Čí

Hledám varianty 'čí' [ čím (99) čí (24) ]. Nalezeny 114 verše.
Genesis 20:9...zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělalČím jsem se proti tobě provinil, že jsi na a na ...
Genesis 24:23...o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosímčí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k...
Genesis 24:47...a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna Milky...
Genesis 31:36...rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se provinil? Co jsem spáchal, že tak zuřivě...
Genesis 32:18...Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého služebníka...
Genesis 38:25... jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosímčí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když Juda ty věci...
Exodus 1:12...vystavěl zásobovací města Pitom a RamesesČím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se...
Exodus 22:2...vinen.Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodán. Jestliže se u něj to, co...
Exodus 36:3...a dát se do . Převzali tedy od Mojžíše všečím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně....
Leviticus 5:26...a bude mu odpuštěno, čehokoli se dopustilčím se provinil." Hospodin promluvil k...
Leviticus 25:16...let, kdy budeš sklízet úrodu, ti jej prodáČím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let...
Numeri 11:11..."Proč jsi na svého služebníka tak zlýČím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto...
Numeri 33:54...větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle otcovských...
Deuteronomium 14:24... takže tam nebudeš moci donést desátky z tohočím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal, můžeš je zpeněžit....
Deuteronomium 15:14...stáda, humna i lisu. Podělíš se s ním o všečím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v...
Deuteronomium 31:27...se proti Hospodinu dnes, když jsem mezi vámiČím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny...
Soudců 16:6...mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká sílaČím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby...
Soudců 16:10...tedy nebylo odhaleno. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi...
Soudců 16:13...strhal z paží jako nitě. Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi...
Růt 2:5...žence. "Hospodin ti žehnej!" odpověděli mu. "Čí je ta dívka?" zeptal se Boáz svého služebníka, který měl...
1. Samuel 17:55...na Filištína, zeptal se svého vojevůdce Abnera: "Čí syn je ten chlapec, Abnere?" "Jakože jsi živ, králi,...
1. Samuel 17:56..." odpověděl Abner. "Vyptej se na toho mladíkačí je syn," poručil král. Jakmile se David po zabití toho...
1. Samuel 20:1...Přišel k Jonatanovi a ptal se: "Co jsem provedlČím jsem se provinil? Jak jsem tvému otci ublížil, že mi...
1. Samuel 21:3...řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč posílámčím jsem pověřil.' S mládenci jsem se domluvil, kde se...
1. Samuel 29:4...do boje! Vždyť by se v bitvě postavil proti námČím by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto...
2. Samuel 3:12... Abner pak vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to země? Uzavři se mnou smlouvu, a ti pomohu...
2. Samuel 4:11...za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho dal zabítČím spíše když nějací zlosynové zavraždí nevinného člověka...
2. Samuel 11:22... a když přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé podnikli protiútok, vyrazili...
2. Samuel 19:20...králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočí za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj služebník provinil...
2. Samuel 21:3...se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělatČím vás usmířím, abyste dobrořečili Hospodinovu dědictví?"...
1. Královská 8:27... ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnoutčím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na...
2. Královská 5:13...ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys toČím spíše tedy, když ti řekl: Omyj se, a budeš čistý." A...
2. Královská 23:17... který to všechno předpověděl. Král se zeptal: "Čí je ten náhrobek, který tu vidím?" Místní mu odpověděli:...
2. Letopisů 6:18... ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnoutčím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na...
2. Letopisů 6:39... Zjednej jim právo a odpusť svému lidu točím proti tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé...
2. Letopisů 28:22...ničemu. I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl král Achaz. Obětoval damašským...
2. Letopisů 36:8...Joakimovy skutky i to, jaké ohavnosti páchalčím se provinil, to vše je sepsáno v Knize izraelských a...
Ezdráš 5:3...se svými společníky a ptali se jich: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?"...
Ezdráš 5:9...pod rukama. Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?"...
Ester 5:11...jim, jaký je proslulý boháč a kolik synůčím vším ho král poctil a vůbec jak ho král povýšil nad...
Job 15:12...ta Boží útěcha, nelíbí se ti slova laskaváČím ses tak nechal unést v srdci, co ti tak zatemnilo oči,...
Job 36:9...jsou-li chyceni, tehdy jim ukazuje, co provedličím se provinili a jak zpyšněli. Otevírá jim uši, aby je...
Přísloví 11:31...získává. Dojdou-li spravedliví na zemi odplatyčím spíše ničemové a hříšníci! Milovník poznání miluje...
Přísloví 12:8... je s nimi konec, dům spravedlivých ale obstojíČím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněn, muž křivé...
Přísloví 22:27...bys měl přijít i o vlastní lůžko, nebudeš mít čím zaplatit? Neposunuj dávné mezníky, které tví otcové...
Přísloví 23:29...na kořist číhá, řady nevěrníků spěchá rozmnožitČí to "au" a čí to "oj"? Čí ten křik a čí ten boj? Čí boulí...
Kazatel 1:18... Poznal jsem ale, že je to honba za větremČím více moudrosti, tím více mrzutosti; kdo množí vědění,...
Kazatel 2:23...Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všemčím se zabývá, takže ani v noci nemá klid. I to je marnost....
Kazatel 6:9...lidmi? Lepší je, co je vidět očima, než to, za čím duše utíká. I to je však marnost a honba za větrem. Vše...
Kazatel 6:11...je - s tím, kdo je silnější, nemůže soupeřitČím více slov, tím větší marnost! Co z toho všeho člověk...
Píseň 5:9...milého, co mu povíte? Že jsem nemocná láskouČím je tvůj miláček zvláštní, ty nejkrásnější z žen? Čím je...
Izaiáš 43:26... Osvěž mi paměť, se spolu soudíme, povězčím bys mohl být ospravedlněn. tvůj prapředek se...
Jeremiáš 10:3...se neděste, ačkoli se jich děsí pohané. Točím se řídí národy, jsou pouhé nesmysly: dřevo pokácené v...
Jeremiáš 16:10...proti nám Hospodin vyhlásil tak hrozné neštěstíČím jsme se provinili? Copak jsme proti Hospodinu, svému...
Jeremiáš 37:18...krále!" Potom Jeremiáš králi Cidkiášovi řekl: "Čím jsem se proti tobě, tvým dvořanům anebo tomuto lidu...
Jeremiáš 42:5...svědkem! Přísaháme, že uděláme přesně to, s čím za námi Hospodin, tvůj Bůh, pošle. nám to bude...
Jeremiáš 42:21...Hospodina, svého Boha, neposlechli v ničem, s čím za vámi poslal. Proto teď vezměte na vědomí, že...
Jeremiáš 43:1...slova Hospodina, jejich Boha - všechno to, s čím jej Hospodin, jejich Bůh, za nimi poslal. Azariáš, syn...
Jeremiáš 44:28...z Judy, ale odešli bydlet do Egypta, poznajíčí slovo obstojí - zda , anebo jejich. A toto vám bude...
Ezechiel 16:25...jsi nohy každému kolemjdoucímu a smilnila jsi čím dál víc. Smilnila jsi s Egypťany, těmi svými sousedy s...
Ezechiel 16:26...svými sousedy s naběhlými údy, a smilnila jsi čím dál víc, jsem se rozezlil! Hle - vztáhl jsem na tebe...
Ezechiel 16:29...s nimi, ale neměla jsi dost. Smilnila jsi tedy čím dál víc, ses dostala k Babylonii, zemi kramářů....
Ezechiel 16:55...a Samaří se svými dcerami, budou znovu tímčím bývaly kdysi. Ale i ty se svými dcerami budeš znovu tím...
Ezechiel 21:12...zdrcený trpkým zármutkem. se zeptají: ‚Nad čím tak vzdycháš?' odpovíš: ‚Nad zprávou, která přichází.'...
Ezechiel 23:19...tak jako předtím její sestra. Smilnila potom čím dál víc. Při vzpomínce na mládí prosmilněné v Egyptě se...
Daniel 2:15... Oslovil králova zmocněnce Ariocha takto: "Čím to, že král vydal tak přísný rozkaz?" A když mu Arioch...
Daniel 5:9... To krále Belšasara vyděsilo ještě víc a byl čím dál bledší. I jeho velmoži byli zděšení. Když královna...
Ozeáš 10:1...býval bujná réva, která své hrozny plodilaČím víc však míval ovoce, tím víc si stavěl oltáře. Čím...
Ozeáš 11:2...si jej; tehdy jsem povolal svého syna z EgyptaČím jsem je ale volal víc, tím více ode odcházeli pryč -...
Micheáš 6:3...proti Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělalČím jsem vyčerpal? Odpověz mi! Vyvedl jsem z Egypta,...
Matouš 5:13... Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuťčím se zas osolí? Nebude k ničemu, jen se vyhodí ven a...
Matouš 7:11...jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré daryčím spíše váš Otec v nebesích dobré věci těm, kdo ho...
Matouš 10:25...jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubemčím spíše jeho domácí? Nebojte se jich. Není totiž nic...
Matouš 15:5...říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce: ‚Točím bych ti měl vypomoci, jsem daroval Bohu,' ten nemusí...
Matouš 18:25... který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou,...
Matouš 22:20...mi peníz daně." Přinesli mu tedy denár. "Čí je ten obraz a nápis?" zeptal se jich. "Císařův,"...
Matouš 22:42... Ježíš se jich zeptal: "Co si myslíte o MesiášiČí je to syn?" "Davidův," odpověděli. Na to jim řekl: "Jak...
Marek 5:26...všechno, co měla, ale nic nepomohlo a bylo  čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem...
Marek 7:11... že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚Točím bych ti měl vypomoci, je korban' (to jest dar Bohu),...
Marek 7:36... Ježíš jim zakázal komukoli to říkat, ale čím více jim to zakazoval, tím více to rozhlašovali. Lidé...
Marek 9:50... Sůl je dobrá. Kdyby ale sůl přestala být slanáčím ji osolíte? Mějte v sobě sůl a žijte spolu v pokoji." ...
Marek 12:16...se podívám." Když mu ho podali, zeptal se jich: "Čí je ten obraz a nápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte...
Lukáš 2:52...ve svém srdci. Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem. Patnáctého roku...
Lukáš 7:42...pět set denárů a druhý padesát. Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz mi, který z nich ho...
Lukáš 11:13...jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré daryčím spíše váš nebeský Otec Ducha svatého těm, kteří ho...
Lukáš 12:11...a před vrchnosti a vlády, nestarejte sečím a jak se máte hájit a co říkat. Duch svatý vás v tu...
Lukáš 12:20...Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřešČí bude, co sis nachystal?' Tak je to, když někdo hromadí...
Lukáš 12:24... nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živíČím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás...
Lukáš 12:28...je dnes na louce a zítra bude hozena do pecečím spíše vás, vy malověrní?! Nezabývejte se tím, co budete...
Lukáš 14:14... zmrzačené a slepé. Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení...
Lukáš 14:34...je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila svou chuťčím se zas osolí? Nehodí se do země ani do hnoje; musí se...
Lukáš 20:24...jejich záludnost. Řekl jim: "Ukažte mi denárČí nese obraz a nápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy...
Jan 4:11...jeho, a dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš aničím bys čerpal," namítla žena, "a studna je hluboká. Odkud...
Skutky 4:7...doprostřed a vyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petr, naplněn Duchem...
Římanům 4:2...za spravedlivého na základě skutků, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem! Co však říká Písmo?...
Římanům 5:9...hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněničím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem! Jestliže...
Římanům 5:10...nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho Synačím spíše nás, již smířené, zachrání jeho život! A nejen...
Římanům 5:17...jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrtČím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar...
Římanům 11:24...přírodě byl naroubován do ušlechtilé olivyčím spíše budou oni jakožto původní větve naroubováni do...
Římanům 15:17... Pokud jde o službu Bohu, mám se v Kristu Ježíši čím chlubit. Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze...
1. Korintským 2:12... ale Ducha, který je z Boha, abychom rozuměličím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme (nikoli slovy,...
1. Korintským 6:3...maličkosti? Nevíte, že budeme soudit andělyČím spíše běžné životní záležitosti! Vy ale s takovými...
1. Korintským 9:12...Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzíčím spíše my? My jsme však toto právo nevyužili. Raději...
2. Korintským 1:5... které jsme sami přijali od Boha. Vždyť čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více povzbuzení...
2. Korintským 11:21...přiznávám, že na něco takového sílu nemámČím se však někdo tak troufale chlubí - teď mluvím jako...
2. Korintským 12:15... i sám sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji, tím méně jsem milován. Budiž, nikdy...
1. Tesalonickým 2:13...jste je ne jako lidské slovo, ale jako točím skutečně je, totiž slovo Boží, které koná své dílo ve...
Filemon 1:16... a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, v lidském smyslu nebo v Pánu. Máš-li...
Židům 9:14...tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněnéčím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe...
Židům 10:25...ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím vícečím více vidíte, že se blíží ten den. Jestliže totiž poté,...
Židům 10:29...tří svědků bez milosti umírá. Představte sičím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Syna...
Židům 12:25...odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží pokynyčím spíše neunikneme my, odvracíme-li se od Toho, který je...
1. Petr 1:18...pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přecečím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu,...
1. Petr 3:14...trpět, blaze vám. "Nemějte strach z tohočím vás straší, nenechte se tím vylekat." Zasvěťte svá...

Slova obsahující čí: beránčí (2) bezpečí (68) blahořečí (1) bodláčí (13) bodláčím (7) bučí (1) býčí (2) bzučí (1) crčící (1) čí (24) číhá (8) číhají (10) číhající (1) číhal (4) číhali (3) číháš (1) číhat (3) čím (99) čímkoli (3) čímž (5) čípak (1) čísle (1) číslem (1) číslo (4) číst (9) číše (8) číši (9) číší (6) číšník (5) číšníka (2) číšníkem (2) číšníkovi (1) číšníky (2) čítá (1) čítající (1) čítajícím (2) čítal (16) čítala (1) čítali (3) čítalo (17) čítaly (16) člověčí (93) člověčích (2) dívčí (2) dobrořečí (3) dobrořečíme (1) dobytčí (1) dokončí (6) dokončíš (1) dosvědčí (1) dračí (1) dračího (1) hezčí (1) hlučícím (1) hlučícímu (1) hraničícího (1) hrnčíř (5) hrnčíře (2) hrnčíři (3) hrnčířova (2) hrnčířovi (2) hrnčířovo (1) hrnčířské (1) hrnčířském (1) hučí (2) jehněčí (2) jinačí (1) kamzičích (1) klíčí (2) končí (10) končíme (1) končíte (1) kráčí (14) kráčím (1) kráčíme (1) kráčíš (1) krčí (6) křepčí (2) křičí (15) křičícího (1) křičím (7) kupčíci (1) kůzlečími (1) léčí (2) lehčí (2) líčí (1) mlčí (7) mlčím (1) mlčíme (1) mlčíš (1) mluvčí (1) mručíme (1) nádeničí (2) nadlehčí (1) namáčí (1) namočí (6) napočítá (2) napočítáno (1) napočítáš (1) napočítáte (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |