Čemu

Hledám varianty 'čemu' [ čím (99) čemu (60) čem (57) čeho (25) co (2285) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:30...polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemuco leze po zemi, zkrátka všemu, co v sobě život, jsem...
Genesis 1:31...zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl všechnoco učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo...
Genesis 6:5...myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka,...
Genesis 6:17... jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Všeco je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak...
Genesis 7:4... jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Všeco jsem učinil, smetu z povrchu země." A Noe učinil všechno...
Genesis 7:8...i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všehoco leze po zemi, vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva,...
Genesis 7:15...přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého...
Genesis 7:21...o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, všeco se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá...
Genesis 7:22...havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Všeco mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši,...
Genesis 8:17...a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živéco máš u sebe - veškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti...
Genesis 8:19...zvěř, všechna havěť, každý pták, všechnoco se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí. Noe...
Genesis 9:2...polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechnoco se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni...
Genesis 9:3...ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živéco se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak...
Genesis 9:10... dobytkem i se vší polní zvěří - se vším živýmco vyšlo z archy. Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré...
Genesis 9:24... Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl seco mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď...
Genesis 12:20... aby ho vyhostili i s manželkou a se všímco měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i...
Genesis 13:1...co měl. Abram tedy se svou manželkou a se všímco měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram...
Genesis 13:14...byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Potéco se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi:...
Genesis 14:23...Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všehoco ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový...
Genesis 14:24...‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen toco snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner...
Genesis 15:2...odměna." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můjco mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům...
Genesis 15:8..." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi...
Genesis 16:3...skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset let potéco se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova...
Genesis 16:6...je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s co chceš." Saraj ji tedy pokořovala, od Hagar utekla....
Genesis 18:17...si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamemco se chystám udělat? Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasný...
Genesis 18:19...a práva, aby Hospodin Abrahamovi splnilco mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je...
Genesis 18:29..." odpověděl. Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli...
Genesis 18:30...prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen třicet?" "Neudělám to,...
Genesis 18:31...znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli...
Genesis 18:32... když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen deset?" "Nezničím je kvůli...
Genesis 19:5... všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti mužico k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám,...
Genesis 19:8...muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimico se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece...
Genesis 19:25...okolní rovinou, se všemi obyvateli i se všímco roste ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však...
Genesis 20:9... Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi...
Genesis 20:10... se nedělá!" Abimelech se Abrahama zeptal: "Co to napadlo, udělat takovou věc?" Abraham odpověděl:...
Genesis 21:1...Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělalco slíbil. Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době,...
Genesis 21:12...ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všemco ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze...
Genesis 21:16...dítě pod jedním keřem a šla si sednout naprotico by lukem dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se dívat,...
Genesis 21:17...hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas...
Genesis 21:22...řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všemco děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš...
Genesis 21:29...jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?"...
Genesis 21:32...přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Potéco vstoupili v Beer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal a...
Genesis 23:15...mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbraCo je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham...
Genesis 24:36...porodila mému pánu syna, jemuž dal všechnoco . Můj pán pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému...
Genesis 24:39...pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi:...
Genesis 24:50..."Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se...
Genesis 24:57..." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme seco na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?"...
Genesis 24:66...se. Služebník pak Izákovi popsal všechnoco vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal...
Genesis 25:5...byli synové Ketury. Abraham však dal všechnoco měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a...
Genesis 25:32..." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!"...
Genesis 26:5...proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachovalco jsem mu svěřil - přikázání, ustanovení a ...
Genesis 27:8...umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a udělejco ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata...
Genesis 27:12...můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holýCo když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat...
Genesis 27:19..." odpověděl Jákob svému otci. "Udělal jsemco jsi mi přikázal. Vstaň, prosím, posaď se a jez z mého...
Genesis 27:37...za služebníky. Opatřil jsem ho obilím i vínemCo bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci...
Genesis 28:15...do této země. Neopustím , dokud nevykonámco jsem ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto...
Genesis 28:22...jako památník, se stane Božím domem a ze všehoco mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy směle...
Genesis 29:13...domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všemco se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!"...
Genesis 29:15... nebudeš přece u sloužit zadarmo. Řekni mico chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se...
Genesis 30:14..."Dej mi prosím trochu těch milostných jablíčekco našel tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi...
Genesis 30:30...a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To máloco jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože...
Genesis 30:31...starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu...
Genesis 30:35... všechny skvrnité a strakaté kozy, všechnoco mělo bílé skvrny, i všechna načernalá jehňata, svěřil je...
Genesis 31:8... aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnuco bude skvrnité,' všechen dobytek vrhal skvrnitá mláďata....
Genesis 31:12... skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl všeco ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal...
Genesis 31:21... vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se všímco měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke...
Genesis 31:32...Prohledej věci před našimi druhy a vezmi sico ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.)...
Genesis 31:36...rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se provinil? Co jsem spáchal, že tak zuřivě...
Genesis 31:39...nepotratily. Berany z tvého stáda jsem nejedlCo roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášel, ale sám jsem...
Genesis 31:43... děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechnoco vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro své dcery...
Genesis 32:14...A když na tom místě strávil noc, vybral z tohoco získal, dar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů,...
Genesis 32:24...je a převedl je přes potok; převedl všechnoco měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, ...
Genesis 33:8...Ráchel a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl:...
Genesis 33:9..." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech sico ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi...
Genesis 33:11...jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnáníco jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám...
Genesis 33:15...některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak...
Genesis 34:29... Všechny jejich děti a ženy zajali a všeco bylo v domech, vyplenili. Jákob pak Šimeonovi a Levimu...
Genesis 37:15...muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi...
Genesis 37:20...jámy a řekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidímeco pak bude z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl...
Genesis 37:23...bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknicico nosil, popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla...
Genesis 37:26...dopravili do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak...
Genesis 37:30...a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryčCo teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici, zabili...
Genesis 38:10...na zem, aby svému bratrovi nedal potomka. Toco dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít...
Genesis 38:16...totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda...
Genesis 38:18...pošleš, musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo,...
Genesis 38:21...se místních mužů: "Kde je ta prostitutkaco seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu ale: "Tady žádná...
Genesis 39:3...je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal...
Genesis 39:4...svého domu a svěřil mu do rukou všechnoco měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal....
Genesis 39:5...Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všemco měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek...
Genesis 39:8..."Když můj pán doma, o nic se nestará. Všeco mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší...
Genesis 39:23...starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nicco mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s ním a působil,...
Genesis 40:15...ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděl,...
Genesis 41:25...sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámilco se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm...
Genesis 41:28...hladu. Jak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázalco se chystá učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází...
Genesis 42:1...uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je...
Genesis 42:18...řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláteco říkám, budete žít. Když jste tak slušní, zůstane v tomto...
Genesis 42:28...srdce. Jeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi...
Genesis 42:29...do kanaánské země, vyprávěli mu všechnoco je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě....
Genesis 43:11...otec Izrael jim nakonec řekl: " se staneco se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých měchů...
Genesis 44:5...přece pije můj pán a používá ho k věštěníCo jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a...
Genesis 44:7...je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy...
Genesis 44:15... Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako...
Genesis 44:16...snad, že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani...
Genesis 45:10...tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a všechnoco máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět...
Genesis 45:11... abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nicco ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín...
Genesis 45:13...mému otci o vší slávě v Egyptě a o všemco jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!"...
Genesis 46:1...ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se všímco měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl...
Genesis 46:32... a tak s sebou vzali svůj brav, skot a všeco mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké...
Genesis 47:1...z Kanaánu se svým bravem, skotem a se všímco mají. Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů...
Genesis 47:30...z Egypta a pochovej v jejich hrobě." "Udělámco říkáš," odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak...
Genesis 49:1...svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámímco vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte se a slyšte,...
Genesis 49:3... síly a mého mužství první plod: přední co do vznešenosti, přední co do moci. Jak voda vzkypěl jsi...
Genesis 50:15...uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za...
Genesis 50:17...jejich provinění, jejich hřích a všechno zléco ti provedli.' Prosíme tedy, odpusť nám, služebníkům...
Genesis 50:20...Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se staloco dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí. se...
Exodus 1:10...nás příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmysletco s nimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla...
Exodus 1:12...vystavěl zásobovací města Pitom a RamesesČím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se...
Exodus 1:18...Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce naživu!"...
Exodus 2:4...Ošatku pak vložila do rákosí u břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním...
Exodus 2:18...Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich...
Exodus 3:13...a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy...
Exodus 3:16...- a řekl: Obrátil jsem zřetel k vám i k tomuco se vám děje v Egyptě. Prohlašuji, že vás odvedu z...
Exodus 4:2...se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na...
Exodus 4:12... sám budu při tvých ústech a budu učitco máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli...
Exodus 4:14...jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost!...
Exodus 4:15...do úst. pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a...
Exodus 4:28...políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechnoco mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká všechna znamení...
Exodus 4:30...izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl všechnoco Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu...
Exodus 5:9...našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a přestanou poslouchat báchorky!" Biřici a dozorci...
Exodus 5:17...jsou tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned...
Exodus 6:1...Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíšco s faraonem provedu. Donutím ho, aby je propustil; sám je...
Exodus 6:29...Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi všeco říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď,...
Exodus 7:2...Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechnoco ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi,...
Exodus 7:6...jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně toco jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovi, bylo...
Exodus 7:10...A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělalico jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona...
Exodus 7:25...nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní potéco Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k...
Exodus 8:22...Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusíCopak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima...
Exodus 9:3...Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Všeco máš na pastvinách, koně, osly, velbloudy, skot i brav,...
Exodus 9:19... doteď. Rychle nech odvést svá stáda a všeco máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, ...
Exodus 9:25...celé egyptské zemi potlouklo to krupobití všeco bylo na poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny polní...
Exodus 10:2... Svým synům a vnukům budeš vyprávět o tomco jsem Egypťanům provedl, a o znameních, která jsem mezi...
Exodus 10:5... že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek tohoco se zachránilo, vše, co vám zbylo po tom krupobití,...
Exodus 10:12...kobylky a sežerou všechny rostliny v zemi - všeco zbylo po tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na...
Exodus 10:15...země, se jimi černala. Sežraly všechnoco zbylo po krupobití, byliny i ovoce na stromech. V celém...
Exodus 10:22...egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dnyco trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo...
Exodus 10:25...zvířata k obětem a zápalům? Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjde s...
Exodus 10:26...- nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brátco bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam...
Exodus 11:6...Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádného z Izraelitů - na...
Exodus 12:16...nesmí dělat žádná práce; smíte pouze připravitco každý potřebuje k jídlu. Budete zachovávat svátek...
Exodus 12:26...tento obřad. se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť...
Exodus 13:2..."Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechnoco mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je...
Exodus 13:8... V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomuco pro udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A...
Exodus 13:10...zachovávej toto ustanovení v patřičný čas rok co rok. Hospodin přivede do země Kananejců, kterou s...
Exodus 13:12...a tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš všeco otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého prvního vrhu...
Exodus 13:14...vyplatíš. se v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta,...
Exodus 14:5...faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. "Co jsme to udělali? Proč jsme Izrael propustili z...
Exodus 15:24... Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a...
Exodus 15:26...opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činitco on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a...
Exodus 16:5... či nikoli. budou šestého dne připravovatco přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik...
Exodus 16:15...Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co to je. Mojžíš jim řekl:...
Exodus 16:23...to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota...
Exodus 17:2...na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč...
Exodus 17:4...umořil žízní?!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!"...
Exodus 17:6... Udeř do skály a vyjde z voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů...
Exodus 18:1...tchán, midiánský kněz Jetro, se doslechl o všemco Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že...
Exodus 18:2... totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Potéco Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán...
Exodus 18:8... Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všemco Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o...
Exodus 18:14...od rána do večera. Když Mojžíšův tchán vidělco všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš?...
Exodus 18:17...a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "Toco děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lid,...
Exodus 18:20...a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jítco mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a...
Exodus 18:24...tedy svého tchána poslechl a udělal všechnoco mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a...
Exodus 19:4...a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste vidělico jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích...
Exodus 19:8...lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat všeco Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi....
Exodus 20:11...Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechnoco je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin...
Exodus 21:30...uloženo výkupné, výplatou za svůj život všeco mu bude uloženo. býk potrká něčího syna nebo dceru...
Exodus 22:2...vinen.Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodán. Jestliže se u něj to, co...
Exodus 22:3...za svou krádež prodán. Jestliže se u něj toco ukradl, najde živé - býk, osel nebo beránek - nahradí...
Exodus 22:26...přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem...
Exodus 23:11...ladem, aby se najedli ubožáci z tvého liduCo zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou...
Exodus 23:13...i námezdník nabrali dech. Dbejte na všechnoco jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze...
Exodus 23:16... kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny tohoco jsi zasel na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci...
Exodus 23:22...jej však opravdu poslouchat a činit všeco říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem...
Exodus 24:3...lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat všeco Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova...
Exodus 24:7...předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat všeco Hospodin řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal zbytek...
Exodus 25:22...Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všemco ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z...
Exodus 29:27... Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání posvětíš. Toco se pozvedá a odevzdává z berana pověření, náleží Áronovi...
Exodus 31:6...jsem obdařil důmyslem, aby zhotovili všeco jsem ti přikázal: Stan setkávání, Truhlu svědectví i...
Exodus 32:1...boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim...
Exodus 32:21...dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového...
Exodus 32:23...mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl...
Exodus 33:5... Nyní se zbavte ozdob, potom se rozhodnuco s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez...
Exodus 34:10...něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo, neboť toco s tebou učiním, bude ohromující. Zachovávej, co ti dnes...
Exodus 34:11... co s tebou učiním, bude ohromující. Zachovávejco ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před tebou vyhnat...
Exodus 34:19... neboť v měsíci avivu jsi vyšel z Egypta. Všeco otvírá lůno, je , včetně všech prvorozených samců ze...
Exodus 34:32...synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš...
Exodus 34:34...nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraeleco mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu...
Exodus 35:10... všichni nadaní řemeslníci, a vyrobte všeco Hospodin přikázal: Příbytek, jeho stan a pokrývku, jeho...
Exodus 35:25...služby. Všechny ženy zručné v tkaní přinášelyco utkaly: modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment....
Exodus 36:3...a dát se do . Převzali tedy od Mojžíše všečím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně....
Exodus 38:22... syna Hurova z pokolení Juda, udělal všechnoco Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab, syn...
Exodus 40:9...olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechnoco je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a...
Leviticus 4:2...z Hospodinových přikázání a dopustí se čeho, co se nesmí, učiňte toto: Prohřeší-li se pomazaný...
Leviticus 4:13...některé Hospodinovo přikázání, když se proviní čím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích,...
Leviticus 4:22...Hospodina, svého Boha, a tak se proviní čím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích,...
Leviticus 4:27...překročením jednoho z Hospodinových přikázání čím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích,...
Leviticus 5:5...tedy jednou z těchto věcí proviní, vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškodnění za hřích, jehož se...
Leviticus 5:15...Mojžíšovi: "Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbáco je svaté Hospodinu, pak přivede Hospodinu jako oběť...
Leviticus 5:16...šekelu svatyně). To je oběť odškodnění. Toco ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě...
Leviticus 5:17...překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá co, co se nesmí, provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke...
Leviticus 5:24...nebo to byla ztracená věc, kterou našel, anebo cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí to v plné výši a...
Leviticus 5:26...vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěnočehokoli se dopustil a čím se provinil." Hospodin...
Leviticus 6:9...vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jístco z zůstane. Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém...
Leviticus 7:16...dar, bude se jíst v den jejího obětováníCo z masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítří. Co zbude...
Leviticus 7:17...z masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítříCo zbude do třetího dne, bude spáleno. Kdyby se maso...
Leviticus 8:10...olej pomazání a pomazal Příbytek i všechnoco bylo v něm, aby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na...
Leviticus 8:32...přikázal: ‚Áron a jeho synové je budou jíst.' Co z masa a chleba zbude, spálíte. Po sedm dní neodejdete...
Leviticus 8:36...přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal všeco Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš...
Leviticus 9:5...se vám totiž ukáže Hospodin." Vzali tedy toco Mojžíš přikázal, před Stan setkávání a celá obec...
Leviticus 10:16... jak Hospodin přikázal." Mojžíš pak zjišťovalco se stalo s kozlem oběti za hřích, a ukázalo se, že byl...
Leviticus 11:21...pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst toco další členěné nožky ke skákání po zemi, jako jsou...
Leviticus 11:46...zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i všehoco se hemží po zemi. Podle něj se rozlišuje mezi čistým a...
Leviticus 13:7...oděv a bude čistý. Rozšíří-li se vyrážka potéco se ukázal knězi a byl prohlášen za čistého, musí se...
Leviticus 13:35...oděv a bude čistý. Rozšíří-li se prašivina potéco byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kněz:...
Leviticus 14:52...vodou a sedmkrát stříkne na dům. Potéco krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem,...
Leviticus 14:57...či světlou skvrnu. Podle něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o malomocenství. ...
Leviticus 15:4... na němž by ležel trpící výtokem, bude nečistécokoli, na čem by seděl, bude nečisté. Kdokoli se dotkne...
Leviticus 15:6...a bude nečistý do večera. Kdo by si sedl na co, na čem seděl trpící výtokem, vypere si oděv, omyje se...
Leviticus 15:10...výtokem, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl čeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý do...
Leviticus 15:17... do večera. Každý oděv i všechno kožené, na čem se výron semene ocitne, budou vyprány vodou a budou...
Leviticus 15:20...dotkne, bude nečistý do večera. Všechno, na čem by během svého krvácení ležela, bude nečisté; rovněž...
Leviticus 15:22...bude nečistý do večera. Kdokoli by se dotkl čeho, na čem seděla, vypere si oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 15:23...bude nečistý do večera. Rovněž dotkne-li se čeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude...
Leviticus 15:26...výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácenícokoli, na čem by seděla, bude nečisté jako při jejím...
Leviticus 18:30...vyobcován ze svého lidu. Proto zachovávejteco jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných...
Leviticus 19:6... kdy ji budete obětovat, a v den následujícíCo zbude do třetího dne, je spáleno. Kdyby se jedla i...
Leviticus 19:8... Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětilco je svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze...
Leviticus 19:9... nesklízej své pole do kraje a nepaběrkujco po sklizni zůstalo. Ani svou vinici úplně neobírej a...
Leviticus 19:10... Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkujco na vinici upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci. ...
Leviticus 22:9...rozsápaného. jsem Hospodin. zachovávajíco jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a kvůli...
Leviticus 22:14...to však jíst nesmí. Když někdo nedopatřením sníco je svaté, musí to knězi nahradit a přidat k tomu ještě...
Leviticus 22:20...vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo...
Leviticus 23:22... nesklízej své pole do kraje a nepaběrkujco po sklizni zůstalo; nech to chudákovi a přistěhovalci....
Leviticus 24:12...Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasníco jim Hospodin přikáže. Hospodin pak promluvil k...
Leviticus 24:19... Když někdo zmrzačí svého bližního, udělají muco udělal on: zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za...
Leviticus 25:5...pole neosívej a neprořezávej svou vinici. Toco se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté vinici...
Leviticus 25:6...vinobraní: země rok odpočinku. Toco země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak...
Leviticus 25:11...bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízetco samo vyrostlo, a na své netknuté vinici nebudete pořádat...
Leviticus 25:12...milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen toco se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte...
Leviticus 25:16...let, kdy budeš sklízet úrodu, ti jej prodáČím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let...
Leviticus 25:20...a budete v bydlet v bezpečí. Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani...
Leviticus 25:26...někdo vykupitele, ale později se vzmůže a získáco je potřeba k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje...
Leviticus 25:28...se vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li všakco je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v...
Leviticus 25:48... bude jeho právo na vykoupení trvat i potéco se prodal. Jeho bratr, strýc či bratranec nebo jiný...
Leviticus 27:9... z něhož se přináší dar Hospodinu, bude všeco bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani...
Numeri 1:50...Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i všeco k němu náleží. Oni budou Příbytek s veškerým jeho...
Numeri 4:15...z odolných usní a provléknou tyče. Potéco Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a...
Numeri 4:16... Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade všímco je v něm - nad svatými věcmi i jejich příslušenstvím."...
Numeri 4:26...k jejich službě. A budou konat službu ve všemco jim bylo uloženo. Veškerá služba Geršonových synů se...
Numeri 5:10...knězi. Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo knězi, patří knězi." Hospodin promluvil k...
Numeri 6:19...bochánek a jednu nekvašenou placku a potéco si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do...
Numeri 6:21...bude odpovídat slibu, který učinil (kromě tohoco by chtěl přidat podle svých možností)." Hospodin...
Numeri 7:88...beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře potéco byl pomazán. A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání,...
Numeri 8:15...z řad synů Izraele a levité budou moji. Potéco je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do...
Numeri 9:8...Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnuco o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k...
Numeri 11:11..."Proč jsi na svého služebníka tak zlýČím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto...
Numeri 12:12... Prosím, sestra není jako mrtvý plodco vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy...
Numeri 15:34...a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasnéco se s ním stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž...
Numeri 16:26...šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co jim patří,...
Numeri 16:29...tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jimco se lidem běžně stává, pak neposlal Hospodin....
Numeri 16:30... neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin co úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším...
Numeri 16:33... Zaživa se propadli do podsvětí i se všímco měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed...
Numeri 17:5...jako Korach a jeho tlupa. Stalo by se mu to, o čem Hospodin mluvil skrze Mojžíše. Nazítří se celá...
Numeri 18:7...synové však smíte sloužit jako kněží ve všemco souvisí s oltářem a se službou uvnitř za oponou....
Numeri 18:10...to jíst každý, kdo je u tebe mužského pohlavíCo je svaté, připadne tobě. Také toto ti připadne: Obětní...
Numeri 18:13...Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všehoco ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu, připadnou...
Numeri 18:15...Izraeli propadlo Hospodinu, připadne tobě. Všeco otvírá kterékoli lůno, jak z lidí, tak ze zvířat, se...
Numeri 18:29...Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi. Ze všehoco vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu....
Numeri 18:30...vždy ten nejlepší díl. Řekni jim rovněž: Potéco z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům...
Numeri 20:8...jim vodu ze skály, aby obec i dobytek měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která...
Numeri 22:2...Jerichu. Balák, syn Ciporův, se dozvěděl o všemco Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je...
Numeri 22:19... Zůstaňte tu ale na noc. zatím zjistímco dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k...
Numeri 22:20...pozvat, vstaň a jdi s nimi. Dělej však jen toco ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a...
Numeri 22:28...rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že potřetí biješ?" Balaám oslici...
Numeri 22:35...řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen toco ti řeknu." Balaám tedy jel s Balákovými hodnostáři dál....
Numeri 22:38...k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak co. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám...
Numeri 23:3...půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setkáco mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sám. Bůh se s ním...
Numeri 23:11...spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem ,...
Numeri 23:12... ty jen žehnáš a žehnáš!" On však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží...
Numeri 23:17...moábskými hodnostáři. Balák se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď:...
Numeri 23:23... Vše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozvíco chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se...
Numeri 23:30...mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák udělalco mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a...
Numeri 24:13...přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zlého - řeknu jen to, co řekne...
Numeri 24:22...tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další průpověď:...
Numeri 30:3... nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně toco slíbil. Když se mladá žena, dosud žijící v domě svého...
Numeri 30:7... neboť zabránil její otec. Vdá-li se potéco na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a...
Numeri 31:23... stříbro, bronz, železo, cín a olovo, všeco snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí se to...
Numeri 32:24...pro děti a ohrady pro ovce a kozy; splňte všakco jste slíbili." Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi...
Numeri 32:31...Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: "Udělámeco Hospodin tvým služebníkům řekl: Přejdeme vyzbrojeni před...
Numeri 33:56...vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. Toco jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám." ...
Deuteronomium 1:3...roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechnoco mu Hospodin pro přikázal. Poté, co porazil...
Deuteronomium 1:4...všechno, co mu Hospodin pro přikázal. Potéco porazil emorejského krále Sichona sídlícího v Chešbonu a...
Deuteronomium 1:14...je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele...
Deuteronomium 1:18...vyslechnu." Tenkrát jsem vám přikázal všechnoco máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu...
Deuteronomium 1:30...před vašima očima bojovat za vás. Učiní totéžco s vámi učinil v Egyptě a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak...
Deuteronomium 2:37...potoka Jabok, k městům v horách a vůbec k ničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se...
Deuteronomium 3:21...přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechnoco Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům. Totéž...
Deuteronomium 4:3... která vám udílím. Na vlastní oči jste vidělico Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 4:9...se však a dávej dobrý pozor, abys nezapomnělco jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života...
Deuteronomium 4:18...na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebičehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod...
Deuteronomium 4:32...přísahou. Vyptávej se na staré časy. Ptej seco bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka...
Deuteronomium 5:27...naživu? Přistup k němu sám a vyslechni všeco Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno, co...
Deuteronomium 5:32...jim dávám za dědictví." Proto pečlivě dodržujteco vám Hospodin, váš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo...
Deuteronomium 6:18...jeho svědectví a pravidla, která ti vydal. Čiňco je v Hospodinových očích správné a dobré. Pak se ti...
Deuteronomium 6:20...Hospodin. se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, jež vám...
Deuteronomium 8:2...poušti, aby pokořil a vyzkoušel a aby poznalco je v tvém srdci - zda budeš zachovávat jeho přikázání,...
Deuteronomium 8:3...krmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otco, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ,...
Deuteronomium 10:12...otcům, že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraelico od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil...
Deuteronomium 10:14...Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země i všeco je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou...
Deuteronomium 11:1... svého Boha, a po všechny dny zachovávejco ti uložil - jeho pravidla, přikázání a zákony. Dnešního...
Deuteronomium 11:4...vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víteco Hospodin udělal s egyptským vojskem, s jeho koni i vozy...
Deuteronomium 11:5...moře, a tak je vyhubil. dodnes si pamatujeteco s vámi činil na poušti, než jste dorazili sem, i to, co...
Deuteronomium 11:6...činil na poušti, než jste dorazili sem, i toco učinil Dátanovi a Abiramovi, synům Eliaba, syna Rubenova...
Deuteronomium 12:11...za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte všeco jsem vám přikázal - své zápalné a pokojné oběti, své...
Deuteronomium 12:14...obětovat své zápalné oběti a budeš dělat všeco jsem ti přikázal. Porážet dobytek a jíst maso můžeš s...
Deuteronomium 12:25...tvým dětem se povede šťastně, když budeš činitco je v Hospodinových očích správné. Své svaté oběti i...
Deuteronomium 12:28...když budeš v očích Hospodina, svého Boha, dělatco je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou...
Deuteronomium 12:30...se v jejich zemi, měj se na pozoru i potéco budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do pasti -...
Deuteronomium 12:31...Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají všeco Hospodin, tvůj Bůh, považuje za ohavnost a co nenávidí....
Deuteronomium 13:1...své syny a dcery v ohni! Pečlivě dodržujte všeco vám přikazuji - nic k tomu nepřidávejte ani z toho...
Deuteronomium 13:16...ohavnost, musíš obyvatele toho města pobít mečem. To město se vším, co je v něm, musíš vyhladit jako...
Deuteronomium 13:18...sutin, nikdy není vystavěno. Nic z tohoco propadlo klatbě, ti nesmí zůstat v rukou. Pak se...
Deuteronomium 13:19...jeho přikázání, která ti dnes udílím, a čiňco je v očích Hospodina, tvého Boha, správné. Jste děti...
Deuteronomium 14:9...živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechnoco ploutve a šupiny. Cokoli nemá ploutve a šupiny, to...
Deuteronomium 14:24... takže tam nebudeš moci donést desátky z tohočím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal, můžeš je zpeněžit....
Deuteronomium 15:2...dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímuco mu osobně půjčil. Nebude to od svého bližního, totiž od...
Deuteronomium 15:3...dluhů. Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen u tebe...
Deuteronomium 15:8... Naopak, ochotně mu nabídni pomoc a půjč muco ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci...
Deuteronomium 15:10...Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi nikdy nepřestanou být...
Deuteronomium 15:14...stáda, humna i lisu. Podělíš se s ním o všečím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v...
Deuteronomium 15:18...Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všemco děláš. Každého prvorozeného samce ze svého skotu a bravu...
Deuteronomium 16:17...Hospodinem neukáže s prázdnou. Každý přineseco si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin,...
Deuteronomium 17:8...středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát co mimořádného, co bys nedovedl rozsoudit. půjde o...
Deuteronomium 18:8... Budou jíst stejný podíl bez ohledu na toco kdo prodal po otcích. vejdeš do země, kterou ti...
Deuteronomium 18:18... Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví všeco mu přikáži. Kdokoli neposlechne slova, která promluví...
Deuteronomium 18:22... jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem co, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen...
Deuteronomium 19:11...napadl svého bližního z nenávisti a potéco jej smrtelně zranil, by utekl do jednoho z těchto měst,...
Deuteronomium 19:19...svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéžco chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu...
Deuteronomium 21:9...prolitou krev ze svého středu, neboť udělášco je v Hospodinových očích správné. Když vytáhneš do boje...
Deuteronomium 22:3... Totéž uděláš s jeho oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru ztratilo. Když to najdeš,...
Deuteronomium 22:13...třásně. Když si někdo vezme manželku, ale potéco s bude spát, se mu znelíbí, a tak ji začne očerňovat...
Deuteronomium 23:21... Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit. Pokud...
Deuteronomium 23:24...se slibu však není žádný hříchCo vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy...
Deuteronomium 24:8...pokyny levitských kněží. Pečlivě dodržujteco jsem jim přikázal. Pamatuj, co Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 24:9...dodržujte, co jsem jim přikázal. Pamatujco Hospodin, tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta...
Deuteronomium 24:19... aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat své olivy, znovu je...
Deuteronomium 25:17...je před Hospodinem, tvým Bohem, ohavný! Pamatujco ti provedl Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál...
Deuteronomium 26:11...se pak budeš radovat ze všeho dobréhoco ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v...
Deuteronomium 26:13... svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domuco bylo svaté, a dal jsem to levitovi, přistěhovalci,...
Deuteronomium 28:8...ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi,...
Deuteronomium 29:1...řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli všeco Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se všemi...
Deuteronomium 30:15...ústech a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleďco ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo smrt a...
Deuteronomium 31:27...se proti Hospodinu dnes, když jsem mezi vámiČím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny...
Deuteronomium 32:17...Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali, těmco nedávno se objevili - vaši otcové je neměli! Zbavil...
Jozue 1:8...o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval všeco je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch...
Jozue 1:13...Manasesova kmene Jozue řekl: "Pamatujte na toco vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodin, váš...
Jozue 2:3...král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty mužeco k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu! Přišli...
Jozue 2:10...Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání,...
Jozue 2:23...k Jozuovi, synu Nunovu, vyprávěli mu všechnoco se jim přihodilo. "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do...
Jozue 4:8... na věky." Synové Izraele tedy udělalico jim Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct...
Jozue 4:11...přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, a potéco přešel všechen lid, přešla před jejich zraky také...
Jozue 6:17...město! to město propadne Hospodinu i se všímco je v něm! Pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s i...
Jozue 6:18... které jsme vyslali. Jenom se vyvarujte tohoco propadlo klatbě, abyste nepropadli i vy. Kdybyste si...
Jozue 6:21... každý tam, kde byl. Tak město dobyli. Všeco bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté: muže i ženy,...
Jozue 6:24...táborem. To město pak vypálili i se všímco bylo v něm. Pouze stříbro, zlato a bronzové i železné...
Jozue 7:8...se usadili za Jordánem! Odpusť, Pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na...
Jozue 7:9...země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze zeměCo pro své veliké jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl...
Jozue 7:15...s věcmi propadlými klatbě, bude upálen se všímco k němu patří, neboť porušil Hospodinovu smlouvu a...
Jozue 7:19...Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mico jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravda....
Jozue 7:24...skot, osly, ovce a kozy i jeho stan a všechnoco k němu patřilo, a odnesli to všechno do rokle Achor. Tam...
Jozue 8:35...přesně jak je to psáno v knize Zákona. Ze všehoco Mojžíš přikázal, Jozue nevynechal ani slovo. Předčítal...
Jozue 9:7..." Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít...
Jozue 9:8..." řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji služebníci přišli z...
Jozue 9:9...tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všemco udělal v Egyptě, a také o všem, co udělal dvěma...
Jozue 9:10...něm i o všem, co udělal v Egyptě, a také o všemco udělal dvěma emorejským králům v Zajordání -...
Jozue 9:16...vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny potéco s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé...
Jozue 9:24..."Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámenoco Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi....
Jozue 9:25...udělali. Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námico považuješ za dobré a správné." Jozue s nimi tedy naložil...
Jozue 10:30...rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živýmco bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu; s jejím...
Jozue 10:37...jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živýmco bylo ve městě. Nikoho nenechal naživu, stejně jako to...
Jozue 10:40...i východní srázy. Nikoho nenechal naživu; všeco dýchalo, vyhladil jako proklaté, jak přikázal Hospodin,...
Jozue 11:15...tak učinil. Neopomněl jediné slovo ze všehoco Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak Jozue zabral celou tu...
Jozue 14:5...jejich dobytek a stáda. Synové Izraele udělalico Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové...
Jozue 14:6...syn Kenizejce Jefuna, k němu promluvil: "Ty víšco Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o...
Jozue 15:18...pole. Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť...
Jozue 17:18...sahá, to bude vaše. Ty Kananejce přece vyženeteCo na tom, že mají železné vozy a že jsou silní?" Celá...
Jozue 22:2...pokolení Manases a řekl jim: "Dodrželi jste všeco vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I jste...
Jozue 22:18...obec! A vy se dnes odvracíte od Hospodina. K čemu to povede? Vy se dnes bouříte proti Hospodinu, a on se...
Jozue 22:24...aby vaši synové v budoucnu neřekli našim synům: ‚Co vám je do Hospodina, Boha Izraele, synové Rubenovi a...
Jozue 22:25...hranici: tento Jordán. Vy nemáte s Hospodinem co do činění!' A tak by vaši synové mohli naše syny...
Jozue 22:27...moci říkat našim synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům...
Jozue 22:30...Hospodina, našeho Boha!" Když kněz Pinchas, vůdco obce a s nimi náčelníci izraelských tisíců uslyšeli,...
Jozue 23:3... stařec pokročilého věku. Sami jste vidělico všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi těmi národy...
Jozue 23:6...velmi silní, abyste pečlivě dodržovali všeco je psáno v knize Mojžíšova zákona. Neuchylujte se od něj...
Jozue 24:7...moře a zatopil je. Na vlastní oči jste vidělico jsem vykonal v Egyptě. Po dlouhé době, kterou jste...
Jozue 24:31... kteří Jozua přežili a zakusili to všechnoco Hospodin pro Izrael vykonal. Josefovy kosti, jež synové...
Soudců 1:14...pole. Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť...
Soudců 2:2...oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechliCo jste to provedli? Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je...
Soudců 2:6...jest Plačící) a obětovali tam Hospodinu. Potéco Jozue propustil lid, rozešli se synové Izraele každý do...
Soudců 2:10...další pokolení, které neznalo Hospodina ani toco pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v...
Soudců 5:11...ubíráte cestami - rozvažujte. Slyšte hlas pěvcůco mezi napajedly vyprávějí o Hospodinových vítězstvích, o...
Soudců 5:29...zdržuje? Odpovídají její nejmoudřejší kněžny toco si sama opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se...
Soudců 5:30...látek, samá výšivka, jedna dvě vyšívané látky co kořist na ramena. Takto , Hospodine, zhyne každý,...
Soudců 6:31...něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli...
Soudců 7:11... vezmi si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíšco si v táboře říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se...
Soudců 7:17... Pak jim nařídil: "Sledujte a dělejteco . dojdu k okraji tábora, udělejte přesně to, co ....
Soudců 8:2...se s ním do ostré hádky. On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi? Není snad...
Soudců 8:3...velitele Oreba a Zeeba do vašich rukouCo jsem zmohl ve srovnání s vámi?" A po těch slovech se...
Soudců 8:18... Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli...
Soudců 9:2...své matky: "Zeptejte se šechemských měšťanů: ‚Co je pro vás lepší - aby vám vládlo všech sedmdesát...
Soudců 9:48...si ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli jsteco dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy...
Soudců 11:2... Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach...
Soudců 11:10...řekli mu gileádští stařešinové, "Uděláme přesněco říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za...
Soudců 11:12...vyslal k amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?"...
Soudců 11:24... a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad tohoco ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co...
Soudců 11:31...do rukou a vrátím se domů jako vítěz, prvníco mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako ...
Soudců 11:36... "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnouco jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými...
Soudců 11:39...se vrátila ke svému otci a ten s udělalco slíbil. Nikdy nepoznala muže. Tak vznikl v Izraeli ten...
Soudců 11:40...v Izraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha Gileádského. ...
Soudců 13:8... kterého jsi poslal, navštíví znovu a poučí násco máme dělat s tím chlapcem, který se narodit." Bůh...
Soudců 13:13...odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic pocházejícího z vinné révy...
Soudců 13:14...a nejí nic nečistého. dodržuje všechnoco jsem přikázal." Manoach na to Hospodinovu andělu...
Soudců 13:23... Neukázal by nám to všechno a neoznámil nám toco teď." Ta žena potom porodila syna a dala mu jméno Samson...
Soudců 14:6...by trhal kůzle. Svému otci ani matce ale neřeklco udělal. Samson šel dál do Timny, promluvil s tou...
Soudců 14:18...západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější než lev?" Na to jim...
Soudců 15:2...jsem ji dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší sestra, ta je přece hezčí. Vezmi si ji místo...
Soudců 15:10...spoutat Samsona," odpověděli. "Uděláme mu totéžco udělal nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo...
Soudců 15:11...mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos nám to...
Soudců 16:5...vládci a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci,...
Soudců 16:6...tedy Samsona vyptávala: "Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a...
Soudců 16:10...oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale povězčím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně...
Soudců 16:13...doteď jsi klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mičím bys mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys těch sedm...
Soudců 16:15...u nemáš srdce? třikrát jsi oklamalCopak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?" Těmi...
Soudců 16:16...ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy ...
Soudců 17:4...za svého syna a nechám z něj odlít modlu." Potéco to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů...
Soudců 17:6... Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělalco chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý levita, který...
Soudců 18:3...tedy dovnitř a ptali se ho: "Jak ses sem dostalCo tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak se s ním...
Soudců 18:8...nikým neměli dohodu. Potom se ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu. "Tak co?" ptali se jich bratři. "Zvedejte...
Soudců 18:10...otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nicco země mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set...
Soudců 18:14...pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš. "Víteco je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům. "Efod,...
Soudců 18:18...domu a vzali modlu, efod, bůžky i ten odlitek. "Co to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři...
Soudců 18:23...se k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali...
Soudců 18:24...i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryčCo mi zbude? Jak se můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu...
Soudců 19:20...vítán," řekl mu stařík. "Postarám se o všechnoco potřebuješ. Jen prosím nenocuj tady venku." Vzal je k...
Soudců 19:22...jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct do dveří a křičet na starého...
Soudců 19:24... Hned je vyvedu! Zneuctěte je, udělejte s nimico se vám zlíbí. Jen ale neprovádějte žádnou hanebnost tomu...
Soudců 20:12...do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské...
Soudců 21:3...hlasitě naříkali: "Hospodine, Bože izraelskýco se to v Izraeli stalo? Proč dnes být z Izraele...
Soudců 21:7... Říkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmenCo si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy?...
Soudců 21:16...kmenech trhlinu. Stařešinové obce říkali: "Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy?...
Soudců 21:25... Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělalco chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi...
Růt 2:7...bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je na nohou, od rána doteď, jen na chvilku si...
Růt 2:10...na tvář a poklonila se k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem...
Růt 2:11...jsem cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsemco všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni...
Růt 2:17...ji!" A tak na tom poli paběrkovala do večeraCo nasbírala, potom vymlátila a byla toho celá efa ječmene....
Růt 2:18...své tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala takéco zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?"...
Růt 3:4...plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak povíco máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla...
Růt 3:5... On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechnoco mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a udělala...
Růt 3:6...Rút. Odešla na mlat a udělala všechnoco tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v dobré...
Růt 3:11... Proto se neboj, dcero. Udělám pro tebe všeco žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá žena...
Růt 3:16...pořídila, dcero?" A tak vyprávěla všechnoco pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto...
Růt 4:9...jste svědkové, že jsem od Noemi získal všechnoco patřilo Elimelechovi, i všechno, co patřilo Kiljonovi a...
1. Samuel 1:7...Hospodin nedopřál plodnost. A tak to bývalo rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyně. Jednou ji...
1. Samuel 1:17..." řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici tak...
1. Samuel 1:27...dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám...
1. Samuel 2:14...do mísy nebo do hrnce, do pánve nebo do kotleCo vidlice vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke...
1. Samuel 2:16...se přece zapálit tuk; potom si vezmico chceš," kněz odpovídal: "Ne. Dej mi to hned. Když nedáš,...
1. Samuel 2:22... Elí byl velmi starý. Slýchával o všemco prováděli jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak spali...
1. Samuel 2:23...ženami sloužícími u vchodu do Stanu setkávání. "Co to provádíte?" říkal jim. "Ode všech lidí se o vás...
1. Samuel 2:34...to množství tvých potomků zemře předčasně. Toco se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude...
1. Samuel 2:36..., prosím, někam mezi kněží, mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem...
1. Samuel 3:12...znít v uších. Toho dne uvedu na Elího všechnoco jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku do konce....
1. Samuel 3:17... synu můj!" "Tady jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj....
1. Samuel 3:18...nic. Elí na to řekl: "On je Hospodin; učiníco se mu zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a...
1. Samuel 4:6...ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se: "Co je to v hebrejském táboře za pokřik?" Když se dozvěděli,...
1. Samuel 4:14...zprávou do města, celé město propuklo v nářek. "Co je to za rozruch?" ptal se Elí, když zaslechl ten...
1. Samuel 4:16...jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal před...
1. Samuel 5:7...ranila nádory. Když obyvatelé Ašdodu vidělico se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže...
1. Samuel 5:8...vládce, shromáždili je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom...
1. Samuel 6:2...měsíců. Filištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme dělat s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte...
1. Samuel 7:16...soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Bet-el, Gilgal i...
1. Samuel 8:7...Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všemco ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl...
1. Samuel 9:6...můj otec místo o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž....
1. Samuel 9:7...cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za ním půjdeme? Jídlo nám...
1. Samuel 9:19...budete jíst se mnou. Než se s tebou ráno rozloučím, povím ti všechno, co máš na srdci. A o ty oslice,...
1. Samuel 9:21...Izraele? Přece k tobě a tvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího...
1. Samuel 9:24...dáš stranou." Kuchař tedy vytáhl kýtu i s tímco bylo na , a položil ji před Saula. "To bylo připraveno...
1. Samuel 10:2...starost o oslice, ale bojí se o vás. Říká siCo můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš dál, ...
1. Samuel 10:7...člověka. se ti vyplní tato znamení, dělejco se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede...
1. Samuel 10:8...sedm dní, než za tebou přijdu a oznámím tico máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele...
1. Samuel 10:11... jak prorokuje s proroky, říkali jeden druhému: "Co se to Kíšovu synovi stalo? To i Saul patří k...
1. Samuel 10:15...za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi povězco vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás...
1. Samuel 10:16...nás, že se oslice našly," odvětil Saul. Toco Samuel řekl ohledně kralování, mu ale neprozradil....
1. Samuel 11:5... Saul se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co...
1. Samuel 12:1...Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všemco jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás...
1. Samuel 12:8... které pro vás a vaše otce vykonal: Potéco Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a...
1. Samuel 13:14...za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnilco ti Hospodin přikázal." Potom Samuel vstal a odešel z...
1. Samuel 14:30...rozjasnily oči, sotva jsem ochutnal trochu meduCo teprve, kdyby se dnes vojsko pořádně najedlo z...
1. Samuel 14:35...postavil oltář Hospodinu; bylo to poprvéco Hospodinu postavil oltář. Potom Saul prohlásil: "Pojďme!...
1. Samuel 15:2...Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka za toco provedl Izraeli - že se proti němu postavil na jejich...
1. Samuel 15:9...a skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechnoco bylo dobré, nechtěli vyhladit, ale všechno podřadné a...
1. Samuel 15:14...ti žehnej! Vyplnil jsem Hospodinovo slovo." "A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu na to...
1. Samuel 15:16..." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím tico mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul....
1. Samuel 16:3...Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti a ti ukážuco máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel...
1. Samuel 17:25...hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho mužeco vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby...
1. Samuel 17:27...Muži mu tedy pověděli stejně jako předtímco čeká toho, kdo by ho zabil. Jeho nejstarší bratr Eliab...
1. Samuel 17:28...a zlomyslnost! Přišel ses podívat na bitvuco?" "Co jsem zase provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se...
1. Samuel 17:29...zlomyslnost! Přišel ses podívat na bitvu, co?" "Co jsem zase provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se David...
1. Samuel 17:31...a muži mu odpovídali právě tak jako předtím. Toco David říkal, se rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si...
1. Samuel 18:6...Saulovými dvořany se těšil oblibě. Když se potéco David zabil Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze...
1. Samuel 18:18...odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám původco je můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl stát...
1. Samuel 18:24...chudák." Když dvořané Saulovi sdělilico David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto:...
1. Samuel 19:3...budeš, a promluvím s ním o tobě. Potom ti povímco jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida chválil....
1. Samuel 19:18...k Samuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všemco mu Saul udělal, odešli se Samuelem pryč a bydleli v...
1. Samuel 20:1...v Rámě uprchl. Přišel k Jonatanovi a ptal se: "Co jsem provedl? Čím jsem se provinil? Jak jsem tvému otci...
1. Samuel 20:12...řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistímco můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti vzkážu, zda...
1. Samuel 20:32... zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl....
1. Samuel 20:39...nic netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho provázel, svou...
1. Samuel 20:42... hlavně David. "Jdi v pokoji," řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali, toho je...
1. Samuel 21:3...řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč posílámčím jsem pověřil.' S mládenci jsem se domluvil, kde se...
1. Samuel 21:4...jsem se domluvil, kde se sejdeme. Takžeco máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde."...
1. Samuel 24:5...ti tvého nepřítele do rukou, abys s ním udělalco budeš chtít.'" David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi...
1. Samuel 25:6... Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemuco máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři...
1. Samuel 25:7... Chovali jsme se k nim slušně a za celou dobuco byli v Karmelu, se vůbec nic neztratilo. Zeptej se svých...
1. Samuel 25:8...prosím svým služebníkům i svému synu Davidovico máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a...
1. Samuel 25:17... když jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobřeco bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí...
1. Samuel 25:35...jediný pacholek!" Potom od David přijalco mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš,...
1. Samuel 26:11...Vezmi raději to kopí i džbán na voduco u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od...
1. Samuel 26:14...na vrchol kopce, aby byl od něj dost daleko. "Co je s tebou, Abnere?" zavolal odtud na vojsko a na Abnera...
1. Samuel 26:16...podívej, kde je královo kopí a ten džbán vodyco měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to...
1. Samuel 26:18..."Proč můj pán pronásleduje svého služebníkaCo jsem provedl? Jaký zločin jsem spáchal? Vyslechni teď...
1. Samuel 27:11...do Gatu. Říkal si: "Aby na nás nevyzradilico vlastně David dělá." Tak si David počínal celou dobu,...
1. Samuel 28:2...svými muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznášco tvůj služebník dovede." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak...
1. Samuel 28:9..." požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta žena....
1. Samuel 28:13...Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési božstvo," řekla...
1. Samuel 28:15...sny. Proto jsem zavolal, abys mi poradilco mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když...
1. Samuel 28:17...a stal se tvým nepřítelem? Hospodin udělalco skrze předpověděl: Hospodin od tebe odtrhl království...
1. Samuel 29:3...vzadu s Achišem. Filištínští velitelé se ptali: "Co to tam je za Hebreje?" "To je přece David, sluha...
1. Samuel 29:4...do boje! Vždyť by se v bitvě postavil proti námČím by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto...
1. Samuel 29:6...jsi ke mně přišel, dodnes ti opravdu nemám co vytknout. Vládcům se ale nelíbíš. Vrať se tedy v pokoji,...
1. Samuel 29:8...v pokoji, abys filištínské vládce nedráždil." "Co jsem provedl?" odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému...
1. Samuel 30:18...a uprchli. Tak David dobyl zpět všechnoco Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své ženy....
1. Samuel 30:19...staré, syny ani dcery, nic z kořisti a ze všehoco jim vzali. David to všechno získal zpět. Pobral také...
1. Samuel 30:23...ale prohlásil: "Bratři, takhle nejednejte s tímco nám dal Hospodin. On sám nás ochránil a tu hordu, co nás...
1. Samuel 31:11... Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechlico Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci...
2. Samuel 1:4...z izraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mico se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho...
2. Samuel 2:6...a věrnost. Také vám prokáži dobrodiní za toco jste vykonali. Buďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul...
2. Samuel 2:14...raději předstoupí mládenci a ukáží před námico dovedou." "Budiž, předstoupí," odpověděl Joáb....
2. Samuel 3:9... jestli se k Davidovi nezachovám podle tohoco mu přísahal Hospodin - že království bude odňato domu...
2. Samuel 3:19...Potom šel do Hebronu, aby s Davidem probral všeco Izrael a celý dům Benjamínův považoval za správné. Když...
2. Samuel 3:24... takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou přišel Abner!...
2. Samuel 3:25...vyzvědět, jak si vedeš; chtěl vyzvědět všechnoco děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za...
2. Samuel 3:36...se jim to, tak jako se jim líbilo všechnoco král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali,...
2. Samuel 4:11...za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho dal zabítČím spíše když nějací zlosynové zavraždí nevinného člověka...
2. Samuel 5:25... aby porazil vojsko Filištínů." David udělalco mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu ...
2. Samuel 6:12...Boží truhle požehnal dům Obed-edoma i všechnoco ." David tedy radostně vykročil, aby nechal Boží...
2. Samuel 6:18...před Hospodinem zápalné i pokojné oběti. Potéco David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí,...
2. Samuel 7:3...zůstává mezi plachtami." "Jdi a udělej všeco máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s...
2. Samuel 7:18...a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti ještě...
2. Samuel 7:20...snad takový úděl člověka, Hospodine, Pane můjCo k tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého...
2. Samuel 9:8...u mého stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se obracíš k mrtvému...
2. Samuel 9:9... někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechnoco patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi...
2. Samuel 10:12...lid a za města našeho Boha! Hospodin učiníco se mu zalíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do...
2. Samuel 11:22... a když přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé podnikli protiútok, vyrazili...
2. Samuel 11:27... Stala se jeho ženou a porodila mu syna. Toco David provedl, ale bylo v Hospodinových očích zlé. ...
2. Samuel 12:9...jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl jsico je v jeho očích zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem...
2. Samuel 12:18...pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si...
2. Samuel 12:21... Pak se vrátil domů, požádal o pokrm a pojedl. "Co to děláš?" řekli mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žil,...
2. Samuel 13:4...Davidova bratra Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se...
2. Samuel 13:13...v Izraeli nedělá! Neprováděj takovou hanebnostCo pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty?...
2. Samuel 13:16...ho. "Vyhnat by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi udělal!" On však nedbal, neslyšel. Zavolal...
2. Samuel 14:3...ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučilco říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla...
2. Samuel 14:5...k zemi, poklonila se a zvolala: "Králi, pomoz!" "Co je ti?" zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž...
2. Samuel 14:7...chtějí zahubit i dědice. Uhasí i tu jiskřičkuco mi zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno...
2. Samuel 14:15...strach. Tvá služebnice si řekla: Povím to králiCo když král prosbě své služky vyhoví? Možná král svou...
2. Samuel 14:20...pán je ale moudrý jako Boží anděl; o všemco se děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak...
2. Samuel 16:2...hroznů, sto kusů letního ovoce a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro...
2. Samuel 16:10...mu srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi zlořečí? Jestli mu...
2. Samuel 16:20..." Abšalom se obrátil na Achitofela: "Poraďteco máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami...
2. Samuel 17:17...En-rogel. Chodívala tam služebná a říkala jimco mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit...
2. Samuel 18:4...lépe pomůžeš, když zůstaneš ve městě." "Udělámco chcete," svolil tedy král. Postavil se k bráně a všechen...
2. Samuel 18:21...poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králico jsi viděl." Habešan se Joábovi poklonil a rozběhl se....
2. Samuel 18:29...posílal, viděl jsem velký rozruch, ale nevímco to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu král....
2. Samuel 19:8... To pro tebe bude horší neštěstí než všechnoco potkalo od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do...
2. Samuel 19:11...jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do...
2. Samuel 19:12...krále zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David kněžím Sádokovi...
2. Samuel 19:20...mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomenečím se tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pán a...
2. Samuel 19:23...zemřít? Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!" "Co je vám do toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To...
2. Samuel 19:28...pán a král je ale jako Boží anděl. Udělej tedyco pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od...
2. Samuel 19:29... Udělej tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale...
2. Samuel 19:36...vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát letCopak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj...
2. Samuel 19:39...tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělámco uznáš za dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát." A tak...
2. Samuel 20:1...ještě ostřeji. Tehdy se objevil jakýsi ničema jménem Šeba, syn Benjamínce Bichriho. Ten zatroubil na...
2. Samuel 20:17...k přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechnico ti poví tvá služebnice," požádala ho. "Poslouchám,"...
2. Samuel 21:3...snažil vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste dobrořečili...
2. Samuel 21:4...právo někoho v Izraeli zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil král. Odpověděli mu: "Za toho...
2. Samuel 21:14...v Céle v benjamínském kraji. Vykonali všechnoco král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za...
2. Samuel 22:31...Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí jeco praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají!...
2. Samuel 22:45... slouží mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci přede mnou se...
2. Samuel 24:17...přece jsem zhřešil, to jsem se provinilCo ale provedly tyto ovečky? tvá ruka dolehne na a na...
2. Samuel 24:22..."Jen si můj královský pán vezme a obětujeco se mu zlíbí. Zde je skot k oběti a zde smyky a jha na...
1. Královská 1:6... Jeho otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se: "Co to provádíš?" Adoniáš se narodil hned po Abšalomovi a...
1. Královská 1:16... Batšeba padla na kolena a poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty...
1. Královská 1:30...můj život z každého soužení, dnes ti splnímco jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude...
1. Královská 1:41...hostinu, Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to ve městě za hluk?" ptal se. Ještě to ani nedořekl,...
1. Královská 2:3... ty ale jednej statečně a mužně a zachovávejco ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách,...
1. Královská 2:5...nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš takéco mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma...
1. Královská 3:3... Šalomoun miloval Hospodina a řídil se všímco mu přikázal jeho otec David, na to, že obětoval a...
1. Královská 3:12...žádal jsi rozum schopný soudu - proto udělámco jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude...
1. Královská 5:25...oleje. To pak Šalomoun dával Chíramovi rok co rok. Hospodin dal Šalomounovi moudrost, jak mu slíbil....
1. Královská 8:15...k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnilco řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta...
1. Královská 8:25... splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodržco jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému...
1. Královská 8:27... ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnoutčím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na...
1. Královská 8:59...právo svému služebníku i svému lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh...
1. Královská 9:1...i královského paláce a uskutečnil všechnoco si přál. Šalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak...
1. Královská 9:4...tak jako tvůj otec David a budeš-li konat všeco jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i ...
1. Královská 10:2... přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všemco měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl;...
1. Královská 10:6...chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "Toco jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je...
1. Královská 10:23...stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny krále...
1. Královská 10:25... balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400...
1. Královská 11:6...za amonskou ohavností Molochem. Šalomoun dělalco bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele...
1. Královská 11:22... zpět do vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu...
1. Královská 11:33...bohu Molochovi. Nedržel se mých cest a nedělalco je v mých očích správné; nedbal na ustanovení a...
1. Královská 11:38...staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat všeco ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v mých...
1. Královská 11:41...Šalomoun nezemřel. Ostatní Šalomounovy skutkyco všechno vykonal a jakou měl moudrost - o tom se, jak...
1. Královská 12:6...službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes...
1. Královská 12:9...ním vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto...
1. Královská 12:16...král nevyslyšel, odpověděli králi těmito slovy: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl...
1. Královská 12:26...dál a vystavěl Penuel. Potom si pomyslel: "Co kdyby se království navrátilo k domu Davidovu? Když bude...
1. Královská 13:4...něm se rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšelco Boží muž zvolal k betelskému oltáři, namířil na něj od...
1. Královská 13:11...prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všemco toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králi....
1. Královská 14:3... koláče a džbán medu a jdi za ním. On ti oznámíco bude s chlapcem." Jeroboámova žena udělala, jak řekl....
1. Královská 14:8... následoval celým srdcem a konal jen toco je v mých očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni...
1. Královská 14:14... který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě dnesCo dnes, právě teď! Hospodin udeří na Izrael, se rozkýve...
1. Královská 14:22...matka, Amonka, se jmenovala Naama. Juda páchalco je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchy a vším, co...
1. Královská 14:29...do strážní komory. Ostatní Rechoboámovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 15:5...syna a upevnil Jeruzalém. David totiž dělalco je v Hospodinových očích správné, a po celý svůj život...
1. Královská 15:7...tu dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 15:11...se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Asa dělalco bylo v Hospodinových očích správné, tak jako jeho otec...
1. Královská 15:23... Všechny ostatní Asovy skutky - jak byl udatnýco všechno vykonal a jaká města vystavěl - o tom se, jak...
1. Královská 15:26...Jeroboámův. Kraloval Izraeli dva roky a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty svého otce...
1. Královská 15:31... Boha Izraele. Ostatní Nádabovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 15:34...Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovy...
1. Královská 16:5... toho ptáci rozklovou!" Ostatní Baašovy skutkyco všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo,...
1. Královská 16:14...Hospodina, Boha Izraele. Ostatní Elovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 16:19...hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a dělalco je v Hospodinových očích zlé, a za svůj další hřích, že...
1. Královská 16:25...Samaří) podle pána hory Šemera. Omri dělalco je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než...
1. Královská 16:27...Hospodina, Boha Izraele. Ostatní skutky Omrihoco všechno vykonal a jak byl udatný - o tom všem se, jak...
1. Královská 17:15... jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela a olej v láhvi...
1. Královská 17:18...tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. "Co proti mně máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi...
1. Královská 18:9...mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého...
1. Královská 18:13...mládí hluboce ctí Hospodina. Neví snad můj pánco jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky?...
1. Královská 18:28...doma anebo spí - tak se probudí!" Křičelico mohli, a podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, z...
1. Královská 19:1...dříve než on. Achab pověděl Jezábel o všemco Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel...
1. Královská 19:9... k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal slovo Hospodinovo: "Co tu chceš,...
1. Královská 19:13...do jeskyně. Vtom k němu ten hlas promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro...
1. Královská 19:20...za tebou!" Eliáš mu řekl: "Vrať se a považco jsem ti udělal." Elíša se obrátil, vzal volské spřežení,...
1. Královská 20:4...pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i všeco mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví...
1. Královská 20:9..."Vyřiďte mému pánu a králi: Splním všechnoco jsi svému služebníku vzkázal prve. Toto ale splnit...
1. Královská 20:22...řekl mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvažco máš dělat. Aramejský král totiž proti tobě za rok na...
1. Královská 21:5...přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: "Co že jsi tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl ...
1. Královská 21:11...muži z města, kde Nábot bydlel, tedy udělalico jim Jezábel nařídila v dopisech, které jim poslala....
1. Královská 21:20..." odpověděl, "protože ses zaprodal, abys páchalco je v Hospodinových očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu...
1. Královská 21:25...jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchalco je v Hospodinových očích zlé, jak ho k tomu ponoukala...
1. Královská 22:4...se mnou do války o Rámot-gileád?" "Udělám toco ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, ...
1. Královská 22:14..." odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen toco mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho...
1. Královská 22:39... jak řekl Hospodin. Ostatní Achabovy skutkyco všechno vykonal, jaký postavil palác vykládaný...
1. Královská 22:43...držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělatco je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny...
1. Královská 22:53...Kraloval nad Izraelem v Samaří dva roky. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého...
2. Královská 2:9...stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řeknico pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, ...
2. Královská 3:2... a kraloval v Samaří dvanáct let. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho...
2. Královská 3:7...Potáhneš se mnou do války s Moábem?" "Udělám toco ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně...
2. Královská 3:13...za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo své...
2. Královská 4:2...a chce si oba chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co...
2. Královská 4:7...ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z tohoco zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša...
2. Královská 4:9...řekla svému manželovi: "Podívej se, ten mužco tudy často chodí, je určitě Boží světec. Pojďme mu na...
2. Královská 4:13...řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčíCo pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínit u krále nebo...
2. Královská 4:14...odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša....
2. Královská 5:4..." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl muco ta dívka z izraelské země říkala. "Vydej se na cestu!"...
2. Královská 5:13...a řekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil co těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedy, když ti řekl:...
2. Královská 5:20...Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzítco ten Aramejec Náman přinesl. Jakože je živ Hospodin,...
2. Královská 6:12...v Izraeli, prozradí izraelskému králi i toco říkáš v ložnici." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit,...
2. Královská 6:15...a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je...
2. Královská 6:28...lisu?!" odpověděl král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej...
2. Královská 7:3... U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a čekáme na smrt? Máme snad jít do města,...
2. Královská 7:12...vstal a řekl svým služebníkům: " vám povímco na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a tak...
2. Královská 7:13...Na to mu jeden z jeho dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali několik mužů na průzkum; si vezmou...
2. Královská 7:18... když za ním onen posel přišel. Tak se staloco Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské...
2. Královská 8:9...dary - čtyřicet velbloudů naložil tím nejlepšímco v Damašku bylo. Když přišel, zastavil se před ním a...
2. Královská 8:13... nemluvňata utlučeš a těhotné rozpářeš." "Co je tvůj služebník?" řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak...
2. Královská 8:14...od něj vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti říkal Elíša?" "Říkal mi, že se určitě uzdravíš,"...
2. Královská 8:18... neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchalco je v Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku...
2. Královská 8:23...vzbouřila i Libna. Ostatní Jehoramovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 8:27...Také on se řídil způsoby domu Achabova a páchalco je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův....
2. Královská 9:11...mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v pořádkuCo ti ten blázen chtěl?" vyzvídal jeden z nich. "Sami víte,...
2. Královská 9:18...naproti: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !"...
2. Královská 9:19...dalšího jezdce: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !"...
2. Královská 9:27...Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš vidělco se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale pustil...
2. Královská 10:5...vzkázali: "Jsme tvoji služebníci! Udělámecokoli nám řekneš. Nikoho za krále nedosadíme. Uděláme, co...
2. Královská 10:10...proti domu Achabovu, neselže. Hospodin vykonalco řekl skrze svého služebníka Eliáše!" Pak Jehu v Jizreelu...
2. Královská 10:30...Danu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonalco je v mých očích správné. Udělal jsi s Achabovým domem...
2. Královská 10:34...Gileád k Bášanu. Ostatní Jehuovy skutkyco všechno vykonal, a jak byl udatný - o tom všem se, jak...
2. Královská 12:3...celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělalco je v Hospodinových očích správné. Obětní výšiny ale...
2. Královská 12:20...odtáhl. Ostatní Joašovy skutky - o všemco vykonal - se, jak známo, píše v Kronice judských králů....
2. Královská 13:2...Jehuův. Kraloval v Samaří sedmnáct let a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Následoval hříchy...
2. Královská 13:8...je na prach. Ostatní Joachazovy skutkyco všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo,...
2. Královská 13:11... syn Joachazův. Kraloval šestnáct let a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných...
2. Královská 13:12...pokračoval v nich. Ostatní Jehoašovy skutkyco všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem...
2. Královská 14:3...se jmenovala Joadan a byla z Jeruzaléma. Dělalco je v Hospodinových očích správné, ale ne tak jako jeho...
2. Královská 14:15...vrátil do Samaří. Ostatní Jehoašovy skutkyco všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem...
2. Královská 14:22... To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi potéco král Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku...
2. Královská 14:24... Kraloval v Samaří čtyřicet jedna let a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných...
2. Královská 14:28... syna Jehoašova. Ostatní Jeroboámovy skutkyco všechno vykonal a jak udatně bojoval, když Izraeli...
2. Královská 15:3...jmenovala Jecholia a byla z Jeruzaléma. Dělalco je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec...
2. Královská 15:6...také vládl lidu. Ostatní Azariášovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 15:9... Kraloval v Samaří šest měsíců a páchalco je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otcové....
2. Královská 15:10...zosnoval spiknutí a před lidmi ho napadl. Potéco ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní...
2. Královská 15:14...a tam Šaluma, syna Jábešova, napadl. Potéco ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Šalumovy...
2. Královská 15:18...Gadiho. Kraloval v Samaří deset let a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu dobu se...
2. Královská 15:20...odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co dát asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil zpět a v...
2. Královská 15:21...v zemi se nezdržel. Ostatní Menachemovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 15:24...Menachemův. Kraloval v Samaří dva roky a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 15:25...paláci v Samaří a s ním i Argoba a Aria. Potéco ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní...
2. Královská 15:26...králem místo něj. Ostatní Pekachiášovy skutkyco všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských...
2. Královská 15:28... Kraloval v Samaří dvacet let a páchalco je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů...
2. Královská 15:31...králem místo něj. Ostatní Pekachovy skutkyco všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských...
2. Královská 15:34...se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. Dělalco je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec...
2. Královská 15:36...Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 16:2...v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal všakco je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec...
2. Královská 16:15...lid země. Skrápěj ho krví zápalů a obětíCo dělat s tím bronzovým oltářem, si ještě rozmyslím." A...
2. Královská 16:19...do Hospodinova chrámu. Ostatní Achazovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 17:2... syn Ely. Kraloval v Samaří devět let a páchalco je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako...
2. Královská 17:17...se čarováním a věštěním. Zaprodali se, páchalico je v Hospodinových očích zlé, a popouzeli ho. Hospodin...
2. Královská 18:3...se jmenovala Abija, dcera Zachariášova. Dělalco je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho...
2. Královská 18:7...vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s ním. Ve všemco podnikl, se mu dařilo. Vzbouřil se proti asyrskému králi...
2. Královská 18:12...jeho smlouvu. Neposlouchali a neřídili se ničím z toho, co přikázal Hospodinův služebník Mojžíš....
2. Královská 18:19...Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné...
2. Královská 18:37...k Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili muco říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel,...
2. Královská 19:4...dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšelco všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem,...
2. Královská 19:16...ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsico vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak,...
2. Královská 19:29...mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jístco samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí....
2. Královská 20:3...žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělalco je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal....
2. Královská 20:9..."Toto je znamení od Hospodina, že vykonáco ti slíbil: stín postoupit o deset stupňů, nebo se ...
2. Královská 20:13...výborný olej. Ukázal jim i zbrojnici a všechnoco se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a...
2. Královská 20:14...Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky,...
2. Královská 20:15...dálky, z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co...
2. Královská 20:17...Hospodinovo: Hle, přicházejí dny, kdy všechnoco máš v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví...
2. Královská 21:2...let. Jeho matka se jmenovala Chefciba. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, podle ohavných způsobů...
2. Královská 21:8...jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit všímco jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil...
2. Královská 21:14... jako se drhne mísa a po vytření se překlopíCo zbylo z mého dědictví, to opustím a vydám je do rukou...
2. Královská 21:15...a kořistí všech svých nepřátel, protože páchalico je v mých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich...
2. Královská 21:16...na tom, že svedl Judu k hříchu, aby páchalico je v Hospodinových očích zlé. Ostatní Menašemovy skutky...
2. Královská 21:17...očích zlé. Ostatní Menašemovy skutkyco všechno vykonal a jaký hřích spáchal - o tom se, jak...
2. Královská 21:20...Mešulemet, dcera Charuce z Jotby. I on páchalco je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše....
2. Královská 21:25...jeho syna Jošiáše. Ostatní Amonovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 22:2...Jedida, dcera Adajáše z Boskatu. Dělalco je v Hospodinových očích správné. Ve všem se držel cest...
2. Královská 22:13...proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otco neposlouchali slova této knihy a neřídili se vším, co...
2. Královská 23:17...a vykřikl proti betelskému oltáři všechno toco jsi s ním právě udělal." "Nechte ho odpočívat," řekl na...
2. Královská 23:28...zůstávat jméno." Ostatní Jošiášovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 23:32...Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělali jeho...
2. Královská 23:37...jmenovala Zebuda, dcera Pedaje z Rumy. Páchalco bylo v očích Hospodina, jeho Boha, zlé, přesně jako to...
2. Královská 24:5...to nehodlal promíjet. Ostatní Joakimovy skutkyco všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 24:7...své země. Babylonský král totiž zabral všechnoco předtím patřilo vládci Egypta, od Egyptského potoka ...
2. Královská 24:9...Nechušta, dcera Elnátana z Jeruzaléma. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, přesně jako jeho otec. V...
2. Královská 24:19...Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal...
2. Královská 25:3...ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni...
2. Královská 25:15... Velitel gardistů pobral pánvice, mísy a všeco bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře,...
2. Královská 25:30...života směl vždy jíst u králova stolu. Všeco potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po...
1. Letopisů 2:7...přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřilco propadlo klatbě. Syn Etanův: Azariáš...
1. Letopisů 8:8...a který zplodil Uzu a Achichuda. Potéco Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se...
1. Letopisů 9:27...okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat. Někteří z nich měli na starosti služebné...
1. Letopisů 10:11... Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechlico všechno Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich...
1. Letopisů 12:23...hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli. Den co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, z...
1. Letopisů 13:14...a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechnoco měl. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s...
1. Letopisů 16:2...Bohem přinášeli zápalné i pokojné oběti. Potéco David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí,...
1. Letopisů 16:12... Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodl. Vy, símě Izraele, jeho služebníka, jste jeho...
1. Letopisů 16:32..."Hospodin kraluje!" Moře burácí se všímco je v něm, celý světa kraj se raduje. Před Hospodinem...
1. Letopisů 17:2...smlouvy zůstává pod plachtami." "Udělej všeco máš na srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou." ...
1. Letopisů 17:16...a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti zdálo...
1. Letopisů 17:18...Hospodine Bože, jako kdybych byl někdo vznešenýCo k tomu David ještě může dodat, když jsi svého služebníka...
1. Letopisů 19:13...lid a za města našeho Boha! Hospodin učiníco se mu zlíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do...
1. Letopisů 21:17... jsem ten, kdo zhřešil, jsem spáchal zloCo ale provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj, tvá...
1. Letopisů 21:19...na mlatu Aravny Jebusejského." David poslechlco mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šel. Aravna, který...
1. Letopisů 21:23...mu Aravna. "Jen můj královský pán uděláco se mu zlíbí. Pohleď, přidám býčky k zápalným obětem,...
1. Letopisů 22:5...a proslulý po všech zemích. Musím mu připravitco bude třeba." Proto David ještě před smrtí vykonal mnoho...
1. Letopisů 22:14... Hle, připravil jsem pro Hospodinův důmco jsem mohl: sto tisíc talentů zlata a milion talentů...
1. Letopisů 26:28...zasvětili na opravu Hospodinova domu, a všeco zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn Kíšův, Abner,...
1. Letopisů 26:30...správu na západním břehu Jordánu ve všemco se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále. Podle...
1. Letopisů 27:1... Toto je výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří...
1. Letopisů 28:12...slitovnici jakož i předlohy pro všechno ostatníco měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny...
1. Letopisů 29:2...Boha. Připravil jsem pro chrám svého Bohaco jsem mohl: zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné,...
1. Letopisů 29:3... Dávám jej na chrám svého Boha kromě všeho tohoco jsem pro ten svatý chrám připravil: 3 000 talentů...
1. Letopisů 29:5...pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro všeco mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k...
1. Letopisů 29:14... tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od...
1. Letopisů 29:30...jako celá jeho vláda, jeho hrdinství i všeco se přihodilo jemu, Izraeli a všem královstvím země. ...
2. Letopisů 4:6...pět umístil napravo, pět nalevo. V nich omývalico se připravovalo k zápalné oběti, zatímco v Moři se...
2. Letopisů 6:4...k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnilco řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem...
2. Letopisů 6:16... splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodržco jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému...
2. Letopisů 6:18... ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnoutčím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na...
2. Letopisů 6:23...své služebníky tak, abys odplatil viníkovico zaslouží za své skutky, a spravedlivého abys...
2. Letopisů 6:39... Zjednej jim právo a odpusť svému lidu točím proti tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé...
2. Letopisů 7:11...Hospodinův chrám i královský palác. Všeco chtěl uskutečnit, šlo o Hospodinův chrám nebo o...
2. Letopisů 7:17...žít přede mnou jako tvůj otec David a konat všeco jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i ...
2. Letopisů 8:6...města, města pro vozy a města pro jízdu; zkrátka cokoli se Šalomounovi zachtělo, co se mu zlíbilo postavit,...
2. Letopisů 9:1... přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všemco měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl;...
2. Letopisů 9:5...chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "Toco jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je...
2. Letopisů 9:22...stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny krále...
2. Letopisů 9:24... balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a 12 000...
2. Letopisů 10:6...službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k lidu...
2. Letopisů 10:9...ním vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto...
2. Letopisů 10:16... že je král nevyslyšel, odpověděli králi takto:"Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl...
2. Letopisů 13:11...synové Áronovi, kterým pomáhají levité. Ráno co ráno a večer co večer přinášejí Hospodinu dým zápalných...
2. Letopisů 14:1...době země zažívala deset let míru. Asa dělalco je správné a dobré v očích Hospodina, jeho Boha....
2. Letopisů 18:3...král Achab judského krále Jošafata. "Udělám toco ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, ...
2. Letopisů 18:13..." odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen toco řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal:...
2. Letopisů 20:8...potomkům svého přítele Abrahama na věky. Potéco ji osídlili, postavili v svatyni pro tvé jméno a...
2. Letopisů 20:12...vyhnat z tvého dědictví, které jsi nám odkázalCopak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu...
2. Letopisů 20:21... Věřte jeho prorokům, a uspějete!" Potéco se poradil s lidem, postavil do čela vojska Hospodinovy...
2. Letopisů 20:23...Seír a pobili je do posledního muže. Potéco skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli k záhubě jeden...
2. Letopisů 20:32...se cesty svého otce Asy a nepřestával dělatco je v Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny...
2. Letopisů 21:6... neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchalco je v Hospodinových očích zlé. Kvůli smlouvě, kterou s...
2. Letopisů 22:4... neboť ho matka naváděla k hanebnostem. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po...
2. Letopisů 24:2... Po celý život kněze Jojady dělal Joašco je v Hospodinových očích správné. Jojada mu našel dvě...
2. Letopisů 24:11...odnesli a postavili na místo. Tak to dělali den co den a vybrali veliké množství stříbra. Král s Jojadou je...
2. Letopisů 25:2...se jmenovala Joadan a byla z Jeruzaléma. Dělalco je v Hospodinových očích správné, ale ne z celého srdce....
2. Letopisů 25:9... Bůh přece dokáže pomoci, ale i srazit!" "A co těch sto talentů, které jsem zaplatil za izraelské...
2. Letopisů 26:2... To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi potéco Amaciáš spočinul u svých předků. Uziáš se stal králem v...
2. Letopisů 26:4...jmenovala Jecholia a byla z Jeruzaléma. Dělalco je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec...
2. Letopisů 27:2...se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. Dělalco je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec...
2. Letopisů 28:1...v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal všakco je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec...
2. Letopisů 28:22...ničemu. I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl král Achaz. Obětoval damašským...
2. Letopisů 29:2...se jmenovala Abija, dcera Zachariášova. Dělalco je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho...
2. Letopisů 29:6...otců. Vyneste ze svatyně všechno nečisté! Naši otco zradili Hospodina, našeho Boha, a páchali, co je v...
2. Letopisů 29:36... Ezechiáš i všechen lid se radovali z tohoco pro Bůh přichystal. Všechno se totiž seběhlo velmi...
2. Letopisů 30:12...spočinula Boží ruka, aby jednomyslně splnilico jim král a hodnostáři podle Hospodinova slova přikázali....
2. Letopisů 31:21...a věrně před Hospodinem, svým Bohem. Ve všemco si předsevzal, šlo o Boží chrám nebo o Zákon a...
2. Letopisů 32:1...tomu celým srdcem. Proto se mu dařilo. Po všemco Ezechiáš tak věrně vykonal, přitáhl do Judska asyrský...
2. Letopisů 32:10..."Tak praví Senacherib, král Asýrie: V co to doufáte, že zůstáváte obležení v Jeruzalémě? Když...
2. Letopisů 32:13...budete klanět a na něm pálit oběti!' To nevíteco jsem provedl i moji otcové všem okolním národům?...
2. Letopisů 32:30...Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechnoco dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili...
2. Letopisů 32:31... co dělal. Když pak ale za ním babylonští vládco vypravili posly, aby se vyptali na ten zázrak, který...
2. Letopisů 33:2...a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Páchalco je v Hospodinových očích zlé, a řídil se ohavnými...
2. Letopisů 33:22...a kraloval v Jeruzalémě dva roky. I on páchalco je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše....
2. Letopisů 34:2...a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Dělalco je v Hospodinových očích správné. Chodil po cestách...
2. Letopisů 34:8...do Jeruzaléma. V osmnáctém roce své vlády, poté co očistil zemi i Boží chrám, pověřil Šafana, syna...
2. Letopisů 34:16...a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní všeco jim bylo uloženo. Stříbro uložené v Hospodinově chrámu...
2. Letopisů 34:21...hněv! Ten vzplál proti nám, protože naši otco neposlouchali Hospodinovo slovo a neřídili se vším, co...
2. Letopisů 35:12... zatímco levité stahovali zvířata. Oddělovalico bylo určeno k zápalné oběti, a rozdávali to lidu...
2. Letopisů 35:26... Ostatní Jošiášovy skutky, jeho oddanost tomuco je psáno v Hospodinově Zákoně, a veškeré jeho počínání...
2. Letopisů 36:5...a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchalco je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu...
2. Letopisů 36:8...Joakimovy skutky i to, jaké ohavnosti páchalčím se provinil, to vše je sepsáno v Knize izraelských a...
2. Letopisů 36:9...v Jeruzalémě tři měsíce a deset dní. Páchalco je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král...
2. Letopisů 36:12...a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchalco je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé a nepokořil se před...
Ezdráš 3:4... Slavili také Svátek stánků, jak je psáno. Den co den přinášeli předepsané zápalné oběti a také stálou...
Ezdráš 4:2... přišli za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme...
Ezdráš 8:17... představeným levitů v Kasifii. Poučil jsem jeco říci Idovi a jeho bratrům, chrámovým sluhům v Kasifii:...
Ezdráš 9:10...v Judsku a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože nášco máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež...
Ezdráš 9:13...ji svým synům jako věčné dědictví.' Po tom všemco nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění, víme,...
Ezdráš 10:12...hlasitým voláním: "Ano! Musíme udělatco říkáš. Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme...
Nehemiáš 2:4...předků, je rozbořeno a jeho brány zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se král. Modlil jsem se tedy k Bohu...
Nehemiáš 2:12...s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřeklco mi můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém...
Nehemiáš 2:16...a vrátil se. Hodnostáři netušili, kde jsem bylco jsem dělal, neboť jsem do doby Židům nic neprozradil,...
Nehemiáš 2:19...Arabský, začali se nám posmívat. Uráželi nás: "Co to tam provádíte za věci? Chcete se protivit králi?"...
Nehemiáš 3:34...rozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy urážet. "Co to ti bídní Židé provádějí?" vykřikoval před svými...
Nehemiáš 3:35...stavějí. Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po liška přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají...
Nehemiáš 4:1...hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že toco bylo pobořeno, se začíná zacelovat, nesmírně je to...
Nehemiáš 5:2...a dcer, že za pořizujeme obilí, abychom měli co jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i...
Nehemiáš 5:8... aby je zase prodali nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci. "Co děláte, není správné," pokračoval jsem....
Nehemiáš 5:9...prodali nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci. "Co děláte, není správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději...
Nehemiáš 5:19...na , Bože můj, v dobrém. Pamatuj na všeco jsem pro tento lid vykonal. Když se Sanbalat, Tobiáš,...
Nehemiáš 6:8...se spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje. Jen sis to vymyslel." Ti všichni se...
Nehemiáš 8:8...zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomuco se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona,...
Nehemiáš 9:6...nebes i všechny jejich zástupy, zemi i se všímco je na , všechna moře i se vším, co je v nich. Ty sám...
Nehemiáš 9:33...králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všemco nás postihlo. Ty jednáš věrně, to my jsme se provinili i...
Nehemiáš 9:37...podmanil. S námi i s naším dobytkem dělajíco se jim zlíbí - ocitli jsme se ve velkém soužení!" ...
Nehemiáš 11:23...pro královský výnos určující den po dnico mají zpěváci dělat. Petachiáš, syn Mešezabelův ze synů...
Nehemiáš 13:17...v Jeruzalémě. Vytýkal jsem to judské šlechtě. "Co to děláte za špatnost?!" ptal jsem se jich. "Vždyť...
Nehemiáš 13:21...venku před Jeruzalémem. jsem je ale varoval. "Co tady nocujete před hradbami?" říkal jsem jim. "Ještě...
Nehemiáš 13:27...Izraele. I jeho zavedly cizí ženy do hříchuCo teprve vás? Je neslýchané, abyste prováděli takovou...
Ester 1:5...zahrady a pozval všechny vznešené i prostéco jich jen bylo v královském sídle v Súsách. Toho plátna...
Ester 1:8...všem dvorním služebníkům, každého obsluhujíco hrdlo ráčí. Královna Vašti zatím v Xerxově královském...
Ester 2:1...krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti, na toco provedla a jak se proti zakročilo. Právě ho...
Ester 2:11...harému, aby zjistil, jak se Ester daříco se s děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém...
Ester 2:15...měla vstoupit ke králi, nežádala nic než toco řekl králův eunuch Hegaj, strážce žen. Každý, kdo Ester...
Ester 3:4...porušuješ královské nařízení?" Říkali mu to den co den, ale když neposlouchal, pověděli to Hamanovi. Chtěli...
Ester 3:11...Hamanovi, "a stejně tak ten lid. Udělej s nímco chceš." Třináctého dne prvního měsíce byli svoláni...
Ester 3:13...třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adarCo kdo po nich ukořistí, si nechá. Tento edikt budiž...
Ester 4:1...rozruch. Když se Mordechaj dozvěděl o všemco se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou,...
Ester 4:5...přidělen. Přikázala mu, od Mordechaje zjistíco se děje a proč se tak chová. Hatach tedy vyšel za...
Ester 4:7...královský palác. Mordechaj mu pověděl o všemco ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit...
Ester 4:9...jeho milost. Hatach se vrátil a pověděl Esterco říkal Mordechaj. Ester pak poslala Hatacha zpět za...
Ester 4:17... zahynu." Mordechaj tedy šel a udělal přesněco mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla...
Ester 5:5...pro Hamana," král na to, " se Ester splníco žádá!" Král i Haman pak přišli na hostinu, kterou Ester...
Ester 5:7...říše a stane se." " přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit...
Ester 5:11...jim, jaký je proslulý boháč a kolik synůčím vším ho král poctil a vůbec jak ho král povýšil nad...
Ester 6:6...řekl král. Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce někoho vyznamenat?" Haman...
Ester 6:10...to roucho i koně!" odpověděl král Hamanovi. "Toco jsi řekl, uděláš pro Žida Mordechaje z královského...
Ester 6:13...Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelůmco všechno ho postihlo, odvětili mu ti mudrcové i jeho žena...
Ester 7:9... jeden z nich, před králem poznamenal: "A co s tím kůlem, který Haman postavil pro toho Mordechaje,...
Ester 8:8...ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsatco uznáte za vhodné; pište královým jménem a zapečeťte to...
Ester 8:11... kteří by napadli je nebo jejich ženy a dětiCo kdo po nich ukořistí, si ponechá. Tak se staň ve...
Ester 9:12...a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synůCo asi udělali v ostatních provinciích říše? Tak jaké máš...
Ester 9:26...dnům říká purim, od toho slova pur. Kvůli všemuco je zapsáno v této listině, co sami zažili a co se jim...
Job 1:5...každého z nich zápalné oběti, neboť si říkal: "Co když děti zhřešily a v duchu zlořečily Bohu." Tak to...
Job 1:10...Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co ,...
Job 1:11...Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechnoco - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá...
Job 1:12..."Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Všechnoco , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!"...
Job 2:4..." "Kůži za kůži! Za svůj život člověk všeco ," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout ruku a...
Job 2:11...jediným slovem nezhřešil. Když o všem tom zlémco Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se...
Job 3:20...tam vedle sebe, otrok je bez pána, na svobodě. K čemu je dáno světlo ubohým a život zatrpklým; těm, kteří na...
Job 3:23... kteří jásají radostí, jakmile hrobu dosáhli? K čemu je to člověku, jenž cestu nevidí a jehož Bůh ze všech...
Job 3:25... můj nářek proudí jako potoky. Stalo se mi točeho jsem se bál, potkalo to, z čeho jsem měl strach!...
Job 4:19...Bůh nespoléhá, dokonce i na andělích najde kazCo potom s těmi, kdo žijí v domech hliněných, jež mají v...
Job 5:24...s tebou bude přátelit. Ve svém příbytku poznášco je klid, přehlédneš své statky - nebude chybět nic....
Job 5:25...své statky - nebude chybět nic. Poznášco je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí bude jak trávy...
Job 6:24... zachraňte'? Poučte , a zmlknu hned, v čem jsem pochybil, mi ukažte. Jak mohou zraňovat slova...
Job 6:25... mi ukažte. Jak mohou zraňovat slova upřímnáCo vaše důkazy mohou dokázat? To, co jsem řekl, mi chcete...
Job 6:26...slova upřímná! Co vaše důkazy mohou dokázat? Toco jsem řekl, mi chcete vytýkat? Copak jen do větru mluví...
Job 6:30...křivdu! Přestaňte! Jsem přece v právuCopak jsem řekl něco špatného? Copak nepoznám, co by ...
Job 7:17...navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou dnyCo je člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik leží...
Job 7:20...Ani slinu polknout nenecháš? Když zhřešímco ti to udělá, ty Strážce člověka?! Proč sis vybral za...
Job 9:12...nespatřím, půjde dál, i když to netuším. Když co vezme, kdo mu zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to...
Job 9:21... řekne, že jsem zvrácený. Jsem bezúhonnýco ale na tom záleží - se mi nechce žít! Všechno je...
Job 10:2... Neodsuzuj předem - tak Boha oslovím - z čeho obviňuješ, prozraď mi. Dělá ti dobře, že ...
Job 11:8...nad nebe - jak si poradíš? Hlubší než podsvětíco ty o tom víš? Delší než země, širší než...
Job 12:14...a také moc, patří mu prozřetelnost a rozumnostCo zboří, se nedá postavit, koho uvězní, nelze propustit....
Job 12:22... Odkrývá hlubiny temnoty, na světlo vyvádíco bylo v příšeří. Rozmnožuje národy a pak je ničí, dává...
Job 13:2... jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznalCo víte vy, to také vím a nejsem v ničem za vámi. Teď chci...
Job 13:13...Mlčte, teď promluvit chci , pak se staneco se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní život...
Job 13:17...nepřijde žádný bezbožník! Dobře poslouchejteco tu vypovím, můj výklad vám v uších zní. Teď jsem...
Job 14:22...nic, nedozví se ani, zda budou nicotní. Jedinéco cítí, je bolest v těle, v duši oplakává jenom sám sebe."...
Job 15:9...Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří tiCopak víš něco, co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na...
Job 15:12...ta Boží útěcha, nelíbí se ti slova laskaváČím ses tak nechal unést v srdci, co ti tak zatemnilo oči,...
Job 15:14...svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto řečCo je člověk? Může snad být čistý? Může být v právu, kdo je...
Job 15:16...nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho očimaCo potom člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu...
Job 15:17...zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil! co ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti budu...
Job 15:18... to, co jsem viděl, ti budu vyprávět, toco hlásají mudrci, když netají, co od svých předků přijali...
Job 15:21...dny, roky tyrana jsou spočteny. Děsí se tohoco mu v uších zní, když klid, napadá ho útočník. Nevěří,...
Job 16:3...Prý: ‚Kdy skončí to mluvení do větru?' Nebo: ‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako...
Job 16:6...byla útěchou. Mluvím-li, bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi , Bože, opravdu...
Job 19:18...vlastní rodině. Pohrdají mnou i mládenci - jen co se objevím, nadávají mi. Spřízněným duším jsem odporný,...
Job 20:4...vnuká odpověď: Víš přece sám, že odjakživa,  co byl člověk na zem postaven, radost ničemů je velmi...
Job 20:15...pokrm zhořkne, promění se mu v hadí jed. Všeco spolykal, musí vyzvracet, Bůh mu to bohatství z břicha...
Job 20:18...oleje, nebude se koupat v medu a smetaně. Toco ukořistil, vrátí netknuté, neužije to, co získal...
Job 20:21...a proto neunikne vlastní chtivosti. Nezbude nicco by pohltil, nepotrvá jeho blahobyt. Uprostřed...
Job 21:2...na to řekl: "Dobře poslouchejteco tu vypovím - můžete utěšit právě tím. Vydržte, když...
Job 21:15...je to ten Všemohoucí? Proč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své...
Job 21:25... Jiný zas umírá plný hořkosti, aniž kdy okusilco je blahobyt. Do prachu však ulehnou jeden jak druhý, oba...
Job 21:31... Kdo mu jeho způsoby vytkne do očí? Za toco prováděl, kdo mu odplatí? Ještě mu pohřeb vystrojí, nad...
Job 22:3...z člověka? Že by mu chytrák nějak prospívalCopak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímá? Žiješ-li...
Job 22:13...jsou hvězdy - jen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní jej,...
Job 22:17...řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás býtCo by nám Všemohoucí mohl učinit?' (Přitom jejich domy...
Job 23:5...bych před ním svoje stížnosti. Dozvěděl bych seco mi odpoví, co mi chce říci, bych pochopil. Bude se ve...
Job 23:13...jeho úst. On je však Jediný - kdo ho zadržíCo se mu zachce, to učiní. Co o mně rozhodne, to jistě...
Job 23:14...- kdo ho zadrží? Co se mu zachce, to učiníCo o mně rozhodne, to jistě vykoná, jak to prokázal ...
Job 25:6...nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očimaCo potom pouhý lidský červ, smrtelník, jenž je larvě...
Job 27:17...šatů jak bláta navršil, spravedlivý oblékne sico on hromadil, jeho stříbro po něm zdědí nevinný. Jak...
Job 29:22...mi napjatě, tiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém slově, řeč je svlažovala jako krůpěje....
Job 30:2...nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla jejich rukoučemu mi může být? Jejich zmužilost je dávno pryč. Nouzí a...
Job 31:8...očima, jestli mi na rukou špína ulpěla - pak  co zaseji, sní někdo jiný, jsou ratolesti vykořeněny!...
Job 31:12...by to oheň k záhubě spalující, vykořenil by všeco pěstuji! Copak jsem svému služebníku odepřel právo nebo...
Job 31:14...nebo své služebnici, když měli se mnou sporCo bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu...
Job 32:5...než on. Když ale viděl, že ti tři muži nemají co odpovědět, vzplanul hněvem. Elihu, syn Barachela...
Job 32:15...jako vy. Zaraženi jsou, bez odpovědi, nemajíco by k tomu dodali! To mám čekat dál, když nic neříkají...
Job 33:1...odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemuco říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa otvírám, slova...
Job 33:8...naléhat. Na vlastní uši jsem slyšel říctco jsi v přítomnosti prohlásil: ‚Jsem zcela ryzí, nijak...
Job 33:27...jsem a právo převrátil, nedostal jsem všakco jsem zasloužil. Bůh vykoupil, abych nešel do jámy,...
Job 33:32... Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne...
Job 34:4... jako umí jazyk pokrm ochutnat. Rozhodněme samico je správné, co je dobré, tu spolu posuďme. Job...
Job 34:31...vládnout nemohli a nesváděli lidi do pastiCo kdybys tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to...
Job 34:32...pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to nestane; pokud co nevidím, prosím pouč mne, a pokud jsem křivdil, bylo to...
Job 34:33...něj? Ty sám si vyber, ne za tebe, pověz námco ses dozvěděl! Všichni rozumní mi to potvrdí i moudří ...
Job 34:35...i moudří slyší a souhlasí: Job vůbec neví, o čem hovoří, v jeho slovech není špetka soudnosti! Jen je...
Job 35:3...‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totižco prý tím získáš: ‚Co z toho mám, být bez hříchu?' Na...
Job 35:6...- jsou vyšší, než jsi ty. Když budeš hřešitco mu způsobíš? Když rozmnožíš své viny, jak mu ublížíš?...
Job 35:7...Když budeš spravedlivý, jak ho tím obdaříšCo by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí člověku...
Job 35:10...mocných křičí o pomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůh, můj Stvořitel, který písněmi rozeznívá noc, který...
Job 35:14...to marné, Bůh je neslyší, Všemohoucí je pomíjíCo teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží...
Job 35:16...ústa naprázdno - mluví dál a dál, a přitom neví co!" A Elihu pokračoval...
Job 36:2...dál: "Měj se mnou trochu strpení a povím tico lze v Boží prospěch ještě říct. Z veliké dálky přináším...
Job 36:9...bídy jsou-li chyceni, tehdy jim ukazujeco provedli, čím se provinili a jak zpyšněli. Otevírá jim...
Job 37:19...pevné jak zrcadlo z bronzu ulité? Pouč nás tedyco mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit! ...
Job 37:21...nikdo nehledí, když jasně září na nebi, poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu vychází zlatý třpyt,...
Job 38:6...To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho jsou zapuštěny její základy? Kdo položil její kámen...
Job 38:41...k Bohu volají, když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy rodí kamzíci? Bdíš nad laněmi, když...
Job 39:8...městu, nemusí poslouchat pokřik biřicůCo najde v kopcích, to za pastvu, hledá si kdejakou...
Job 40:4...na to Hospodinu řekl: "Jsem příliš nicotný - co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem...
Job 40:5...ústa. Mluvil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani dodávat." Tehdy Hospodin promluvil k...
Job 42:3... a přitom nemá poznání?' Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvích, jež jsou nad ...
Job 42:9...Šuchský a Sofar Naámský tedy šli a udělalico jim Hospodin řekl. A Hospodin Joba vyslyšel. Když se Job...
Job 42:10...modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil všeco ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív....
a další...

Slova obsahující čemu: čemu (60) čemukoli (1) kdečemu (1) něčemu (1) ničemu (27)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |