Útočili

Hledám varianty 'útočili' [ útočit (1) útočíš (1) útočilo (1) útočili (2) útočil (2) útočí (13) ]. Nalezeno 20 veršù.
Soudců 9:45... kdo byli v polích, a pobily je. Abimelech útočil na město celý den, je dobyl. Lidi ve městě...
1. Samuel 7:13..." Filištíni tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka...
1. Samuel 27:9...táhne k Šuru směrem k egyptské k zemi.) David útočil na celý ten kraj a nenechával naživu muže ani ženy,...
2. Letopisů 20:22...Amoncům, Moábcům a obyvatelům hory Seír, kteří útočili na Judu, obrátil jejich zálohy, takže se pustili...
Job 19:12...v domnění, že jsem jeho nepřítel. V jednom šiku útočí jeho armáda, proti mně vrší dobývací val, můj stan...
Job 30:21...ses mi v ukrutníka, veškerou silou na  útočíš. Vysoko ve větru unášíš, smýkáš mnou v hrozné...
Žalmy 56:2...Bože, lidé deptají, bojovníci na každý den útočí. Každý den deptají moji protivníci, tak mnozí...
Žalmy 139:21...tvým sokům nenávist? Nehnusím si ty, kdo na tebe útočí? Naprostou nenávistí nenávidím je, mými nepřáteli...
Izaiáš 41:12...vedli boj. I kdybys je hledal, nenajdeš ty, kdo útočili na tebe. Budou jako nic a ještě míň ti, kteří s...
Jeremiáš 21:4...králi a proti Chaldejcům, kteří na vás útočí, shromáždím uprostřed tohoto města. sám budu...
Jeremiáš 21:9...ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, kteří na vás útočí, ten přežije a zachrání si život. Rozhodl jsem o...
Jeremiáš 32:24...hladem a morem do rukou Babyloňanů, kteří na něj útočí. Naplňuje se to, co jsi řekl - vždyť to sám vidíš!...
Jeremiáš 32:29... který je dobude. Babyloňané, kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitř a město vypálí; spálí je i s domy,...
Jeremiáš 34:7...v Jeruzalémě. Vojsko babylonského krále tenkrát útočilo na Jeruzalém a na všechna zbylá judská města - na...
Jeremiáš 37:10...I kdybyste celé babylonské vojsko, jež na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen těžce...
Pláč 3:62...úklady, jež na chystají, řeči těch, kdo na  útočí, a co si celý den o mně šeptají. Pohleď - si...
Daniel 8:7...němu vyrazil. Viděl jsem, jak na berana vztekle útočí, vráží do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu...
Joel 2:7... Řítí se vpřed jako vojáci, jako hrdinové útočí na hradby; směru se drží každý z nich, ze své dráhy...
Nahum 3:3...Koně se dali v trysk! Vozy lomozí! Jízda útočí! Mečů blýskání! Kopí třpyt! Kolik jen padlých, mrtvol...
Abakuk 3:16...na den soužení, jež stihne lid, který na nás útočí. I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích...

Slova obsahující útočili: útočili (2) zaútočili (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |