Úzkosti

Hledám varianty 'úzkosti' [ úzkostí (27) úzkosti (19) úzkostech (5) úzkost (16) ]. Nalezeno 67 veršù.
Genesis 32:8...čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strachúzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou...
Genesis 35:3...postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den  úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali...
Genesis 42:21...se na svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet...
Exodus 15:14...roztřesou se, to uslyší, filištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se zhrozí kmeny edomské, moábských...
Deuteronomium 2:25...uslyší, budou se před tebou třást a chvět se úzkostí." Tehdy jsem z pouště Kedemot vyslal k Sichonovi,...
1. Samuel 1:10...na stolci kněz Elí. Hana se tehdy v hluboké úzkosti modlila k Hospodinu a s velikým pláčem složila...
1. Samuel 10:19...který vás vysvobozuje ze všech vašich neštěstíúzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.' Teď se tedy...
2. Samuel 22:7...smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu...
2. Letopisů 20:9...tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.' Nuže,...
2. Letopisů 33:12...řetězy a odvedli do Babylonu. Tam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o milost. Velice se...
Job 15:24...potrava pro supy, , že ho očekává den temnotyÚzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král, jenž čeká na...
Job 36:16...jim uši soužením. Ano, i tebe zve zprostřed úzkosti do nekonečné svobody, ke stolu obtíženému jídlem...
Job 36:19...veliké úplatky. Myslíš, že ti bohatství pomůžeúzkosti, se snažíš sebevíc? Nedychti po noci, kdy...
Žalmy 4:2...na volání, Bože, spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš modlitby! Jak...
Žalmy 13:3...přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci zármutek? Jak...
Žalmy 18:7...smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu...
Žalmy 22:12...matčina lůna můj Bůh jsi ty! Nevzdaluj se miúzkost se blíží, chybí mi pomocník! Mohutní býci ...
Žalmy 25:17... jež v srdci nosím si, vysvoboď z mých úzkostí! Hleď na mou bídu, na trápení, všechny hříchy...
Žalmy 31:8...na trápení, žes poznal mou duši uprostřed úzkosti. Nevydáš napospas mému nepříteli, svobodu...
Žalmy 32:7...ani přívaly mocných vod. Ty jsi skrýše, před úzkostí chráníš, vítězným jásotem obklopíš! séla Teď...
Žalmy 34:7...Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránil! Hospodinův anděl svůj tábor klade...
Žalmy 34:18...Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí! Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v...
Žalmy 38:9...mi v těle nezbylo. Bezmocný jsem a tolik zdrcenúzkostí sténám, křičím ze srdce! Ty, Pane, víš o každé ...
Žalmy 46:2... Bůh je naše útočiště i síla, pomocúzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se...
Žalmy 55:6...oblehly. Hrůza a děs svírají a přemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít křídla holubí - odlétl bych a...
Žalmy 71:20...je ti, Bože, podobný? Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu ale znovu navrátíš, zpět vytáhneš z...
Žalmy 94:19... ale držela! Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší! Spojí se s tebou...
Žalmy 102:1... když v zoufalství vylévá před Hospodinem své úzkosti. Naslouchej, Hospodine, modlitbě, můj křik o...
Žalmy 107:6...tehdy v tísni, a on je vysvobodil z jejich úzkostí. Vedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k...
Žalmy 107:13...tehdy v tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí. Ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti, roztrhal jejich...
Žalmy 107:19...tehdy v tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí. Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od...
Žalmy 107:28...tehdy v tísni, a on je vyvedl z jejich úzkostí. Proměnil onu bouři v šepot, mořské vlny se...
Žalmy 116:3...smrti obklopily, hrůzy hrobu přepadlyúzkost a trápení přemohly! Tehdy jsem vzýval jméno...
Žalmy 119:143... tvůj Zákon je zcela pravdivý. Doléhá na  úzkost a trápení, tvá přikázání však jsou mi rozkoší. ...
Izaiáš 13:8...se strachy rozplynou. Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jako rodičky. Jeden nad...
Izaiáš 21:3...úpění konec učiním. Proto se mi břicho svírá úzkostí, jako by zachvátily porodní bolesti. Skličuje ...
Izaiáš 25:4...slabé stal pevností, pevností ubohých v jejich úzkosti, jejich útočištěm před bouří a zastíněním před...
Izaiáš 38:14...vzhůru vyhlížím, stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí! Co ale mohu říct? Co o mně řekl, učiní. Svá léta...
Izaiáš 65:14...však budete křičet bolestí, kvílet budete samou úzkostí. Své jméno zanecháte vyvoleným mým, aby je...
Jeremiáš 6:24...o nich slyšeli, ruce nám ochably. Jsme přemoženi úzkostí, jako když na rodičku přijdou bolesti. Nevycházejte...
Jeremiáš 48:5... ve stráních u Choronaim nad tou zkázou křičí úzkostí: ‚Utečte! Život si zachraňte! Přežijte jako křoví v...
Jeremiáš 50:43...uslyší, jeho ruce síla opustí. Přemožen bude úzkostí, jako když na rodičku přijdou bolesti. Jako když...
Pláč 1:20... aby se udrželi naživu. Pohleď, Hospodine, na  úzkosti, jak se mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsou nad...
Ezechiel 4:16...Jeruzalém od chleba. Budou jíst na příděl a v úzkostech. I vodu budou mít odměřenou a pít ji budou v...
Ezechiel 12:18...člověčí! Třes se, když budeš jíst, a chvěj se úzkostí, když budeš pít. Řekni lidu země: Toto praví...
Ezechiel 12:19...v izraelské zemi: Svůj chléb budou jístúzkostech a svoji vodu pít v hrůze, protože jejich země...
Ezechiel 30:4...- přichází čas pro národy! Na Egypt přijde mečúzkost na Habeš. budou v Egyptě padat mrtvoly, poberou...
Ezechiel 30:9...z jejich bezpečí. V den Egypta budou sevřeni úzkostí. Hle - to přichází! Tak praví Panovník Hospodin:...
Ozeáš 5:15...a nezačnou znovu hledat . Tehdy pak ve svých úzkostech budou hledat horlivě. "Pojďme se vrátit k...
Jonáš 2:3... svému Bohu, a řekl toto: "Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, mi odpoví. Křičel jsem z útrob...
Nahum 2:11...Záhuba! Odvaha je ta tam, třesou se kolenaÚzkost svírá všechna břicha, bledá je každá tvář! Kde je...
Sofoniáš 1:15...volá do boje! Ten den bude den zuření, den úzkosti a sevření, den zkázy a pohromy, den chmury a...
Sofoniáš 1:17...hradbami a s vysokými baštami. "Tehdy sevřu lidi úzkostí, aby jak slepci tápali, protože proti Hospodinu...
Matouš 26:37...a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. "Je mi úzko k smrti," řekl jim. "Zůstaňte...
Marek 6:26...na míse hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým přísahám a svým hostům to nechtěl...
Lukáš 21:25...a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským...
Jan 12:27...mi slouží, toho Otec poctí. Jsem teď sevřen úzkostí a co mám říci? ‚Otče, vysvoboď z této chvíle'?...
Jan 16:20...svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost,...
Jan 16:21...se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí...
Jan 16:22...že se na svět narodil člověk. I vy teď zakoušíte úzkost, ale se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat...
Skutky 27:33... aby pojedli: "Dnes je to čtrnáct dní, co samou úzkostí nic nejíte. Proto vás prosím, v zájmu své záchrany...
Římanům 2:9... však odplatí zuřivým hněvem. Souženíúzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně...
Římanům 8:35...Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad souženíúzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo...
2. Korintským 2:4...je radostí vás všech. Psal jsem vám s velikou úzkostí, se sevřeným srdcem a s mnoha slzami, ne abyste...
2. Korintským 6:4...veliké vytrvalosti, v souženích, nedostatcíchúzkostech, v ranách, vězeních a zmatcích, ve vyčerpáních,...
2. Korintským 12:10...slabosti, příkoří, strádání, pronásledováníúzkosti pro Krista - vždyť síla je v slabosti! Dělám...
Židům 5:7... který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen. Ačkoli byl Boží Syn, naučil se z toho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |