Částí

Hledám varianty 'částí' [ částí (7) části (27) částem (1) část (33) ]. Nalezeny 62 verše.
Genesis 15:10...zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil jednu část proti druhé; ptáky však neroztínal. K mrtvým tělům se...
Genesis 27:16...synu Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou část krku kůzlečími kožkami. Onu pochoutku i chléb, který...
Genesis 47:11...na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části egyptské země, v kraji Rameses. Tam Josef opatřoval...
Exodus 28:27...zlaté kroužky, které připevníš zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad...
Exodus 29:22...a jejich roucha. Potom z berana vezmeš tučné části - ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalok,...
Exodus 30:36...kadidlovou směs: osolenou, čistou a svatouČást z rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve...
Exodus 39:20...zlaté kroužky, které připevnili zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad...
Leviticus 2:16...polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kněz pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá dýmat...
Leviticus 8:12...i umyvadlo s podstavcem, aby je posvětilČást oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal...
Leviticus 25:25...jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, přijde jeho nejbližší příbuzný a...
Leviticus 25:51...mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti...
Leviticus 27:16...a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena podle...
Leviticus 27:28...propadne Hospodinu - člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupit...
Numeri 25:8...ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu ...
Numeri 35:8...více, od menšího méně. Každé pokolení levitům část měst, odpovídající jeho dědičnému území." Hospodin...
Jozue 12:1...potoka Arnon k hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arava: Emorejský král Sichon se sídlem v...
1. Samuel 30:9...se šesti sty muži. Když přišel k potoku Besorčást jich tam zůstala. David pak pokračoval v...
1. Královská 6:17...svatostánek pro nejsvětější svatyni. Přední část chrámu, totiž chrámová loď, tedy měřila 40 loktů. Na...
1. Královská 6:19...z cedru; kámen nebylo vidět. V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění...
1. Královská 6:27...vysoký. Tyto cheruby umístil do nejvnitřnější části chrámu. Měli rozprostřená křídla, a tak se křídlo...
1. Královská 6:29...tyto cheruby pokryl zlatem. Ve vnitřní i vnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola vyřezat...
1. Královská 6:30...cherubů, palem a rozvitých květů. Podlahu obou částí chrámu pokryl zlatem. Do vchodu svatostánku zavěsil...
1. Královská 7:50...ke dveřím do nejsvětější svatyně v nejvnitřnější části chrámu i ke dveřím do chrámové lodi. Tak bylo...
1. Letopisů 6:51...města z kmene Juda, Šimeon a BenjamínČásti rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim....
1. Letopisů 28:19...mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď...
2. Letopisů 31:3...v branách Hospodinova tábora. Král oddělil část svého majetku jako příspěvek na zápalné oběti jak...
2. Letopisů 32:33...spočinul u svých předků, pochovali ho v horní části pohřebiště synů Davidových. Celý Juda a všichni...
2. Letopisů 35:13...pekli na ohni, jak je předepsáno, ale zasvěcené části vařili v hrncích, kotlích a pánvích a ihned roznášeli...
2. Letopisů 36:7...do Babylonu. Nabukadnezar odvezl do Babylonu část vybavení Hospodinova chrámu a uložil je ve svém...
Nehemiáš 3:11...něj opravoval Chatuš, syn Chašabnejášův. Další část včetně Pecné věže opravoval Malkiáš, syn Charimův, a...
Nehemiáš 3:19...Ezer, syn Ješuúv, správce Micpy, opravoval další část od stupňů ke zbrojnici do rohu hradby. Za ním...
Nehemiáš 3:20...ním Baruch, syn Zabajův, horlivě opravoval další část od rohu hradby ke vchodu do domu nejvyššího kněze...
Nehemiáš 3:21... syn Uriáše, syna Kocova, opravoval další část od vchodu do Eliašibova domu po místo, kde dům...
Nehemiáš 3:24... syna Ananiášova. Za ním opravoval další část Binui, syn Chenadadův, od Azariášova domu k baště v...
Nehemiáš 3:27...naproti Vodní bráně a předsunuté věži. Další část za ním opravovali Tekojští naproti velké předsunuté...
Nehemiáš 3:30... syn Šekaniášův, strážce východní brány. Další část za ním opravoval Chananiáš, syn Šelemiášův, a Chanun,...
Ester 2:9...domu. Navíc ji i s děvčaty přemístil do lepší části harému. Ester neprozradila nic o své národnosti a...
Jeremiáš 52:15...Jeruzaléma. Velitel gardistů Nebuzaradan odvlekl část chudiny, zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo...
Ezechiel 41:17... Kolem dokola po stěnách vnitřní i vnější části chrámu byli v pravidelných vzdálenostech vyřezáni...
Daniel 1:2...vydal judského krále Joakima do rukou a s nímčást vybavení Božího chrámu. Nabukadnezar je s sebou odvezl...
Lukáš 11:36...tmou. Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé tak jasné, jako když ...
Skutky 5:2...se svou manželkou Zafirou prodal pozemekčást utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl....
Skutky 5:3...satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho...
Skutky 16:12...odešli do Filip, které jsou předním městem  části Makedonie a římskou kolonií. Poté, co jsme ve městě...
Římanům 11:25...(abyste nespoléhali na vlastní moudrost): Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet...
1. Korintským 12:12...Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno...
1. Korintským 12:14...stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla: "Když nejsem ruka,...
1. Korintským 12:18... kam by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni...
1. Korintským 12:19...tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí,...
1. Korintským 12:20... kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce:...
1. Korintským 12:22...vás." Naopak! Mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které...
1. Korintským 12:23...ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více...
1. Korintským 12:24...o to větší pozornost, kterou ovšem ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší...
1. Korintským 12:25...nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li...
1. Korintským 12:26...prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s , a je-li jedna část poctěna,...
1. Korintským 12:27... Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za...
1. Korintským 13:9... jazyky - ty umlknou, poznání - to pomine. Jenčásti totiž poznáváme a jen z části prorokujeme; jakmile...
Efeským 4:16...roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který náleží. Naléhavě vás proto v Pánu...
Koloským 1:24...svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež nést jeho tělo, totiž...
Židům 9:2...pozemskou. Byl vztyčen stánek, v jehož první části, zvané svatyně, byl svícen, stůl a chleby předložení....
Židům 9:3...a chleby předložení. Za oponou pak byla druhá část, zvaná nejsvětější svatyně. K patřil zlatý...
Židům 9:6...vztyčen, vcházejí kněží neustále do jeho první části, kde konají bohoslužbu. Do druhé však jen jednou...

Slova obsahující částí: částí (7) součástí (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |