Čítal

Hledám varianty 'čítal' [ čítaly (16) čítalo (17) čítali (3) čítala (1) čítal (16) čítá (1) ]. Nalezeny 53 verše.
Numeri 1:21...mužů od dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolení,...
Numeri 1:23...mužů od dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů...
Numeri 1:25...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolení, rodů...
Numeri 1:27...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Juda čítalo 74 600 mužů. Synové Isachara podle jejich pokolení,...
Numeri 1:29...od dvaceti let výše: pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů. Synové Zabulona podle jejich pokolení,...
Numeri 1:31...od dvaceti let výše: pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle...
Numeri 1:33...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolení...
Numeri 1:35...od dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich...
Numeri 1:37...od dvaceti let výše: pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolení,...
Numeri 1:39...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich pokolení,...
Numeri 1:41...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů. Synové Neftalímovi podle jejich...
Numeri 1:43...od dvaceti let výše: pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těch, které Mojžíš s...
Numeri 3:22...šimeiský; to jsou geršonské rody. Podle seznamu čítaly 7 500 mužů starších jednoho měsíce. Geršonské rody...
Numeri 3:28... hebronský a uzielský; to jsou kehatské rodyČítaly celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli...
Numeri 3:34...mušijský; to jsou merarijské rody. Podle seznamu čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíce. Vůdcem...
Numeri 3:39...Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodechčítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin...
Numeri 11:21...z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem  čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že...
Numeri 26:7...a z něj rod karmijský. To jsou rubenské rodyČítaly 43 730 mužů. Palu měl syna...
Numeri 26:14...a z něj rod šaulský. To jsou šimeonské rodyČítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a...
Numeri 26:18...něj kmen arelijský. To jsou rody Gádových synůČítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v...
Numeri 26:22... z Chamula rod chamulský. To jsou rody JudovyČítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých rodech: Tola...
Numeri 26:25...a z něj rod šimronský. To jsou rody IsacharovyČítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi po svých rodech:...
Numeri 26:27...z něj rod jachleelský. To jsou zabulonské rodyČítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech:...
Numeri 26:34... Chogla, Milka a Tirsa. To jsou rody ManasesovyČítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi po svých rodech:...
Numeri 26:37...něj rod eranský. To jsou rody synů EfraimovýchČítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech...
Numeri 26:41... To jsou synové Benjamínovi po svých rodechČítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých...
Numeri 26:43...Danovy po svých rodech. Všechny šuchamské rody čítaly 64 400 mužů. Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a...
Numeri 26:47...jmenovala Serach. To jsou rody synů AšerovýchČítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi po svých rodech:...
Numeri 26:50... To jsou čeledi Neftalímovy po svých rodechČítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů Izraele:...
1. Samuel 14:2...Gibeje pod granátovníkem u Migronu. Jeho vojsko čítalo asi 600 mužů včetně Achiáše, který nosil efod. Byl...
2. Samuel 24:9... Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských mužů...
1. Letopisů 7:11...muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených k bitvě. Synové Irovi:...
1. Letopisů 9:9... Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů. Z kněží to...
1. Letopisů 9:13... Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodůčítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím...
1. Letopisů 21:5... předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných mužů; Juda čítal 470 000...
1. Letopisů 27:1...střídaly měsíc co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc sloužil první oddíl. Jeho...
1. Letopisů 27:2...byl Jašobeam, syn Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pocházel ze synů Peresových a v prvním...
1. Letopisů 27:4...(jeho oddílu potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska...
1. Letopisů 27:5...vojska Benajáš, syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl...
1. Letopisů 27:7...Joábův (a po něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut...
1. Letopisů 27:8...byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn...
1. Letopisů 27:9...jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec...
1. Letopisů 27:10...Chelec Pelonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj...
1. Letopisů 27:11...Sibechaj Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer...
1. Letopisů 27:12...Abiezer Anatotský z benjamínských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj...
1. Letopisů 27:13...desátý Mahraj Netofský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý...
1. Letopisů 27:14...Piratonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj...
1. Letopisů 27:15...dvanáctý Cheldaj Netofský z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny:...
2. Letopisů 14:7...Stavěli tedy a dařilo se jim. Asovo vojsko čítalo 300 000 judských mužů s pavézami a oštěpy a 280 000...
Ezdráš 2:64...k urim a tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň...
Nehemiáš 7:66...k urim a tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň...
Job 1:3...sedm synů a tři dcery, jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000 velbloudů, 500 párů dobytka a 500...
Zjevení 9:16...a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců - zaslechl jsem totiž jejich...

Slova obsahující čítal: čítal (16) čítala (1) čítali (3) čítalo (17) čítaly (16) nezapočítal (1) odpočítal (3) odpočítali (1) počítal (9) počítali (5) předčítal (9) předčítali (1) předčítalo (1) spočítal (3) spočítali (3) vyčítal (3) vyčítala (4) vyčítali (3) započítal (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |