Čímž

Hledám varianty 'čímž' [ čímž (5) čemž (1) což (93) ]. Nalezeno 99 veršù.
Genesis 14:3...(to jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili...
Genesis 14:7...pouští. Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na...
Genesis 14:13...Emorejce Mamreho, příbuzného Eškola a Aneracož byli Abramovi spojenci. Když Abram uslyšel, že jeho...
Genesis 14:17...ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je Královské údolí). Melchisedech, král Sálemu, který...
Genesis 23:2...byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad...
Genesis 23:19...Sáru v jeskyni pole Makpela naproti Mamre (což je Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s...
Genesis 35:19...zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný...
Genesis 35:27...ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil...
Genesis 38:14...zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajimcož je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý...
Genesis 44:30... přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez...
Genesis 44:34...bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapceCož bych se mohl dívat na neštěstí, jež by mého otce...
Genesis 48:7... a tam jsem ji pohřbil, na cestě k Efratě" (což je Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a...
Exodus 30:13...půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svatyněcož je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten...
Numeri 14:36...a kteří o po svém návratu roznášeli pomluvy (čímž podnítili celou obec k reptání proti Mojžíšovi),...
Numeri 18:16...5 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyněcož je 20 ger). Prvorozené ze skotu ani bravu ale vyplatit...
Deuteronomium 4:23... a nevytvořili si modlu v jakékoli podoběcož ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. Hospodin, tvůj Bůh, je...
Deuteronomium 4:48...Aroeru na břehu potoka Arnon k hoře Sirion (což je Hermon) a celou východní stranu jordánského údolí...
Deuteronomium 17:3...- slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno nebo se...
Deuteronomium 32:34...je dračí utrejch, jed zmijí, ten nejprudší. "Což není u mne dobře uloženo, zapečetěno v mých sklepích...
Jozue 15:8...Ben-hinom jižně od skalního hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze...
Jozue 15:9... míří k městům pohoří Efron a dále k Baale (což je Kiriat-jearim). Hranice se pak stáčí okolo Baaly na...
Jozue 15:10... pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-šemeši a prochází Timnou....
Jozue 15:13...podíl uprostřed synů Judových - Kiriat-arbucož je Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.) Káleb odsud...
Jozue 15:25... Telem, Bealot, Chacor-chadata, Keriot-checron (což je Chacor), Amam, Šema, Molada...
Jozue 15:49...horách: Šamir, Jatir, Socho, Dana, Kiriat-sana (což je Debir), Anav, Eštemo, Anim...
Jozue 15:54... Bet-tapuach, Afeka, Chumta, Kiriat-arba (což je Hebron) a Cior - celkem devět měst s osadami. Dále:...
Jozue 15:60...- celkem šest měst s osadami. Dále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba - dvě města s osadami. Na...
Jozue 16:2...od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu a od Bet-elu (což je Luz) pokračuje k území Arkijců do Atarotu. Pak...
Jozue 18:13... Odtud hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje dolů k Atarot-adaru přes...
Jozue 18:14...jižně od Bet-choronu a sahá ke Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearim, město synů Judových). To je západní...
Jozue 18:28... Jir-peel, Tarala, Cela, Elef, Jebus (což je Jeruzalém), Gibeat a Kiriat - celkem čtrnáct měst s...
Jozue 20:7... dále Šechem v pohoří Efraim a Kiriat-arbu (což je Hebron) v Judském pohoří. Na východní straně Jordánu...
Soudců 4:11...Chobaba, a utábořil se u dubu v Caananimucož je u Kedeše. Když se Sisera dozvěděl, že Barák, syn...
Soudců 19:10...v postrojích a se svou družkou vyrazil k Jebusu (což je Jeruzalém). Když míjeli Jebus, bylo dost pozdě....
2. Samuel 23:5...ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestálcož by mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenou?...
1. Královská 4:10...Elon a Bet-cha-nan; Ben-chesed spravoval Arubotcož zahrnovalo Socho a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl...
1. Královská 4:13... za Jokmeam; Ben-geber spravoval Rámot-gileádcož zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira v Gileádu a...
1. Královská 6:1...po vyjití synů Izraele z Egypta, v měsíci ziv (což je druhý měsíc), totiž čtvrtého roku své vlády nad...
1. Královská 6:38...v měsíci ziv. Jedenáctého roku v měsíci bul (což je osmý měsíc) byl chrám dokončen se všemi podrobnostmi...
1. Královská 8:2...ke králi Šalomounovi o svátcích v měsíci etanimcož je sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští...
1. Královská 15:30...Jeroboám spáchal a ke kterým svedl celý Izraelčímž popudil Hospodina, Boha Izraele. Ostatní Nádabovy...
2. Královská 18:9... po pevnosti. Čtvrtého roku Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok izraelského krále Hošey, syna Elova,)...
2. Královská 18:10... Samaří padlo v šestém roce Ezechiášovy vládycož byl devátý rok izraelského krále Hošey. Asyrský král...
1. Letopisů 5:23...na území od Bášanu po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho. Toto jsou...
1. Letopisů 7:31...sestra Serach. Synové Beriovi: Cheber a Malkielcož je otec Birzaitův. Cheber zplodil Jafleta, Šomera,...
1. Letopisů 11:4... David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalémcož býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci....
1. Letopisů 13:6... Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud vyzvedli...
2. Letopisů 20:35...letech spolčil s izraelským králem Achaziášemcož byl velmi špatný čin. Spolčil se s ním, aby si pořídil...
Ezdráš 4:13... přestanou odvádět dávky, daně i poplatkyčímž způsobí škodu královské pokladně. Poněvadž jsme však...
Ezdráš 9:14...příznit se s těmito národy páchajícími ohavnostCož by ses na nás nerozhněval a nevyhladil nás do...
Nehemiáš 7:2...Chananimu a veliteli pevnosti Chananiášovicož byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo...
Nehemiáš 11:22...syna Mataniášova, syna Míkova ze synů Asafovýchcož byli zpěváci zodpovědní za službu Božího chrámu. Platil...
Job 10:10...vytvořil - to chceš znovu na prach obrátitCož jsi kdysi jak mléko nenalil, nenechal jsi ...
Job 12:11...tvora, je v dech každého lidského tělaCož neumí ucho rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm...
Job 24:25...jako všichni sklizeni, jako klasy budou skoseniCož to tak není? Kdo ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď...
Job 36:29...proudem valily a skrápěly lidstvo v hojnostiCož někdo rozumí, jak se mračna stahují a jak z jeho stanu...
Žalmy 131:2...se nepouštím, do ničeho, co je nad možnostiCož nejsem spokojený a poklidný, jako když matka své dítě...
Přísloví 8:1...jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje!  Což moudrost nevolá, nezvedá rozumnost svůj hlas? Na...
Kazatel 6:6...dvakrát tisíc let, kdyby však štěstí nezažilcož všichni tamtéž nemíří? Veškeré pachtění nasytit...
Izaiáš 46:5...podle vás jako ? S kým to chcete srovnávatCož se mi někdo podobá? Lidé sypou zlato z měšce a váží...
Izaiáš 50:2...tu není? Proč nikdo neodpovídá na voláníCož je ruka krátká k vykoupení? Nemám k vysvobození dost...
Jeremiáš 8:22...hrůzou přemožen. Copak není balzám v GileáduCož tam lékaře nemají? Tak proč se rána mého lidu nemůže...
Jeremiáš 25:1...vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova (což byl první rok babylonského krále Nabukadnezara). Prorok...
Jeremiáš 32:1...v desátém roce vlády judského krále Cidkiáše (což byl osmnáctý rok Nabukadnezarův). Vojsko babylonského...
Pláč 3:38... a stane se"? Kdo než Hospodin to přikážeCož nepochází pohroma i dobro přímo z úst Nejvyššího? Proč...
Ezechiel 48:1...cesty přes Lebo-chamát k Chacar-enanu (což je území Damašku, s nímž na severu sousedí Chamát) bude...
Micheáš 4:9...Dcery jeruzalémské. Proč tedy teď tak běduješCož s tebou není Král? Copak zahynul tvůj Rádce, že máš...
Matouš 1:23...počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh je s námi. Když se Josef probudil,...
Matouš 27:33...mu kříž. Když dorazili na místo zvané Golgota (což znamená Lebka), dali Ježíšovi napít octa smíšeného se...
Marek 5:41... Vzal dívku za ruku a řekl : "Talitha kum," což se překládá: "Děvčátko, říkám ti, vstávej." Ta dívka...
Marek 7:34...vzhlédl k nebi, vzdychl a řekl mu: "Efatha!" což znamená: "Otevři se!" Jeho uši se ihned otevřely, pouto...
Marek 12:42...jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal své učedníky a řekl...
Marek 15:22... Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu znamená Lebka). Podávali mu víno s myrhou,...
Marek 15:34...hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což v překladu znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi ...
Jan 1:38..."Co hledáte?" zeptal se jich. Řekli mu: "Rabbi" (což se překládá: Učiteli), "kde bydlíš?" "Pojďte se podívat...
Jan 1:41...bratra Šimona. Řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" (což je v překladu Kristus) a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se...
Jan 1:42...jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa" (což se překládá Petr). Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do...
Jan 9:7... Potom mu řekl: "Jdi se umýt do rybníka Siloe" (což se překládá Poslaný). Odešel tedy a umyl se, a když...
Jan 20:16... Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabboni!" (což znamená "Učiteli"). "Nedrž ," řekl Ježíš. "Ještě...
Skutky 4:36... Joses, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš (což v překladu znamená Syn potěšení), levita původem z...
Skutky 9:36... V Joppě pak žila jedna učednice jménem Tabita (což je v překladu Dorkas), která oplývala dobrými skutky a...
Skutky 11:28...oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad. (Což se také splnilo za císaře Klaudia.) Učedníci tedy...
Skutky 17:31...svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých." A...
Skutky 19:24...vyráběl stříbrné napodobeniny Artemidina chrámucož řemeslníkům přinášelo nemalý výdělek. Svolal je tedy...
Skutky 24:3...prozíravosti vše v tomto národě spěje k lepšímucož bezvýhradně a všeobecně přijímáme s nejhlubší vděčností...
Skutky 26:10...všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazaretskéhocož jsem také v Jeruzalémě dělal. Z pověření vrchních kněží...
Galatským 2:10... Chtěli jen, abychom pamatovali na chudé, o což jsem se opravdu pilně snažil. Když ale Petr přišel do...
Galatským 3:16..."a semenům," ale v jednotném: "a tvému semeni," čímž je míněn Kristus. Chci tím říci toto: Zákon zavedený...
Efeským 5:5...žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království....
Efeským 5:18... rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit...
Filipským 1:23...obojí. Mám touhu odejít a být s Kristemcož je zdaleka nejlepší; zůstat v tomto těle je ale...
Koloským 3:5... vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na...
1. Timoteus 3:15...věděl, jak je třeba si počínat v Božím doměcož je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy....
Židům 2:4...Pán a nám je potvrdili ti, kteří jej slýchalicož Bůh podle své vůle zároveň dosvědčoval znameními a divy...
Židům 7:2...spravedlnosti", dále je to také král Sálemucož znamená "král pokoje". Bez otce a matky, bez rodokmenu,...
Židům 8:5... neboť zdejší kněží obětují dary podle Zákonačímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece...
1. Petr 2:8...pro ty, kdo se nad Slovem urážejí a odmítají jecož se stalo jejich údělem. Vy jste však vyvolený rod,...
Zjevení 5:6...Beránek jako zabitý a sedm rohů a sedm očícož je sedm duchů Božích poslaných na celou zem. Přišel a...
Zjevení 5:8... Každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidelcož jsou modlitby svatých a zpívali novou píseň: "Jsi hoden...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |