Úd

Hledám varianty 'úd' [ údy (17) údů (2) údu (4) údem (1) údech (4) úd (3) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 17:11...pohlaví, bude obřezán. Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou....
Exodus 4:25...předkožku svého syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal....
Leviticus 15:2...Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu jeho výtoku...
Leviticus 22:23... Býka nebo berana s pokroucenými nebo zakrslými údy smíš obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však...
Job 17:7...plivne do očí. Oči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na se děsí poctiví,...
Job 18:13...čeká na jeho pád. Jeho kůži sžírá choroba, jeho údy hltá rána smrtelná. Vyrván bude z bezpečí svého stanu,...
Job 41:4...nebem je mým vlastnictvím! Nechci pomlčet o jeho údech, o jeho síle a skvělé postavě: Kdo ho z jeho pláště...
Žalmy 31:11...léta samé sténání, síla slábne strádáním,  údy ochably. Všem svým protivníkům jsem pro zábavu, pro své...
Žalmy 51:10...než sníh! Dej mi zas uslyšet radost a veselí,  údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou...
Píseň 4:13... studnice zamčená, pramen zapečetěný. Tvé údy jsou sadem jabloní granátových s rozkošným ovocem, s...
Izaiáš 57:8...ses s nimi spojila, jejich lože milovala, na úd zírala! S olejem jsi za Molochem chodila, byla jsi samá...
Izaiáš 57:10... neřekneš ale: "Marná námaha!" V tom svém údu jsi život nalezla, a tak jsi nepolevila. Koho ses tolik...
Ezechiel 16:26...jsi s Egypťany, těmi svými sousedy s naběhlými údy, a smilnila jsi čím dál víc, jsem se rozezlil! Hle -...
Ezechiel 23:20...v Egyptě se roztoužila po souložnícíchúdem, jako mají oslové, a s výstřikem jako koně. Stýskalo...
Matouš 5:29...pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li...
Matouš 5:30...pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo...
Římanům 6:13...vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako...
Římanům 6:19...slabost to řeknu ještě názorněji: Jako jste své údy vydávali do služby nečistoty a nepravosti k páchání...
Římanům 7:5...probouzel hříšné vášně, které působily v našich údech tak, že jsme nesli ovoce smrti. Teď však, když jsme...
Římanům 7:23...radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mysli...
Římanům 12:4...mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho...
Římanům 12:5... ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám...
1. Korintským 6:15...nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad vzít údy Kristovy a učinit je údy nevěstky?...
Efeským 4:25..."říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj...
Efeským 5:30... tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla. "Proto muž opouští otce i matku - aby...

Slova obsahující úd: úd (3) údajně (1) údajnou (1) údajů (1) údech (4) úděl (22) údělem (6) údem (1) úder (1) úderných (1) úderu (1) úděsní (1) úděsnost (1) údivu (1) údolí (116) údolích (5) údolím (11) údolní (5) údu (4) údů (2) údy (17)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |