Útěku

Hledám varianty 'útěku' [ útěku (4) útěk (52) ]. Nalezeno 56 veršù.
Genesis 14:10...asfaltu. Sodomský a gomorský král do nich při útěku zapadli; ostatní utekli do hor. Vítězové pobrali...
Genesis 31:22...směrem ke gileádským horám. Lában se o Jákobově útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhy...
Exodus 4:3...a proměnila se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za...
Exodus 23:27... Všechny tvé nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali...
Leviticus 26:36...zažene i šelest poletujícího listí. Dají se na útěk jako před mečem a padnou, i kdyby je nikdo nehonil....
Numeri 16:34...kolemstojící Izrael se dal před jejich křikem na útěk a volali: " země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak...
Deuteronomium 32:30...honí tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na útěk? To museli být svou Skálou prodáni, musel je vydat...
Jozue 7:4...tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát na útěk. Ajští muži z nich pobili asi třicet šest;...
Jozue 7:8...říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk! to uslyší Kananejci a všichni obyvatelé této země,...
Jozue 7:12...před svými nepřáteli a obrací se před nimi na útěk, protože klatbě propadli sami. Nebudu s vámi,...
Jozue 8:5... Vytáhnou proti nám jako prve a my se dáme na útěk. Vydají se za námi, a tak je odlákáme od města. Řeknou...
Soudců 7:22...muže proti druhému. Celé to vojsko se dalo na útěk směrem k Bet-šitě, směrem na Cereru, ke břehu u...
Soudců 8:12...midiánští králové Zebach a Calmuna se dali na útěk, ale on se pustil za nimi, zajal je a celé jejich...
Soudců 9:21...a sežehne Abimelecha!" Pak se dal Jotam na útěk. Uprchl před svým bratrem Abimelechem do Beeru a tam...
Soudců 20:42...se blíží, zhrozili se. Dali se před Izraelci na útěk směrem k poušti, ale bojovníci z města je dostihli, a...
Soudců 20:45...udatných mužů, tam padlo. Ostatní se dali na útěk do pouště k Rimonské skále, ale Izraelci jich na...
1. Samuel 4:17...ptal se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou porážku. Oba...
1. Samuel 17:24... všichni se před ním v hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci....
1. Samuel 17:51...viděli, že jejich hrdina padl, dali se na útěk. Izraelští a judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem...
1. Samuel 19:8...udeřil na tak prudce, že se před ním dali na útěk. Jednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce,...
1. Samuel 19:10...uhnul a kopí se zabodlo do zdi. David se dal na útěk a ještě noci uprchl. Saul poslal k Davidovu domu...
1. Samuel 19:12..." Míkal pak spustila Davida oknem; ten se dal na útěk a uprchl. Míkal vzala sochu bůžka, položila ji na...
1. Samuel 22:17... protože i oni drží s Davidem! Věděli, že je na útěku, ale neohlásili mi to." Královi služebníci se ale...
1. Samuel 31:1...Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali mrtví na svazích Gilboa. Když se Filištínům...
2. Samuel 4:4...let. Jeho chůva ho vzala do náruče a dala se na útěk. Jak ale pospíchala, upustila ho a on zchroml....
2. Samuel 10:13...boje proti Aramejcům a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i...
2. Samuel 10:14...uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Abišajem a stáhli se do města. Joáb tehdy ukončil...
2. Samuel 10:18...ním do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 700 vozatajů a 40 000...
2. Samuel 13:29...zvedli, každý nasedl na svého mezka a dali se na útěk. Ještě byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý...
2. Samuel 23:11...pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk. Šama se ale postavil doprostřed toho pole, uhájil je...
1. Královská 20:20...jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad uprchl na...
2. Královská 3:24...a bili je, se Moábci před nimi dali na útěk. Oni je ale dostihli a pobili je. Jejich města...
1. Letopisů 10:1...Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali pobiti na svazích Gilboa. Filištíni...
1. Letopisů 11:13...osetý ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěk. Oni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a...
1. Letopisů 19:14...do boje s Aramejci a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i...
1. Letopisů 19:15...uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Joábovým bratrem Abišajem a stáhli se do města....
1. Letopisů 19:18...do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 7 000 jezdců a 40 000...
2. Letopisů 13:16...Izrael. Synové Izraele se dali před Judou na útěk, ale Bůh jim je vydal do rukou, takže je Abiáš se svým...
2. Letopisů 14:11...Asou a judskými muži porazil, takže se dali na útěk. Asa je se svým vojskem pronásledoval ke Geraru....
Job 20:24...vroucí hněv - zaplaví ho svým deštěm střel! Na útěku před železnou zbraní zasažen bude lukem bronzovým. Ze...
Job 41:20...za dřevo trouchnivé. Šípy ho nezaženou na útěk, kamenů z praku si všímá jako plev. Za stébla slámy...
Žalmy 44:11... nevytáhl jsi s vojsky našimi. Zahnals nás na útěk před našimi nepřáteli, naši protivníci nás obrali! Jak...
Žalmy 56:9... smeť ty pohany! Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk, slzy schovej do své lahvice - ty sám víš nejlépe,...
Žalmy 78:9... zdatní lukostřelci, v den bitvy se dali na útěk. Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli se řídit jeho...
Žalmy 114:3...se jeho královstvím. Moře to vidělo, dalo se na útěk, Jordán obrátil se nazpátek! Hory skákaly jako beránci...
Žalmy 114:5...dováděly pahorky! Pročpak ses, moře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil nazpátek? Proč jste, vy...
Izaiáš 10:29...Ráma se vyděsila, Gibea Saulova se dala na útěk. Galimská dcero, hlasitě naříkej! Laišo, poslouchej!...
Izaiáš 52:12...ale odcházet s chvatem, nebudete se dávat na útěk, protože Hospodin před vámi půjde a Bůh Izraele vaše...
Jeremiáš 4:29...jezdce a lukostřelce, každé město se dalo na útěk. Do houští lezli, na skály šplhali, každé město je...
Jeremiáš 39:4...král Cidkiáš zahlédl, dal se se všemi vojáky na útěk. Opustili město v noci přes královskou zahradu,...
Jeremiáš 46:21...jsou jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěk, obrátí se a prchnou společně. Neobstojí - přišel den...
Jeremiáš 49:24... Damašek slábne, zachvácen děsem se dává na útěk, jak rodička je sevřen v bolestech. Ach, jak je...
Jeremiáš 49:30...- tak na lidé zakřičí. Rychle! Dejte se na útěk! Chacorští, skryjte se v dolině! praví Hospodin....
Jeremiáš 50:3... Zůstanou bez obyvatele - lidé i zvěř se dají na útěk. V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, přijdou...
Jonáš 1:3...přede mne." Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy, kde...
Židům 11:34... stávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |