Úrod

Hledám varianty 'úrod' [ úrody (19) úrodu (51) úrodou (3) úrodě (1) úroda (9) úrod (1) ]. Nalezeny 83 verše.
Genesis 41:34...a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředníci během těch nadcházejících...
Genesis 41:47...zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi...
Genesis 47:24...faraona. Zde máte osivo a osejte půdu! bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na...
Exodus 22:28...vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělitúrodu, o víno a olej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna...
Exodus 23:10..."Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli...
Leviticus 19:25...k oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin,...
Leviticus 23:39... Patnáctého dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit Hospodinovu...
Leviticus 25:3...pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku však země sobotu, čas odpočinku,...
Leviticus 25:7...tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let, sedmkrát sedm...
Leviticus 25:15...bližního; podle počtu let, kdy budeš sklízet úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá let, tím vyšší bude...
Leviticus 25:16... tím bude cena nižší - prodává ti přece počet úrod. Nepoškozujte svého bližního, ale každý se boj svého...
Leviticus 25:20...roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země...
Leviticus 25:21...roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! budete osmého roku sít, budete ještě...
Leviticus 25:22...osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová úroda, budete...
Leviticus 26:4...deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoce. Vaše mlácení potrvá...
Leviticus 26:10...svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset vyklízet kvůli nové...
Leviticus 26:20...sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoce. Jestliže se...
Numeri 18:30...nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako víno z lisu. Budete to moci jíst...
Deuteronomium 11:17...nebe, aby nevydalo déšť, a země by nevydala svou úrodu. Tak byste v krásné zemi, kterou vám Hospodin dává...
Deuteronomium 14:22...jeho matky. Věrně odděluj desátek z veškeré úrody své setby, která každoročně vyroste na poli. Desátky...
Deuteronomium 14:28... Každý třetí rok vezmi všechny desátkyúrody toho roku a slož je ve svém městě. Přijde levita...
Deuteronomium 16:13...pečlivě dodržuj tato ustanovení. shromáždíš úrodu ze svého humna i lisu, uspořádej sedmidenní Slavnost...
Deuteronomium 16:15...Hospodin, tvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě oslav! Třikrát...
Deuteronomium 22:9...semene. Jinak to vše propadne svatyni - jak úroda toho semene, tak plody vinice. Neorej volem a oslem...
Deuteronomium 26:12...desátků, dokončovat odvod všech desátků ze své úrody, poskytneš je levitovi, přistěhovalci, sirotku a...
Deuteronomium 32:13...bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny zeměúrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je napájel, olejem...
Deuteronomium 32:22... šlehá do hlubin podsvětí. Pohltí zemi i její úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím je samým neštěstím,...
Deuteronomium 33:14...do hloubky, nejlepšími dary slunce, nejlepší úrodou všech měsíců, největší chloubou hor odvěkých,...
Jozue 5:11...nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrníúrody země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, také...
Jozue 5:12...zrní z úrody země. Toho dne, kdy jedliúrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou...
Soudců 6:4...a přepadli jej. Tábořili v zemi a pustošili úrodu ke Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytí -...
Růt 2:21...se mých služebníků, dokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš...
2. Samuel 9:10...syny a služebníky obdělávat jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet,...
2. Královská 4:42...z Baal-šališy a přinesl Božímu muži prvotiny své úrody - dvacet ječných chlebů a snopek obilí. Elíša řekl:...
2. Královská 19:29...ale sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezteúrody. Pozůstatek z domu Judy hluboce zakoření, vypučí...
2. Letopisů 31:5...prvotin z obilí, vína, oleje, medu a z veškeré úrody. Přinesli také štědrý desátek ze všech věcí; synové...
2. Letopisů 31:6...ovcí, koz a býčků. Přinášeli také desátky ze své úrody, které zasvětili Hospodinu, svému Bohu, a vršili je...
Nehemiáš 9:37...dobroty - v zemi jsme dnes otroci! Její hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy podmanil...
Žalmy 67:7... Bože, slaví, oslavují všechny národyÚrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám...
Žalmy 78:46...aby je žraly, a také žáby, aby je hubily. Jejich úrodu housenkám vydal, plod jejich práce kobylkám. Kroupami...
Žalmy 126:5...potoky! Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním. Ten, který s pláčem vychází, aby...
Přísloví 3:9...vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou...
Přísloví 14:4...je prázdno ve žlabu, silný býk zajistí hojnou úrodu. Čestný svědek nepromluví lživě, křivopřísežník ale...
Přísloví 18:20...závory. Ovocem svých úst si každý naplní břichoúrodou vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk moc nad...
Kazatel 5:8...totiž chrání vyšší a ještě vyšší jsou nad nimiÚrodu země si dělí všichni, na poli přece vydělá i král....
Píseň 8:11...a tu vinici pronajal vinařům. Za její úrodu každý z nich odvádět musel tisíc stříbrných. ...
Izaiáš 23:3...Přes velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsi, Týre, tyl, byl jsi tržištěm národů. Zastyď...
Izaiáš 37:30...však sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezteúrody. Pozůstatek z domu Judy hluboce zakoření, vypučí...
Jeremiáš 2:3...Izrael býval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho úrody; všichni, kdo jej hltali, bývali potrestáni a přišlo...
Jeremiáš 5:17... jejich toulec zeje jako hrob. Pohltí tvou úrodu i tvůj chléb, pohltí tvé syny i tvé dcery, pohltí tvé...
Jeremiáš 51:33...babylonská je jako mlat v čas, kdy se mlátí úroda; čas její sklizně rychle nastává!" "Babylonský král...
Ezechiel 25:4...se u tebe a postaví si tam příbytky, tvou úrodu ti snědí a mléko vypijí. Z Raby udělám velbloudí...
Ezechiel 34:27...průtrže! Stromy v sadu vydají ovoce, země vydá úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají,...
Ezechiel 36:30...na vás hlad. Rozmnožím ovoce na stromech i polní úrodu, abyste mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu....
Ezechiel 48:18...loktů na východ a 10 000 loktů na západ. Jeho úroda poskytne obživu pracovníkům města. Budou je obdělávat...
Ozeáš 8:7...vichřici. Klasy zůstanou bez zrní, budou bez úrody, bez mouky. Pokud se něco urodí, spolykají to cizáci....
Ozeáš 9:2...se mlátí obilí. Mlat ani lis je však neuživíúroda vína přinese zklamání. Nezůstanou v Hospodinově...
Ageus 1:10...nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na obilí...
Zachariáš 8:12...se bude dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku tohoto...
Malachiáš 3:11... Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a také réva na vinici vám nezajde, praví...
Matouš 13:8... Ještě jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu - některé stonásobnou, jiné šedesátinásobnou a jiné...
Matouš 13:23...kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu: někdo stonásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný...
Matouš 13:26...a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře...
Matouš 21:34...k vinařům své služebníky, aby převzali její úrodu. Vinaři se těch služebníků chopili a jednoho ztloukli...
Marek 4:7...a když trní vyrostlo, udusilo je, takže nevydala úrodu. Ještě jiná však padla na dobrou půdu, vzešla,...
Marek 4:8...padla na dobrou půdu, vzešla, vzrostla a vydala úrodu - některé dalo třicetinásobek, jiné šedesátinásobek a...
Marek 4:20...půdě: Slyší Slovo, přijímají je a přinášejí úrodu - jeden třicetinásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný...
Marek 4:28...a roste, a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe - nejdříve stéblo, potom klas a potom...
Marek 4:29... potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň."...
Marek 12:2...k vinařům služebníka, aby od nich převzal dílúrody vinice. Ti se ho však chopili, ztloukli ho a poslali...
Lukáš 8:8...dobré země, a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu." Když to dořekl, zvolal: "Kdo uši k slyšení,...
Lukáš 12:16..."Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit...
Lukáš 12:17...‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!' Pak si řekl: ‚Udělám tohle - zbořím své stodoly,...
Lukáš 20:10...k těm vinařům služebníka, aby mu dali dílúrody vinice. Vinaři ho však zbili a poslali pryč s...
Jan 4:36...žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i...
Jan 12:24... zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém...
Skutky 14:17...svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí." A těmi slovy...
1. Korintským 9:10... musí to dělat v naději, že bude mít podílúrody. Rozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad...
1. Korintským 9:11...by snad příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úrodu? Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím...
2. Timoteus 2:6... I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu. Přemýšlej o mých slovech; Pán ti , abys to všechno...
Židům 6:7...vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na Boží požehnání. Pokud však plodí jen...
Jakub 5:7...příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země - trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i...
Jakub 5:18...se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu. Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od...

Slova obsahující úrod: neúrodná (1) úrod (1) úroda (9) úrodě (1) úrodná (2) úrodné (4) úrodném (1) úrodnou (4) úrodným (2) úrodnými (1) úrodou (3) úrodu (51) úrody (19) zúrodňuje (1) zúrodňuješ (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |