Úst

Hledám varianty 'úst' [ ústy (41) ústům (9) ústech (35) ústa (112) úst (102) ]. Nalezeno 286 veršù.
Genesis 4:11...Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi prolil! Když...
Exodus 4:10...ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazykústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin....
Exodus 4:11...se mi plete jazyk v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým...
Exodus 4:12..., Hospodin? Nuže, pojď. sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl:...
Exodus 4:15... Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co...
Exodus 4:16...k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s...
Exodus 13:9...očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin vyvedl z Egypta mocnou rukou....
Exodus 23:13... Jména cizích bohů nezmiňujte; se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost...
Leviticus 13:45...roztržený oděv, rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého...
Numeri 16:30...však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa...
Numeri 16:32... země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny ty, kdo byli s...
Numeri 22:38...moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s Balákem do...
Numeri 23:5...býka a berana." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto."...
Numeri 23:12..."Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se...
Numeri 23:16..." Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto."...
Numeri 26:10...svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch...
Deuteronomium 8:3...člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátral a tvé nohy...
Deuteronomium 11:6... synům Eliaba, syna Rubenova - země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny, jejich stany i všechno...
Deuteronomium 18:18...proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáži. Kdokoli neposlechne...
Deuteronomium 23:24...se slibu však není žádný hřích. Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil...
Deuteronomium 30:14... to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleď, co ti dnes...
Deuteronomium 31:19...píseň. Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla svědkem proti synům Izraele. ...
Deuteronomium 32:1...nebesa, neboť promluvím, poslechni, země, výroky úst mých. Kéž se naučení lije jako déšť, kéž se jak rosa...
Jozue 1:8... Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval...
Jozue 6:10...křičet, nevydáte ani hlásku, nevypustíteúst ani slovo do dne, kdy vám řeknu: ‚Křičte!' Tehdy...
1. Samuel 1:12...tak před Hospodinem modlila, Elí si všiml jejích úst. Hana totiž promlouvala srdcem, rty se chvěly, ale...
1. Samuel 2:3...s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám proudíúst, Hospodin však je Bůh vševědoucí - on lidské skutky...
2. Samuel 1:16...David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To jsem zabil Hospodinova...
2. Samuel 22:9...se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupuje...
2. Samuel 23:2...ze Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele,...
1. Královská 8:15...buď Hospodin, Bůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil,...
1. Královská 8:24... mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme,...
1. Královská 17:24...muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu mášústech slovo Hospodinovo!" Po dlouhé době, ve třetím roce...
1. Královská 22:22...a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchemústech všech jeho proroků.' Na to Hospodin řekl: ‚Ano,...
1. Královská 22:23...svedeš ho. Jdi a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého...
2. Královská 4:34... Potom vstal a šel k chlapci. Položil se na nějústa na ústa, oči na oči, dlaně na dlaně. Jak na něm ležel,...
2. Královská 14:25...moři v Aravě, jak to Hospodin, Bůh Izraele, řekl ústy svého služebníka Jonáše, syna Amitajova, proroka z...
2. Královská 19:23...měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi...
2. Královská 19:28...a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hák, odvedu , kudys přišel,...
2. Letopisů 6:4...buď Hospodin, Bůh Izraele, jenž vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil,...
2. Letopisů 6:15... mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme,...
2. Letopisů 15:8..." Když Asa uslyšel tato slova, proroctvíúst Azariáše, syna Odedova, vzchopil se a odstranil...
2. Letopisů 18:21...a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchemústech všech jeho proroků.' Nato Hospodin řekl: ‚Ano,...
2. Letopisů 18:22...svedeš ho. Jdi a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého...
2. Letopisů 35:22...s ním bojovat. Neposlechl Boží slovo v Nekóových ústech a vyrazil do bitvy na pláň Megido. Tam krále Jošiáše...
2. Letopisů 36:12... zlé a nepokořil se před Hospodinovým slovemústech proroka Jeremiáše. Nakonec se vzbouřil i proti králi...
2. Letopisů 36:21...říše. Tak se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po celou dobu svého zpustošení konečně...
2. Letopisů 36:22...perského krále Kýra se Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše splnilo. Hospodin podnítil perského krále...
Ezdráš 1:1...krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Hospodin podnítil ducha perského krále Kýra...
Nehemiáš 9:20...Ducha jsi jim udělil, aby je učil. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim vodu, když...
Job 3:1...mu neřekl ani jediné slovo. Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den, kdy se narodil. Job tehdy...
Job 5:15...budou tápat jako za noci. Před mečem jejich úst chudé zachrání, zachrání je z jejich mocného sevření....
Job 8:21...nezříká, nepodpoří však ruku bídáka. Tvá ústa smíchem nakonec naplní, písničku vloží na tvé rty. Tví...
Job 9:20...soud? Kdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný,  ústa odsoudí; i kdybych byl bezúhonný, řekne, že jsem...
Job 15:5...zbožnost a bráníš rozjímání před Bohem! Tvá ústa totiž vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaně. Tvá...
Job 15:6...vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaně. Tvá ústa - ne - odsoudí, usvědčují vlastní rty! Copak...
Job 15:13...oči, že proti Bohu obracíš svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto řeč? Co je člověk? Může snad být...
Job 15:30... jeho výhonek plamen sežehne, dech Božích úst ho odvane. nikdo marně nespoléhá na marnost -...
Job 16:5...zahrnout, potřásat nad vámi hlavou svou. Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou...
Job 16:10...skřípe, probodává pohledem. Kdekdo si na  ústa otevře, s posměchem bijí do tváře, všichni se...
Job 20:12...ulehne spolu s ním. I když mu zlo chutnáústech sladce, i když je chová pod jazykem, i když je...
Job 21:5...jenom tak? Pohleďte na a zděste se, ruku na ústa si položte! Vždyť i , když na to pomyslím, celý se...
Job 22:22...a najdeš klid, takto ti vzejde blahobyt. Z jeho úst přijmi učení, vezmi si k srdci jeho výroky. K...
Job 23:12...jeho rtů, v nitru jsem uchovával výroky jeho úst. On je však Jediný - kdo ho zadrží? Co se mu zachce, to...
Job 29:9...mužové své řeči přerušili, ruku si kladli na ústa, hlasy hodnostářů umlkaly, jazyk jim přilnul na patra...
Job 31:27...bych se v srdci dal tajně svést a rukou jim od úst poslal polibek? I to by byl přece trestuhodný hřích,...
Job 31:30... copak jsem jásal, když se mu vedlo zle? Svá ústa jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych na něj...
Job 32:20... Musím promluvit, abych si ulevil, otevřu ústa a odpovím! Nikomu jistě nebudu stranit, nikomu nechci...
Job 33:2... všemu, co říkám, dobře naslouchej. Pozor,  ústa otvírám, slova mi začínají proudit z jazyka. Z...
Job 35:16...ničemnost vůbec nestará! Job si tu však otevírá ústa naprázdno - mluví dál a dál, a přitom neví co!" A...
Job 37:2...si poslechněte jeho hlas hromový, dunění, ježúst mu vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i kraje...
Job 40:4...nicotný - co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět...
Žalmy 5:10...cestu přede mnou prosím urovnej! Vždyť v jejich ústech není upřímnosti, jejich nitro je plné záhuby, zející...
Žalmy 8:3...máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa, chválouúst kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal,...
Žalmy 10:7... neohrozí, nikdy nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a...
Žalmy 17:3... tříbils a nenalezl nic. Myšlením ani ústy jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně dělají. Pro slovo...
Žalmy 17:10...všude okolo! Svým vlastním tukem zarostli, svými ústy zpupně mluvili. Vystopovali , obkličují, očima...
Žalmy 18:9...se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehly. Nebe rozťal, sestupuje...
Žalmy 19:15...a nevinný, své veliké viny zbavený. Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí -...
Žalmy 33:6...vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst. Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých...
Žalmy 35:21...o pokoji, proti mírumilovným vymýšlejí lstiÚsta si na otvírají, volají: "Hohó! Co jsme to viděli!"...
Žalmy 36:4... svou vinu nevnímá, nemá k nenávist. Jeho ústa mluví lstivě a ničemně, konání dobra přestal rozumět....
Žalmy 37:30...ale obdrží zemi a budou v bydlet navždyckyÚsta spravedlivého moudře mluví, jazykem pronáší...
Žalmy 38:14...den. ale jak hluchý neslyším, jak němý nechci ústa otevřít. Jsem jako člověk, který neslyší, z jehož úst...
Žalmy 38:15... Jsem jako člověk, který neslyší, z jehož úst nezaznějí žádné odmluvy. V tebe, Hospodine, skládám...
Žalmy 39:2... svým jazykem abych nehřešil, na uzdě svoje ústa podržím, dokud je se mnou ničemník." Jako němý jsem...
Žalmy 39:10...mi prosím blázni nesmějí! Zůstanu tiše, neotevřu ústa, protože tys to způsobil! Odvrať ode svoji metlu,...
Žalmy 40:4...postavil na pevné skále, kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to...
Žalmy 49:4...důležití, jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní, rozumně srdce přemýšlí, své...
Žalmy 50:16..."K čemu odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit, ...
Žalmy 50:19...se s ním, s cizoložníky ses ztotožnil! Svá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky....
Žalmy 51:17...spravedlnosti! Pane můj, otevři rty,  ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys zalíbení,...
Žalmy 55:22...můj přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil. V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku...
Žalmy 58:7...neslyšeli, hlas kouzelníků aby k nim nedoleh. V ústech jim, Hospodine, rozbij zuby, tesáky těch lvů, Bože,...
Žalmy 59:8...jako psi, po celém městě běhají. Pohleď, co ústy prskají! Svými rty bodají jako dýkami - myslí si: "Kdo...
Žalmy 59:13... Pane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů jejich vlastní pýcha kéž by je...
Žalmy 62:5... jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádiústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla Jen v Bohu,...
Žalmy 63:6...nasytí lahodná hostina, hlasitou písní slaví ústa ! Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při nočním...
Žalmy 63:12...zaraduje, zajásá každý, kdo přísahá skrze nějústa lhářů zavřou se! Pro předního zpěváka. Žalm...
Žalmy 66:14... sliby, jež pronesl jsem svými rty, sliby mých úst uprostřed soužení. Zápaly přinesu ti ze zvířat...
Žalmy 71:8...znamení, ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž se  ústa tvou chválou naplní, abych mohl celý den velebit!...
Žalmy 73:9... ve své povýšenosti hrozí násilím. Svými ústy po nebi lapají, jazykem smýkají po zemi. Jeho lid se...
Žalmy 78:30...svou lačnost ani neukojili, ještě měli jídloústech svých, když Boží hněv vzkypěl proti nim! Pobil mezi...
Žalmy 78:36...že byl Bůh Nejvyšší. Pochlebování pak měli plná ústa a na jazyku lži. Upřímní k němu nebyli v srdci, jeho...
Žalmy 81:11... který vyvedl ze země egyptské - naplním tvá ústa, jen co je otevřeš! Můj lid ale neposlouchal,...
Žalmy 89:2...tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! Tvrdím, že tvá láska věčné...
Žalmy 89:35... svou smlouvu nikdy neporuším, co vyšlo z mých úst, to nezměním! Jednou jsem ve své svatosti přísahal -...
Žalmy 107:42...ovce rozmnožil. Poctiví radují se, když to vidíústa musejí zavřít všichni zlosyni! Kdo je moudrý, se...
Žalmy 109:2...Davidův. Bože, chloubo, přeruš své mlčeníÚsta si na otvírají zrádci zlí, pomlouvají lživými...
Žalmy 109:30... jsou zahaleni pláštěm ostudy! Hospodina svými ústy velmi velebím, oslavuji jej mezi zástupy. Po pravici...
Žalmy 115:5...jsou jejich modly, výtvory rukou člověčíchÚsta mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a...
Žalmy 119:43...ve tvém slově skládám naději. Nikdy mi neberúst slova věrnosti, spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj...
Žalmy 119:72...- poučil jsem se o tvých zákonech. Zákon tvých úst je pro vzácnější než tisíce zlatých a stříbrných!...
Žalmy 119:88... Ve své lásce prosím obživ - svědectví tvých úst chci dodržet! Tvé slovo, Hospodine, navěky ukotveno je...
Žalmy 119:103...mi chutnají tvé výroky - sladší než med jsou ústům mým! Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil, a proto...
Žalmy 119:131...světlo přináší, prostým dodává moudrosti. S ústy otevřenými vzdychám dychtivě, protože toužím po tvých...
Žalmy 126:2...sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo...
Žalmy 135:16...jsou pohanské modly, výtvory rukou člověčíchÚsta mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a...
Žalmy 135:17... oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, v ústech nemají ani vzdech! jsou jim podobní ti, kdo je...
Žalmy 141:3... večerní obětí kéž jsou ruce zvednuté! K mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň...
Žalmy 144:8... vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Novou píseň ti...
Žalmy 144:11... vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Naši synové ...
Žalmy 145:21...ničemy ale zahubí. Hospodinova chvála úst mi zní, jeho svaté jméno chválí každý smrtelník...
Přísloví 2:6...moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst. Zdravý úsudek on pro upřímné chová, štítem je pro ty,...
Přísloví 4:24...život vychází. Zbav se vší převrácené řečiústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči vždycky...
Přísloví 5:3...vědění: Rty svůdkyně sice oplývají medem, její ústa jsou jemná nad olej, pak ale zhořkne jako pelyněk, jak...
Přísloví 8:7... co vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou.  ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se darebáctví oškliví....
Přísloví 8:13... Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším. U mne je rozvaha a jistý úspěch, jsem...
Přísloví 10:6...syn k ostudě. Na poctivého se snáší požehnání, v ústech darebáků se skrývá násilí. Na poctivého se vzpomíná...
Přísloví 10:11...kárá, pokoj přinese. Pramenem života jsou ústa spravedlivých, v ústech darebáků se skrývá násilí....
Přísloví 10:14...patří hůl. Moudří své vědění dobře střežíústa hlupáka přitahují záhubu. Majetek bohatého je jeho...
Přísloví 10:31...sražen, ničemové však na zemi věčně nebudouÚsta spravedlivého plodí moudrost, proradný jazyk bude...
Přísloví 10:32...vyříznut. Rty spravedlivého znají, co se slušíústa darebáků však jen zvrácenost. Falešné váhy se...
Přísloví 11:9...vysvobozen, na jeho místě se octne darebákÚsta bezbožných ubližují bližním, spravedlivé zachrání...
Přísloví 11:11...oslava. Požehnáním poctivých se pozvedá městoústy darebáků bývá bořeno. Kdo nemá rozum, bližním...
Přísloví 12:14... spravedlivý však ujde trápení. Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí...
Přísloví 13:2... drzoun však neslyší ani na hrozby. Ovocem svých úst se každý hojně nají a duši proradných nasytí násilí....
Přísloví 13:3...a duši proradných nasytí násilí. Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba....
Přísloví 15:2... Jazyk moudrých zpříjemňuje poznání, tupciúst chrlí samé nesmysly. Hospodinovy oči vidí všude, vše...
Přísloví 15:14...ducha ubíjí. Srdce rozumného touží po věděníústa tupců se krmí tupostí. Každý den chudáka bývá těžký,...
Přísloví 15:28...bude žít. Srdce spravedlivého promýšlí odpovědiústa darebáků chrlí hanebnost. Darebákům je Hospodin velmi...
Přísloví 16:10...výrok patří na rty krále, při soudu nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin poctivé míry i váhy, všechna...
Přísloví 16:23...trestem hlupáků. Srdce moudrého dohlíží na jeho ústa, jeho rtům dodá přesvědčivosti. Laskavá slova jsou...
Přísloví 17:19... Kdo se rád hádá, ten rád hřeší, kdo si otvírá ústa, říká si o potíž. Kdo falešné srdce, nenajde štěstí...
Přísloví 17:28... mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená. Samotáři jde jen o vlastní choutky, každou...
Přísloví 18:4...ním pak hanba a potupa. Hluboká voda jsou slova úst některých, zurčící potok, pramen moudrosti. Stranit...
Přísloví 18:6... natožpak nevinného o právo připravit. Tupcova ústa spěchají k hádkám, jeho rty po výprasku volají. Tupci...
Přísloví 18:7... jeho rty po výprasku volají. Tupci jsou jeho ústa záhubou, rty jsou mu pastí smrtelnou. Pomluvy se tváří...
Přísloví 18:20... rozepře působí jako hradní závory. Ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý...
Přísloví 19:24...může spát. Lenoch k talíři natáhne ruku, k ústům ji ale nezvedne. Nabij drzounovi, a prosťáček...
Přísloví 19:28...slov poznání. Ničemný svědek se vysmívá právuústa darebáků hltají hanebnost. Na drzouny čekají soudy, na...
Přísloví 20:17...zástavu. Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončíústy plnými kamení. Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se...
Přísloví 21:23...pevnost, na niž se spolehli! Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením. Nadutý...
Přísloví 22:14...je lev!" říká lenoch. "Na ulici přijdu o život!" Ústa svůdkyně jsou bezedná jáma, kdo hněvá Hospodina, do ...
Přísloví 26:7...posílá. Chabé jak zmrzačené nohy je příslovíústech tupcových. Jako do praku nabíjet kámen je tupci...
Přísloví 26:9...čest. Jako trn v ruce opilce je příslovíústech pitomce. Jako lučištník, jenž střílí naslepo, je ten...
Přísloví 26:15... Lenoch k talíři ruku natáhne, zvednout jiústům ale nezvládne. Lenoch sám sobě připadá moudrý nad...
Přísloví 26:28... Prolhaný jazyk svou oběť nenávidí, úlisná ústa zkázu chystají. Nechlub se tím, co bude zítra -...
Přísloví 27:2...bude dnes! chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa, jsou to cizí, a ne tvé vlastní rty. Kámen tlačí a...
Přísloví 30:20... Taková je cesta cizoložné ženy - pojí, otře si ústa a řekne: "Neprovedla jsem nic špatného." Před třemi...
Přísloví 30:32...bláhově chvástal, pokud sis vymýšlel - ruku na ústa! Pod tlakem vzniká z mléka máslo, pod tlakem vytéká z...
Přísloví 31:8... přestanou myslet na své trápení. Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných....
Přísloví 31:9...hlas chybí, a za práva všech bezmocných. Otevři ústa, suď spravedlivě, zastaň se chudých a ubohých!...
Přísloví 31:26...jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na chod...
Kazatel 5:5... než když jsi slíbil a nesplnil. Nedovol svým ústům, aby přivedla k hříchu, neříkej Božímu poslu, žes...
Kazatel 6:7...nemíří? Veškeré pachtění nasytit lidská ústa, duše však přesto zůstává hladová. Jakou výhodu...
Píseň 1:2...píseň písní Kéž by mne zlíbal polibky svých úst - nad víno lahodná jsou milování tvá! Oleje tvé tolik...
Píseň 2:3... V jeho stínu sedím s rozkoší, jeho ovoce mým ústům lahodí. Kéž uvede do síně hodovní, praporem své...
Píseň 4:3...nechybí. Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, tvá ústa tolik líbezná! Jak plátky granátových jablek jsou pod...
Píseň 5:16...Jako Libanon je pohledný, jak cedr ztepilý. Jeho ústa jsou nejsladší, celý je tolik žádoucí! Takový je můj...
Izaiáš 1:20...a odbojní, budete požíráni mečem. Tak promluvila ústa Hospodinova. Ach, jak se kdysi věrné město stalo...
Izaiáš 6:7...uhlík vzatý kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: "Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vina...
Izaiáš 9:11...nim. Zepředu Aramejci, zezadu Filištíni plnými ústy Izrael hltali. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí,...
Izaiáš 9:16... neboť jsou všichni bezbožní a zlí a všechna ústa mluví nesmysly. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí,...
Izaiáš 11:4... poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy. Na...
Izaiáš 29:13...Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení....
Izaiáš 34:16...nich nechybí, žádný z nich není bez družky. Jeho ústa dala příkazy a jeho Duch je shromáždí. On sám jim...
Izaiáš 37:24...měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých sluhů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi...
Izaiáš 37:29...a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hák, odvedu , kudys přišel,...
Izaiáš 40:5...sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se...
Izaiáš 45:23...Bůh a žádný jiný není. Při sobě samém přísahámústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou...
Izaiáš 48:3...Předem jsem oznamoval věci minulé, vlastními ústy ohlásil jsem je, náhle jsem jednal a staly se. Že jsi...
Izaiáš 49:2... v lůně matčině. Jak ostrý meč  ústa učinil, v stínu své ruky ukryl ; učinil ze ...
Izaiáš 51:16...Hospodin zástupů. Svá slova vložil jsem do tvých úst, ve stínu své ruky jsem skryl - , jenž jsem nebe...
Izaiáš 53:7...nás všech. Byl zmučen, a přestože trpělústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce...
Izaiáš 53:9...s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo...
Izaiáš 55:11...tomu, kdo - takové je i slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co...
Izaiáš 58:14...dědictví svého otce Jákoba. Tak promluvila ústa Hospodinova. Hle - ruka Hospodinova není krátká, aby...
Izaiáš 59:21...je na tobě, a slova, jež jsem vložil do tvých úst, se nevzdálí od tvých úst ani od úst tvých potomků ani...
Izaiáš 62:2...a tehdy dostaneš nové jméno, jež ti Hospodinova ústa vyberou. V Hospodinově ruce budeš slavnou korunou, v...
Jeremiáš 1:9..." Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl se mých úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova....
Jeremiáš 5:14..."Protože říkají takové věci, hle, ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid. Hle,...
Jeremiáš 7:28...Boha, a nenechá se poučit. Pravda se ztratila, v ústech ji nemají.' Ostříhej se a zahoď vlasy, na holých...
Jeremiáš 9:7...takový? Jejich jazyky jsou smrtící šípy, svými ústy vykládají lsti; s bližními mluví o pokoji, v srdci...
Jeremiáš 9:11...tak moudrý, aby to pochopil? Ke komu promluvila ústa Hospodinova, aby to vysvětlil? Proč je ta země...
Jeremiáš 9:19...slyšte, ženy, slovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřete. Učte své dcery bědování, jedna druhou...
Jeremiáš 12:2...je, zakořenili, rostou a přinášejí plody. Jejich ústům jsi stále nablízku, jejich svědomí jsi však vzdálený....
Jeremiáš 15:19...rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim....
Jeremiáš 23:16...kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejíúst Hospodinových. Těm, kdo mnou pohrdají, stále tvrdí:...
Jeremiáš 51:44... Zúčtuji s Bélem v Babylonu, vyrvu muúst, co pohltil. Národy se k němu nepohrnou, padnou...
Pláč 2:16...vší země?" Všichni tví nepřátelé si otvírají ústa na tebe. Pohvizdují a cení zuby se slovy: "Konečně...
Pláč 3:29...sedá o samotě, tiše pod uloženým břemenemÚsty do prachu klesne - snad je naděje! Tvář nastaví...
Pláč 3:38...přikáže? Což nepochází pohroma i dobro přímoúst Nejvyššího? Proč by si tedy člověk stěžoval, když je za...
Pláč 3:46...učinil jsi nás mezi národy. Otvírají si na nás ústa všichni, kdo jsou proti nám. Zbývá nám jen strach a...
Ezechiel 2:8... Nevzpírej se jako ta banda vzbouřenců. Otevři ústa a sněz, co ti dávám." Podíval jsem se a hle - proti...
Ezechiel 3:2...jdi a mluv k domu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 3:3... naplň si jím břicho." Snědl jsem jej tedy a v ústech mi chutnal sladce jako med. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 3:17...domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Musíš...
Ezechiel 3:27...vzbouřenců. k tobě ale promluvím, otevřu ti ústa a řekneš jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.' Kdo chce...
Ezechiel 4:14...zdechlého ani rozsápaného! Nikdy jsem nevzal do úst žádnou ohavnost!" "Budiž," odpověděl mi. "Dovoluji ti...
Ezechiel 16:56...v dobách své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do úst jako přísloví, než došlo k odhalení tvé vlastní...
Ezechiel 16:63...a zastydíš a samou hanbou ani neotevřeš ústa, očistím od všeho, co jsi páchala, praví...
Ezechiel 24:27... V den, kdy se s ním setkáš, se ti otevřou ústa a budeš s ním moci hovořit. Promluvíš a přestaneš být...
Ezechiel 33:7...domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Ničemo,...
Ezechiel 33:22...ten uprchlík ráno přišel, Hospodin mi otevřel ústa. ústa se otevřela a přestal jsem být němý. Dostal...
Ezechiel 33:31...poslechli tvá slova, ale nejednají podle nichÚsta mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký...
Daniel 7:8... Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské očiústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl...
Daniel 7:20... aby mu udělaly místo, a proč ten roh měl očiústa, jež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než...
Daniel 10:3...vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal do úst a nepotíral jsem se žádnou mastí, dokud ty tři týdny...
Daniel 10:16...člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj pane," řekl jsem postavě...
Ozeáš 2:19...nenazveš nikdy víc. Jména baalů totiž z tvých úst odstraním, aby nebyli svým jménem vzýváni. V ten den...
Joel 1:5...pijete! O sladký mok jste přišli teď, od vašich úst byl odtržen. Do země totiž vpadl lid mocný a...
Amos 4:6...vašich městech jsem způsobil, že jste co do úst neměli; ve všech vašich vesnicích byl nedostatek...
Micheáš 4:4...fíkovník a nikdo je nezděsí - tak promluvila ústa Hospodina zástupů. Všechny národy následují každý...
Micheáš 7:5...na bližní, nevěřte ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá svým...
Micheáš 7:16... to uvidí, jsou zbaveni vší odvahy! si ústa rukou přikryjí, jim ohluchnou uši! lížou prach...
Nahum 3:12...- stačí se do nich opřít, a zralé fíky padají do úst tomu, kdo je sní! Jen se podívej na své vojáky - jsou...
Zachariáš 8:9...- vy, kdo v těchto dnech slyšíte tato slovaúst proroků, a to ode dne, kdy byly položeny základy...
Zachariáš 9:7...Filištínů skoncuji: Vyrvu jim krvavé soustoúst, ohavný pokrm ze zubů! Kdo z nich zůstanou, připadnou...
Zachariáš 14:12... oči jim shnijí v lebce a jazyk jim shnijeústech! V onen den mezi Hospodin pošle hrozný zmatek;...
Malachiáš 2:6...ctil a před mým jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech se mu neobjevilo žádné...
Malachiáš 2:7... Ano, rty kněze mají střežit poznání a z jeho úst se čerpat poučení, neboť je poslem Hospodina zástupů...
Matouš 1:22...vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu...
Matouš 2:15...smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka: "Povolal jsem svého Syna z Egypta." Když...
Matouš 4:4...živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'" Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho...
Matouš 13:35... Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření...
Matouš 15:11...a rozumějte. Člověka nešpiní to, co mu vchází do úst, ale to, co mu z úst vychází." Tehdy k němu přistoupili...
Matouš 15:17...Ježíš. "Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do žumpy? Co ale z úst...
Matouš 15:18... jde do břicha a vypouští se do žumpy? Co aleúst vychází, jde ze srdce a špiní to člověka. Ze srdce...
Matouš 17:27...je neurazili, jdi k jezeru a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim...
Matouš 21:16..." odvětil Ježíš. "Copak jste nikdy nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a kojenců sis připravil chválu'?" Potom je...
Marek 9:18... Kdykoli se ho zmocní, trhá jím a on pěnuúst, skřípe zuby a celý ztuhne. Řekl jsem tvým učedníkům,...
Marek 9:20...jím ten duch začal zmítat, upadl a s pěnouúst se válel po zemi. Ježíš se zeptal jeho otce: "Jak...
Lukáš 1:64...Jan." Všichni se podivili a vtom se mu otevřela ústa, rozvázal se mu jazyk a on dobrořečil Bohu. Na všechny...
Lukáš 1:70...v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli od věků. Spasil...
Lukáš 4:22...a divili se slovům o milosti, jež mu plynulaúst. Říkali také: "Copak to není Josefův syn?" Na to jim...
Lukáš 9:39...zničehonic začne křičet. Zmítá jím, pěnuúst. Sotva ho kdy opouští a hrozně ho trápí. Prosil jsem...
Lukáš 22:71...svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst!" Celé jejich shromáždění vstalo a odvedli ho k...
Jan 19:29...houbu octem, nasadili na yzop a podali mu jiústům. Když Ježíš okusil ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil...
Skutky 1:16... muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše...
Skutky 2:16...devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: ‚V posledních dnech, praví Bůh, vyliji...
Skutky 3:18...Bůh to dopustil, aby se naplnilo, co předpověděl ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět. Proto čiňte...
Skutky 3:21...nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš řekl našim...
Skutky 4:25... co je v nich. Ty jsi skrze Ducha svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida: ‚Proč se národy...
Skutky 8:32...byl, jako když beránek před střihačem oněmíústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo...
Skutky 11:8...jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo poskvrněného.' Ten hlas z nebe ke...
Skutky 15:7..., aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých úst a uvěřili. Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal...
Skutky 22:14...spatřil jeho Spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst. Přede všemi lidmi mu budeš svědkem toho, co jsi viděl...
Skutky 23:2...přikázal těm, kdo stáli u něj, aby ho bili přes ústa. Pavel mu odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty zbílená...
Římanům 3:14... Hadí jed skrývají pod svými rty, hořké kletbyúst jim tryskají." "Prolévat krev spěchají jejich nohy...
Římanům 3:19...kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu. Na základě...
Římanům 10:8...říká? "Slovo je ti velmi blízko; je ve tvých ústech a ve tvém srdci" (totiž to slovo víry, které kážeme)...
Římanům 10:9...to slovo víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh...
Římanům 10:10... Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj...
Efeským 4:29...se měl podělit s tím, kdo nouzi. Z vašich úst nevychází nic zlého; vaše slova jsou dobrá,...
Efeským 6:19...mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia (jehož vyslancem...
Koloským 3:8...zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré...
2. Tesalonickým 2:8...ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho...
Titus 1:11... zvláště mezi obřezanými, a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak...
Židům 4:7..."Dnes", když o mnoho později říká Davidovými ústy (jak bylo řečeno): "Dnes, když ho uslyšíte mluvit,...
Jakub 3:10...lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá...
1. Petr 2:22...šlépějích: "On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest." Když ho uráželi, neodpovídal,...
1. Petr 3:10...Takový chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech není žádná lest. odmítá zlo a koná dobro,...
Zjevení 1:16...mohutných vod. V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako...
Zjevení 2:16...brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí,...
Zjevení 3:16...a ani studený ani horký, vyplivnu ze svých úst. Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic...
Zjevení 10:9...ji a sněz. V břiše ti způsobí hořkost, aleústech ti bude sladká jako med." Vzal jsem tedy tu knížku z...
Zjevení 10:10...tedy tu knížku z ruky anděla a snědl jsem ji. V ústech mi byla sladká jako med, ale když jsem ji snědl, měl...
Zjevení 11:5... Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich nepřátele. Kdyby jim chtěl někdo...
Zjevení 12:16...ji strhl proud. Země však ženě pomohla: otevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil drak....
Zjevení 13:5... šelmě? Kdo s může bojovat?" Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla dána moc...
Zjevení 13:6...byla dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno,...
Zjevení 14:5...z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady. Spatřil jsem také...
Zjevení 16:13...králům od východu slunce. Tehdy jsem uvidělúst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet...
Zjevení 19:15...koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude...
Zjevení 19:21...hořícího sírou a ostatní pobil meč vycházejícíúst Toho, který seděl na koni. Všichni ptáci se nasytili...

Slova obsahující úst: neústupně (1) neústupný (1) úst (102) ústa (112) ústech (35) ústí (15) ústícím (1) ústně (2) ústraní (5) ústrety (1) ústrky (1) ústům (9) ústy (41)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |