude jeho odplatou! Uschne, než přijde jeho čas, jeho větve se nebudou zelenat. Bude jak réva, jež...
Job 21:30...Nepřijímáte jejich svědectví? Vždyťčase neštěstí je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání vyvázne....
Job 22:16...lidé zlí? Ti byli vyrváni, než přišel jejich čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás...
Job 24:1...přikryl mrak. KdyžVšemohoucí neodkládá časy odplaty,' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou...
Job 29:2...ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa...
Job 38:23...jsi, kde se kroupy skladují, které uchovávám pro čas soužení, pro dny bojů a válčení? Kudy vede cesta,...
Job 38:32...anebo povolit Orionův pás? Dáváš v jejich čas vyjít planetám, vedeš Medvědici a její mláďata? Ovládáš...
Job 39:2...sléhají? Počítáš měsíce jejich březosti? Znáš čas, kdy mají porodit? Tehdy se skloní a mladé vrhají,...
Žalmy 1:3...na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se...
Žalmy 10:16...odhal, aby neobstál! Hospodin kraluje na věčné časy, pohané z jeho země vymizí! Hospodin vyslyší tužby...
Žalmy 21:5... Dal jsi mu život, o nějž prosil, na věčné časy prodloužils jeho dny! Veliká je jeho sláva dík tvému...
Žalmy 23:6...budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas. Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na...
Žalmy 32:6... séla k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas naleznout; potom k nim nedosáhnou ani přívaly...
Žalmy 34:2...vyhnán, odešel. Velebit budu Hospodina v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky! Hospodinem...
Žalmy 37:39...je záchrana spravedlivých, on je jim siloučase soužení. Hospodin je jim pomocí a vysvobozením,...
Žalmy 49:6...tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátel? Oni se spoléhají...
Žalmy 62:9... pevná skála, v Bohu je skrýše . V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své...
Žalmy 69:14...se však budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodinečas tvé milosti. Vyslyš , Bože, ve své veliké lásce,...
Žalmy 75:3...ukazují, jak blízké je jméno tvé! Ty pravíš: "V čas, který určím sám, svůj spravedlivý soud vykonám. Země a...
Žalmy 77:6...jsem, nemohu promluvit. Připomínám si dávné dnyčasy, jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v...
Žalmy 83:18... tvé jméno, Hospodine, aby hledali. Na věčné časy se stydí a děsí, samou hanbou zmírají. Tak aby...
Žalmy 91:6...nákazy, jež tmou se plíží, ani zhoubné rányčase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců...
Žalmy 93:2...aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají řeky, Hospodine,...
Žalmy 102:14... aby ses nad Sionem smiloval, vždyť je čas mu přízeň prokázat, přišel správný čas! Vždyť tvoji...
Žalmy 104:19...jsou útočištěm králíků. Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy zapadat. Přivádíš...
Žalmy 104:27...Ti všichni k tobě vzhlížejí, abys je krmilčase potřeby. Dáváš jim a oni sbírají, když otevřeš ruku,...
Žalmy 106:3...se drží práva, kdo žijí spravedlivě v každý čas! Pamatuj na , Hospodine, svému lidu přízeň...
Žalmy 119:126...tvůj služebník, abych rozuměl tvým svědectvím.  Čas jednat, Hospodine, je tu - lidé porušují Zákon tvůj!...
Žalmy 145:15... Oči všech k tobě vzhlížejí, abys je krmilčase potřeby. Otevíráš ruku, abys nasytil touhy všech...
Přísloví 8:22...Hospodin zplodil, před všemi svými činy, před časem. Od věků jsem byla ustavena, od počátku, dříve než...
Přísloví 15:23...udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v...
Přísloví 25:11...na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý čas. Zlatá náušnice, klenot z ryzího kovu je moudrá výtka...
Kazatel 3:1... Vše svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu...
Kazatel 3:2...svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat,...
Kazatel 3:3...se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhatčas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas...
Kazatel 3:4...a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovatčas plakat a čas se smát, čas rmoutit se a čas tancovat,...
Kazatel 3:5...a čas se smát, čas rmoutit se a čas tancovatčas házet kamení a čas kamení sbírat, čas objímat a čas...
Kazatel 3:6...sbírat, čas objímat a čas objímání zanechatčas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas...
Kazatel 3:7...hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítatčas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat, čas...
Kazatel 3:8...trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídatčas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Co tedy...
Kazatel 3:17...i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem si: Tímto...
Kazatel 7:10...klíně hlupáků. Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást. Moudrost je dobrá...
Kazatel 8:6... v srdci kdy, jak a co. Vše svůj správný čas, jistě. Člověk ale tu velikou potíž, že nikdy neví,...
Kazatel 8:9...uvažoval o všem, co se odehrává pod sluncemčase, kdy člověk panuje nad člověkem k jeho záhubě. Viděl...
Kazatel 9:12...rozhoduje chvíle a náhoda. Člověk nezná svůj čas, podoben rybám, které vyloví krutá síť, anebo ptákům,...
Kazatel 10:17...je tvým králem šlechtic a tvoji velmoži v pravý čas hodují - pro posilnění, ne pro opití! Pro zahálku se...
Kazatel 11:1...na křídlech. Posílej svůj chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů,...
Píseň 2:12...přestala a je pryč. Kvítí se ukazuje po zemičas prozpěvování je tu, hlas hrdličky zní po kraji....
Izaiáš 7:17...lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy -...
Izaiáš 13:22...palácích šakali. Dny Babylonu jsou sečteny, jeho čas přichází! Hospodin se totiž slituje nad Jákobem, znovu...
Izaiáš 18:7...léto a všechna divoká zvěř přes zimu. V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid široko daleko budící...
Izaiáš 20:2...velitele a ten jej napadl a dobyl, v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova. Řekl...
Izaiáš 29:17..."On nic neumí"? brzy, za velmi krátký čas se z Libanonu stane sad a sad se bude za les počítat. V...
Izaiáš 33:2...- v tebe doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem národy...
Izaiáš 49:8... jenž vyvolil. Toto praví Hospodin: V čas milosti vyslyším, pomohu ti v den spasení. ...
Izaiáš 51:8... spravedlnost ale trvá navěky, pro všechny časy je spasení. Probuď se, probuď, paže Hospodinova,...
Izaiáš 51:9...se silou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež byly od věků! Nebyls to ty, kdo rozdrtil netvora,...
Izaiáš 60:22...bude mocným národem. jsem Hospodin; v pravý čas to rychle učiním. Duch Panovníka Hospodina na mně...
Jeremiáš 2:24...zavětříš, kdo zadrží tvůj chtíč? Kdokoli po čas říje zatouží, najde ji snadno, bez námahy. Dej pozor,...
Jeremiáš 3:17...nebude chybět a nebude se znovu vyrábět. V ten čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a budou se tam...
Jeremiáš 4:11...pokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů...
Jeremiáš 5:24... v úctě! On dává podzimní i jarní deště v pravý čas, zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše viny to...
Jeremiáš 6:15... Proto padnou mezi padlými, zhroutí sečas zúčtování, praví Hospodin." Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 8:1... neboť z této země zbudou sutiny." "V ten čas, praví Hospodin, vyhrabou z hrobů kosti judských králů...
Jeremiáš 8:7...zná svá období, hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas, kdy se mají stěhovat. Můj lid ale netuší, neví, co...
Jeremiáš 8:15... Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Od Danu je slyšet frkot...
Jeremiáš 10:15...to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako...
Jeremiáš 11:12... kterým pálí kadidlo, jestli by je nespasiličase neštěstí. Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na...
Jeremiáš 11:23...mečem, jejich synové a dcery pomřou hladem. V čase, kdy s nimi zúčtuji, přivedu na muže z Anatotu...
Jeremiáš 14:8...hřešili. Ach, naděje Izraele, náš Spasiteličase soužení! Proč se k této zemi chováš jako cizinec, jako...
Jeremiáš 14:19...Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Uznáváme, Hospodine, jak...
Jeremiáš 15:11...vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás nepřítelečase bídy, v čase soužení. se snad ocel ze severu...
Jeremiáš 18:23...jejich hřích! Jen se před tebou skácejí; v čase svého hněvu zakroč proti nim! Hospodin řekl toto:...
Jeremiáš 23:12...níž budou vyhnáni, na dopustím neštěstíčase, kdy s nimi zúčtuji, praví Hospodin. U proroků v...
Jeremiáš 25:34... naříkejte, vůdcové stáda, svíjejte se v prachuČas vaší porážky nadešel, padnete jako krásní berani....
Jeremiáš 27:7...jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj a pro jeho zemi - tehdy si ho mocné národy a...
Jeremiáš 30:7...Běda, bude to hrozný den jako žádný jinýčas Jákobova soužení - bude z něj ale zachráněn. Toho dne,...
Jeremiáš 31:1... V nadcházejících dnech tomu porozumíte. "V ten čas, praví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraele a oni...
Jeremiáš 33:15...a domu Judy, splním. V těch dnech a v tom čase nechám z Davidova semene vyrašit spravedlivý Výhonek,...
Jeremiáš 33:20...s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také smlouva s mým služebníkem...
Jeremiáš 46:17... vládce Egypta: ‚Rámusil, co propásl svůj čas.' Jakože jsem živ, praví Král, který jméno Hospodin...
Jeremiáš 46:21...společně. Neobstojí - přišel den jejich bědčas, kdy se s nimi zúčtuje! Jak prchající had Egypt zasyčí,...
Jeremiáš 48:44... nad tím se sklapne past. Přivedu totiž na Moáb čas zúčtování, praví Hospodin. Ve stínu Chešbonu se zastaví...
Jeremiáš 49:8...se v dolině! Na Ezaua totiž přivedu neštěstíčas, kdy s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny česáči,...
Jeremiáš 50:4...i zvěř se dají na útěk. V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, přijdou synové Izraele spolu se syny...
Jeremiáš 50:16...Vyhlaďte z Babylonu rozsévače i žence se srpyčase žně! se každý vrátí zpět ke svým lidem, každý do...
Jeremiáš 50:20...horách i v kraji Gileád. V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale...
Jeremiáš 50:27...jatka je pošlete. Běda jim! Přišel jejich denčas, kdy se s nimi zúčtuje! Slyšíš? To uprchlíci vyvázlí z...
Jeremiáš 50:31... Pán zástupů. totiž nadešel tvůj denčas, kdy se s tebou zúčtuje! Nadutec klopýtne a zhroutí se...
Jeremiáš 51:6...o život! Nezahyňte pro jeho nepravost! Toto je čas Hospodinovy pomsty - odplácí Babylonu, co si zaslouží....
Jeremiáš 51:18...to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako...
Jeremiáš 51:33... Bůh Izraele: "Dcera babylonská je jako mlatčas, kdy se mlátí úroda; čas její sklizně rychle nastává!"...
Pláč 5:19... však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy. Proč na nás nikdy nepomyslíš? To nás opustíš...
Ezechiel 4:10...20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas. K pití si odměříš šestinu hinu vody a budeš ji pít...
Ezechiel 4:11...hinu vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný čas. Jez to jako ječné placky; před jejich očima si to...
Ezechiel 7:7...tu je! Tvůj zánik nadešel, obyvateli země! Ten čas tu je, blíží se onen den - místo jásotu je na horách...
Ezechiel 7:12... nic z jejich jmění, nic z jejich nádhery. Ten čas tu je, nastal onen den! Kdo kupuje, nejásej, kdo...
Ezechiel 12:25...to slovo se naplní. žádné odklady! Za vašich časů, vy bando vzbouřenců, promluvím a to slovo naplním,...
Ezechiel 16:8...jsem šel okolo a uviděl , a hle - přišel tvůj čas, čas milování. Tehdy jsem zahalil cípem svého pláště...
Ezechiel 21:30...Izraele, ty sprostý lotře, nadešel tvůj denčas zúčtování s tvým zločinem! Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 21:34...sprostým lotrům na šíje - nadešel jejich denčas zúčtování s jejich zločinem! Meči, zpět do pochvy! Na...
Ezechiel 30:3...den blíží se. Den zahalený oblaky - přichází čas pro národy! Na Egypt přijde meč a úzkost na Habeš. ...
Ezechiel 34:26...je i celé okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu déšť; požehnání bude pršet jako průtrže!...
Ezechiel 35:5...vydalo syny Izraele napospas meči, když přišel čas jejich neštěstí, čas zúčtování s jejich vinami. Proto,...
Daniel 2:8...však řekl: "Je mi to jasné! Snažíte se získat čas, protože víte, že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte,...
Daniel 2:16...věc pověděl, Daniel šel za králem a požádalčas, aby mu mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a...
Daniel 2:21...na věky - moudrost a síla jemu náleží! On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce...
Daniel 7:22...ve prospěch svatých Nejvyššího. Tehdy nastal čas, aby se svatí ujali království. Ten, který tam stál, mi...
Daniel 7:25...svatým bude činit příkoří a pokusí se změnitčasy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a...
Daniel 8:17... lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas." Když ke mně mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří k...
Daniel 8:19... na nohy a řekl: "Hle, ukážu ti, co se stanečase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený...
Daniel 9:25...bude obnoven i s náměstím a příkopem, přestože časy budou zlé. dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude...
Daniel 10:14...posledních dnech. To vidění je totiž o budoucích časech." Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi,...
Daniel 11:27...říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně přijde konec. Severní král se s ohromným...
Daniel 11:29... Teprve pak se vrátí do své země. V určený čas vytáhne znovu na jih, ale toto tažení nedopadne jako to...
Daniel 11:35...a běleni do konce, který přijde v určený čas. Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe...
Daniel 11:36...Bohu bohů a bude se mu dařit, dokud se nezavrší čas hněvu, neboť se musí naplnit, co bylo rozhodnuto....
Daniel 11:40...a za odměnu jim rozdělí zem." "V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti...
Daniel 12:1...potká svůj konec a nebude mu pomoci." "V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce....
Daniel 12:4...v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste...
Daniel 12:7...a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: "Po času a časech a polovině času, se dovrší útlak svatého...
Daniel 12:9...zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou...
Ozeáš 2:11... které utráceli na Baala. Své obilí si protočas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své; strhnu...
Ozeáš 3:5... svého Boha, i svého krále Davida; v posledních časech se s bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě. ...
Ozeáš 10:12...a lásku sklízejte; zorejte ladem ležící zemČas hledat Hospodina je přece zde, přijde a...
Ozeáš 13:13... on je však dítě nemoudré - jakmile přijde jeho čas, opustit lůno se nechystá. Vyplatím je z moci záhrobí,...
Joel 4:1...přeživších, které povolal Hospodin. Hle, v tom čase a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím,...
Amos 5:13...na právech. Rozumný bude v době mlčet - ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a ne zlé, žijete!...
Micheáš 2:3...Přestanete chodit s hlavou nahoru - ty časy budou zlé. V ten den o vás složí popěvek, zazpívají...
Micheáš 3:4...pak budou volat, ale nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje tvář, protože jednali tak zle. Toto...
Nahum 3:14... oheň pohltil tvé závory. Čerpej si vodu pro čas obležení, své pevnosti si opevni! Šlapej hlínu, mačkej...
Sofoniáš 1:12...budou všichni, kdo počítají peníze! V ten čas prohledám Jeruzalém s lucernami a zúčtuji s těmi, kdo...
Sofoniáš 3:19... abys nenesl břímě potupy. Hle - v ten čas skoncuji se všemi, kdo trápili! Zachráním ale...
Sofoniáš 3:20...a slávu v každé zemi, kde nesli pohanu. V ten čas vás znovu přivedu, v ten čas vás shromáždím. Ano, dám...
Ageus 1:2...zástupů - Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Hospodinův chrám.'" Proto skrze...
Ageus 1:4...přišlo slovo Hospodinovo: "Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco...
Zachariáš 14:7...rozdíl mezi dnem a nocí, takže bude světlo i v čas večera. V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody,...
Matouš 2:16...povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo...
Matouš 13:30...i pšenici. Nechte obojí růst spolu do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do...
Matouš 16:3...Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte? Zlé a cizoložné pokolení vyhledává...
Matouš 21:34...vinařům a vydal se na cestu. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal k vinařům své služebníky, aby...
Matouš 21:41...jiným vinařům, kteří mu budou odevzdávat ovocečas sklizně." Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetli v...
Matouš 24:45...služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne,...
Matouš 26:18...člověku ve městě a řekněte: ‚Mistr vzkazuje: Můj čas nadešel. U tebe budu se svými učedníky slavit Hod...
Marek 1:15...přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: "Čas se naplnil - Boží království je blízko. Čiňte pokání a...
Marek 10:30...mně a kvůli evangeliu a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a dětí a...
Marek 11:13... nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Řekl mu: " z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!" A...
Marek 12:2...vinařům a vydal se na cestu. Když nastal čas vinobraní, poslal k vinařům služebníka, aby od nich...
Marek 13:4..."Řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení času, kdy se to všechno naplní?" Ježíš jim začal...
Marek 13:33... Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu:...
Lukáš 1:10...do Hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. V čase zapalování kadidla se venku sešlo veliké množství lidí...
Lukáš 1:20...jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a nepromluvíš do dne, kdy se...
Lukáš 1:25...si: "Takto se ke mně zachoval Hospodin - přišel čas, kdy na pohlédl a zbavil veřejné pohany!" Když...
Lukáš 1:57...potom se vrátila domů. Alžbětě se tehdy naplnil čas k porodu a porodila syna. Když její sousedé a příbuzní...
Lukáš 2:6...byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula...
Lukáš 2:21... jak jim bylo řečeno. Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval...
Lukáš 2:22...pojmenoval před jeho početím. Když pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho...
Lukáš 9:51...není proti nám, je s námi." Když se začal blížit čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do...
Lukáš 12:42...nad svým služebnictvem, aby jim v patřičný čas dával vyměřený pokrm? Blaze služebníku, kterého jeho...
Lukáš 12:56...i na nebi; jak to, že nerozeznáte, jaký je teď čas? A proč ani sami nepoznáte, co je...
Lukáš 13:35... Říkám vám, že neuvidíte, dokud nepřijde čas, kdy řeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově...
Lukáš 14:17...vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaným řekl:...
Lukáš 18:30...kvůli Božímu království a nepřijal by v tomto čase mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život." Tehdy...
Lukáš 19:44...v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení." Potom přišel do chrámu a začal z něj...
Lukáš 20:10...ji vinařům a na dlouho odcestoval. V příslušný čas pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z...
Lukáš 21:7... kdy to bude?" zeptali se ho. "Jaké bude znamení času, kdy se to stát?" "Dávejte pozor, abyste se...
Lukáš 21:8...mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi. uslyšíte o válkách a nepokojích,...
Lukáš 21:24... Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní." "Na slunci, měsíci a hvězdách budou...
Lukáš 24:53...velikou radostí vrátili do Jeruzaléma. Všechen čas trávili v chrámu, kde oslavovali Boha. Na počátku bylo...
Jan 5:35...se však chtěli v jeho světle poradovat jen na čas. Mám ale větší svědectví než Janovo: skutky, které mi...
Jan 7:6... Ježíš jim odpověděl: "Pro vás je vždycky vhodný čas, ale můj čas ještě nepřišel. Vás nemá svět proč...
Jan 7:8...zlé. Jděte na slavnost sami. tam nejdu; můj čas se ještě nenaplnil." To jim řekl a zůstal v Galileji...
Skutky 1:7...Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci....
Skutky 1:21...jiný.' Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu do...
Skutky 3:19...vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí, k vám pošle ohlášeného Mesiáše - Ježíše...
Skutky 3:21...- Ježíše, který zatím musí zůstat v nebi do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy...
Skutky 5:12...divů a zázraků a všichni spolu svorně trávili čas v Šalomounově sloupoví. Nikdo jiný se tam k nim...
Skutky 7:17...od synů Šechemova otce Chamora. Jak se blížil čas, kdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lid...
Skutky 9:43...uvěřili v Pána. Petr pak v Joppě bydlel delší čas u jistého Šimona koželuha. V Cesareji žil jeden muž...
Skutky 14:3...je proti bratrům. Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluvili o Pánu, který potvrzoval poselství o...
Skutky 14:17...svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšťčasy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí." A těmi...
Skutky 14:28...víry pohanům. Zůstali tam s učedníky po delší čas. Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit:...
Skutky 15:33...bratry. [34] A když tam strávili nějaký čas, bratři je v pokoji vyslali zpět k apoštolům. Pavel a...
Skutky 17:30...lidské zručnosti a důvtipu. Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby...
Skutky 18:20...se Židy. Přemlouvali ho, aby ještě nějaký čas zůstal, ale on nesvolil. Při loučení jim řekl: "Bude-li...
Skutky 18:23...a odešel do Antiochie. Když tam strávil nějaký čas, vypravil se znovu na cestu. Postupně procházel Galacii...
Skutky 20:18... řekl jim: "Sami víte, jak jsem strávil všechen čas, kdy jsem byl s vámi, od prvního dne, kdy jsem přišel...
Skutky 24:25...odejdi," řekl mu. "Zavolám si , budu mít čas." Přitom ovšem doufal, že mu Pavel nabídne nějaký...
Skutky 27:9...poblíž města Lasaia. Ztratili jsme hodně času; minul dokonce i Půst a další plavba by byla...
Římanům 9:9... Šlo totiž právě o slovo zaslíbení: "V tento čas přijdu a Sára bude mít syna." A to není vše. Z téhož...
Římanům 13:11...něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli...
Římanům 16:25... podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto, ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného...
1. Korintským 7:5...druhému - jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás...
1. Korintským 7:29...potíží. Říkám vám, bratři, nezbývá moc času. tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti, kdo...
1. Korintským 7:36...své snoubence jedná nečestně, že je nejvyšší čas a není zbytí, pak udělá, po čem touží - jen se...
1. Korintským 16:7...cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu. do Letnic ale zůstanu v Efesu...
2. Korintským 6:2...milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece: "V čas milosti jsem vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl."...
2. Korintským 7:8...jsem, když jsem poznal, jak vás ten dopis na čas zarmoutil, ale teď se raduji - ne z vašeho zármutku,...
Galatským 4:2...neliší od otroka. Je sice pánem všeho, ale do času určeného otcem zůstává pod poručníky a správci. Dokud...
Galatským 4:4...zotročeni principy tohoto světa. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy,...
Galatským 6:9...Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme...
Galatským 6:10...patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry....
Efeským 1:10...své vůle - předsevzal si, že se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na...
Efeským 5:16... ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte...
Koloským 4:5...nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. Vaše slova jsou vždy vlídná a ochucená solí, ...
1. Tesalonickým 2:17...hněv na dopadá. Bratři, bez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělem, nikoli srdcem. O to...
1. Tesalonickým 5:1...se navzájem těmito slovy. O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami...
2. Tesalonickým 2:6...mu dosud brání - smí se totiž objevit v daný čas. Tajemství této bezbožnosti ale působí; čeká jen na...
1. Timoteus 2:6...za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas, a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola...
1. Timoteus 4:1...do slávy. Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné...
1. Timoteus 5:13...původní slib věrnosti. Také by se učily marnit čas chozením po domech; a nejen marnit čas, ale klevetit,...
1. Timoteus 6:15...našeho Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný Vládce, Král...
2. Timoteus 3:1...si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou...
2. Timoteus 4:6...službu. totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem...
Titus 1:3...začátkem věků a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha...
Židům 9:10... nápojích a různých omýváních platila jen do času nápravy. Kristus však, jako velekněz dobra, jež mělo...
Židům 11:15...na mysli tu, kterou opustili, měli přece dost času k návratu. Oni však toužili po lepší vlasti - po ...
Židům 11:32... Mám pokračovat ještě dál? Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi,...
1. Petr 1:5...víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko...
1. Petr 1:20...vybrán před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který...
1. Petr 4:3...tužbám, ale Boží vůli. máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých...
1. Petr 4:17...to nestydí, ale chválí za to jméno Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje...
1. Petr 5:6...se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na...
Juda 1:18...Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými...
Zjevení 1:3...a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko. Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj...
Zjevení 2:21...ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem  čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce....
Zjevení 6:11...a bylo jim řečeno, odpočívají ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků,...
Zjevení 10:6..., a moře i to, co je v něm, že nebude více času, ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, bude troubit...
Zjevení 11:18...se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé...
Zjevení 12:12...ďábel s velikým hněvem, neboť , že málo času." Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal...
Zjevení 12:14...uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času. Had ze své tlamy vychrlil za tou...
Zjevení 17:10...nepřišel; a přijde, musí zůstat na krátký čas. Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch...
Zjevení 22:10...slova proroctví této knihy, neboť ten čas je blízko. Kdo škodí, škodí dál, a kdo je špinavý,...

Slova obsahující čase: čase (28) časech (7) časem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |