Územích

Hledám varianty 'územích' [ územími (1) územím (10) územích (1) území (111) ]. Nalezeno 120 veršù.
Exodus 13:7...se u tebe nic kvašeného, na celém tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem: ‚To...
Numeri 20:16... Hle, nyní jsme ve městě Kádeš u hranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes...
Numeri 20:17...napravo ani nalevo, dokud nepřejdeme tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti...
Numeri 20:21...vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael musel obejít. Celá izraelská obec...
Numeri 21:13...Arnon, na poušti, která vybíhá z emorejského území. (Arnon totiž tvoří hranici mezi Moábem a Emorejci.)...
Numeri 21:22... Půjdeme Královskou cestou, dokud nepřejdeme tvé území." Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územím....
Numeri 21:23...území." Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územím. Shromáždil všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli...
Numeri 21:24...meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, území Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná). Tak...
Numeri 26:53...k Mojžíšovi: je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob. Většímu rodu přiděl větší...
Numeri 32:33...krále Oga - zemi i s jejími městy včetně území pohraničních měst. Synové Gádovi pak vystavěli Dibon,...
Numeri 35:2..."Přikaž synům Izraele, ze svého dědičného území dají levitům města k bydlení; také pastviny okolo...
Numeri 35:8...levitům část měst, odpovídající jeho dědičnému území." Hospodin promluvil k...
Deuteronomium 2:4...obraťte se na sever. Lidu pak přikaž: Procházíte územím svých bratří, synů Ezauových, bydlících na Seíru....
Deuteronomium 2:18...mi řekl: "Dnes procházíš moábským územím u města Ar a blížíš se k Amoncům. Neútoč na a...
Deuteronomium 2:20...ji určil do vlastnictví synům Lotovým." (I toto území bývá počítáno k zemi Refajců. Původně tam bydleli...
Deuteronomium 2:30...král Sichon nás však nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůh, totiž posílil jeho hrdost a...
Deuteronomium 3:12...obsadili, jsem dal synům Rubenovým a Gádovýmúzemí od Aroeru na potoce Arnon a polovinu pohoří Gileád s...
Deuteronomium 3:16...Machirovi. Synům Rubenovým a Gádovým jsem dal území od Gileádu k potoku Arnon (jehož středem vede...
Deuteronomium 11:24...místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od veliké...
Deuteronomium 19:3... za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabil, měl kam...
Deuteronomium 19:8...Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům...
Deuteronomium 29:15...jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli územím různých národů. Viděli jste jejich nechutnosti,...
Deuteronomium 34:2...Neftalímův kraj, zemi Efraima a Manasese, celé území Judy ke Středozemnímu moři, Negev i údolní rovinu...
Jozue 1:4... jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od veliké...
Jozue 8:1...ajského krále a jeho lid i s jejich městemúzemím. S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi...
Jozue 10:42...Gošen po Gibeon. Všech těchto králů i jejich území se Jozue zmocnil jedním rázem, protože Hospodin, Bůh...
Jozue 12:2...král Sichon se sídlem v Chešbonu. Ten ovládal území od Aroeru na břehu potoka Arnon, totiž od středu toho...
Jozue 13:2...zbývá obsadit. Toto je zbývající zem: Celé území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem k...
Jozue 13:3...států: Gaza, Ašdod, Aškelon, Gat a Ekron. Dále území Avijců na jihu. Dále celé území Kananejců od sidonské...
Jozue 13:4...a Ekron. Dále území Avijců na jihu. Dále celé území Kananejců od sidonské Ary po Afek u emorejské...
Jozue 13:5...Ary po Afek u emorejské hranice. Dále území Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-gádu pod...
Jozue 13:8... Hospodinův služebník Mojžíš jim přidělil toto území: Od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města...
Jozue 13:16...dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rodyÚzemí od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města...
Jozue 13:25...pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rodyÚzemí Jaezeru a všechna gileádská města, polovina země...
Jozue 13:30...polovině Manasesova pokolení pro jejich rodyÚzemí od Machanajim přes celý Bášan, přes celé království...
Jozue 16:2...k Bet-elu a od Bet-elu (což je Luz) pokračujeúzemí Arkijců do Atarotu. Pak sestupuje na západ k území...
Jozue 16:3...Arkijců do Atarotu. Pak sestupuje na západúzemí Jafletejců po oblast Dolního Bet-choronu a dále ke...
Jozue 16:5...Josefovi synové Manases a Efraim. A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice...
Jozue 17:11...na východě k Isacharovi. Na Isacharově a Ašerově území připadlo Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleam s jejich...
Jozue 18:10...před Hospodinem losoval a přidělil synům Izraele území podle jejich podílů. První los vyšel na pokolení...
Jozue 18:11...los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rodyÚzemí, které jim losem připadlo, leží mezi syny Judovými a...
Jozue 19:1...Dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na území Judy. Za dědictví jim připadla: Beer-šeba (neboli...
Jozue 19:9...dostali dědictví z Judova podílu, protože území Judových synů pro bylo příliš velké. Synové...
Jozue 19:27...se obrací na východ k Bet-dagonu, dotýká se území Zabulonova a údolí Jiftach-el severně od Bet-emeku a...
Jozue 19:46... Bene-berak, Gat-rimon, Me-jarkon a Rakonúzemím naproti Jafě. Synové Danovi ale o své území přišli....
Jozue 19:47...s územím naproti Jafě. Synové Danovi ale o své území přišli. Proto vytáhli a zaútočili na Lešem. Když se...
Jozue 19:49...skončili s rozdělováním země podle jednotlivých území, dali mezi sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu....
Jozue 21:41...celkem dvanáct měst. Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm levitských měst s pastvinami. Ke...
Jozue 23:4...vás. Hle, rozdělil jsem vašim kmenům do dědictví území zbývajících národů i všechna území národů, které jsem...
Jozue 24:30...mu sto deset let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-serachu v Efraimských horách severně od hory...
Soudců 2:9...sto deseti let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-cheresu v Efraimských horách severně od hory...
Soudců 10:8...let pak sužovali všechny Izraelce na emorejském území za Jordánem v Gileádu. Amonci dokonce překročili...
Soudců 11:18...straně potoka Arnon, aby nevstoupili na moábské území - Arnon totiž tvořil moábskou hranici. Tehdy Izrael...
Soudců 11:20...k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak shromáždil celé své vojsko,...
Soudců 11:22...tehdy v zemi bydleli. Obsadil celé emorejské území od Arnonu k Jaboku a od pouště po Jordán. Hospodin...
Soudců 18:1...byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usídlil, protože mu do doby mezi...
1. Samuel 7:13...tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka...
1. Samuel 7:14...znovu dobyta a Izrael osvobodil z jejich rukouúzemí v jejich okolí. Také mezi Izraelem a Emorejci vládl...
1. Samuel 10:2...půjdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území v Celcachu potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice,...
1. Samuel 30:14...Kréťanů a také do Negevu Kálebova na judském území. Ciklag jsme vypálili." "Můžeš k hordě dovést?"...
2. Samuel 21:5...nás chtěl zničit a vyhubit z celého izraelského území, chceme sedm jeho potomků. Pověsíme je před...
1. Královská 5:4...a tu nejlepší drůbež. Panoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po...
2. Královská 5:2... Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak...
2. Královská 6:23...pánu a od doby aramejské nájezdy na izraelské území přestaly. Později ale aramejský král Ben-hadad znovu...
2. Královská 10:33...od Jordánu. Zabral celou zemi Gileád, totiž území Gáda, Rubena a Manasese od Aroeru na potoce Arnon...
1. Letopisů 4:10...Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil  území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila od zlého,...
1. Letopisů 5:23... Synové poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu po Baal-hermon čili Senír (což je hora...
1. Letopisů 6:39...Achimaac. Toto jsou sídliště a osady na jejich územích: Synům Áronovým z rodu Kehatovců připadl tento los:...
1. Letopisů 6:45... Jutu a Bet-šemeš s jejich pastvinami. Z území kmene Benjamín dostali Gibeon, Gebu, Alemet a Anatot...
1. Letopisů 6:51...Benjamín. Části rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim. V Efraimských horách dostali útočištné...
1. Letopisů 6:55... Ostatním rodům ze synů Kehatových přidělili na území poloviny kmene Manasesova Aner a Bileám s jejich...
1. Letopisů 6:56...pastvinami. Rody synů Geršomových dostalyúzemí poloviny kmene Manasesova Golan v Bášanu a Aštarot s...
2. Letopisů 26:6...vystavěl v okolí Ašdodu i jinde na filištínském území města. Bůh mu pomáhal proti Filištínům i proti Arabům...
2. Letopisů 34:6...Judsko i Jeruzalém. Dokonce i ve městech na území Manasese, Efraima i Šimeona po Neftalího bořil...
2. Letopisů 34:33...vymýtil všechny ohavnosti ze všech izraelských území. Každého, kdo žil v Izraeli, zavázal ke službě...
Ezdráš 4:16...a jeho hradby dokončeny, ztratíš celé své území za Eufratem. Král pak kancléři Rechumovi, písaři...
Žalmy 111:6...Svému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval. Věrnost a právo koná svýma rukama,...
Izaiáš 60:18...nebude slyšet o násilí, o zkáze a zhoubě na tvém území. Své hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála....
Jeremiáš 15:13...všem hříchům, jež jste páchali po celém vašem území. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi,...
Jeremiáš 17:3...výšinami kvůli hříchu páchanému po celém vašem území. Svou vlastní vinou přijdete o dědictví, které jsem...
Jeremiáš 49:19... stejně tak vyženu Edomce znenadání z jejich území. Kdo je ten vyvolený, jehož tím pověřím? Kdo je jako...
Jeremiáš 50:44... stejně tak vyženu Chaldejce znenadání z jejich území. Kdo je ten vyvolený, jehož tím pověřím? Kdo je jako...
Ezechiel 11:10... Padnete mečem. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem Hospodin. vám nebude...
Ezechiel 11:11...masíčku v hrnci. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Neřídíte se...
Ezechiel 16:27...- vztáhl jsem na tebe ruku a zmenšil jsem tvé území. Vydal jsem libovůli tvých nepřátel, filištínských...
Ezechiel 45:1...odevzdáte ze země svatý díl Hospodinu. Celé toto území o délce 25 000 loktů a šířce 20 000 loktů bude svaté....
Ezechiel 45:7...loktů dlouhý a bude patřit celému domu IzraeleÚzemí po obou stranách svatého podílu a majetku města...
Ezechiel 45:8...sousedit vždy s jedním z kmenových podílů. Toto území bude v Izraeli jeho vlastnictvím. Moji vládci ...
Ezechiel 47:17...k Chacar-enanu, takže bude na severu zahrnovat území Damašku, na sever od něhož se rozkládá Chamát. To je...
Ezechiel 47:23...připadne dědictví mezi kmeny Izraele i jim. Na území kmene, kde přistěhovalec žije, tam mu přidělíte...
Ezechiel 48:1...cesty přes Lebo-chamát k Chacar-enanu (což je území Damašku, s nímž na severu sousedí Chamát) bude mít od...
Ezechiel 48:2...východu na západ svůj podíl Dan. Vedle Danova území bude mít od východu na západ svůj podíl Ašer....
Ezechiel 48:3... na západ svůj podíl Ašer. Vedle Ašerova území bude mít od východu na západ svůj podíl Neftalí....
Ezechiel 48:4...od východu na západ svůj podíl Neftalí. Vedle území Neftalího bude mít od východu na západ svůj podíl...
Ezechiel 48:5...od východu na západ svůj podíl Manases. Vedle území Manasese bude mít od východu na západ svůj podíl...
Ezechiel 48:6... na západ svůj podíl Efraim. Vedle Efraimova území bude mít od východu na západ svůj podíl Ruben....
Ezechiel 48:7... na západ svůj podíl Ruben. Vedle Rubenova území bude mít od východu na západ svůj podíl Juda....
Ezechiel 48:8... na západ svůj podíl Juda. Vedle Judova území bude od východu na západ podíl, který odevzdáte...
Ezechiel 48:12...podílu země připadne tento svatosvatý díl vedle území levitů. Vedle kněžského území bude díl levitů; i ten...
Ezechiel 48:13...díl vedle území levitů. Vedle kněžského území bude díl levitů; i ten bude 25 000 loktů dlouhý a 10...
Ezechiel 48:18...na východě a 250 loktů na západě. Zbývající území po obou stranách města se potáhne podél svatého...
Ezechiel 48:20...ze všech izraelských kmenů. Celé toto vyčleněné území tedy bude měřit 25 000 na 25 000 loktů. Tento čtverec...
Ezechiel 48:21...podíl, a to včetně majetku města. Zbývající území po obou stranách svatého podílu a majetku města...
Ezechiel 48:22...majetku vládce, který se bude rozkládat mezi územími Judy a Benjamína. A nyní zbývající kmeny: Od...
Ezechiel 48:24...bude mít svůj podíl Benjamín. Vedle Benjamínova území bude mít od východu na západ svůj podíl Šimeon....
Ezechiel 48:25... na západ svůj podíl Šimeon. Vedle Šimeonova území bude mít od východu na západ svůj podíl Isachar....
Ezechiel 48:26... na západ svůj podíl Isachar. Vedle Isacharova území bude mít od východu na západ svůj podíl Zabulon....
Ezechiel 48:27... na západ svůj podíl Zabulon. Vedle Zabulonova území bude mít od východu na západ svůj podíl Gád. Na...
Ezechiel 48:28...podíl Gád. Na jihu povede hranice podél Gádova území od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél...
Daniel 6:2...se rozhodl ustanovit po celém královském území sto dvacet satrapů a nad nimi tři vezíry, z nichž...
Daniel 11:9...napadnout, ale stáhne se zpět na své vlastní území. Synové severního krále potom povstanou k boji a...
Amos 6:2... Jste lepší než tato království? Mají snad větší území než vy? Zlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete...
Abakuk 1:6... který se rozejde širou zemí, aby obsadil území, jež jim nepatří. Jsou strašliví a úděsní, právo a...
Sofoniáš 2:8... kterými častují můj lid a roztahují se na jeho území. Proto, jakože jsem živ, praví Hospodin zástupů, Bůh...
Sofoniáš 2:11...se mu pokloní i vzdálené národy, každý ze svého území. "I vás, Habešané, probodne můj...
Malachiáš 1:5...řeknete: "Hospodin je veliký i mimo izraelské území!" Syn v úctě svého otce a služebník svého pána....
Marek 7:31...pak odešel z týrského kraje, prošel Sidon a přes území Dekapole dorazil ke Galilejskému jezeru. Tam k němu...
Lukáš 3:1...Galileje, jeho bratr Filip tetrarchou na území Itureje a Trachonitidy a Lysaniáš tetrarchou Abilény,...
Skutky 7:45...převzali naši otcové a s Jozuem jej vnesli na území pohanů, které Bůh před našimi otci vyhnal. Tak to...
Skutky 12:20...kraj byl totiž závislý na dodávkách z králova území). Ve stanovený den se Herodes v královském rouše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |