Úmysl

Hledám varianty 'úmysl' [ úmysly (22) úmyslů (1) úmyslu (4) úmyslem (4) úmyslech (1) úmysl (4) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 20:5...‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě,...
Genesis 20:6..."Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem také zadržel, abys proti mně...
Genesis 31:52...mohylu a za tento památník nepřiblížíš se zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce...
1. Královská 5:19...žádný protivník, žádná hrozba. Proto mám teďúmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha, jak to...
Ezdráš 4:5...Dareia podpláceli rádce, aby zmařili jejich úmysl. Když se pak vlády ujal Xerxes, hned v jeho nástupním...
Job 5:12...místech vysokých, truchlícím dává bezpečí. Hatí úmysly prohnaných, aby neuspěli se svou chytrostí. On chytá...
Job 10:13...však v srdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmysly: Abys hlídal, zda nezhřeším, abys mi neodpustil...
Job 17:11...mezi vámi ale nenajdu! dny uplynuly i s mými úmysly, touhy mého srdce se zhatily. Obrátit usilují noc na...
Job 42:2..."Uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá záměry, a přitom nemá...
Žalmy 14:6...- Bůh je s pokolením poctivých! Vy pohrdáte úmysly ubohých? Jejich útočištěm je Hospodin! Kéž Izraeli...
Žalmy 20:5...Kéž ti , po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéž z tvého vítězství se můžem radovat,...
Žalmy 33:10...příkazem. Záměry národů Hospodin kazí, lidské úmysly vniveč obrací. Hospodinův záměr však obstojí navždy,...
Žalmy 33:11...obrací. Hospodinův záměr však obstojí navždyúmysly jeho srdce od věků navěky! Blaze národu, jehož Bůh...
Žalmy 40:6... Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl...
Žalmy 94:11...lidstva snad chybí vědění? Hospodin zná lidské úmysly - neznamenají vůbec nic! Blaze člověku, jehož,...
Žalmy 146:4...nemůže. ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den. Blaze tomu, komu Bůh Jákobův...
Přísloví 12:5...svého muže, hanebná je ale jako kostižerÚmysly poctivých jsou spravedlivé, rady darebáků však...
Přísloví 15:26...dům pyšných, mezníky vdovy ale upevní. Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá považuje slova laskavá....
Přísloví 16:3...Hospodin. Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní. Hospodin učinil vše pro svůj záměr,...
Přísloví 20:18...lahodí, skončí s ústy plnými kamení. Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj. Mluvka...
Přísloví 21:27...je oběť ničemů, zvlášť když se obětuje ze zlých úmyslů! Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo , kdo...
Přísloví 22:12...mít krále za přítele. Hospodin střeží věděníúmysly podvodníků ale překazí. "Venku je lev!" říká lenoch....
Přísloví 22:19...vždy na tvých rtech. Dnes právě tebe mámúmyslu učit, abys na Hospodina pevně spoléhal. Třicatero...
Kazatel 3:17...na soud; tam přijde čas na každý skutekúmysl. Pomyslel jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi zkouší,...
Izaiáš 29:15...a vytratí se rozum rozumných. Běda těm, kdo své úmysly před Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své dílo...
Izaiáš 32:8...práva ubozí. Šlechetný však ušlechtilé úmysly a v ušlechtilosti obstojí. Ženy bezstarostné,...
Jeremiáš 29:11...vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mámúmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost...
Ozeáš 11:6...bude řádit meč; roztříští jejich závory, jejich úmysly pohltí. Můj lid se rozhodl ode odvrátit; i když k...
Skutky 5:38...Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li však z...
Skutky 8:22...ze své špatnosti a modli se - snad ti Bůh ten úmysl tvého srdce odpustí. Vidím, jak jsi plný hořkosti a...
Skutky 27:43...neuplaval a neunikl. Setník jim ale v tom úmyslu zabránil, protože chtěl zachránit Pavla. Nařídil,...
1. Korintským 3:20...v jejich vychytralosti." A jinde: "Hospodin zná úmysly moudrých - , že neznamenají vůbec nic." se...
1. Korintským 4:5...přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení Bůh. Bratři, použil jsem...
2. Korintským 2:11...kvůli vám. Nenechme se oklamat satanem - jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Když jsem přišel s...
Filipským 1:15...ze závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni hlásají Krista ze ctižádosti, neupřímně, v...
Židům 4:12...kloubů, do srdce, kde zkoumá jeho myšlenkyúmysly. Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno...

Slova obsahující úmysl: neúmyslně (16) neúmyslném (1) neúmyslnému (1) úmysl (4) úmyslech (1) úmyslem (4) úmyslně (1) úmyslných (1) úmyslu (4) úmyslů (1) úmysly (22)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |