Áronem

Hledám varianty 'áronem' [ áronovi (101) áronem (25) árone (2) árona (65) áron (96) ]. Nalezeno 276 veršù.
Exodus 4:14...něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost! Podívej se, ti jde...
Exodus 4:27...nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když...
Exodus 4:28...s ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho...
Exodus 4:29...mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do EgyptaÁronem. Shromáždili všechny izraelské stařešiny a Áron jim...
Exodus 4:30... Shromáždili všechny izraelské stařešinyÁron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a...
Exodus 5:1...trápení, padli na kolena a klaněli se. MojžíšÁronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví...
Exodus 5:4...mečem." Egyptský král ale vykřikl: "MojžíšiÁrone, proč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!"...
Exodus 5:20...ani cihla!" Cestou od faraona potkali MojžíšeÁrona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: "...
Exodus 6:13...rty!" Hospodin pak mluvil k MojžíšoviÁronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně...
Exodus 6:20...vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let. Synové...
Exodus 6:23...Uzielovi: Mišael, Elcafan a SitriÁron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru...
Exodus 6:26...rodů po jednotlivých rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele...
Exodus 6:27...vyvést Izraelity z Egypta. To je ten MojžíšÁron. Hospodin tenkrát v Egyptě mluvil k Mojžíšovi....
Exodus 7:1...jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti...
Exodus 7:2...mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze...
Exodus 7:6...Egypťané poznají, že jsem Hospodin." MojžíšÁron udělali přesně to, co jim Hospodin přikázal. Když...
Exodus 7:7...k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát letÁronovi osmdesát tři. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi...
Exodus 7:8...let a Áronovi osmdesát tři. Hospodin MojžíšoviÁronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým...
Exodus 7:9...farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a promění se...
Exodus 7:10...a promění se v hada.'" A tak šel MojžíšÁronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal:...
Exodus 7:19...napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám...
Exodus 7:20... dokonce i ve džberech a džbánech." MojžíšÁronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a...
Exodus 8:1...žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům,...
Exodus 8:2...celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezly z nich žáby a...
Exodus 8:4...egyptskou zem. Farao si tehdy nechal MojžíšeÁrona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid...
Exodus 8:8... dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu." MojžíšÁronem odešel od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch...
Exodus 8:13...zemi promění v komáry!" A tak to učiniliÁron napřáhl hůl, udeřil s do prachu, a lidi i dobytek...
Exodus 8:21...mouchami. Tehdy si farao nechal MojžíšeÁrona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale...
Exodus 9:8...a lid nepropustil. Hospodin tedy MojžíšoviÁronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš...
Exodus 9:27...nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat MojžíšeÁrona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin...
Exodus 10:3...věděli, že jsem Hospodin." A tak šel MojžíšÁronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 10:8... že s Egyptem je konec?" A tak MojžíšeÁronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte,...
Exodus 10:16...polní byliny. Farao si spěšně zavolal MojžíšeÁrona. "Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i...
Exodus 11:10...divů v egyptské zemi ještě přibude." MojžíšÁron před faraonem vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale...
Exodus 12:1...ze své země nepropustil. Hospodin MojžíšoviÁronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude...
Exodus 12:31...by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat MojžíšeÁrona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši...
Exodus 12:43...budou držet stráž. Hospodin MojžíšoviÁronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí...
Exodus 12:50...přesně tak, jak Hospodin přikázal MojžíšoviÁronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z...
Exodus 16:2...celá izraelská obec reptala proti MojžíšoviÁronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen...
Exodus 16:6...více, než kolik nasbírají každý den." MojžíšÁron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že...
Exodus 16:9...nám, ale proti Hospodinu!" Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před...
Exodus 16:10...Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k poušti,...
Exodus 16:33...krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem...
Exodus 16:34...uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo uchováno,...
Exodus 17:10...mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. MojžíšÁron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. A dokud...
Exodus 17:12... přistrčili ho pod něj a on si na něj sedlÁron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany,...
Exodus 18:12...oběť a připravil obětní hody. Přišel také Áron a všichni izraelští stařešinové a hodovali s...
Exodus 19:24...Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spoluÁronem. Kněží ani lid se však nepokoušejí proniknout...
Exodus 24:1... Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. TyÁron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů se...
Exodus 24:9...uzavírá na základě všech těchto slov." MojžíšÁron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů pak...
Exodus 24:14..."Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátíme. HleÁron a Hur budou s vámi. Kdo bude něco potřebovat, jde...
Exodus 27:21... před oponou zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To...
Exodus 28:1...synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali kněžskou...
Exodus 28:2...a Abihu, Eleazar a Itamar. Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi...
Exodus 28:3...řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha,  Áronovi udělají roucha, v nichž bude posvěcen, aby mi konal...
Exodus 28:4... Tato svatá roucha zhotoví pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu....
Exodus 28:12...efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých...
Exodus 28:29...efodu a nebude od něj odstávat. Kdykoli bude Áron vstupovat do svatyně, ponese na náprsníku Božích...
Exodus 28:30...rozhodnutí vložíš urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak...
Exodus 28:35... takto po celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat do...
Exodus 28:38...šňůrou jej zepředu připevníš na turbanÁron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů...
Exodus 28:41...slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš, aby mi...
Exodus 28:43...nahotu: budou jim sahat od beder po stehnaÁron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do...
Exodus 29:4...s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 29:5...je vodou. Vezmeš kněžská roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť patřící k efodu, efod i náprsník a...
Exodus 29:9...a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpamiÁrona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy. Kněžství...
Exodus 29:10...kněžstvím: Přivedeš před Stan setkávání býčkaÁron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před...
Exodus 29:15...to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního beranaÁron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ,...
Exodus 29:19...oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého beranaÁron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ,...
Exodus 29:21...oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha....
Exodus 29:24...olejem a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli...
Exodus 29:27...se pozvedá a odevzdává z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným...
Exodus 29:28...z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synůmÁron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od...
Exodus 29:32...vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místěÁron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst...
Exodus 29:35...se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíšÁronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je...
Exodus 29:44...slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu....
Exodus 30:7...Svědectví, kde se s tebou budu setkávatÁron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé...
Exodus 30:10...na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení...
Exodus 30:19...a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou...
Exodus 30:21...nezemřeli. To pro bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po všechna jejich pokolení." Hospodin...
Exodus 30:30... Cokoli se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou...
Exodus 31:10...jeho podstavec, svatá bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání kněžské služby, olej...
Exodus 32:1...z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!"...
Exodus 32:2...je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté...
Exodus 32:3...si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli jeÁronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a...
Exodus 32:5...bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář. Potom oznámil:...
Exodus 32:21...vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do...
Exodus 32:22...udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké ...
Exodus 32:25...tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu jejich protivníků nechal zdivočet...
Exodus 32:35...za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud...
Exodus 34:30...mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu...
Exodus 34:31... Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci obce vrátili a Mojžíš s nimi mluvil....
Exodus 35:19...roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby." Nato se...
Exodus 38:21...to práce levitů pod vedením Itamara, syna kněze Árona. Becaleel, syn Uriho, syna Hurova z pokolení Juda,...
Exodus 39:1...ve svatyni. Připravili také svatá roucha pro Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven...
Exodus 39:27...služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice, kmentový turban,...
Exodus 39:41...roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby. Synové...
Exodus 40:12...podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 40:13...do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi...
Exodus 40:31...do něj vodu k omývání, aby si v něm MojžíšÁron a jeho synové omývali ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do...
Leviticus 1:5...to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze...
Leviticus 1:7...z kůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na...
Leviticus 1:11...u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran. Potom...
Leviticus 2:3...vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí...
Leviticus 2:10...vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí...
Leviticus 3:2...ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stran. Potom z...
Leviticus 3:5...a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinamiÁronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se...
Leviticus 3:8...své oběti a zabije ji před Stanem setkáváníÁronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran....
Leviticus 3:13...na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkáváníÁronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran....
Leviticus 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o...
Leviticus 6:7...nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné obětiÁronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední straně...
Leviticus 6:9...dýmat na oltáři jako příjemnou vůni HospodinuÁron a jeho synové budou jíst, co z zůstane. Budou to...
Leviticus 6:13...dále promluvil k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den svého pomazání přinášet...
Leviticus 6:18...promluvil k Mojžíšovi: "PromluvÁronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na...
Leviticus 7:31...nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu ze svých pokojných obětí...
Leviticus 7:34...z jejich pokojných obětí a dal jsem je knězi Áronovi a jeho synům. Ti je budou věčným ustanovením...
Leviticus 7:35...je podíl z Hospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do kněžské...
Leviticus 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a jejich roucha, olej pomazání, býčka k...
Leviticus 8:6...Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici,...
Leviticus 8:14...Hospodin. Přivedl býčka k oběti za hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka obětovaného...
Leviticus 8:18... Pak přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, Mojžíš jej...
Leviticus 8:22...přivedl druhého berana, berana pověření, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jej....
Leviticus 8:30...krve, která byla na oltáři, a postříkal tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha....
Leviticus 8:31...s ním i jeho syny a jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu...
Leviticus 8:36...nezemřeli, neboť tak mi to bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze...
Leviticus 9:1...Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi:...
Leviticus 9:2...Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k...
Leviticus 9:7...se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a...
Leviticus 9:8...za obřad smíření, jak přikázal Hospodin." Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele jako oběť za...
Leviticus 9:21...nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal. Potom...
Leviticus 9:22...nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za...
Leviticus 9:23...i pokojnou oběť a sestoupil z oltáře. MojžíšÁronem pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven,...
Leviticus 10:1...všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář.  Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou...
Leviticus 10:3...je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo...
Leviticus 10:6...ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi:...
Leviticus 10:8...tedy podle Mojžíšova slova. Hospodin promluvilÁronovi: "Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš...
Leviticus 10:12...jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl:...
Leviticus 10:19...měli sníst na svatém místě, jak jsem přikázal!" Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před...
Leviticus 11:1... souhlasil. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na...
Leviticus 13:1...očištěna." Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo...
Leviticus 13:2...jako rána malomocenství, je přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kněz pak ránu na...
Leviticus 14:33...jeho možnosti. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: " vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do...
Leviticus 15:1...malomocenství. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl...
Leviticus 16:2... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, nepřichází kdykoli do nejsvětější svatyně...
Leviticus 16:3...budu ukazovat v oblaku nad slitovnicí. Takto smí Áron vcházet do svatyně: s mladým býčkem k oběti za hřích a...
Leviticus 16:5...oblékne, omyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k...
Leviticus 16:7...obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu...
Leviticus 16:9... Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho jako oběť za hřích. Kozla, na...
Leviticus 16:11...smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušťÁron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal...
Leviticus 16:21...setkávání a oltáře, přivede toho živého kozlaÁron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním...
Leviticus 16:23...země. Na poušti pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu setkávání, svlékne si plátěná roucha,...
Leviticus 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal...
Leviticus 21:17...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích pokoleních, který...
Leviticus 21:21...či lišejem, ani kleštěnec. Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl...
Leviticus 21:24... jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvilÁronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin...
Leviticus 22:2...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary,...
Leviticus 22:18...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu...
Leviticus 24:3... před oponou zastírající Svědectví, o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera ...
Leviticus 24:9...mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to...
Numeri 1:3...domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů. TyÁron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné...
Numeri 1:17... náčelníci izraelských tisíců." MojžíšÁronem tedy vzali jmenované muže a prvního dne druhého...
Numeri 1:44...400 mužů. Toto jsou počty těch, které MojžíšÁronem a s dvanácti izraelskými vůdci sečetl, po jednom z...
Numeri 2:1...přikázal. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu,...
Numeri 3:1...svých rodů při domě svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na...
Numeri 3:4...nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar. Hospodin...
Numeri 3:6..."Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou...
Numeri 3:9...povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad Izraelitů zcela...
Numeri 3:10... mu jsou z řad Izraelitů zcela odevzdániÁrona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství....
Numeri 3:32... Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči...
Numeri 3:38...Příbytkem, totiž před Stanem setkávání, MojžíšÁron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před...
Numeri 3:39... však měl zemřít. Levité, které MojžíšÁronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech,...
Numeri 3:48...svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují...
Numeri 3:51...rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal. Hospodin...
Numeri 4:1...přikázal. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Sečti Kehatovy syny z řad synů Leviho podle...
Numeri 4:5...nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající oponu a tou...
Numeri 4:15...z odolných usní a provléknou tyče. Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a...
Numeri 4:16...synů při Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných...
Numeri 4:17..." Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen kehatských rodů...
Numeri 4:19...věcem, naložíte s nimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí jeho službu a jeho...
Numeri 4:27...Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro všechna jejich břemena a...
Numeri 4:28...zodpovědnost pod vedením Itamara, syna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a...
Numeri 4:33...Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona." Mojžíš s Áronem a s představenými obce sečetl...
Numeri 4:34...pod vedením Itamara, syna kněze Árona." MojžíšÁronem a s představenými obce sečetl Kehatovy syny podle...
Numeri 4:37...sloužících při Stanu setkávání, které MojžíšÁronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem....
Numeri 4:41...sloužících při Stanu setkávání, které MojžíšÁronem sečetl podle Hospodinova rozkazu. Také merarijské...
Numeri 4:45...Toto je součet merarijských rodů, které MojžíšÁronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem....
Numeri 4:46...Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. MojžíšÁronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich...
Numeri 6:23...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele;...
Numeri 7:8...k jejich službě pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale nedal...
Numeri 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, těch sedm...
Numeri 8:3...sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." Áron to tedy učinil; rozsvítil kahany směrem dopředu před...
Numeri 8:11...Hospodina, synové Izraele na vloží ruceÁron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele,...
Numeri 8:13...k vykoupení levitů. Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar...
Numeri 8:19...levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při...
Numeri 8:20... když by přistupovali ke svatým věcem." MojžíšÁron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně...
Numeri 8:21... Levité se očistili od hříchu a vyprali si oděvÁron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za ...
Numeri 8:22...do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně...
Numeri 9:6...člověku. Proto přišli toho dne před MojžíšeÁrona. Řekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč...
Numeri 10:8... bez přefukování. Na trubky budou troubit kněžíÁronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro...
Numeri 12:1...Chacerotu a v Chacerotu zůstali. Miriam pakÁronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si...
Numeri 12:4...všech lidí na zemi.) Hospodin ihned MojžíšoviÁronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu...
Numeri 12:5...sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte ...
Numeri 12:10... Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, řekl...
Numeri 13:26...země vrátili. Vydali se rovnou k MojžíšiÁronovi a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti...
Numeri 14:2...Všichni synové Izraele reptali proti MojžíšoviÁronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeli...
Numeri 14:5...si vůdce a vraťme se do Egypta!" MojžíšÁron tehdy před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na...
Numeri 14:26...k Rudému moři!" Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení...
Numeri 15:33...sbírat dříví, jej přivedli k MojžíšoviÁronovi a celé obci a nechali jej ve vězení, neboť nebylo...
Numeri 16:3...samí věhlasní muži. Srotili se proti MojžíšoviÁronovi a řekli jim: "Osobujete si příliš! Celá tato obec,...
Numeri 16:11...se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je Áron, že reptáte proti němu?" Mojžíš pak nechal zavolat...
Numeri 16:16...buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také Áron. Každý vezměte svou kadidelnici, dejte do kadidlo a...
Numeri 16:17...- dvě stě padesát kadidelnic. Také tyÁron přineste svou kadidelnici." Každý tedy vzal svou...
Numeri 16:18...se ke vchodu do Stanu setkávání k MojžíšoviÁronovi. Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu...
Numeri 16:20...sláva a Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku...
Numeri 17:2...k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť jsou...
Numeri 17:6...izraelská obec dala do reptání proti MojžíšoviÁronovi: "To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!"...
Numeri 17:7...Když se však obec srotila proti MojžíšoviÁronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej...
Numeri 17:8...a ukázala se tam Hospodinova sláva! MojžíšÁron pak přišli před Stan setkávání a Hospodin tam k...
Numeri 17:11...zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlí z oltáře...
Numeri 17:12...vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel...
Numeri 17:15...kvůli Korachovi). A když se rána zastavilaÁron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání....
Numeri 17:23...Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Árona z rodu Leviho vypučela: vyrašila v pupeny, nasadila...
Numeri 18:1...To snad vymřeme do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským...
Numeri 18:8...by se přiblížil, zemře." Hospodin promluvilÁronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní...
Numeri 18:20... pro tebe i pro tvé potomstvo." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne...
Numeri 18:28...Izraele. Příspěvek Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte...
Numeri 19:1...a nezemřete." Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin:...
Numeri 20:2...chyběla voda, a tak se srotili proti MojžíšoviÁronovi a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme...
Numeri 20:6...jablka! Není tu ani voda k pití!" Mojžíš tedyÁronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání....
Numeri 20:8...k Mojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále, ...
Numeri 20:10...vzal hůl, která byla před Hospodinem. SpoluÁronem pak svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nuže,...
Numeri 20:12...obec i jejich dobytek. Hospodin ale MojžíšoviÁronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před...
Numeri 20:23...u hranic edomské země řekl Hospodin MojžíšoviÁronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země...
Numeri 20:24...edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou...
Numeri 20:25...se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu. Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni...
Numeri 20:26...syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak...
Numeri 20:28...celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam,...
Numeri 20:29...z hory s Eleazarem. Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. ...
Numeri 25:7...to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel...
Numeri 25:11...k Mojžíšovi: "Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se...
Numeri 26:1...Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše...
Numeri 26:9...s Korachovou tlupou bojovali proti MojžíšoviÁronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země...
Numeri 26:59...narozená Levimu v Egyptě. Ta Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam. Áronovi se narodil...
Numeri 26:60...porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru MiriamÁronovi se narodil Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Nádab a...
Numeri 26:64...ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí...
Numeri 27:13...svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti...
Numeri 33:38...po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel....
Numeri 33:39...rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se...
Deuteronomium 9:20... Hospodin vyslyšel. Hospodin se hněval na Árona tak, že jej chtěl zahubit, a proto jsem se tenkrát...
Deuteronomium 10:6...táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal kněžskou...
Deuteronomium 32:50...ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór a byl připojen ke svému lidu. To proto, že...
Jozue 21:4...Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky kněze Árona, získali losem třináct měst od pokolení Juda, Šimeon...
Jozue 21:13...do vlastnictví Káleb, syn Jefunův. Synové kněze Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho...
Jozue 24:5...odešli do Egypta. Tam jsem poslal MojžíšeÁrona a bil jsem Egypt znameními, která jsem mezi nimi...
1. Samuel 12:6... "Ano, Hospodin, který ustanovil MojžíšeÁrona a který vyvedl vaše otce z Egypta," řekl na to Samuel...
1. Samuel 12:8...volali k Hospodinu a on jim poslal MojžíšeÁrona. Ti vaše otce vyvedli z Egypta a usadili je na tomto...
1. Letopisů 5:29...Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Děti AmramovyÁron, Mojžíš a Miriam. Synové Áronovi: Nádab, Abihu,...
1. Letopisů 6:34...veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domuÁron a jeho bratři se však věnovali obětem na zápalném a...
1. Letopisů 6:35...Božího služebníka Mojžíše. Toto jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn...
1. Letopisů 6:42...osadami dostal Káleb, syn Jefunův. Synové Áronovi dostali útočištné město Hebron a dále Libnu, Jatir,...
1. Letopisů 23:13... Hebron a Uziel, celkem čtyři. Synové AmramoviÁron a Mojžíš. Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky...
1. Letopisů 24:1... synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě.  Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi:...
1. Letopisů 24:19...v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele. K ostatním...
1. Letopisů 24:31...losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a...
1. Letopisů 27:17...syn Maaky, za Leviho Chašabiáš, syn Kemuelův, za Árona Sádok, za Judu Elihu z Davidových bratrů, za Isachara...
2. Letopisů 13:10...Kněží, kteří u nás slouží Hospodinu, jsou synové Áronovi, kterým pomáhají levité. Ráno co ráno a večer co...
2. Letopisů 26:18...ti pálit kadidlo Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovi, jsou posvěceni k jeho pálení. Opusť svatyni, neboť...
2. Letopisů 35:14...připravili hod i sobě a kněžím. Kněží, synové Áronovi, totiž obětovali zápaly a tuk do noci. Proto...
Ezdráš 7:5... syna Eleazarova, syna prvního velekněze Árona. Tento Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý...
Žalmy 77:21... vedl jsi lid svůj, ovce své, rukou MojžíšeÁrona. Poučný žalm Asafův. Naslouchej, lide můj, mému...
Žalmy 99:6...se u jeho podnoží: "On je svatý!" MojžíšÁron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmi, kdo jeho...
Žalmy 105:26...nim svého služebníka Mojžíše se svým vyvolenýmÁronem. Ti jim předváděli jeho znamení, v Chamově zemi...
Žalmy 106:16...žárlili na Mojžíše a na Hospodinova svatéhoÁrona. Země se otevřela, Dátana pohltila, Abiramovu hordu...
Micheáš 6:4...otroctví a postavil jsem ti do čela MojžíšeÁrona a Miriam. Vzpomeň si, lide můj, co chystal moábský...
Skutky 7:40...ho a v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo , co...
Židům 5:4...přivlastnit, ale musí ho povolat Bůh tak jako Árona. Právě tak si ani Kristus nepřivlastnil slávu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |