Áronovo

Hledám varianty 'áronovo' [ áronův (7) áronovým (11) áronových (10) áronovy (5) áronovu (3) áronovo (1) áronovi (101) áronově (1) áronova (14) ]. Nalezen 151 verš.
Exodus 4:27...nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když...
Exodus 4:28...s ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho...
Exodus 6:13...rty!" Hospodin pak mluvil k MojžíšoviÁronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně...
Exodus 6:25... Elkána a Abiasaf - to jsou korachovské rodinyÁronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových...
Exodus 7:7...k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát letÁronovi osmdesát tři. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi...
Exodus 7:8...let a Áronovi osmdesát tři. Hospodin MojžíšoviÁronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým...
Exodus 7:9...farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a promění se...
Exodus 7:12... Hodili své hole na zem a proměnily se v hadyÁronova hůl však jejich hole spolykala. Farao byl ale...
Exodus 7:19...napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám...
Exodus 8:1...žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům,...
Exodus 9:8...a lid nepropustil. Hospodin tedy MojžíšoviÁronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš...
Exodus 12:1...ze své země nepropustil. Hospodin MojžíšoviÁronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude...
Exodus 12:43...budou držet stráž. Hospodin MojžíšoviÁronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí...
Exodus 12:50...přesně tak, jak Hospodin přikázal MojžíšoviÁronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z...
Exodus 15:20...Izraele prošli prostředkem moře suchou nohouÁronova sestra, prorokyně Miriam, tehdy vzala do ruky...
Exodus 16:2...celá izraelská obec reptala proti MojžíšoviÁronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen...
Exodus 16:9...nám, ale proti Hospodinu!" Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před...
Exodus 16:33...krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem...
Exodus 28:2...a Abihu, Eleazar a Itamar. Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi...
Exodus 28:3...řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha,  Áronovi udělají roucha, v nichž bude posvěcen, aby mi konal...
Exodus 28:40...zhotovíš kmentový turban a vyšívanou šerpu. Také Áronovým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy;...
Exodus 29:5...je vodou. Vezmeš kněžská roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť patřící k efodu, efod i náprsník a...
Exodus 29:20... vezmeš trochu jeho krve a potřeš lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho synů, palec jejich...
Exodus 29:24...olejem a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli...
Exodus 29:26... Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním...
Exodus 29:27...se pozvedá a odevzdává z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným...
Exodus 29:29...pokojných obětí jako jejich příspěvek HospodinuÁronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v...
Exodus 32:3...si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli jeÁronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a...
Exodus 32:21...vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do...
Exodus 40:13...do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi...
Leviticus 1:5...to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze...
Leviticus 1:7...z kůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na...
Leviticus 1:11...u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran. Potom...
Leviticus 2:2...olejem, položí na ni kadidlo a přinese jiÁronovým synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné...
Leviticus 2:3...vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí...
Leviticus 2:10...vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí...
Leviticus 3:2...ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stran. Potom z...
Leviticus 3:5...a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinamiÁronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se...
Leviticus 3:8...své oběti a zabije ji před Stanem setkáváníÁronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran....
Leviticus 3:13...na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkáváníÁronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran....
Leviticus 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o...
Leviticus 6:7...nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné obětiÁronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední straně...
Leviticus 6:11... tak jako oběť za hřích a oběť odškodnění. Každý Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu....
Leviticus 6:15... abys ji obětoval jako příjemnou vůni HospodinuÁronův syn, který přijme kněžské pomazání po něm, udělá...
Leviticus 6:18...promluvil k Mojžíšovi: "PromluvÁronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na...
Leviticus 7:10...zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné...
Leviticus 7:31...nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu ze svých pokojných obětí...
Leviticus 7:33...knězi. Podíl pravé kýty připadne tomuÁronových synů, který bude obětovat krev a tuk z pokojné...
Leviticus 7:34...z jejich pokojných obětí a dal jsem je knězi Áronovi a jeho synům. Ti je budou věčným ustanovením...
Leviticus 7:35...je podíl z Hospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do kněžské...
Leviticus 8:12...je posvětil. Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvětil. Potom Mojžíš...
Leviticus 8:13... aby ho posvětil. Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a...
Leviticus 8:23...pak vzal trochu jeho krve a potřel lalůček Áronova pravého ucha, palec jeho pravé ruky a palec jeho...
Leviticus 8:24...a palec jeho pravé nohy. Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec...
Leviticus 8:27...je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a do dlaní jeho synů, aby to zvedáním...
Leviticus 8:31...s ním i jeho syny a jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu...
Leviticus 9:2...Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k...
Leviticus 9:7...se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a...
Leviticus 10:1...všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář.  Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou...
Leviticus 10:3...je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo...
Leviticus 10:4...tedy zavolal Mišaele a Elsafana, syny UzieleÁronova strýce, a řekl jim: "Přistupte a vyneste své...
Leviticus 10:6...ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi:...
Leviticus 10:8...tedy podle Mojžíšova slova. Hospodin promluvilÁronovi: "Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš...
Leviticus 10:12...jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl:...
Leviticus 10:16...spálen. Rozhněval se tedy na Eleazara a ItamaraÁronovy zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích...
Leviticus 11:1... souhlasil. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na...
Leviticus 13:1...očištěna." Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo...
Leviticus 13:2...jako rána malomocenství, je přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kněz pak ránu na...
Leviticus 14:33...jeho možnosti. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: " vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do...
Leviticus 15:1...malomocenství. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl...
Leviticus 16:1... Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili před...
Leviticus 16:2... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, nepřichází kdykoli do nejsvětější svatyně...
Leviticus 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal...
Leviticus 21:1...!" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžímÁronovým synům: Nikdo z kněží se nesmí poskvrnit kvůli...
Leviticus 21:17...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích pokoleních, který...
Leviticus 21:24... jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvilÁronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin...
Leviticus 22:2...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary,...
Leviticus 22:4...z přítomnosti. jsem Hospodin. KdokoliÁronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem,...
Leviticus 22:18...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu...
Leviticus 24:9...mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to...
Numeri 2:1...přikázal. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu,...
Numeri 3:2...s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále Abihu, Eleazar a...
Numeri 3:3... dále Abihu, Eleazar a Itamar; to jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží pověřených ke kněžské...
Numeri 3:9...povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad Izraelitů zcela...
Numeri 3:48...svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují...
Numeri 3:51...rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal. Hospodin...
Numeri 4:1...přikázal. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Sečti Kehatovy syny z řad synů Leviho podle...
Numeri 4:17..." Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen kehatských rodů...
Numeri 6:23...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele;...
Numeri 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, těch sedm...
Numeri 8:19...levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při...
Numeri 10:8... bez přefukování. Na trubky budou troubit kněžíÁronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro...
Numeri 12:4...všech lidí na zemi.) Hospodin ihned MojžíšoviÁronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu...
Numeri 13:26...země vrátili. Vydali se rovnou k MojžíšiÁronovi a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti...
Numeri 14:2...Všichni synové Izraele reptali proti MojžíšoviÁronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeli...
Numeri 14:26...k Rudému moři!" Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení...
Numeri 15:33...sbírat dříví, jej přivedli k MojžíšoviÁronovi a celé obci a nechali jej ve vězení, neboť nebylo...
Numeri 16:3...samí věhlasní muži. Srotili se proti MojžíšoviÁronovi a řekli jim: "Osobujete si příliš! Celá tato obec,...
Numeri 16:18...se ke vchodu do Stanu setkávání k MojžíšoviÁronovi. Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu...
Numeri 16:20...sláva a Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku...
Numeri 17:5... aby žádný nepovolaný, který by nebylÁronova semene, nepřistupoval a nepálil před Hospodinem...
Numeri 17:6...izraelská obec dala do reptání proti MojžíšoviÁronovi: "To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!"...
Numeri 17:7...Když se však obec srotila proti MojžíšoviÁronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej...
Numeri 17:11...zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlí z oltáře...
Numeri 17:18...na hůl jeho jméno a na hůl Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne na každého rodového vůdce jedna...
Numeri 17:21...jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu...
Numeri 17:25...si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, je opatrována jako...
Numeri 18:1...To snad vymřeme do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským...
Numeri 18:8...by se přiblížil, zemře." Hospodin promluvilÁronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní...
Numeri 18:20... pro tebe i pro tvé potomstvo." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne...
Numeri 18:28...Izraele. Příspěvek Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte...
Numeri 19:1...a nezemřete." Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin:...
Numeri 20:2...chyběla voda, a tak se srotili proti MojžíšoviÁronovi a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme...
Numeri 20:12...obec i jejich dobytek. Hospodin ale MojžíšoviÁronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před...
Numeri 20:23...u hranic edomské země řekl Hospodin MojžíšoviÁronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země...
Numeri 20:26...syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak...
Numeri 20:28...celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam,...
Numeri 26:9...s Korachovou tlupou bojovali proti MojžíšoviÁronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země...
Numeri 26:60...porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru MiriamÁronovi se narodil Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Nádab a...
Numeri 33:1...na cestě synů Izraele, když pod MojžíšovýmÁronovým vedením táhli po svých oddílech z Egypta. Mojžíš...
Jozue 21:10...odevzdána tato jmenovitě uvedená města (připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z rodů Kehatových, neboť na...
Jozue 21:19...a Almon - celkem čtyři městaÁronovým synům, kněžím, tedy připadlo celkem třináct měst s...
Jozue 24:33...v dědictví Josefových synů. Také Eleazar, syn Áronův, zemřel. Pohřbili ho ve městě Gibeat, které připadlo...
Soudců 20:28...Truhla Boží smlouvy. Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova, stál před a ptal se: "Máme jít znovu do boje...
1. Letopisů 5:29... Děti Amramovy: Áron, Mojžíš a Miriam. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Eleazar zplodil...
1. Letopisů 6:35...Božího služebníka Mojžíše. Toto jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn...
1. Letopisů 6:39...jsou sídliště a osady na jejich územích: Synům Áronovým z rodu Kehatovců připadl tento los: V judské zemi...
1. Letopisů 6:42...osadami dostal Káleb, syn Jefunův. Synové Áronovi dostali útočištné město Hebron a dále Libnu, Jatir,...
1. Letopisů 12:28...Leviho 4 600 mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži a mladého válečníka Sádoka...
1. Letopisů 15:4...místo, které pro ni připravil. Shromáždil syny Áronovy a levity: Ze synů Kehatových vůdce Uriel a 120 jeho...
1. Letopisů 23:28...výše. Jejich úkolem bylo pomáhat synům Áronovým při službě u Hospodinova domu na nádvořích, v...
1. Letopisů 23:32... vůči svatyni, vůči svým bratrům, synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě. Áronovi synové...
1. Letopisů 24:1... synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě.  Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi:...
1. Letopisů 24:31...losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a...
2. Letopisů 13:9...Copak jste nevyhnali Hospodinovy kněze, syny Áronovy, i levity? Copak jste si sami nepořídili kněze,...
2. Letopisů 13:10...Kněží, kteří u nás slouží Hospodinu, jsou synové Áronovi, kterým pomáhají levité. Ráno co ráno a večer co...
2. Letopisů 26:18...ti pálit kadidlo Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovi, jsou posvěceni k jeho pálení. Opusť svatyni, neboť...
2. Letopisů 29:21... sedm beranů, sedm jehňat a sedm kozlů. KněžímÁronových synů přikázal, je obětují na Hospodinově...
2. Letopisů 31:19...každém městě rozdělovali příděly kněžím ze synů Áronových, žijícím na obecní půdě na předměstích....
2. Letopisů 35:14...připravili hod i sobě a kněžím. Kněží, synové Áronovi, totiž obětovali zápaly a tuk do noci. Proto...
Nehemiáš 10:39... Při vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou desátek z desátků do domu...
Nehemiáš 12:47...odvody a levité zasvěcovali odvody synům Áronovým. Onoho dne se veřejně předčítalo z Knihy...
Žalmy 115:10...spolehni - pomocník a štít je takových! Dome Áronův, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je...
Žalmy 115:12...udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áronovu, požehná těm, kdo Hospodina ctí, jak malým, tak i...
Žalmy 118:3... jen řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Ctitelé...
Žalmy 133:2...olej na hlavě, stékající po bradě - po bradě Áronově tekoucí, po jeho rouchu po cíp. Jak rosa z hory...
Žalmy 135:19...Rodino Izraelova, velebte Hospodina! Rodino Áronova, velebte Hospodina! Rodino Leviho, velebte...
Lukáš 1:5...kněžského oddílu. Jeho manželka byla z dcer Áronových a jmenovala se Alžběta. Ačkoli byli oba v Božích...
Skutky 7:40...ho a v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo , co...
Židům 7:11...Melchisedechova řádu, a nebyl jmenován podle Áronova řádu? Se změnou kněžství ovšem nutně nastává i...
Židům 9:4...obložená zlatem, v níž byl zlatý džbán s manouÁronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy. Nad truhlou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |