Úbočí

Hledám varianty 'úbočí' [ úbočím (3) úbočí (6) ]. Nalezeno 9 veršù.
Deuteronomium 3:17...Galilejského jezera po Mrtvé moře v Aravě pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám přikázal:...
Deuteronomium 4:49...jordánského údolí Arava k Mrtvému moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš,...
Jozue 12:3...moře směrem k Bet-ješimotu a na jih pod úbočí Pisgy. Dále bášanský král Og z přežívajících Refajců....
Jozue 13:20... Sibma, Ceret-šachar na kopci v údolí, Bet-peorúbočí Pisgy a Bet-ješimot - všechna města náhorní roviny...
1. Samuel 23:26...poušti pronásledovat. Saul postupoval po jednom úbočí hory a David se svými muži po druhém. David se snažil...
2. Samuel 13:34...do dálky, spatřil, jak od západu z horského úbočí přichází množství lidí. "Vidíš," řekl Jonadab králi,...
Izaiáš 5:1...o jeho vinici: Můj milý míval vinicina úrodném úbočí. Okopal ji a zbavil kamení, ušlechtilou révu na ...
Micheáš 1:4...podobají se vosku v ohni, vodě stékající horským úbočím. A to vše kvůli Jákobově vzpouře, kvůli hříchům domu...
Marek 5:11...ho prosil, je nevyhání z toho kraje. Na úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasat. Démoni ho...

Slova obsahující úbočí: úbočí (6) úbočím (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |