Úctě

Hledám varianty 'úctě' [ úcty (7) úctu (9) úctou (10) úctě (32) úcta (14) ]. Nalezeno 69 veršù.
Genesis 30:20...vzácným darem! Konečně můj manžel bude mítúctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy jméno...
Exodus 20:20...proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měliúctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodál,...
Leviticus 19:3... Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějteúctě svou matku a svého otce a zachovávejte soboty. ...
Leviticus 19:30...Zachovávejte soboty a mou svatyni mějteúctě. jsem Hospodin. Neobracejte se k vyvolávačům duchů...
Leviticus 19:32...šedinami povstaň, starci prokaž čest a mějúctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi...
Leviticus 26:2...Zachovávejte soboty a mou svatyni mějteúctě. jsem Hospodin. Jestliže budete následovat ...
Deuteronomium 28:58...Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému...
Jozue 4:14...dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho měliúctě, jako měli v úctě Mojžíše po celý jeho život. Hospodin...
Jozue 22:25...A tak by vaši synové mohli naše syny odvrátit od úcty k Hospodinu. Řekli jsme si tedy: Přičiňme se a...
1. Samuel 22:14...králův zeť, velitel tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého domu. Copak jsem se o něm dnes radil s Bohem...
2. Samuel 6:22... ale u těch - jak říkáš - děveček, u těch buduúctě!" Saulova dcera Míkal pak celý život do smrti...
2. Samuel 10:3..."Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své...
1. Královská 8:40...sám přece znáš srdce všech lidí - aby měliúctě po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal...
1. Královská 8:43...národy země poznaly tvé jméno a měly úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je...
1. Letopisů 19:3..."Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své...
2. Letopisů 6:31...jen ty sám přece znáš srdce lidí - aby měliúctě a chodili po tvých cestách po všechny dny svého života...
2. Letopisů 6:33...národy země poznaly tvé jméno a měly úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je...
2. Letopisů 19:9...do Jeruzaléma. Přikázal jim: "Tak jednejte - s úctou k Hospodinu, věrně a s upřímným srdcem. U každého...
Nehemiáš 5:15...jejich mládenci lid utiskovali. jsem aleúcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s...
Job 6:14...úspěch opustil? Kdo není oddaný svému příteliúctu k Všemohoucímu opouští. bratři jsou však zrádní...
Job 25:2...Šuchský mu na to řekl: "Bohu náleží vládaúcta, on působí pokoj na svých výšinách. se snad jeho...
Žalmy 5:8...domu vejít smím, abych se klaněl v posvátné úctě před tebou ve tvém svatém chrámě. Kvůli mým nepřátelům...
Žalmy 19:10...přikázání je ryzí, oči člověku rozzáříÚcta k Hospodinu je čistá, obstojí navěky. Hospodinova...
Žalmy 33:8... hlubiny uložil do svých pokladnic. Mějúctě Hospodina, celá zem, všichni obyvatelé světa, ctěte...
Žalmy 34:12...dobro nechybí. Pojďte, synové, poslouchejte úctě k Hospodinu vás vyučím: Chce někdo prožít šťastný...
Žalmy 40:4...Bohu našemu; mnozí to spatří a budou ho mítúctě, na Hospodina se spolehnou. Blaze člověku, který v...
Žalmy 111:10...navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu naháníúcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to...
Žalmy 130:4...Ty jsi však plný odpuštění, aby lidéúctě chovali! Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v...
Přísloví 1:7...mudrců a jejich hádankám. Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá....
Přísloví 1:29... avšak nenajdou. Protože nenáviděli poznáníúctu k Hospodinu si zvolit nechtěli, mými radami se nikdy...
Přísloví 2:5...vyhledávat budeš, pátrat po jak po pokladechúctě k Hospodinu tehdy porozumíš, k poznání Boha dospěješ....
Přísloví 8:13...bydlím, s prozíravostí se dobře známÚcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost,...
Přísloví 9:10...a bude znalejší. Klíčem k moudrosti je úcta k Hospodinu, v poznání Svatého je rozumnost. Takto se...
Přísloví 10:27...plné kouře, takový je lajdák pro nadřízené svéÚcta k Hospodinu prodlužuje život, roky darebáků však budou...
Přísloví 14:26...může zachránit život, podvodník ale šíří lež. V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou...
Přísloví 14:27...jeho děti v něm najdou bezpečí. Pramen života je úcta k Hospodinu, z osidel smrti pomáhá uniknout. Mohutné...
Přísloví 15:16...srdce však stále hoduje. Lepší je máloúctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem. Lepší je...
Přísloví 15:33..., ten rozum nabere. Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora. Člověk si může...
Přísloví 16:6...buď si jist. Láskou a věrností se usmiřuje vinaúctou k Hospodinu se vyhneš zlu. Když se Hospodinu něčí...
Přísloví 19:23...byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodníkÚcta k Hospodinu přináší život; v sytosti a klidu pak...
Přísloví 22:4...jdou dál, na to doplatí. Výsledkem pokoryúcty k Hospodinu je bohatství, sláva a život. Trnitá a...
Přísloví 23:17...poctivě. Závist k hříšníkům v srdci nechovej, v úctě k Hospodinu žij každý den. Budoucnost totiž patří tobě...
Izaiáš 11:2... Duch rozhodnutí a odvahy, Duch poznáníúcty k Hospodinu; úctou k Hospodinu bude prostoupen. Nebude...
Izaiáš 11:3...a odvahy, Duch poznání a úcty k Hospodinuúctou k Hospodinu bude prostoupen. Nebude soudit podle...
Izaiáš 33:6...tvé dny, pokladem spásy, moudrosti a věděníúcta k Hospodinu je jeho bohatstvím! Hle - Arielci kvílí v...
Izaiáš 57:11... že jsem tak dlouho mlčel, přestala jsi mítúctě? sám odhalím spravedlnost tvou i tvé skutky - a k...
Jeremiáš 5:22... mají uši, ale neslyší! Neměli byste mítúctě? praví Hospodin. Neměli byste se přede mnou chvět?...
Jeremiáš 5:24...nenapadlo říci: ‚Mějme Hospodina, svého Boha, v úctě! On dává podzimní i jarní deště v pravý čas, zachovává...
Jeremiáš 10:7...by se nebál, Králi národů? Jen ty zasloužíš úctu! Mezi mudrci všech národů a ve všech jejich...
Pláč 5:12...Judových. Naše velmože nám pověsili, ke starcům úctu neměli! Mládenci roztáčejí mlýn, chlapci klopýtají pod...
Malachiáš 1:6...je veliký i mimo izraelské území!" Syn úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec,...
Marek 5:33... co se s stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu....
Jan 4:44...totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlastiúctě. Když přišel do Galileje, Galilejci ho vítali, neboť...
Skutky 2:43...chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení....
2. Korintským 7:15...všech a na to, jak jste ho přijali s posvátnou úctou. Mám takovou radost, že se na vás mohu plně...
Efeským 5:21...a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky,...
Efeským 5:33...jako sám sebe. A žena svého manželaúctě. Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu - tak je to...
Efeským 6:5... poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista. Neslužte naoko jako...
Filipským 2:12...poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás...
Koloským 3:22...chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu. Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu,...
1. Tesalonickým 4:4...se naučte zacházet se svým tělem v posvěceníúctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají...
2. Tesalonickým 3:1...se Pánovo slovo rychle šíří, je přijímánoúctou tak jako u vás a jsme vysvobozeni od podivných a...
1. Timoteus 5:3... mladším jako sestrám, ve vší čistotě. Prokazuj úctu osamělým vdovám. Pokud vdova děti nebo vnuky,...
1. Timoteus 6:1...otrocké jho, prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li...
Židům 12:28...vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní. Vždyť náš Bůh je stravující oheň....
1. Petr 1:17...abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného...
1. Petr 2:17...milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu. Služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým...
1. Petr 3:7...ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru...
1. Petr 3:16...na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídnostíúctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |