Úrodou

Hledám varianty 'úrodou' [ úrody (19) úrodu (51) úrodou (3) úrodě (1) úroda (9) úrod (1) ]. Nalezeny 83 verše.
Genesis 41:34...a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředníci během těch nadcházejících...
Genesis 41:47...zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi...
Genesis 47:24...faraona. Zde máte osivo a osejte půdu! bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na...
Exodus 22:28...vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělitúrodu, o víno a olej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna...
Exodus 23:10..."Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli...
Leviticus 19:25...k oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin,...
Leviticus 23:39... Patnáctého dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit Hospodinovu...
Leviticus 25:3...pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku však země sobotu, čas odpočinku,...
Leviticus 25:7...tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let, sedmkrát sedm...
Leviticus 25:15...bližního; podle počtu let, kdy budeš sklízet úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá let, tím vyšší bude...
Leviticus 25:16... tím bude cena nižší - prodává ti přece počet úrod. Nepoškozujte svého bližního, ale každý se boj svého...
Leviticus 25:20...roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země...
Leviticus 25:21...roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! budete osmého roku sít, budete ještě...
Leviticus 25:22...osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová úroda, budete...
Leviticus 26:4...deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoce. Vaše mlácení potrvá...
Leviticus 26:10...svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset vyklízet kvůli nové...
Leviticus 26:20...sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoce. Jestliže se...
Numeri 18:30...nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako víno z lisu. Budete to moci jíst...
Deuteronomium 11:17...nebe, aby nevydalo déšť, a země by nevydala svou úrodu. Tak byste v krásné zemi, kterou vám Hospodin dává...
Deuteronomium 14:22...jeho matky. Věrně odděluj desátek z veškeré úrody své setby, která každoročně vyroste na poli. Desátky...
Deuteronomium 14:28... Každý třetí rok vezmi všechny desátkyúrody toho roku a slož je ve svém městě. Přijde levita...
Deuteronomium 16:13...pečlivě dodržuj tato ustanovení. shromáždíš úrodu ze svého humna i lisu, uspořádej sedmidenní Slavnost...
Deuteronomium 16:15...Hospodin, tvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě oslav! Třikrát...
Deuteronomium 22:9...semene. Jinak to vše propadne svatyni - jak úroda toho semene, tak plody vinice. Neorej volem a oslem...
Deuteronomium 26:12...desátků, dokončovat odvod všech desátků ze své úrody, poskytneš je levitovi, přistěhovalci, sirotku a...
Deuteronomium 32:13...bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny zeměúrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je napájel, olejem...
Deuteronomium 32:22... šlehá do hlubin podsvětí. Pohltí zemi i její úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím je samým neštěstím,...
Deuteronomium 33:14...do hloubky, nejlepšími dary slunce, nejlepší úrodou všech měsíců, největší chloubou hor odvěkých,...
Jozue 5:11...nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrníúrody země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, také...
Jozue 5:12...zrní z úrody země. Toho dne, kdy jedliúrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou...
Soudců 6:4...a přepadli jej. Tábořili v zemi a pustošili úrodu ke Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytí -...
Růt 2:21...se mých služebníků, dokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš...
2. Samuel 9:10...syny a služebníky obdělávat jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet,...
2. Královská 4:42...z Baal-šališy a přinesl Božímu muži prvotiny své úrody - dvacet ječných chlebů a snopek obilí. Elíša řekl:...
2. Královská 19:29...ale sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezteúrody. Pozůstatek z domu Judy hluboce zakoření, vypučí...
2. Letopisů 31:5...prvotin z obilí, vína, oleje, medu a z veškeré úrody. Přinesli také štědrý desátek ze všech věcí; synové...
2. Letopisů 31:6...ovcí, koz a býčků. Přinášeli také desátky ze své úrody, které zasvětili Hospodinu, svému Bohu, a vršili je...
Nehemiáš 9:37...dobroty - v zemi jsme dnes otroci! Její hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy podmanil...
Žalmy 67:7... Bože, slaví, oslavují všechny národyÚrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám...
Žalmy 78:46...aby je žraly, a také žáby, aby je hubily. Jejich úrodu housenkám vydal, plod jejich práce kobylkám. Kroupami...
Žalmy 126:5...potoky! Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním. Ten, který s pláčem vychází, aby...
Přísloví 3:9...vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou...
Přísloví 14:4...je prázdno ve žlabu, silný býk zajistí hojnou úrodu. Čestný svědek nepromluví lživě, křivopřísežník ale...
Přísloví 18:20...závory. Ovocem svých úst si každý naplní břichoúrodou vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk moc nad...
Kazatel 5:8...totiž chrání vyšší a ještě vyšší jsou nad nimiÚrodu země si dělí všichni, na poli přece vydělá i král....
Píseň 8:11...a tu vinici pronajal vinařům. Za její úrodu každý z nich odvádět musel tisíc stříbrných. ...
Izaiáš 23:3...Přes velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsi, Týre, tyl, byl jsi tržištěm národů. Zastyď...
Izaiáš 37:30...však sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezteúrody. Pozůstatek z domu Judy hluboce zakoření, vypučí...
Jeremiáš 2:3...Izrael býval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho úrody; všichni, kdo jej hltali, bývali potrestáni a přišlo...
Jeremiáš 5:17... jejich toulec zeje jako hrob. Pohltí tvou úrodu i tvůj chléb, pohltí tvé syny i tvé dcery, pohltí tvé...
Jeremiáš 51:33...babylonská je jako mlat v čas, kdy se mlátí úroda; čas její sklizně rychle nastává!" "Babylonský král...
Ezechiel 25:4...se u tebe a postaví si tam příbytky, tvou úrodu ti snědí a mléko vypijí. Z Raby udělám velbloudí...
Ezechiel 34:27...průtrže! Stromy v sadu vydají ovoce, země vydá úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají,...
Ezechiel 36:30...na vás hlad. Rozmnožím ovoce na stromech i polní úrodu, abyste mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu....
Ezechiel 48:18...loktů na východ a 10 000 loktů na západ. Jeho úroda poskytne obživu pracovníkům města. Budou je obdělávat...
Ozeáš 8:7...vichřici. Klasy zůstanou bez zrní, budou bez úrody, bez mouky. Pokud se něco urodí, spolykají to cizáci....
Ozeáš 9:2...se mlátí obilí. Mlat ani lis je však neuživíúroda vína přinese zklamání. Nezůstanou v Hospodinově...
Ageus 1:10...nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na obilí...
Zachariáš 8:12...se bude dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku tohoto...
Malachiáš 3:11... Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a také réva na vinici vám nezajde, praví...
Matouš 13:8... Ještě jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu - některé stonásobnou, jiné šedesátinásobnou a jiné...
Matouš 13:23...kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu: někdo stonásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný...
Matouš 13:26...a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře...
Matouš 21:34...k vinařům své služebníky, aby převzali její úrodu. Vinaři se těch služebníků chopili a jednoho ztloukli...
Marek 4:7...a když trní vyrostlo, udusilo je, takže nevydala úrodu. Ještě jiná však padla na dobrou půdu, vzešla,...
Marek 4:8...padla na dobrou půdu, vzešla, vzrostla a vydala úrodu - některé dalo třicetinásobek, jiné šedesátinásobek a...
Marek 4:20...půdě: Slyší Slovo, přijímají je a přinášejí úrodu - jeden třicetinásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný...
Marek 4:28...a roste, a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe - nejdříve stéblo, potom klas a potom...
Marek 4:29... potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň."...
Marek 12:2...k vinařům služebníka, aby od nich převzal dílúrody vinice. Ti se ho však chopili, ztloukli ho a poslali...
Lukáš 8:8...dobré země, a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu." Když to dořekl, zvolal: "Kdo uši k slyšení,...
Lukáš 12:16..."Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit...
Lukáš 12:17...‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!' Pak si řekl: ‚Udělám tohle - zbořím své stodoly,...
Lukáš 20:10...k těm vinařům služebníka, aby mu dali dílúrody vinice. Vinaři ho však zbili a poslali pryč s...
Jan 4:36...žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i...
Jan 12:24... zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém...
Skutky 14:17...svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí." A těmi slovy...
1. Korintským 9:10... musí to dělat v naději, že bude mít podílúrody. Rozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad...
1. Korintským 9:11...by snad příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úrodu? Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím...
2. Timoteus 2:6... I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu. Přemýšlej o mých slovech; Pán ti , abys to všechno...
Židům 6:7...vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na Boží požehnání. Pokud však plodí jen...
Jakub 5:7...příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země - trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i...
Jakub 5:18...se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu. Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |