Úděl

Hledám varianty 'úděl' [ údělem (6) úděl (22) ]. Nalezeno 25 veršù.
Deuteronomium 30:3...přikazuji, potom Hospodin, tvůj Bůh, obrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí zpět a shromáždí ze...
Deuteronomium 32:35...náležitý, den jejich pohromy blíží se, jejich úděl je pro připraven!" Ano, Hospodin bude svůj lid...
Růt 1:13...se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne, dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila...
Růt 1:20... Rozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký úděl mi Všemohoucí dal! S plnou náručí jsem odcházela,...
2. Samuel 7:19...dokonce přislíbil budoucnost. Bývá snad takový úděl člověka, Hospodine, Pane můj? Co k tomu David ještě...
1. Letopisů 16:18..."Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam...
Job 31:2...očima, že se nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictví,...
Žalmy 16:5...úlitby, nevstoupí jejich jméno na rty! Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece můj osud z ruky...
Žalmy 105:11..."Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom...
Žalmy 119:57...se řídil tvými pravidly! Ty, Hospodine, jsi mým údělem, tvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím ...
Žalmy 142:6...moje volání: Ty, Hospodine, jsi skrýš, můj úděl na zemi mezi živými! Vyslechni prosím moje volání -...
Kazatel 3:22...jiné štěstí než radovat se z díla, které je jeho údělem. Vždyť kdo mu nahlédnout, co chystá budoucnost? ...
Kazatel 5:17... které člověku Bůh dal - vždyť to je jeho údělem. Komu Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich...
Kazatel 5:18...a jmění a dovolil mu jich užívat, přijme svůj úděl a raduje se uprostřed svého pachtění - vždyť je to...
Izaiáš 17:14... než se však rozední, jsou pryč. Takový je úděl těch, kdo nás plení, takový osud těch, kdo nás...
Izaiáš 57:6...útesy! Mezi balvany v roklích najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým osudem. Vždyť právě jim vyléváš...
Jeremiáš 10:16... na přijde čas zúčtování, budou zničenyÚděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel;...
Jeremiáš 13:25...plevy unášené pouštním vichrem. To bude tvůj úděl, to jsem ti vyměřil, praví Hospodin, protože jsi na ...
Jeremiáš 51:19... na přijde čas zúčtování, budou zničenyÚděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel;...
Pláč 3:24...ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká! Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději....
Ezechiel 16:53...sestry díky tobě vypadají nevinně! Změním jejich úděl, úděl Sodomy a jejích dcer i úděl Samaří a jejích dcer...
Ozeáš 6:11...se Izrael. Ale i tebe, Judo, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele uzdravím, tehdy...
Joel 4:1...Hospodin. Hle, v tom čase a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím, shromáždím všechny národy...
1. Tesalonickým 3:3...souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl. Ještě když jsme byli u vás, říkali jsme vám předem,...
1. Petr 2:8...urážejí a odmítají je, což se stalo jejich údělem. Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo,...

Slova obsahující úděl: úděl (22) údělem (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |