Úpění

Hledám varianty 'úpění' [ úpěním (2) úpění (12) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 2:24...z jejich zotročení k Bohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a...
Exodus 6:5...procházeli jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a připomněl jsem si...
Žalmy 5:2... Vyslyš slova, Hospodine, všimni si mého úpění! Vnímej volání, můj Králi a Bože - k tobě se...
Žalmy 88:3...dospěje k tvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění! Duši mám plnou trápení, můj život se k hrobu...
Žalmy 142:2... když byl v jeskyni. K Hospodinu volámúpěním, k Hospodinu volám, žadoním! Vylévám před ním svoje...
Izaiáš 5:7...právo, a hle - bezpráví, spravedlnost, a hleúpění! Běda vám, kdo skupujete dům za domem a spojujete...
Izaiáš 21:2...hubí. Přitáhni, Elame; Méde, oblehni! Všemu úpění konec učiním. Proto se mi břicho svírá úzkostí, jako...
Izaiáš 35:10... Tehdy je přemůže radost a veselí; zármutekúpění je opustí. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl...
Izaiáš 43:14...srazím všechny závory - z jásotu Chaldejců bude úpění! jsem Hospodin, váš Svatý, Stvořitel Izraele, váš...
Izaiáš 51:11... Tehdy je přemůže radost a veselí; zármutekúpění je opustí. jsem váš Utěšitel, sám. Co jsi zač,...
Jeremiáš 50:46...- ten křik otřese zemí, národy uslyší jeho úpění! Tak praví Hospodin: "Hle, zvednu proti Babylonu...
Ezechiel 2:10...zepředu i zezadu byl celý popsán slovy nářkůúpění a bědování. "Synu člověčí," řekl mi, "sněz, co máš...
Matouš 2:18..."V Rámě je slyšet křik - naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou...
Římanům 8:26...se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu...

Slova obsahující úpění: úpění (12) úpěním (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |