Úžasu

Hledám varianty 'úžasu' [ úžasu (7) úžasem (9) úžas (4) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 43:33...pořadí, od prvorozeného po nejmladšího, a s úžasem hleděli jeden na druhého. Nechal jim podávat čestné...
Žalmy 119:120... Tělo se mi chvěje hrůzou před tebou - v úžasu hledím na tvůj soud! Právem a spravedlností řídím se...
Přísloví 30:18...mu je orlí mláďata. Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta orla nebem, cesta...
Izaiáš 60:5...v náručí. to uvidíš, celý se rozzáříš, samým úžasem se ti srdce rozbuší: obrátí se k tobě mořské poklady...
Jeremiáš 18:16...bude budit děs, navždy se nad bude syčet úžasem. Každý, kdo tudy půjde, se zhrozí a hlavou potřese....
Jeremiáš 33:9...o všem dobrodiní, které jim prokáži. Zůstanouúžasu a rozechvění nad vším tím dobrodiním a nad vším...
Abakuk 3:2...Hospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem stojímúžasem. Oživ je, Hospodine, znovu po letech, po všech těch...
Matouš 9:8...domů. Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou moc....
Matouš 22:22...co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim. V úžasu nad tím, co slyšeli, ho nechali být a odešli. Tentýž...
Marek 5:42... dvanáct let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas, ale on jim jasně přikázal, se o tom nikdo nedozví....
Marek 6:51...a vítr se utišil. Oni z toho byli úplně omráčení úžasem. Nepochopili totiž nic ohledně těch chlebů; jejich...
Marek 12:17... co je Boží," řekl jim Ježíš. Zůstali nad tímúžasu. Potom k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není...
Lukáš 2:33...Izraele." Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem. Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: "Hle...
Lukáš 4:36...z něj, aniž by mu ublížil. Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, že v moci a...
Lukáš 5:9...člověk!" Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb; stejně tak i Šimonovi...
Lukáš 20:26... A tak ho nedokázali veřejně chytit za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli. Tehdy k němu přišli někteří...
Skutky 2:7...je každý slyšel mluvit svou vlastní řečíÚžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak ti všichni, kdo tu...
Skutky 3:10...Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe. Zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra...
Zjevení 13:3...její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šlaúžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal ...
Zjevení 17:6... Když jsem ji spatřil, strnul jsem v naprostém úžasu. "Proč se tak divíš?" řekl mi anděl. " ti povím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |