Údolích

Hledám varianty 'údolích' [ údolím (11) údolích (5) údolí (116) ]. Nalezeny 122 verše.
Genesis 14:3...králi Bely (to jest Coaru). Ti se spolčiliúdolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili...
Genesis 14:8...(to jest Coaru) tedy vytáhli a seřadili seúdolí Sidim k bitvě proti nim: proti elamskému králi...
Genesis 14:10...králi Ariochovi - čtyři králové proti pětiÚdolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a...
Genesis 14:17...byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je Královské údolí). Melchisedech, král...
Genesis 26:17...Izák proto odtud odešel, utábořil se v gerarském údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody...
Genesis 26:19...kdysi dal jeho otec. Izákovi služebníci v tom údolí kopali a našli studnici pramenité vody. Gerarští...
Genesis 37:14...mi to povědět." A tak ho vyslal z hebronského údolí. Když dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký muž. Viděl,...
Numeri 13:23...sedm let dříve než egyptský Soan.) Když došliúdolí Eškol, uřízli tam ratolest s takovým vinným hroznem,...
Numeri 13:24...Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal EškolÚdolí hroznu. Po čtyřiceti dnech se pak z průzkumu země...
Numeri 21:12...s Moábem. Odtud táhli dál a utábořili seúdolí Zered. Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně...
Numeri 21:14...bojů se o něm zmiňuje: "Vaheb v Sufěúdolí Arnonu, svahy údolí, jež se táhne ke vsi Ar a k...
Numeri 21:15...něm zmiňuje: "Vaheb v Sufě a údolí Arnonu, svahy údolí, jež se táhne ke vsi Ar a k moábské hranici se...
Numeri 32:9...z Kádeš-barné, aby prohlédli zem. Došli údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili...
Deuteronomium 1:24...kmene. Vypravili se vzhůru do hor a přišli do údolí Eškol. Když prozkoumali zem, vzali s sebou něco z...
Deuteronomium 2:36... Od Aroeru na břehu potoka Arnon a od městaúdolí po Gileád nebylo tvrze, která by před námi obstála...
Deuteronomium 3:17...Amonců. Jejich západní hranici tvoří jordánské údolí Arava, a to od Galilejského jezera po Mrtvé moře v...
Deuteronomium 4:49...je Hermon) a celou východní stranu jordánského údolí Arava k Mrtvému moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš...
Deuteronomium 8:7...a vodními prameny, jež vyvěrají z hlubinúdolích i na horách; do země pšenice a ječmene, vinné révy,...
Deuteronomium 11:11... Země, kterou jdete obsadit, je země horúdolí, zavlažovaná nebeským deštěm. Je to země, o niž...
Deuteronomium 21:4...jalovici stařešinové města odvedou do říčního údolí, na místo, kde se neoralo ani neselo, a tam zlomí...
Deuteronomium 21:6... si pak umyjí ruce nad jalovicí, jíž bylúdolí zlomen vaz, a prohlásí: "Naše ruce tu krev neprolily,...
Jozue 8:13...pak západně od města. noci Jozue sestoupil do údolí. Jakmile to spatřil ajský král, on i všechen lid,...
Jozue 10:12..."Slunce, zastav se v Gibeonu! Ty, měsíci, v údolí Ajalonu!" Stanulo slunce, měsíc stál, než národ...
Jozue 11:8...Sidonu, k Misrefot-majim a směrem na východ údolí Micpe. Pobíjeli je, nikdo nepřežil. Jozue s nimi...
Jozue 11:17...se zvedá k Seíru, po Baal-gád v Libanonském údolí pod horou Hermon. Zajal všechny jejich krále a nechal...
Jozue 12:7...břehu Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí k hoře Chalak, jež se zvedá k Seíru. Tuto zem dal...
Jozue 13:9...břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu k Dibonu. Dále...
Jozue 13:16...břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovina u Medeby, Chešbon i všechna...
Jozue 13:19... Kiriatajim, Sibma, Ceret-šachar na kopciúdolí, Bet-peor, úbočí Pisgy a...
Jozue 13:27...a Betonim a od Machanajim k pomezí Debiru; v údolí pak Bet-ram, Bet-nimra, Sukot a Cafon se zbytkem...
Jozue 15:7...Rubenova syna Bohana. Hranice pak stoupáúdolí Achor k Debiru a dále na sever, kde se stáčí ke...
Jozue 15:8... dosáhne k En-rogelu. Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene Jebusejců (což...
Jozue 17:16...z nížiny, jak z Bet-šeanu a okolí, takúdolí Jizreel, mají železné vozy!" Jozue na to Efraimovi a...
Jozue 18:16... Hranice potom klesá k úpatí hory stojící před údolím Ben-hinom, na severní straně údolí Refaim. Potom...
Jozue 19:14...otáčí a probíhá severně od Chanatonu, dosáhne údolí Jiftach-el. Patří sem také Katat, Nahalal, Šimron,...
Jozue 19:27...k Bet-dagonu, dotýká se území Zabulonovaúdolí Jiftach-el severně od Bet-emeku a Nei-elu, odkud míří...
Soudců 5:15...držel s Barákem, když poslán byl tehdy do údolí, hned za ním šel. V Rubenových rodech byly velké...
Soudců 6:33...národy, překročili Jordán a utábořili seúdolí Jizreel. Na Gedeona tehdy sestoupil Duch Hospodinův....
Soudců 7:1...Charod. Tábor Midiánců ležel severně od nich, v údolí pod vrchem More. Hospodin řekl Gedeonovi: "Máš příliš...
Soudců 7:8...a beraní rohy. Midiánský tábor ležel doleúdolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do...
Soudců 7:12... Amalekovců a všech východních národů leželoúdolí jako kobylek! I jejich velbloudů bylo bezpočtu, jako...
Soudců 16:4... Jednou se pak zamiloval do jedné ženyúdolí Sorek. Jmenovala se Dalila. Přišli za filištínští...
Soudců 18:28...Sidonu daleko a s nikým neměli dohodu. Leželoúdolí u Bet-rechobu. Danovi synové pak to město znovu...
1. Samuel 6:13...u Bet-šemeše. Obyvatelé Bet-šemeše právěúdolí sklízeli pšenici. Když pozvedli zrak a spatřili...
1. Samuel 13:18...a třetí směrem k poušti, ke srázu nad údolím Ceboim. V celé izraelské zemi nebyl jediný kovář....
1. Samuel 15:5... Potom Saul přitáhl k Amalekovu městu a v údolí ukryl zálohu. Kenijcům zatím vzkázal: "Odejděte,...
1. Samuel 17:2...a izraelští muži se shromáždili. Utábořili seúdolí Ela a sešikovali se k bitvě proti Filištínům....
1. Samuel 17:3...kopci, Izraelci na protějším a mezi nimi bylo údolí. Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník...
1. Samuel 17:19... Jsou se Saulem a se všemi izraelskými mužiúdolí Ela a bojují s Filištíny." David tedy ráno vstal,...
1. Samuel 21:10...tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi zabilúdolí Ela. Je zabalen v plášti za efodem. Jestli chceš,...
1. Samuel 23:24...Zifu. David byl se svými muži na poušti Maonúdolí Arava jižně od Ješimonu. Saul a jeho muži se pustili...
1. Samuel 31:7...i všichni jeho muži. Jakmile Izraelci v tom údolí a za Jordánem spatřili, že izraelské vojsko uteklo a...
2. Samuel 5:18... Když Filištíni přitáhli a rozložili seúdolí Refaim, David se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny...
2. Samuel 5:22...Filištíni později znovu vytáhli a rozložili seúdolí Refaim. David se ptal Hospodina, a ten mu řekl:...
2. Samuel 8:13...si získal proslulost, když se vrátil ze Solného údolí, kde porazil 18 000 Edomců. Umístil mezi Edomci...
2. Samuel 17:13...k tomu městu nanosí provazy a strhneme je do údolí, takže z něj nezůstane ani kamínek!" Nato Abšalom se...
2. Samuel 18:18...si ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit památný sloup. Říkal totiž: "Nemám syna, aby...
2. Samuel 23:13...o žních k Davidovi do jeskyně Adulam, kdyžúdolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve...
2. Samuel 24:5...Jordán a utábořili se poblíž Aroeru, v údolí jižně od města. Prošli Gád a pokračovali k Jaezeru....
2. Královská 2:16...a upustil na některou horu nebo do některého údolí." "Nikam je neposílejte!" řekl jim Elíša. Když ale na...
2. Královská 14:7...hřích." To on porazil 10 000 Edomců v Solném údolí. V oné bitvě dobyl Selu, přejmenoval ji na Jokteel a...
2. Královská 23:10...kněžskými bratry. Jošiáš znesvětil i Tofetúdolí Ben-hinom, aby tam nikdo neprovedl svého syna nebo...
1. Letopisů 4:39... ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí. Nalezli vydatné a dobré pastviny a prostranný, tichý...
1. Letopisů 10:7...zemřeli společně. Jakmile všichni Izraelciúdolí spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se...
1. Letopisů 11:15...k Davidovi na útes do jeskyně Adulam, kdyžúdolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve...
1. Letopisů 12:16...vylévá z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k východu i k západu. Také někteří z Benjamína a Judy...
1. Letopisů 14:9...jim naproti. Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim, David se ptal Boha: "Mám na Filištíny...
1. Letopisů 14:13...Filištíni později znovu vytáhli a vpadli do toho údolí. David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč....
1. Letopisů 18:12...Ceruji, porazil osmnáct tisíc Edomců v Solném údolí. Umístil v Edomu posádky a všichni Edomci se stali...
1. Letopisů 27:29...pasoucí se v Šáronu Šitraj Šáronský; za skotúdolích Šafat, syn Adlajův; za velbloudy Obil Izmaelský; za...
2. Letopisů 14:9...mu vytáhl naproti. Když se sšikovali k bitvěúdolí Cefata u Marešy, Asa volal k Hospodinu, svému Bohu:...
2. Letopisů 20:26...než ji posbírali. Čtvrtého dne se shromáždili do údolí Beracha (to je: Dobrořečení), aby tam dobrořečili...
2. Letopisů 25:11...sebral odvahu a odvedl vlastní vojsko do Solného údolí, kde pobil 10 000 obyvatel Seíru. Dalších 10 000...
2. Letopisů 28:3...dokonce odlít sochy baalů, sám pálil kadidloúdolí Ben-hinom a vlastní syny prováděl ohněm podle...
2. Letopisů 33:6...zástupům. Dokonce prováděl vlastní syny ohněmúdolí Ben-hinom. Věštil, čaroval, kouzlil, zabýval se...
Nehemiáš 11:30...a jejích vesnicích. Sídlili od Beer-šeby údolí Hinom. Synové Benjamínovi byli v Gebě, Michmasu, Aji,...
Nehemiáš 11:35...Chadidu, Ceboimu, Nebalatu, v Lodu, Onu a v údolí řemeslníků. K Benjamínovi byly přičleněny také...
Job 39:10...ho provazy udržet u brázdy? Bude za tebou oratúdolích? Spolehneš na něj, když tolik síly? Svěříš mu...
Žalmy 23:4...vodí pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se...
Žalmy 60:2...Mezopotámie a z Cóby a Joáb se vrátil do Solného údolí, kde porazil dvanáct tisíc Edomců. Zavrhl jsi nás v...
Žalmy 60:8...ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělímúdolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je Manases,...
Žalmy 65:14...se halí radostí. Pastviny se stády pokrývajíúdolí se oblékají obilím. křičí radostí! Ano, ...
Žalmy 84:7...v srdci je připraven na cestu vyrazit! Vyprahlým údolím když poutníci kráčejí, proměňují je v studnici a...
Žalmy 104:8...prchaly. Sahaly k horám, stekly však do údolí,na místo tebou určené. Hranice dals jim, aby je...
Žalmy 104:10... nikdy nepřikryly zem! Ty pouštíš potoky do údolí, aby proudily mezi horami, všechnu polní zvěř aby...
Žalmy 108:8...ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělímúdolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je Manases,...
Píseň 6:11...Do sadu ořešáků sešel jsem spatřit, co rašíúdolí, zda pučí réva, pohlédnout, jabloně granátové zda...
Izaiáš 17:5...v náručí; bude to, jako když se sbírají klasyúdolí Refaim. Zbudou z něj pouhé paběrky, jako když se...
Izaiáš 22:1...Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele. Ortel nad Údolím vidění: Co je ti, že jsi celé vystoupilo na střechy,...
Izaiáš 22:5...záhuba!" Pán, Hospodin zástupů, způsobilÚdolí vidění den hrůzy, porážky a zmatení, den boření...
Izaiáš 22:7...Kír ukázal svůj štít! Vozy zaplavily tvá krásná údolí, brány obklopili jezdci na koních - Juda byl zbaven...
Izaiáš 28:1...i přes svou nádheru, městu ležícímu nad úrodným údolím, chloubě těch, kteří jsou vínem zmoženi! Hle - Pánův...
Izaiáš 28:4...i přes svou nádheru, město ležící nad úrodným údolím dopadne jako první fíky před sklizní - jakmile je...
Izaiáš 28:21...Peracim, rozhorlí se jako tehdy v gibeonském údolí, aby vykonal své dílo - své neobyčejné dílo, aby...
Izaiáš 40:4... vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu! Každé údolí je vyvýšeno, každá hora a výšina poklesnou; co...
Izaiáš 41:18... je neopustím! Vyvedu řeky na holých návrších, v údolích nechám tryskat prameny. Proměním pouště v jezera, z...
Izaiáš 63:14...jak koně na pláni? Jako když dobytek schází do údolí, tak je Hospodinův Duch vedl k odpočinutí. Takto jsi...
Izaiáš 65:10...ovčí pastviny, jejich skot odpočine v achorském údolí. Ale vás, kdo jste Hospodina opustili, vás, kdo jste...
Jeremiáš 2:23...jsem za baaly.' Jen se podívej, cos provádělaÚdolí, nad tím, cos páchala, se zamysli! Jsi velbloudice...
Jeremiáš 7:31...ho poskvrnili. Vystavěli také obětiště Tofetúdolí Ben-hinom, aby tam pálili své vlastní syny a dcery v...
Jeremiáš 7:32...Hospodin, kdy se mu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění a v Tofetu se bude...
Jeremiáš 19:2...z lidu i z kněží a vyjdi Branou střepů do údolí Ben-hinom. Tam volej slova, která ti řeknu. Volej:...
Jeremiáš 19:6... kdy se tomuto místu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění. Na tomto místě zmařím...
Jeremiáš 31:40... k vrchu Garev a pak se stočí do Goje. Celé to údolí mrtvol a mastného popela, všechna ta pohřebiště k...
Jeremiáš 32:35...své ohavné modly a tak ho poskvrnili. V údolí Ben-hinom také vystavěli obětiště Baalovi, aby tam...
Ezechiel 31:12...ho být. Jeho větve padly na hory i všechna údolí, jeho haluze leží polámány ve všech roklích na zemi....
Ezechiel 32:5...tvé maso po kopcích a tvou zdechlinou zaplním údolí. Napojím zemi tvojí kaluží, tvá krev dosáhne k...
Ezechiel 35:8...Naplním tvé hory mrtvolami. Na tvých stráních, v údolích i ve všech roklích budou padat mečem pobití....
Ezechiel 37:1...svým Duchem odvedl pryč a postavil doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mezi nimi kolem dokola a...
Ezechiel 39:11...všemi jeho hordami, a nazvou jej Ge-hamon GogÚdolí hordy Gogovy. Sedm měsíců je tam dům Izraele bude...
Ezechiel 47:8...teče do východního kraje," řekl mi. "Stéká do údolí Arava, vlévá se do Mrtvého moře, a jakmile se vlije...
Ozeáš 1:5...královstvím. Toho dne zlomím luk Izraeleúdolí Jizreel." Gomer pak počala znovu a porodila dceru....
Joel 4:2... shromáždím všechny národy do Jošafatského údolí a budu se tam s nimi soudit o Izrael, můj lid a ...
Joel 4:12... se národy probudí a přitáhnou do Jošafatského údolí, neboť se tam posadím, abych soudil všechny národy v...
Joel 4:14...jejich hanebnost je veliká! Davy a davy jsouÚdolí rozsudku! Hospodinův den blízko je, v Údolí rozsudku!...
Joel 4:18...Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží Akátové údolí. Egypt se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť...
Amos 1:5... Rozlámu závoru Damašku; odstraním trůnícíhoÚdolí hříchu, třímajícího žezlo v Bet-edenu. Aramejský lid...
Amos 6:14... který vás bude utlačovat od Lebo-chamátu po údolí Arava! Panovník Hospodin mi ukázal toto: Když...
Micheáš 1:6...vhodné tak pro vinici. Její kameny svalím do údolí, obnažím její základy. Všechny její modly budou...
Zachariáš 14:4...vedví, takže od východu na západ vznikne širé údolí; polovina hory ustoupí na sever a polovina na jih....
Zachariáš 14:5...na sever a polovina na jih. Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne k Acalu....
Lukáš 3:5...Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky! Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženy....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |