Úkol

Hledám varianty 'úkol' [ úkoly (6) úkolem (3) úkol (20) ]. Nalezeno 28 veršù.
Exodus 5:13...je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako když byla sláma!" Izraelští předáci, ustanovení...
Exodus 18:18...vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto teď...
Numeri 4:24... Toto bude služba geršonských rodů, jejich úkoly a břemena: Budou nosit plachty a houně Příbytku, Stan...
Numeri 23:20... řekne snad něco, a nesplní? Hle, dostal jsem za úkol žehnat; když on žehná, to nezvrátím. Nevidí se...
Soudců 21:11...ostřím meče, včetně žen a dětí. Toto je úkol, který splníte: Každého muže i každou ženu, která...
1. Samuel 15:18...nad Izraelem. A Hospodin vyslal na cestuúkolem: ‚Jdi a vyhlaď ty hříšné Amalekovce jako proklaté....
1. Samuel 21:3...Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč posílám a čím...
1. Letopisů 9:27... V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat. Někteří z nich měli...
1. Letopisů 23:28...synové sečteni od dvacetiletých výše. Jejich úkolem bylo pomáhat synům Áronovým při službě u Hospodinova...
2. Letopisů 31:2...pak všichni plnili své kněžské či levitské úkoly, šlo o zápalné a pokojné oběti, o pomocné práce...
2. Letopisů 35:2...dne prvního měsíce. Kněžím svěřil jejich úkoly a povzbudil je ke službě v Hospodinově chrámu....
Ezdráš 10:4... se stane podle Zákona. Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a jednej!" Ezdráš tedy vstal...
Nehemiáš 13:13... Byli spolehliví lidé, a tak dostali za úkol rozdělovat příděly svým bratřím. Pamatuj za to na ,...
Nehemiáš 13:30...jsem kněžské i levitské služby, každému jeho úkol. Určil jsem také pravidelné dávky dřeva a prvotin....
Job 39:11...na něj, když tolik síly? Svěříš mu snad své úkoly? Můžeš mu věřit, že ti sveze zrní, že shromáždí, cos...
Žalmy 104:23...zpět, aby ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem tehdy člověk vyráží, pracuje na něm, než se zešeří....
Žalmy 119:56... tvůj Zákon, Hospodine, toužím naplnit. Tento úkol mi náleží - abych se řídil tvými pravidly! Ty,...
Přísloví 31:15...jídlo připraví, také svým služebným rozdělí úkoly. Posoudí pozemek a sama jej pořídí, z vlastního...
Kazatel 1:13...vše, co se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem...
Kazatel 2:26...moudrostí, umem a radostí; hříšníku ale svěří úkol hromadit a kupit, co potom musí zanechat Božímu...
Kazatel 3:10...snaží, ze všeho svého pachtění? Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše...
Izaiáš 28:21...své dílo - své neobyčejné dílo, aby vyplnil svůj úkol - svůj neobvyklý úkol. A proto přestaňte se svou...
Malachiáš 3:14...Bohu je k ničemu! Co z toho máme, plnit jeho úkoly a chodit před Hospodinem zástupů jako truchlící?...
Skutky 12:25...rozmáhalo se. Když Barnabáš a Saul splnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebou i Jana Marka....
Římanům 12:4...těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a...
Římanům 15:28...věcech, musí jim zase pomoci hmotně. Jakmile ten úkol splním a předám jim výtěžek sbírky, vypravím se přes...
1. Korintským 9:17... však neplním vlastní vůli, ale svěřený úkol. Zač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu...
Efeským 4:16...se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který náleží. Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám,...

Slova obsahující úkol: úkol (20) úkolem (3) úkoly (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |