Úlitba

Hledám varianty 'úlitba' [ úliteb (6) úlitby (39) úlitbu (11) úlitbou (4) úlitbami (2) úlitba (3) ]. Nalezeny 64 verše.
Genesis 35:14...památník, totiž kamenný sloup, vykonal na něm úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh...
Exodus 25:29...k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš je z čistého zlata. A na ten stůl budeš...
Exodus 29:40...zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje a jako úlitbu čtvrtku hinu vína. Druhého beránka budeš obětovat za...
Exodus 29:41...obětovat za soumraku spolu s moučnou obětíúlitbou tak jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť...
Exodus 30:9...zápalnou ani moučnou oběť, nevylijete na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad...
Exodus 37:16...na stůl, mísy, pohárky, číše a konvice na úlitby, a to z čistého zlata. Vyrobil také svícen z čistého...
Leviticus 23:13...Hospodinu. K tomu přidáte čtvrtku hinu vína jako úlitbu. Nebudete ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo...
Leviticus 23:18...oběť Hospodinu. Spolu s moučnými oběťmiúlitbami budou ohnivou obětí příjemně vonící Hospodinu....
Leviticus 23:37...oběti - zápalnou i moučnou oběť, oběť pokojnouúlitbu, každou z nich v příslušný den. To vše kromě...
Numeri 4:7...na něj rozloží mísy, pohárky, číše a konvice pro úlitby; na stole bude zůstávat každodenní chléb. Na to vše...
Numeri 6:15...pomazané olejem a s nimi patřičné moučné obětiúlitby. Kněz to přinese před Hospodina a vykoná nazírovu...
Numeri 6:17...pečiva a vykoná jeho moučnou oběť a jeho úlitbu. Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí...
Numeri 15:5...s každým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu. S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky...
Numeri 15:7...oleje jako moučnou oběť a třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůni....
Numeri 15:10...jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící...
Numeri 15:24...Hospodinu spolu s patřičnou moučnou obětíúlitbou podle pravidel a rovněž jednoho kozla k oběti za...
Numeri 28:7...vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina...
Numeri 28:8...za soumraku. Připrav stejnou moučnou oběťúlitbu jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť...
Numeri 28:9...efy jemné mouky zadělané olejem s příslušnou úlitbou. To je sobotní zápalná oběť - tu přinášejte kromě...
Numeri 28:10...oběť - tu přinášejte kromě stálé zápalné obětiúlitby každou sobotu." "Při začátcích vašich měsíců...
Numeri 28:14...vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K nim náleží tyto úlitby: půl hinu vína na býčka, třetina hinu na berana a...
Numeri 28:15...v roce. Kromě stálé zápalné oběti a příslušné úlitby je obětován také jeden kozel jako oběť za hřích."...
Numeri 28:24... je obětován kromě stálé zápalné oběti a její úlitby. Sedmého dne pak mějte svaté shromáždění; nedělejte...
Numeri 28:31... náleží; hleďte, jsou bez vady. Rovněž tak úlitby, které k nim náleží." "Prvního dne sedmého měsíce...
Numeri 29:6...oběti s její moučnou obětí a kromě patřičných úliteb) připravíte podle příslušných pravidel jako...
Numeri 29:11...oběti s její moučnou obětí a kromě jejich úliteb)." "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté...
Numeri 29:16...stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14...
Numeri 29:18...a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběťúlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho...
Numeri 29:19...stálé zápalné oběti, její moučné oběti a jejich úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků...
Numeri 29:21...a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběťúlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho...
Numeri 29:22...stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních...
Numeri 29:24...a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběťúlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho...
Numeri 29:25...stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků...
Numeri 29:27...a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběťúlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho...
Numeri 29:28...stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků...
Numeri 29:30...a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběťúlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho...
Numeri 29:31...stálé zápalné oběti, její moučné oběti a jejích úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků...
Numeri 29:33...a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběťúlitby podle příslušných pravidel, úměrně jejich počtu....
Numeri 29:34...stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Osmého dne mějte svátek; nedělejte žádnou běžnou...
Numeri 29:37...a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběťúlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho...
Numeri 29:38...stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Tyto zápalné oběti, moučné oběti, úlitby a pokojné...
Numeri 29:39...její úlitby). Tyto zápalné oběti, moučné obětiúlitby a pokojné oběti budete přinášet Hospodinu při vašich...
Deuteronomium 32:38...kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen vstanou, aby vám pomohli, se vám stanou...
2. Královská 16:13... Zažehl svou zápalnou i moučnou oběť, přinesl úlitbu a skropil oltář krví své pokojné oběti. Bronzový...
2. Královská 16:15...oběť za krále i zápalnou a moučnou oběťúlitbou za všechen lid země. Skrápěj ho krví zápalů a obětí...
1. Letopisů 29:21...býčků, 1 000 beranů a 1 000 jehňat s příslušnými úlitbami a s hojnými oběťmi za celý Izrael. Jedli a pili...
2. Letopisů 29:35...množství zápalů a také tuku z pokojných obětíúliteb doprovázejících zápalné oběti. Tak byla v...
Ezdráš 7:17...býčky, berany a jehňata jakož i příslušné daryúlitby a obětuješ je na oltáři vašeho Boha v Jeruzalémě. Se...
Žalmy 16:4...svá trápení! Nezúčastním se jejich krvavé úlitby, nevstoupí jejich jméno na rty! Můj úděl, můj...
Izaiáš 57:6...ony budou tvým osudem. Vždyť právě jim vyléváš úlitby, jim přinášíš své moučné oběti. Copak tyto věci...
Jeremiáš 7:18...na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby uráželi. Urážejí tím ale ?...
Jeremiáš 19:13...celému tomu nebeskému zástupu a kde se konaly úlitby cizím bohům.'" Když se pak Jeremiáš vrátil z Tofetu,...
Jeremiáš 32:29...uráželi, když pálili kadidlo Baalovi a obětovali úlitby pro cizí bohy. Synové Izraele i Judy od mládí jen...
Jeremiáš 44:17...pálit kadidlo Královně nebes a přinášet  úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové...
Jeremiáš 44:18...pálit kadidlo Královně nebes a přinášet  úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem." A...
Jeremiáš 44:19...pálit kadidlo Královně nebes a přinášet  úlitby. Copak jsme pekly ty koláčky s jejím obrazem a...
Jeremiáš 44:25...pálit kadidlo Královně nebes a přinášet  úlitby.' Nuže, tak si ty své sliby plňte! Tak si je...
Jeremiáš 52:19... pánvice, mísy, kotle, svícny, pohárky i číše na úlitby - vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy,...
Ezechiel 20:28...urážlivé dary, podkuřovali jim vůněmi a vylévali úlitby. Ptal jsem se: K jaké výšině to šplháte? (...
Ezechiel 45:17...Vládce pak bude dodávat zápalné i moučné obětiúlitby o svátcích, novoluních, sobotách a vůbec o všech...
Ozeáš 9:4...nečisté pokrmy! Nebudou Hospodinu přinášet úlitby, nepotěší ho svými oběťmi. Jejich oběti budou jako...
Joel 1:9...Z Hospodinova domu zmizela moučná oběťúlitba. Kněží Hospodinu sloužící se dali do truchlení....
Joel 1:13...Domu vašeho Boha je upřena moučná oběťúlitba. Vyhlaste půst, svolejte shromáždění, shromážděte...
Joel 2:14...nám zanechá, aby zas byly moučné obětiúlitby pro Hospodina, vašeho Boha. na Sionu troubí...

Slova obsahující úlitba: úlitba (3) úlitbami (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |