Úplně

Hledám varianty 'úplně' [ úplně ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 40:23... Vrchní číšník ale na Josefa nepamatovalÚplně na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao...
Exodus 18:18...tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobréÚplně se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten...
Leviticus 19:10... co po sklizni zůstalo. Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici upadlo. Nech to...
Numeri 16:30...neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším,...
Deuteronomium 32:28...je, to vůbec neudělal Hospodin!'" Ten národ úplně ztratil soudnost, docela cizí je mu rozumnost. S...
Jozue 5:1...Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim to dechúplně před syny Izraele ztratili odvahu. V době řekl...
Jozue 6:1...to udělal. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Hospodin...
Jozue 9:13...jsou naše šaty a obuv: tou předlouhou cestou úplně zchátraly." Izraelští muži dali na jejich zásoby a...
Jozue 11:14...těch měst. Všechny lidi ale pobili ostřím mečeúplně je vyhubili. Neušetřili ani živou duši. Jak přikázal...
Jozue 15:1...na jihu k edomské hranici, k poušti Cin úplně na jihu: Jejich jižní hranice vede od zálivu na...
Jozue 15:21...dědictví pokolení Juda pro jejich rody: V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující města u...
Jozue 17:13... podrobili Kananejce nuceným pracím, ale úplně se jich nezbavili. Synové Josefovi řekli Jozuovi:...
Soudců 1:28...zesílil, podrobil Kananejce nuceným pracím, ale úplně se jich nezbavil. Efraim nebyl s to vyhnat Kananejce...
Soudců 4:24...králi Jabínovi vzmáhali víc a víc, ho nakonec úplně zničili. Onoho dne zpívala Debora a Barák, syn...
Soudců 6:6... Přicházeli, aby pustošili zem. Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volat k Hospodinu. Když tehdy...
1. Samuel 25:36...hody. Hodoval jako král, cítil se skvěle a byl úplně opilý. Proto mu do rozednění neřekla vůbec nic....
1. Královská 6:22...před ním zlaté řetězy. Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a stejně tak byl zlatem pokryt i celý...
1. Královská 15:29... Neponechal z Jeroboáma živou duši, vyhladil je úplně všechny, jak to Hospodin řekl skrze svého služebníka...
2. Královská 3:25... Jejich města rozbořili, všechny dobré pozemky úplně zaházeli kamením, všechny vodní prameny zasypali,...
2. Královská 10:17...všechny Achabovy příbuzné, kteří ještě zbyliÚplně je vyhladil, přesně jak Hospodin řekl skrze Eliáše....
2. Královská 13:17...vítězství nad Aramem! Udeříš na Arama v Afekuúplně ho rozdrtíš." Potom řekl: "Vezmi šípy." Když je vzal,...
2. Královská 13:19...jsi udeřit pětkrát nebo šestkrát - pak bys Arama úplně rozdrtil! Teď ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak...
2. Letopisů 12:12...Hospodinův hněv se od něj odvrátil a nezničil je úplně. V Judsku se totiž našlo i leccos dobrého. Král...
2. Letopisů 13:17...vydal do rukou, takže je Abiáš se svým vojskem úplně rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500 000 vybraných...
Ester 6:13...začal! Nikdy ho nepřemůžeš; padneš před ním úplně." Ještě to ani nedořekli, když vtom dorazili královi...
Žalmy 14:3... Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudili z cestyúplně se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani...
Žalmy 74:8...jména zprznili. V srdci si řekli: "Zničme je úplně!" Všechny Boží stánky vypálili ze země. Znamení...
Žalmy 142:7...živými! Vyslechni prosím moje volání - jsem  úplně zoufalý! Zachraň před těmi, kdo stíhají, jsou...
Izaiáš 24:3...i dlužníci, lichváři i jejich oběti. Zem bude úplně vypleněna, o všechno bude oloupena - takové slovo...
Izaiáš 27:4...se trní a bodláčí, vstoupím s ním do válkyúplně je vypálím. se chopí ochrany a se se mnou...
Jeremiáš 5:10...jejich vinice a pustošte, ale nezničte je úplně. Odstraňte jejich výhonky, protože nejsou Hospodinovy...
Jeremiáš 13:7... vyhrabal jsem ho, a hle - pás byl plesnivýúplně na nic. Tehdy jsem dostal slovo...
Jeremiáš 13:10...sloužil a klaněl se jim, bude jako tento pásúplně na nic. Jako se pás ovíjí kolem lidských beder, tak...
Jeremiáš 27:8...a morem, praví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně nezničím. Neposlouchejte proto své proroky a věštce,...
Jeremiáš 51:43...zbyly kupy trosek, vyprahlá země bez vody, země úplně bez obyvatel, kudy neprojde žádný smrtelník. Zúčtuji...
Pláč 5:22...dny, jsou jako dřív! Anebo jsi nás zavrhl úplně? Rozhněval ses na nás přespříliš? Ve třiceti letech...
Ezechiel 17:10... ale uspěje? Zasažena východním větrem, neuschne úplně? Na záhonech, kde byla zasazena, tam uschne!'" Dostal...
Ezechiel 37:2...a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. "Synu člověčí," řekl mi, "mohou ty kosti...
Amos 9:8...Vyhladím dům Jákobův ze země, nevyhladím je však úplně, praví Hospodin. Hle, dávám rozkazy! Budu přesívat...
Nahum 3:11...dostali řetězy. Tak i ty budeš jako opilecúplně bez sebe. I ty se budeš potácet a hledat skrýš před...
Zachariáš 11:17...na jeho paži, na jeho pravé oko! mu ta paže úplně ochrne, mu to pravé oko oslepne!" Ortel slova...
Marek 4:41...jim pak. "Ještě pořád nemáte víru?" Byli z toho úplně vyděšení. "Kdo to vůbec je?" ptali se jeden druhého....
Marek 6:51...k nim do lodi a vítr se utišil. Oni z toho byli úplně omráčení úžasem. Nepochopili totiž nic ohledně těch...
Marek 9:3...proměnil se před nimi. Jeho šaty se rozzářilyúplně zbělely, tak jak by je žádný bělič na zemi nemohl...
Lukáš 14:9...ti: ‚Uvolni mu místo.' S ostudou by sis pak sedl úplně vzadu. Když jsi pozván, raději si jdi sednout někam...
Lukáš 18:13...ze všech svých příjmů...' Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil...
Skutky 3:16...víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila. Bratři, vím, že jste to udělali z...
Skutky 26:29...ale každý, kdo dnes slyší, stal ne téměř, ale úplně tím, co - ovšem bez těchto pout." Nato král vstal...
1. Korintským 11:5... dělá ostudu tomu, který je hlavou; je to úplně stejné, jako kdyby se oholila. Pokud se žena nechce...
Galatským 3:4...tělem? Tolik jste prožili - bylo to k ničemuúplně k ničemu? Uděluje vám Bůh Ducha a působí mezi vámi...

Slova obsahující úplně: úplně (50) úplněk (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |