Úředníci

Hledám varianty 'úředníci' [ úředníky (7) úředníkům (2) úředníka (1) úředník (5) úředníci (8) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 41:34... Nechť farao začne jednat. ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu...
Genesis 41:35...let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské zeměÚředníci během těch nadcházejících dobrých let...
1. Královská 9:22...Šalomoun nebral do otroctví, ale jako vojákyúředníky, velitele, pobočníky, vozataje a jezdce. Dozorců,...
1. Letopisů 23:4...na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo úředníky a soudce, 4 000 bylo strážných a 4 000 oslavovali...
1. Letopisů 26:29...z rodu Jisharovců působili mimo chrám jako úředníci a soudci nad Izraelem. Chašabiáš a jeho bratři z...
2. Letopisů 19:11...královských. Levité vám budou sloužit jako úředníci. Buďte stateční a pusťte se do práce. Hospodin...
2. Letopisů 31:13...pak Konaniáš a jeho bratr Šimei k sobě přibrali úředníky Jechiela, Azaziáše, Nachata, Asaela, Jerimota,...
2. Letopisů 34:13...všech řemesel (další levité byli písaři, další úředníci a další tvořili chrámovou stráž). Když vynášeli...
Ezdráš 5:6...zaeufratského kraje, a Štar-boznaj s dalšími úředníky zaeufratského kraje králi Dareiovi. Poslali mu...
Ezdráš 6:6...zaeufratského kraje, Štar-boznajovi a ostatním úředníkům za Eufratem: Nevměšujte se! Nerušte práci na...
Ezdráš 6:13...kraje Tatenaj, Štar-boznaj i ostatní úředníci se tedy bezodkladně zařídili podle dopisu krále...
Nehemiáš 2:10... Jakmile se to doslechl Sanbalat Choronskýúředník Tobiáš Amonský, popadla je strašná zlost, že přišli...
Nehemiáš 2:16...a to ani kněžím, knížatům, hodnostářům ani jiným úředníkům. Teď jsem jim ale řekl: "Sami vidíte, jak bídně...
Nehemiáš 2:19...dílu. Když se to doslechli Sanbalat Choronskýúředník Tobiáš Amonský a Gešem Arabský, začali se nám...
Ester 2:3...nechť ve všech provinciích své říše ustanoví úředníky, kteří shromáždí všechny krásné mladé panny do...
Daniel 3:2... radní, pokladníky, soudce, hodnostáře a všechny úředníky provincií, aby se dostavili k zasvěcení sochy,...
Daniel 3:3... radní, pokladníci, soudci, hodnostáři a všichni úředníci provincií se tedy shromáždili k zasvěcení sochy...
Micheáš 7:3...lapá do sítí. Obě ruce mají ke zlu šikovnéúředník i soudce berou úplatek, mocný poroučí, co si zamane...
Nahum 3:17...a uletí. Tví dvořané jsou jak žravý hmyz, tví úředníci se hemží v rojích. V chladný den usedají na zídky,...
Lukáš 8:3...níž vyšlo sedm démonů, Johana, manželka Herodova úředníka Chuzy, také Zuzana a mnoho jiných, které ho...
Jan 4:46...vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel,...
Jan 4:49... pojď, než dítě umře!" naléhal královský úředník. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten člověk...
Skutky 16:22...A když se proti nim postavil i srocený davúředníci jim strhali šaty a nařídili, jsou zbiti holemi....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |