Útěchu

Hledám varianty 'útěchu' [ útěše (2) útěchy (9) útěchu (2) útěchou (3) útěcha (5) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 24:67...stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své matky. Abraham si vzal ještě další...
Job 6:10...ruky zahubit. Pak by mi mohlo sloužitútěše, i když se svíjím v krutých bolestech, že slovům...
Job 15:11...otce předčí věkem svým. To ti nestačí ta Boží útěcha, nelíbí se ti slova laskavá? Čím ses tak nechal...
Job 16:5...bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li, bolest se nemírní, mlčím-li, v čem...
Žalmy 119:50...si, vždyť jsi mi daroval naději. To je mi útěchou v mém trápení, že oživuješ svými výroky. Pyšní...
Kazatel 4:1...samé bezpráví pod sluncem: Slzy utiskovanýchútěcha nikde. Moc v rukou utiskovatelů - útěcha nikde!...
Izaiáš 54:11...tebou soucítí. Ach ty ztrápená, vichrem zmítanáútěchy zbavená, hle, vybuduji tyrkysovými kameny, za...
Izaiáš 57:18...cesty - přesto je uzdravím, znovu je poveduútěchu jim navrátím, ovoce chvály stvořím pro jejich rty....
Izaiáš 66:11... truchlili! Budete sát do sytosti z prsů její útěchy, zalykat se rozkoší v jejím kyprém náručí! Neboť...
Izaiáš 66:13... tak vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy. to uvidíte, vaše srdce zajásá a celí rozkvetete...
Jeremiáš 16:7...holit hlavy. Nikdo neuspořádá smuteční hostinuútěše těch, kdo truchlí nad mrtvým; ti, kdo ztratili otce...
Pláč 1:9...pak. Neuvěřitelný byl její pád a nikde žádná útěcha. Pohleď, Hospodine, na trápení - nepřítel...
Ezechiel 14:22...uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete útěchy po tom neštěstí, které jsem uvedl na Jeruzalém - po...
Ezechiel 16:54... co jsi spáchala - vždyť je to pro tvé sestry útěcha! Tvé sestry, Sodoma se svými dcerami a Samaří se...
Ezechiel 31:16...k těm, kdo klesli do jámy. Pod zemí tehdy došly útěchy všechny stromy Edenu, ty nejlepší ze skvělých stromů...
Ezechiel 32:31... je farao s celým svým vojskem uvidí, dojde útěchy nad všemi svými hordami pobitými mečem, praví...
Zachariáš 1:13...se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy. Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej - Tak...
Římanům 15:5...v Písmu, měli naději. Kéž vám Bůh trpělivostiútěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem...
Koloským 4:11...spolupracují pro Boží království; stali se mi útěchou. Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |