Čas

Hledám varianty 'čas' [ časy (24) časů (7) času (21) časem (1) časech (7) čase (28) čas (236) ]. Nalezen 281 verš.
Genesis 18:14...Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít...
Genesis 25:24...starší mladšímu bude služebník." Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten,...
Genesis 29:7...řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas shánět dobytek. Napojte ovce a jděte ještě pást." "To...
Genesis 29:21...ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy...
Genesis 38:27...Šelu!" A víckrát s nespal. Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během...
Genesis 47:29...let a dožil se věku 147 let. Když se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu:...
Exodus 2:11...Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým...
Exodus 13:10... Proto zachovávej toto ustanovení v patřičný čas rok co rok. Hospodin přivede do země Kananejců,...
Exodus 23:15...nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo ...
Exodus 34:18...nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v měsíci avivu jsi vyšel z Egypta....
Leviticus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného budečas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden...
Leviticus 23:4... jež budete vyhlašovat v jejich určený čas: Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach...
Leviticus 25:4...její úrodu. Sedmého roku však země sobotučas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole neosívej a...
Leviticus 26:4...a plnit je, dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své...
Numeri 9:2...na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého...
Numeri 9:3...čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej...
Numeri 9:7...člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš...
Numeri 9:13... je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích....
Numeri 13:20...přineste z země něco ovoce!" (Byl totiž právě čas prvních hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od...
Numeri 22:4...vůl spásá trávu!" Balák, syn Ciporův, byl toho času moábským králem. Vyslal posly k Balaámovi, synu...
Numeri 28:2...synům Izraele: Dbejte na to, mi v určený čas přinášíte oběti, můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou...
Deuteronomium 4:32...jim potvrdil přísahou. Vyptávej se na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi...
Deuteronomium 11:14...a celou duší, dám vaší zemi déšť v patřičný čas - déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obilí...
Deuteronomium 28:12...poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat...
Deuteronomium 32:35...pomsta, zjednám odplatu! Noha jim uklouznečas náležitý, den jejich pohromy blíží se, jejich úděl ...
Jozue 22:3...všem, co jsem vám přikázal. Po celý ten dlouhý čas jste dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na...
Soudců 15:1...jeho družbů, který se s ním přátelil. Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou...
Růt 1:1... aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v moábském kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech,...
Růt 2:14...ani nepatřím k tvým služebným." Když pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si chleba a...
1. Samuel 1:4...Elího, Chofni a Pinchas. Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a...
1. Samuel 13:11...jsem viděl, že se lid rozbíhá a ty v dohodnutý čas nejdeš a že se Filištíni shromažďují v Michmasu, řekl...
1. Samuel 18:19...se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru Merab za...
2. Samuel 5:2...se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu...
2. Samuel 13:1...vojskem vrátil do Jeruzaléma. Uplynul nějaký čas. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a...
2. Samuel 24:15...Izrael dopustil mor od toho rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když...
1. Královská 2:1..." řekl mu na to Šalomoun. Když se přiblížil čas Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny:...
1. Královská 18:36...kolem oltáře a zaplnila i strouhu. Potom, v čas večerní oběti, přistoupil prorok Eliáš a pravil:...
2. Královská 8:1..."Ihned se s celou rodinou odstěhuj a nějaký čas zůstaň, kde to půjde. Hospodin do této země přivolal...
1. Letopisů 11:2... "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej...
1. Letopisů 23:1...Hospodinovu." Když David zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna....
2. Letopisů 24:15...oběti. Když Jojada zestárl a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě...
2. Letopisů 30:3...měsíci, protože ho nemohli uspořádat v patřičný čas, neboť ještě nebylo posvěceno dost kněží a lid se ještě...
Ezdráš 9:5...těch navrátilců shromáždili kolem . Teprvečas večerní oběti jsem se ze své trýzně vzpamatoval. Stále...
Ezdráš 10:14...městech oženil s cizinkami, se sem v určený čas dostaví se stařešiny a správci příslušného města, aby...
Nehemiáš 10:35...každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak...
Ester 1:2...provinciemi od Indie po Habeš. Xerxes toho času trůnil v královském sídelním paláci v Súsách. Tehdy,...
Ester 9:27...oba ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se budou připomínat a slavit v každém...
Ester 9:31...se dny těchto svátků purim dodržují ve stanovený čas. Tak jim to uložil Žid Mordechaj s královnou Ester a...
Job 15:32...bude jeho odplatou! Uschne, než přijde jeho čas, jeho větve se nebudou zelenat. Bude jak réva, jež...
Job 21:30...Nepřijímáte jejich svědectví? Vždyťčase neštěstí je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání vyvázne....
Job 22:16...lidé zlí? Ti byli vyrváni, než přišel jejich čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás...
Job 24:1...přikryl mrak. KdyžVšemohoucí neodkládá časy odplaty,' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou...
Job 29:2...ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa...
Job 38:23...jsi, kde se kroupy skladují, které uchovávám pro čas soužení, pro dny bojů a válčení? Kudy vede cesta,...
Job 38:32...anebo povolit Orionův pás? Dáváš v jejich čas vyjít planetám, vedeš Medvědici a její mláďata? Ovládáš...
Job 39:2...sléhají? Počítáš měsíce jejich březosti? Znáš čas, kdy mají porodit? Tehdy se skloní a mladé vrhají,...
Žalmy 1:3...na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se...
Žalmy 10:16...odhal, aby neobstál! Hospodin kraluje na věčné časy, pohané z jeho země vymizí! Hospodin vyslyší tužby...
Žalmy 21:5... Dal jsi mu život, o nějž prosil, na věčné časy prodloužils jeho dny! Veliká je jeho sláva dík tvému...
Žalmy 23:6...budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas. Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na...
Žalmy 32:6... séla k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas naleznout; potom k nim nedosáhnou ani přívaly...
Žalmy 34:2...vyhnán, odešel. Velebit budu Hospodina v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky! Hospodinem...
Žalmy 37:39...je záchrana spravedlivých, on je jim siloučase soužení. Hospodin je jim pomocí a vysvobozením,...
Žalmy 49:6...tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátel? Oni se spoléhají...
Žalmy 62:9... pevná skála, v Bohu je skrýše . V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své...
Žalmy 69:14...se však budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodinečas tvé milosti. Vyslyš , Bože, ve své veliké lásce,...
Žalmy 75:3...ukazují, jak blízké je jméno tvé! Ty pravíš: "V čas, který určím sám, svůj spravedlivý soud vykonám. Země a...
Žalmy 77:6...jsem, nemohu promluvit. Připomínám si dávné dnyčasy, jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v...
Žalmy 83:18... tvé jméno, Hospodine, aby hledali. Na věčné časy se stydí a děsí, samou hanbou zmírají. Tak aby...
Žalmy 91:6...nákazy, jež tmou se plíží, ani zhoubné rányčase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců...
Žalmy 93:2...aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají řeky, Hospodine,...
Žalmy 102:14... aby ses nad Sionem smiloval, vždyť je čas mu přízeň prokázat, přišel správný čas! Vždyť tvoji...
Žalmy 104:19...jsou útočištěm králíků. Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy zapadat. Přivádíš...
Žalmy 104:27...Ti všichni k tobě vzhlížejí, abys je krmilčase potřeby. Dáváš jim a oni sbírají, když otevřeš ruku,...
Žalmy 106:3...se drží práva, kdo žijí spravedlivě v každý čas! Pamatuj na , Hospodine, svému lidu přízeň...
Žalmy 119:126...tvůj služebník, abych rozuměl tvým svědectvím.  Čas jednat, Hospodine, je tu - lidé porušují Zákon tvůj!...
Žalmy 145:15... Oči všech k tobě vzhlížejí, abys je krmilčase potřeby. Otevíráš ruku, abys nasytil touhy všech...
Přísloví 8:22...Hospodin zplodil, před všemi svými činy, před časem. Od věků jsem byla ustavena, od počátku, dříve než...
Přísloví 15:23...udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v...
Přísloví 25:11...na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý čas. Zlatá náušnice, klenot z ryzího kovu je moudrá výtka...
Kazatel 3:1... Vše svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu...
Kazatel 3:2...svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat,...
Kazatel 3:3...se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhatčas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas...
Kazatel 3:4...a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovatčas plakat a čas se smát, čas rmoutit se a čas tancovat,...
Kazatel 3:5...a čas se smát, čas rmoutit se a čas tancovatčas házet kamení a čas kamení sbírat, čas objímat a čas...
Kazatel 3:6...sbírat, čas objímat a čas objímání zanechatčas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas...
Kazatel 3:7...hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítatčas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat, čas...
Kazatel 3:8...trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídatčas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Co tedy...
Kazatel 3:17...i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem si: Tímto...
Kazatel 7:10...klíně hlupáků. Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást. Moudrost je dobrá...
Kazatel 8:6... v srdci kdy, jak a co. Vše svůj správný čas, jistě. Člověk ale tu velikou potíž, že nikdy neví,...
Kazatel 8:9...uvažoval o všem, co se odehrává pod sluncemčase, kdy člověk panuje nad člověkem k jeho záhubě. Viděl...
Kazatel 9:12...rozhoduje chvíle a náhoda. Člověk nezná svůj čas, podoben rybám, které vyloví krutá síť, anebo ptákům,...
Kazatel 10:17...je tvým králem šlechtic a tvoji velmoži v pravý čas hodují - pro posilnění, ne pro opití! Pro zahálku se...
Kazatel 11:1...na křídlech. Posílej svůj chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů,...
Píseň 2:12...přestala a je pryč. Kvítí se ukazuje po zemičas prozpěvování je tu, hlas hrdličky zní po kraji....
Izaiáš 7:17...lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy -...
Izaiáš 13:22...palácích šakali. Dny Babylonu jsou sečteny, jeho čas přichází! Hospodin se totiž slituje nad Jákobem, znovu...
Izaiáš 18:7...léto a všechna divoká zvěř přes zimu. V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid široko daleko budící...
Izaiáš 20:2...velitele a ten jej napadl a dobyl, v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova. Řekl...
Izaiáš 29:17..."On nic neumí"? brzy, za velmi krátký čas se z Libanonu stane sad a sad se bude za les počítat. V...
Izaiáš 33:2...- v tebe doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem národy...
Izaiáš 49:8... jenž vyvolil. Toto praví Hospodin: V čas milosti vyslyším, pomohu ti v den spasení. ...
Izaiáš 51:8... spravedlnost ale trvá navěky, pro všechny časy je spasení. Probuď se, probuď, paže Hospodinova,...
Izaiáš 51:9...se silou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež byly od věků! Nebyls to ty, kdo rozdrtil netvora,...
Izaiáš 60:22...bude mocným národem. jsem Hospodin; v pravý čas to rychle učiním. Duch Panovníka Hospodina na mně...
Jeremiáš 2:24...zavětříš, kdo zadrží tvůj chtíč? Kdokoli po čas říje zatouží, najde ji snadno, bez námahy. Dej pozor,...
Jeremiáš 3:17...nebude chybět a nebude se znovu vyrábět. V ten čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a budou se tam...
Jeremiáš 4:11...pokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů...
Jeremiáš 5:24... v úctě! On dává podzimní i jarní deště v pravý čas, zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše viny to...
Jeremiáš 6:15... Proto padnou mezi padlými, zhroutí sečas zúčtování, praví Hospodin." Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 8:1... neboť z této země zbudou sutiny." "V ten čas, praví Hospodin, vyhrabou z hrobů kosti judských králů...
Jeremiáš 8:7...zná svá období, hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas, kdy se mají stěhovat. Můj lid ale netuší, neví, co...
Jeremiáš 8:15... Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Od Danu je slyšet frkot...
Jeremiáš 10:15...to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako...
Jeremiáš 11:12... kterým pálí kadidlo, jestli by je nespasiličase neštěstí. Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na...
Jeremiáš 11:23...mečem, jejich synové a dcery pomřou hladem. V čase, kdy s nimi zúčtuji, přivedu na muže z Anatotu...
Jeremiáš 14:8...hřešili. Ach, naděje Izraele, náš Spasiteličase soužení! Proč se k této zemi chováš jako cizinec, jako...
Jeremiáš 14:19...Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Uznáváme, Hospodine, jak...
Jeremiáš 15:11...vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás nepřítelečase bídy, v čase soužení. se snad ocel ze severu...
Jeremiáš 18:23...jejich hřích! Jen se před tebou skácejí; v čase svého hněvu zakroč proti nim! Hospodin řekl toto:...
Jeremiáš 23:12...níž budou vyhnáni, na dopustím neštěstíčase, kdy s nimi zúčtuji, praví Hospodin. U proroků v...
Jeremiáš 25:34... naříkejte, vůdcové stáda, svíjejte se v prachuČas vaší porážky nadešel, padnete jako krásní berani....
Jeremiáš 27:7...jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj a pro jeho zemi - tehdy si ho mocné národy a...
Jeremiáš 30:7...Běda, bude to hrozný den jako žádný jinýčas Jákobova soužení - bude z něj ale zachráněn. Toho dne,...
Jeremiáš 31:1... V nadcházejících dnech tomu porozumíte. "V ten čas, praví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraele a oni...
Jeremiáš 33:15...a domu Judy, splním. V těch dnech a v tom čase nechám z Davidova semene vyrašit spravedlivý Výhonek,...
Jeremiáš 33:20...s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také smlouva s mým služebníkem...
Jeremiáš 46:17... vládce Egypta: ‚Rámusil, co propásl svůj čas.' Jakože jsem živ, praví Král, který jméno Hospodin...
Jeremiáš 46:21...společně. Neobstojí - přišel den jejich bědčas, kdy se s nimi zúčtuje! Jak prchající had Egypt zasyčí,...
Jeremiáš 48:44... nad tím se sklapne past. Přivedu totiž na Moáb čas zúčtování, praví Hospodin. Ve stínu Chešbonu se zastaví...
Jeremiáš 49:8...se v dolině! Na Ezaua totiž přivedu neštěstíčas, kdy s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny česáči,...
Jeremiáš 50:4...i zvěř se dají na útěk. V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, přijdou synové Izraele spolu se syny...
Jeremiáš 50:16...Vyhlaďte z Babylonu rozsévače i žence se srpyčase žně! se každý vrátí zpět ke svým lidem, každý do...
Jeremiáš 50:20...horách i v kraji Gileád. V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale...
Jeremiáš 50:27...jatka je pošlete. Běda jim! Přišel jejich denčas, kdy se s nimi zúčtuje! Slyšíš? To uprchlíci vyvázlí z...
Jeremiáš 50:31... Pán zástupů. totiž nadešel tvůj denčas, kdy se s tebou zúčtuje! Nadutec klopýtne a zhroutí se...
Jeremiáš 51:6...o život! Nezahyňte pro jeho nepravost! Toto je čas Hospodinovy pomsty - odplácí Babylonu, co si zaslouží....
Jeremiáš 51:18...to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako...
Jeremiáš 51:33... Bůh Izraele: "Dcera babylonská je jako mlatčas, kdy se mlátí úroda; čas její sklizně rychle nastává!"...
Pláč 5:19... však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy. Proč na nás nikdy nepomyslíš? To nás opustíš...
Ezechiel 4:10...20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas. K pití si odměříš šestinu hinu vody a budeš ji pít...
Ezechiel 4:11...hinu vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný čas. Jez to jako ječné placky; před jejich očima si to...
Ezechiel 7:7...tu je! Tvůj zánik nadešel, obyvateli země! Ten čas tu je, blíží se onen den - místo jásotu je na horách...
Ezechiel 7:12... nic z jejich jmění, nic z jejich nádhery. Ten čas tu je, nastal onen den! Kdo kupuje, nejásej, kdo...
Ezechiel 12:25...to slovo se naplní. žádné odklady! Za vašich časů, vy bando vzbouřenců, promluvím a to slovo naplním,...
Ezechiel 16:8...jsem šel okolo a uviděl , a hle - přišel tvůj čas, čas milování. Tehdy jsem zahalil cípem svého pláště...
Ezechiel 21:30...Izraele, ty sprostý lotře, nadešel tvůj denčas zúčtování s tvým zločinem! Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 21:34...sprostým lotrům na šíje - nadešel jejich denčas zúčtování s jejich zločinem! Meči, zpět do pochvy! Na...
Ezechiel 30:3...den blíží se. Den zahalený oblaky - přichází čas pro národy! Na Egypt přijde meč a úzkost na Habeš. ...
Ezechiel 34:26...je i celé okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu déšť; požehnání bude pršet jako průtrže!...
Ezechiel 35:5...vydalo syny Izraele napospas meči, když přišel čas jejich neštěstí, čas zúčtování s jejich vinami. Proto,...
Daniel 2:8...však řekl: "Je mi to jasné! Snažíte se získat čas, protože víte, že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte,...
Daniel 2:16...věc pověděl, Daniel šel za králem a požádalčas, aby mu mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a...
Daniel 2:21...na věky - moudrost a síla jemu náleží! On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce...
Daniel 7:22...ve prospěch svatých Nejvyššího. Tehdy nastal čas, aby se svatí ujali království. Ten, který tam stál, mi...
Daniel 7:25...svatým bude činit příkoří a pokusí se změnitčasy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a...
Daniel 8:17... lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas." Když ke mně mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří k...
Daniel 8:19... na nohy a řekl: "Hle, ukážu ti, co se stanečase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený...
Daniel 9:25...bude obnoven i s náměstím a příkopem, přestože časy budou zlé. dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude...
Daniel 10:14...posledních dnech. To vidění je totiž o budoucích časech." Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi,...
Daniel 11:27...říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně přijde konec. Severní král se s ohromným...
Daniel 11:29... Teprve pak se vrátí do své země. V určený čas vytáhne znovu na jih, ale toto tažení nedopadne jako to...
Daniel 11:35...a běleni do konce, který přijde v určený čas. Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe...
Daniel 11:36...Bohu bohů a bude se mu dařit, dokud se nezavrší čas hněvu, neboť se musí naplnit, co bylo rozhodnuto....
Daniel 11:40...a za odměnu jim rozdělí zem." "V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti...
Daniel 12:1...potká svůj konec a nebude mu pomoci." "V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce....
Daniel 12:4...v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste...
Daniel 12:7...a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: "Po času a časech a polovině času, se dovrší útlak svatého...
Daniel 12:9...zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou...
Ozeáš 2:11... které utráceli na Baala. Své obilí si protočas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své; strhnu...
Ozeáš 3:5... svého Boha, i svého krále Davida; v posledních časech se s bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě. ...
Ozeáš 10:12...a lásku sklízejte; zorejte ladem ležící zemČas hledat Hospodina je přece zde, přijde a...
Ozeáš 13:13... on je však dítě nemoudré - jakmile přijde jeho čas, opustit lůno se nechystá. Vyplatím je z moci záhrobí,...
Joel 4:1...přeživších, které povolal Hospodin. Hle, v tom čase a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím,...
Amos 5:13...na právech. Rozumný bude v době mlčet - ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a ne zlé, žijete!...
Micheáš 2:3...Přestanete chodit s hlavou nahoru - ty časy budou zlé. V ten den o vás složí popěvek, zazpívají...
Micheáš 3:4...pak budou volat, ale nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje tvář, protože jednali tak zle. Toto...
Nahum 3:14... oheň pohltil tvé závory. Čerpej si vodu pro čas obležení, své pevnosti si opevni! Šlapej hlínu, mačkej...
Sofoniáš 1:12...budou všichni, kdo počítají peníze! V ten čas prohledám Jeruzalém s lucernami a zúčtuji s těmi, kdo...
Sofoniáš 3:19... abys nenesl břímě potupy. Hle - v ten čas skoncuji se všemi, kdo trápili! Zachráním ale...
Sofoniáš 3:20...a slávu v každé zemi, kde nesli pohanu. V ten čas vás znovu přivedu, v ten čas vás shromáždím. Ano, dám...
Ageus 1:2...zástupů - Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Hospodinův chrám.'" Proto skrze...
Ageus 1:4...přišlo slovo Hospodinovo: "Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco...
Zachariáš 14:7...rozdíl mezi dnem a nocí, takže bude světlo i v čas večera. V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody,...
Matouš 2:16...povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo...
Matouš 13:30...i pšenici. Nechte obojí růst spolu do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do...
Matouš 16:3...Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte? Zlé a cizoložné pokolení vyhledává...
Matouš 21:34...vinařům a vydal se na cestu. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal k vinařům své služebníky, aby...
Matouš 21:41...jiným vinařům, kteří mu budou odevzdávat ovocečas sklizně." Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetli v...
Matouš 24:45...služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne,...
Matouš 26:18...člověku ve městě a řekněte: ‚Mistr vzkazuje: Můj čas nadešel. U tebe budu se svými učedníky slavit Hod...
Marek 1:15...přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: "Čas se naplnil - Boží království je blízko. Čiňte pokání a...
Marek 10:30...mně a kvůli evangeliu a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a dětí a...
Marek 11:13... nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Řekl mu: " z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!" A...
Marek 12:2...vinařům a vydal se na cestu. Když nastal čas vinobraní, poslal k vinařům služebníka, aby od nich...
Marek 13:4..."Řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení času, kdy se to všechno naplní?" Ježíš jim začal...
Marek 13:33... Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu:...
Lukáš 1:10...do Hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. V čase zapalování kadidla se venku sešlo veliké množství lidí...
Lukáš 1:20...jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a nepromluvíš do dne, kdy se...
Lukáš 1:25...si: "Takto se ke mně zachoval Hospodin - přišel čas, kdy na pohlédl a zbavil veřejné pohany!" Když...
Lukáš 1:57...potom se vrátila domů. Alžbětě se tehdy naplnil čas k porodu a porodila syna. Když její sousedé a příbuzní...
Lukáš 2:6...byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula...
Lukáš 2:21... jak jim bylo řečeno. Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval...
Lukáš 2:22...pojmenoval před jeho početím. Když pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho...
Lukáš 9:51...není proti nám, je s námi." Když se začal blížit čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do...
Lukáš 12:42...nad svým služebnictvem, aby jim v patřičný čas dával vyměřený pokrm? Blaze služebníku, kterého jeho...
Lukáš 12:56...i na nebi; jak to, že nerozeznáte, jaký je teď čas? A proč ani sami nepoznáte, co je...
Lukáš 13:35... Říkám vám, že neuvidíte, dokud nepřijde čas, kdy řeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově...
Lukáš 14:17...vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaným řekl:...
Lukáš 18:30...kvůli Božímu království a nepřijal by v tomto čase mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život." Tehdy...
Lukáš 19:44...v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení." Potom přišel do chrámu a začal z něj...
Lukáš 20:10...ji vinařům a na dlouho odcestoval. V příslušný čas pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z...
Lukáš 21:7... kdy to bude?" zeptali se ho. "Jaké bude znamení času, kdy se to stát?" "Dávejte pozor, abyste se...
Lukáš 21:8...mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi. uslyšíte o válkách a nepokojích,...
Lukáš 21:24... Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní." "Na slunci, měsíci a hvězdách budou...
Lukáš 24:53...velikou radostí vrátili do Jeruzaléma. Všechen čas trávili v chrámu, kde oslavovali Boha. Na počátku bylo...
Jan 5:35...se však chtěli v jeho světle poradovat jen na čas. Mám ale větší svědectví než Janovo: skutky, které mi...
Jan 7:6... Ježíš jim odpověděl: "Pro vás je vždycky vhodný čas, ale můj čas ještě nepřišel. Vás nemá svět proč...
Jan 7:8...zlé. Jděte na slavnost sami. tam nejdu; můj čas se ještě nenaplnil." To jim řekl a zůstal v Galileji...
Skutky 1:7...Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci....
Skutky 1:21...jiný.' Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu do...
Skutky 3:19...vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí, k vám pošle ohlášeného Mesiáše - Ježíše...
Skutky 3:21...- Ježíše, který zatím musí zůstat v nebi do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy...
Skutky 5:12...divů a zázraků a všichni spolu svorně trávili čas v Šalomounově sloupoví. Nikdo jiný se tam k nim...
Skutky 7:17...od synů Šechemova otce Chamora. Jak se blížil čas, kdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lid...
Skutky 9:43...uvěřili v Pána. Petr pak v Joppě bydlel delší čas u jistého Šimona koželuha. V Cesareji žil jeden muž...
Skutky 14:3...je proti bratrům. Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluvili o Pánu, který potvrzoval poselství o...
Skutky 14:17...svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšťčasy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí." A těmi...
Skutky 14:28...víry pohanům. Zůstali tam s učedníky po delší čas. Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit:...
Skutky 15:33...bratry. [34] A když tam strávili nějaký čas, bratři je v pokoji vyslali zpět k apoštolům. Pavel a...
Skutky 17:30...lidské zručnosti a důvtipu. Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby...
Skutky 18:20...se Židy. Přemlouvali ho, aby ještě nějaký čas zůstal, ale on nesvolil. Při loučení jim řekl: "Bude-li...
Skutky 18:23...a odešel do Antiochie. Když tam strávil nějaký čas, vypravil se znovu na cestu. Postupně procházel Galacii...
Skutky 20:18... řekl jim: "Sami víte, jak jsem strávil všechen čas, kdy jsem byl s vámi, od prvního dne, kdy jsem přišel...
Skutky 24:25...odejdi," řekl mu. "Zavolám si , budu mít čas." Přitom ovšem doufal, že mu Pavel nabídne nějaký...
Skutky 27:9...poblíž města Lasaia. Ztratili jsme hodně času; minul dokonce i Půst a další plavba by byla...
Římanům 9:9... Šlo totiž právě o slovo zaslíbení: "V tento čas přijdu a Sára bude mít syna." A to není vše. Z téhož...
Římanům 13:11...něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli...
Římanům 16:25... podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto, ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného...
1. Korintským 7:5...druhému - jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás...
1. Korintským 7:29...potíží. Říkám vám, bratři, nezbývá moc času. tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti, kdo...
1. Korintským 7:36...své snoubence jedná nečestně, že je nejvyšší čas a není zbytí, pak udělá, po čem touží - jen se...
1. Korintským 16:7...cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu. do Letnic ale zůstanu v Efesu...
2. Korintským 6:2...milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece: "V čas milosti jsem vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl."...
2. Korintským 7:8...jsem, když jsem poznal, jak vás ten dopis na čas zarmoutil, ale teď se raduji - ne z vašeho zármutku,...
Galatským 4:2...neliší od otroka. Je sice pánem všeho, ale do času určeného otcem zůstává pod poručníky a správci. Dokud...
Galatským 4:4...zotročeni principy tohoto světa. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy,...
Galatským 6:9...Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme...
Galatským 6:10...patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry....
Efeským 1:10...své vůle - předsevzal si, že se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na...
Efeským 5:16... ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte...
Koloským 4:5...nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. Vaše slova jsou vždy vlídná a ochucená solí, ...
1. Tesalonickým 2:17...hněv na dopadá. Bratři, bez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělem, nikoli srdcem. O to...
1. Tesalonickým 5:1...se navzájem těmito slovy. O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami...
2. Tesalonickým 2:6...mu dosud brání - smí se totiž objevit v daný čas. Tajemství této bezbožnosti ale působí; čeká jen na...
1. Timoteus 2:6...za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas, a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola...
1. Timoteus 4:1...do slávy. Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné...
1. Timoteus 5:13...původní slib věrnosti. Také by se učily marnit čas chozením po domech; a nejen marnit čas, ale klevetit,...
1. Timoteus 6:15...našeho Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný Vládce, Král...
2. Timoteus 3:1...si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou...
2. Timoteus 4:6...službu. totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem...
Titus 1:3...začátkem věků a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha...
Židům 9:10... nápojích a různých omýváních platila jen do času nápravy. Kristus však, jako velekněz dobra, jež mělo...
Židům 11:15...na mysli tu, kterou opustili, měli přece dost času k návratu. Oni však toužili po lepší vlasti - po ...
Židům 11:32... Mám pokračovat ještě dál? Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi,...
1. Petr 1:5...víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko...
1. Petr 1:20...vybrán před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který...
1. Petr 4:3...tužbám, ale Boží vůli. máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých...
1. Petr 4:17...to nestydí, ale chválí za to jméno Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje...
1. Petr 5:6...se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na...
Juda 1:18...Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými...
Zjevení 1:3...a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko. Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj...
Zjevení 2:21...ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem  čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce....
Zjevení 6:11...a bylo jim řečeno, odpočívají ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků,...
Zjevení 10:6..., a moře i to, co je v něm, že nebude více času, ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, bude troubit...
Zjevení 11:18...se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé...
Zjevení 12:12...ďábel s velikým hněvem, neboť , že málo času." Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal...
Zjevení 12:14...uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času. Had ze své tlamy vychrlil za tou...
Zjevení 17:10...nepřišel; a přijde, musí zůstat na krátký čas. Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch...
Zjevení 22:10...slova proroctví této knihy, neboť ten čas je blízko. Kdo škodí, škodí dál, a kdo je špinavý,...

Slova obsahující čas: čas (236) čase (28) časech (7) časem (1) časně (17) časného (2) časté (3) častěji (1) často (16) častují (1) času (21) časů (7) časy (24) dočasné (2) dočasně (1) dočasného (1) dočasný (1) načas (4) neúčastněte (1) neúčastním (1) nezúčastním (1) předčasné (1) předčasně (3) současné (2) současného (2) současníků (1) současníky (1) spoluúčastníci (1) účast (4) účastí (1) účastní (2) účastníci (1) účastník (1) účastnili (1) účastnit (3) včas (4) zavčas (1) zúčastní (1) zúčastnili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |