Čítali

Hledám varianty 'čítali' [ čítaly (16) čítalo (17) čítali (3) čítala (1) čítal (16) čítá (1) ]. Nalezeny 53 verše.
Numeri 1:21...mužů od dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolení,...
Numeri 1:23...mužů od dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů...
Numeri 1:25...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolení, rodů...
Numeri 1:27...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Juda čítalo 74 600 mužů. Synové Isachara podle jejich pokolení,...
Numeri 1:29...od dvaceti let výše: pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů. Synové Zabulona podle jejich pokolení,...
Numeri 1:31...od dvaceti let výše: pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle...
Numeri 1:33...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolení...
Numeri 1:35...od dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich...
Numeri 1:37...od dvaceti let výše: pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolení,...
Numeri 1:39...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich pokolení,...
Numeri 1:41...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů. Synové Neftalímovi podle jejich...
Numeri 1:43...od dvaceti let výše: pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těch, které Mojžíš s...
Numeri 3:22...šimeiský; to jsou geršonské rody. Podle seznamu čítaly 7 500 mužů starších jednoho měsíce. Geršonské rody...
Numeri 3:28... hebronský a uzielský; to jsou kehatské rodyČítaly celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli...
Numeri 3:34...mušijský; to jsou merarijské rody. Podle seznamu čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíce. Vůdcem...
Numeri 3:39...Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodechčítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin...
Numeri 11:21...z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem  čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že...
Numeri 26:7...a z něj rod karmijský. To jsou rubenské rodyČítaly 43 730 mužů. Palu měl syna...
Numeri 26:14...a z něj rod šaulský. To jsou šimeonské rodyČítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a...
Numeri 26:18...něj kmen arelijský. To jsou rody Gádových synůČítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v...
Numeri 26:22... z Chamula rod chamulský. To jsou rody JudovyČítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých rodech: Tola...
Numeri 26:25...a z něj rod šimronský. To jsou rody IsacharovyČítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi po svých rodech:...
Numeri 26:27...z něj rod jachleelský. To jsou zabulonské rodyČítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech:...
Numeri 26:34... Chogla, Milka a Tirsa. To jsou rody ManasesovyČítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi po svých rodech:...
Numeri 26:37...něj rod eranský. To jsou rody synů EfraimovýchČítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech...
Numeri 26:41... To jsou synové Benjamínovi po svých rodechČítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých...
Numeri 26:43...Danovy po svých rodech. Všechny šuchamské rody čítaly 64 400 mužů. Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a...
Numeri 26:47...jmenovala Serach. To jsou rody synů AšerovýchČítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi po svých rodech:...
Numeri 26:50... To jsou čeledi Neftalímovy po svých rodechČítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů Izraele:...
1. Samuel 14:2...Gibeje pod granátovníkem u Migronu. Jeho vojsko čítalo asi 600 mužů včetně Achiáše, který nosil efod. Byl...
2. Samuel 24:9... Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských mužů...
1. Letopisů 7:11...muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených k bitvě. Synové Irovi:...
1. Letopisů 9:9... Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů. Z kněží to...
1. Letopisů 9:13... Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodůčítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím...
1. Letopisů 21:5... předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných mužů; Juda čítal 470 000...
1. Letopisů 27:1...střídaly měsíc co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc sloužil první oddíl. Jeho...
1. Letopisů 27:2...byl Jašobeam, syn Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pocházel ze synů Peresových a v prvním...
1. Letopisů 27:4...(jeho oddílu potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska...
1. Letopisů 27:5...vojska Benajáš, syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl...
1. Letopisů 27:7...Joábův (a po něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut...
1. Letopisů 27:8...byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn...
1. Letopisů 27:9...jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec...
1. Letopisů 27:10...Chelec Pelonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj...
1. Letopisů 27:11...Sibechaj Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer...
1. Letopisů 27:12...Abiezer Anatotský z benjamínských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj...
1. Letopisů 27:13...desátý Mahraj Netofský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý...
1. Letopisů 27:14...Piratonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj...
1. Letopisů 27:15...dvanáctý Cheldaj Netofský z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny:...
2. Letopisů 14:7...Stavěli tedy a dařilo se jim. Asovo vojsko čítalo 300 000 judských mužů s pavézami a oštěpy a 280 000...
Ezdráš 2:64...k urim a tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň...
Nehemiáš 7:66...k urim a tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň...
Job 1:3...sedm synů a tři dcery, jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000 velbloudů, 500 párů dobytka a 500...
Zjevení 9:16...a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců - zaslechl jsem totiž jejich...

Slova obsahující čítali: čítali (3) odpočítali (1) počítali (5) předčítali (1) spočítali (3) vyčítali (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |