Úplatek

Hledám varianty 'úplatek' [ úplatky (9) úplatek (14) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 18:21...a bohabojné muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad...
Exodus 23:8...člověka a neospravedlňuj darebáka. Nepřijímej úplatek, neboť úplatek zaslepuje i vidoucí a převrací i...
Deuteronomium 16:19...právo. Buď nestranný a neúplatný, neboť úplatek zaslepuje i oči moudrých a podvrací i rozhodnutí...
1. Samuel 8:3...po cestách svého otce. Šlo jim o zisk, brali úplatky a překrucovali právo. Všichni stařešinové Izraele...
1. Samuel 12:3...někomu? Ublížil jsem někomu? Vzal jsem od někoho úplatek, abych nad něčím přimhouřil oko? Pokud ano,...
2. Letopisů 19:7... náš Bůh, nestrpí nespravedlnost, podjatost ani úplatky!" V Jeruzalémě pak Jošafat ustanovil některé levity...
Job 36:18...se nedáš zlákat hojností, nesvádějí veliké úplatky. Myslíš, že ti bohatství pomůže z úzkosti, se...
Žalmy 26:10...Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky! ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou,...
Žalmy 49:8...však vykoupit nedokáže, nevnutí za něj Bohu úplatek. Výkupné za život je příliš drahé, nikdo z nich...
Přísloví 6:35...nevezme ohled na žádné odškodnění, sebevětší úplatek jím nepohne! Dbej na výroky, můj synu, příkazy...
Přísloví 15:27...obohatit, ten vlastní domov boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žít. Srdce spravedlivého promýšlí...
Přísloví 17:8...vznešená slova, tím méně urozeným lživá řečÚplatek působí jako zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se...
Přísloví 21:14...sám. Tajný dárek dokáže utišit hněv, postranní úplatek i velkou zuřivost. Poctivému je radostí prosazení...
Kazatel 7:7...to je marnost! Nátlak i z moudrého udělá bláznaúplatek kazí srdce člověka. Lepší je, když něco končí, než...
Izaiáš 1:23...jsou samozvanci a společníci zlodějů; všichni si úplatky oblíbili, záleží jim jen na zisku. Sirotkům...
Izaiáš 5:23...v pití vína, zdatným v nalévání nápojů, kteří za úplatek ospravedlní darebáka a spravedlivým právo odepřou!...
Izaiáš 33:15... kdo zavrhuje zisk z vydírání a uhýbá před úplatky, kdo nechce poslouchat vražedné plány a odmítá...
Ezechiel 22:12...sestru, dceru vlastního otce. Berou v tobě úplatek, aby se prolila něčí krev. Bereš lichvářské úroky a...
Amos 5:12...hrozný je váš hřích. Nevinné sužujete, berete úplatek, ubohé v bráně krátíte na právech. Rozumný bude v...
Micheáš 3:11...krví a Jeruzalém příkořím: Jeho vládci soudí za úplatky, jeho kněží učí za odměny, za peníze věští jeho...
Micheáš 7:3...ruce mají ke zlu šikovné; úředník i soudce berou úplatek, mocný poroučí, co si zamane, a všichni kují pikle....
Skutky 24:26...Přitom ovšem doufal, že mu Pavel nabídne nějaký úplatek. Proto si ho také nechával často zavolat, aby si...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |