Údy

Hledám varianty 'údy' [ údy (17) údů (2) údu (4) údem (1) údech (4) úd (3) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 17:11...pohlaví, bude obřezán. Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou....
Exodus 4:25...předkožku svého syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal....
Leviticus 15:2...Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu jeho výtoku...
Leviticus 22:23... Býka nebo berana s pokroucenými nebo zakrslými údy smíš obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však...
Job 17:7...plivne do očí. Oči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na se děsí poctiví,...
Job 18:13...čeká na jeho pád. Jeho kůži sžírá choroba, jeho údy hltá rána smrtelná. Vyrván bude z bezpečí svého stanu,...
Job 41:4...nebem je mým vlastnictvím! Nechci pomlčet o jeho údech, o jeho síle a skvělé postavě: Kdo ho z jeho pláště...
Žalmy 31:11...léta samé sténání, síla slábne strádáním,  údy ochably. Všem svým protivníkům jsem pro zábavu, pro své...
Žalmy 51:10...než sníh! Dej mi zas uslyšet radost a veselí,  údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou...
Píseň 4:13... studnice zamčená, pramen zapečetěný. Tvé údy jsou sadem jabloní granátových s rozkošným ovocem, s...
Izaiáš 57:8...ses s nimi spojila, jejich lože milovala, na úd zírala! S olejem jsi za Molochem chodila, byla jsi samá...
Izaiáš 57:10... neřekneš ale: "Marná námaha!" V tom svém údu jsi život nalezla, a tak jsi nepolevila. Koho ses tolik...
Ezechiel 16:26...jsi s Egypťany, těmi svými sousedy s naběhlými údy, a smilnila jsi čím dál víc, jsem se rozezlil! Hle -...
Ezechiel 23:20...v Egyptě se roztoužila po souložnícíchúdem, jako mají oslové, a s výstřikem jako koně. Stýskalo...
Matouš 5:29...pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li...
Matouš 5:30...pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo...
Římanům 6:13...vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako...
Římanům 6:19...slabost to řeknu ještě názorněji: Jako jste své údy vydávali do služby nečistoty a nepravosti k páchání...
Římanům 7:5...probouzel hříšné vášně, které působily v našich údech tak, že jsme nesli ovoce smrti. Teď však, když jsme...
Římanům 7:23...radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mysli...
Římanům 12:4...mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho...
Římanům 12:5... ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám...
1. Korintským 6:15...nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad vzít údy Kristovy a učinit je údy nevěstky?...
Efeským 4:25..."říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj...
Efeským 5:30... tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla. "Proto muž opouští otce i matku - aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |