Čtrnáct

Hledám varianty 'čtrnáct' [ čtrnácti (3) čtrnáct (10) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 31:41...očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet letČtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a šest let za...
Numeri 29:15...každého z těch dvou beranů a na každého z těch čtrnácti beránků po desetině. Dále jednoho kozla jako oběť...
Jozue 15:36... Šaaraim, Aditaim, Gedera a Gederotaim - celkem čtrnáct měst s osadami. Dále: Cenan, Chadaša, Migdal-gád...
Jozue 18:28...(což je Jeruzalém), Gibeat a Kiriat - celkem čtrnáct měst s osadami. To je dědictví Benjamínových synů...
1. Královská 8:65...Bohem, po sedm dní a dalších sedm dní, celkem čtrnáct dní. Následujícího dne pak lid propustil....
1. Letopisů 25:5...mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři dcery. Ti všichni se v Hospodinově domě...
2. Letopisů 13:21...ranil tak, že zemřel. Abiáš ale sílil. Vzal si čtrnáct manželek a zplodil dvaadvacet synů a šestnáct dcer....
Matouš 1:17...se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od Abrahama po Davida, čtrnáct pokolení od...
Skutky 27:33...Pavel všechny vyzýval, aby pojedli: "Dnes je to čtrnáct dní, co samou úzkostí nic nejíte. Proto vás prosím,...
2. Korintským 12:2...od Pána: Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety vytržen do třetího nebe - nevím, zda v...
Galatským 2:1...oslavovali kvůli mně Boha. Po čtrnácti letech jsem se pak vrátil do Jeruzaléma s...

Slova obsahující čtrnáct: čtrnáct (10) čtrnáctého (18) čtrnáctém (1) čtrnácti (3) čtrnáctou (1) čtrnáctý (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |