Útočištné

Hledám varianty 'útočištné' [ útočištné ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 21:13...Jefunův. Synové kněze Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Hebron a tato...
Jozue 21:21...tato města: Od pokolení Efraim dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Šechem v pohoří...
Jozue 21:27...rodů, dostali od poloviny pokolení Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Golan v Bášanu i...
Jozue 21:32...čtyři města. Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Kedeš v Galileji...
Jozue 21:38...celkem čtyři města. Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v Gileádu...
1. Letopisů 6:42...Káleb, syn Jefunův. Synové Áronovi dostali útočištné město Hebron a dále Libnu, Jatir, Eštemou, Chilen...
1. Letopisů 6:52...území kmene Efraim. V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem a dále Gezer, Jokmeam, Bet-choron...

Slova obsahující útočištné: útočištné (7) útočištného (3) útočištném (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |