Útočištěm

Hledám varianty 'útočištěm' [ útočištěm (14) útočiště (21) ]. Nalezeny 34 verše.
Numeri 35:11... vyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit ten, kdo někoho...
Numeri 35:12...neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem, aby ten, kdo někoho zabil,...
Numeri 35:13...si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři města v Zajordání a tři města v zemi Kanaán....
Numeri 35:15...synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží za útočiště, aby se tam uchýlil každý, kdo někoho neúmyslně...
Deuteronomium 32:37...se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí,...
Deuteronomium 33:27... brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí podepře. Tvé nepřátele před...
Jozue 6:23...vyvedli celé její příbuzenstvo a poskytli jim útočiště za izraelským táborem. To město pak vypálili i se...
Jozue 20:3...nechtěně zabil. Budou vám sloužit za útočiště před krevní mstou. Když se provinilý uteče do...
2. Samuel 13:38...pak svého syna dlouho oplakával. Abšalom nalezl útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David...
Ezdráš 9:9...dům našeho Boha, obnovili jeho trosky a našli útočiště v Judsku a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože náš, co...
Job 11:20...mnozí ucházet. Oči ničemů se ale vysílí, jejich útočiště se vytratí; zbude jim naděje, že duši vypustí." ...
Žalmy 9:10...svět, národy bude spravovat poctivě. Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení. v...
Žalmy 14:6...poctivých! Vy pohrdáte úmysly ubohých? Jejich útočištěm je Hospodin! Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása,...
Žalmy 46:2...hlasem. Píseň synů Korachových. Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se...
Žalmy 46:8...země rozplyne! S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pojďte se podívat, co...
Žalmy 46:12...jsem na zemi! S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pro předního zpěváka. Žalm...
Žalmy 59:17...od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení. Ty jsi síla, tobě zazpívám, ty,...
Žalmy 61:4...převyšuje, prosím doveď ! Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl...
Žalmy 91:2...bude spočívat. Hospodinu řeknu: "Jsi  útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!" Jistě ...
Žalmy 91:9...ničemných! Když Hospodinu řekneš: "Jsi  útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek, žádné...
Žalmy 104:18...na jedli. Vysoké hory patří kamzíkům, skály jsou útočištěm králíků. Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i...
Žalmy 144:2...na zápas. On je láska, můj pevný hrad,  útočiště, záchrana. On je můj štít, na něj spoléhám, i...
Izaiáš 4:6... Poskytne přístřeší a stín před denním horkemútočiště a úkryt před bouří a deštěm. Svému milému zpívat...
Izaiáš 16:4...Moábští běženci pobudou u tebe, dej jim útočiště před zhoubcem! Násilí totiž pomine, zhouba...
Izaiáš 17:2...Jeho města budou navěky opuštěna, stanou se útočištěm pro stáda a nebude, kdo by je odehnal. Efraim...
Izaiáš 23:14...hromady rozvalin. Zámořské lodi, kvílejte - vaše útočiště je zničené! V ten den se na Týr zapomene na...
Izaiáš 25:4... pevností ubohých v jejich úzkosti, jejich útočištěm před bouří a zastíněním před výhní. Soptění...
Izaiáš 28:15...když se přižene, nám se nic nestane - naším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se ve zradě." Nuže,...
Izaiáš 34:13...trním a bodláčím; obrátí se v doupě šakalí a v útočiště pro pštrosy. Setkají se tam příšery a hyeny, jeden...
Jeremiáš 16:19..." Hospodine, sílo a pevnosti,  útočiště v den soužení, od konců světa k tobě přijdou...
Jeremiáš 17:17...leží to před tebou. Nebuď mi postrachem - jsi  útočiště ve zlý den! jsou zahanbeni, kdo pronásledují...
Joel 4:16...- nebe i země se budou třást! Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Izraele bude pevností. A...
Nahum 1:7...se před ním drolí na kusy! Hospodin je dobrýútočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají...
Židům 6:18...věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |