Áron

Hledám varianty 'áron' [ áronovi (101) áronem (25) árone (2) árona (65) áron (96) ]. Nalezeno 276 veršù.
Exodus 4:14...něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost! Podívej se, ti jde...
Exodus 4:27...nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když...
Exodus 4:28...s ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho...
Exodus 4:29...mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do EgyptaÁronem. Shromáždili všechny izraelské stařešiny a Áron jim...
Exodus 4:30... Shromáždili všechny izraelské stařešinyÁron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a...
Exodus 5:1...trápení, padli na kolena a klaněli se. MojžíšÁronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví...
Exodus 5:4...mečem." Egyptský král ale vykřikl: "MojžíšiÁrone, proč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!"...
Exodus 5:20...ani cihla!" Cestou od faraona potkali MojžíšeÁrona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: "...
Exodus 6:13...rty!" Hospodin pak mluvil k MojžíšoviÁronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně...
Exodus 6:20...vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let. Synové...
Exodus 6:23...Uzielovi: Mišael, Elcafan a SitriÁron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru...
Exodus 6:26...rodů po jednotlivých rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele...
Exodus 6:27...vyvést Izraelity z Egypta. To je ten MojžíšÁron. Hospodin tenkrát v Egyptě mluvil k Mojžíšovi....
Exodus 7:1...jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti...
Exodus 7:2...mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze...
Exodus 7:6...Egypťané poznají, že jsem Hospodin." MojžíšÁron udělali přesně to, co jim Hospodin přikázal. Když...
Exodus 7:7...k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát letÁronovi osmdesát tři. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi...
Exodus 7:8...let a Áronovi osmdesát tři. Hospodin MojžíšoviÁronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým...
Exodus 7:9...farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a promění se...
Exodus 7:10...a promění se v hada.'" A tak šel MojžíšÁronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal:...
Exodus 7:19...napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám...
Exodus 7:20... dokonce i ve džberech a džbánech." MojžíšÁronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a...
Exodus 8:1...žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům,...
Exodus 8:2...celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezly z nich žáby a...
Exodus 8:4...egyptskou zem. Farao si tehdy nechal MojžíšeÁrona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid...
Exodus 8:8... dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu." MojžíšÁronem odešel od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch...
Exodus 8:13...zemi promění v komáry!" A tak to učiniliÁron napřáhl hůl, udeřil s do prachu, a lidi i dobytek...
Exodus 8:21...mouchami. Tehdy si farao nechal MojžíšeÁrona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale...
Exodus 9:8...a lid nepropustil. Hospodin tedy MojžíšoviÁronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš...
Exodus 9:27...nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat MojžíšeÁrona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin...
Exodus 10:3...věděli, že jsem Hospodin." A tak šel MojžíšÁronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 10:8... že s Egyptem je konec?" A tak MojžíšeÁronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte,...
Exodus 10:16...polní byliny. Farao si spěšně zavolal MojžíšeÁrona. "Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i...
Exodus 11:10...divů v egyptské zemi ještě přibude." MojžíšÁron před faraonem vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale...
Exodus 12:1...ze své země nepropustil. Hospodin MojžíšoviÁronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude...
Exodus 12:31...by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat MojžíšeÁrona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši...
Exodus 12:43...budou držet stráž. Hospodin MojžíšoviÁronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí...
Exodus 12:50...přesně tak, jak Hospodin přikázal MojžíšoviÁronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z...
Exodus 16:2...celá izraelská obec reptala proti MojžíšoviÁronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen...
Exodus 16:6...více, než kolik nasbírají každý den." MojžíšÁron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že...
Exodus 16:9...nám, ale proti Hospodinu!" Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před...
Exodus 16:10...Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k poušti,...
Exodus 16:33...krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem...
Exodus 16:34...uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo uchováno,...
Exodus 17:10...mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. MojžíšÁron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. A dokud...
Exodus 17:12... přistrčili ho pod něj a on si na něj sedlÁron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany,...
Exodus 18:12...oběť a připravil obětní hody. Přišel také Áron a všichni izraelští stařešinové a hodovali s...
Exodus 19:24...Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spoluÁronem. Kněží ani lid se však nepokoušejí proniknout...
Exodus 24:1... Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. TyÁron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů se...
Exodus 24:9...uzavírá na základě všech těchto slov." MojžíšÁron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů pak...
Exodus 24:14..."Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátíme. HleÁron a Hur budou s vámi. Kdo bude něco potřebovat, jde...
Exodus 27:21... před oponou zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To...
Exodus 28:1...synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali kněžskou...
Exodus 28:2...a Abihu, Eleazar a Itamar. Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi...
Exodus 28:3...řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha,  Áronovi udělají roucha, v nichž bude posvěcen, aby mi konal...
Exodus 28:4... Tato svatá roucha zhotoví pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu....
Exodus 28:12...efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých...
Exodus 28:29...efodu a nebude od něj odstávat. Kdykoli bude Áron vstupovat do svatyně, ponese na náprsníku Božích...
Exodus 28:30...rozhodnutí vložíš urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak...
Exodus 28:35... takto po celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat do...
Exodus 28:38...šňůrou jej zepředu připevníš na turbanÁron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů...
Exodus 28:41...slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš, aby mi...
Exodus 28:43...nahotu: budou jim sahat od beder po stehnaÁron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do...
Exodus 29:4...s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 29:5...je vodou. Vezmeš kněžská roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť patřící k efodu, efod i náprsník a...
Exodus 29:9...a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpamiÁrona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy. Kněžství...
Exodus 29:10...kněžstvím: Přivedeš před Stan setkávání býčkaÁron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před...
Exodus 29:15...to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního beranaÁron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ,...
Exodus 29:19...oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého beranaÁron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ,...
Exodus 29:21...oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha....
Exodus 29:24...olejem a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli...
Exodus 29:27...se pozvedá a odevzdává z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným...
Exodus 29:28...z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synůmÁron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od...
Exodus 29:32...vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místěÁron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst...
Exodus 29:35...se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíšÁronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je...
Exodus 29:44...slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu....
Exodus 30:7...Svědectví, kde se s tebou budu setkávatÁron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé...
Exodus 30:10...na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení...
Exodus 30:19...a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou...
Exodus 30:21...nezemřeli. To pro bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po všechna jejich pokolení." Hospodin...
Exodus 30:30... Cokoli se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou...
Exodus 31:10...jeho podstavec, svatá bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání kněžské služby, olej...
Exodus 32:1...z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!"...
Exodus 32:2...je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté...
Exodus 32:3...si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli jeÁronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a...
Exodus 32:5...bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář. Potom oznámil:...
Exodus 32:21...vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do...
Exodus 32:22...udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké ...
Exodus 32:25...tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu jejich protivníků nechal zdivočet...
Exodus 32:35...za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud...
Exodus 34:30...mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu...
Exodus 34:31... Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci obce vrátili a Mojžíš s nimi mluvil....
Exodus 35:19...roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby." Nato se...
Exodus 38:21...to práce levitů pod vedením Itamara, syna kněze Árona. Becaleel, syn Uriho, syna Hurova z pokolení Juda,...
Exodus 39:1...ve svatyni. Připravili také svatá roucha pro Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven...
Exodus 39:27...služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice, kmentový turban,...
Exodus 39:41...roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby. Synové...
Exodus 40:12...podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 40:13...do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi...
Exodus 40:31...do něj vodu k omývání, aby si v něm MojžíšÁron a jeho synové omývali ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do...
Leviticus 1:5...to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze...
Leviticus 1:7...z kůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na...
Leviticus 1:11...u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran. Potom...
Leviticus 2:3...vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí...
Leviticus 2:10...vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí...
Leviticus 3:2...ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stran. Potom z...
Leviticus 3:5...a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinamiÁronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se...
Leviticus 3:8...své oběti a zabije ji před Stanem setkáváníÁronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran....
Leviticus 3:13...na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkáváníÁronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran....
Leviticus 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o...
Leviticus 6:7...nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné obětiÁronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední straně...
Leviticus 6:9...dýmat na oltáři jako příjemnou vůni HospodinuÁron a jeho synové budou jíst, co z zůstane. Budou to...
Leviticus 6:13...dále promluvil k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den svého pomazání přinášet...
Leviticus 6:18...promluvil k Mojžíšovi: "PromluvÁronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na...
Leviticus 7:31...nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu ze svých pokojných obětí...
Leviticus 7:34...z jejich pokojných obětí a dal jsem je knězi Áronovi a jeho synům. Ti je budou věčným ustanovením...
Leviticus 7:35...je podíl z Hospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do kněžské...
Leviticus 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a jejich roucha, olej pomazání, býčka k...
Leviticus 8:6...Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici,...
Leviticus 8:14...Hospodin. Přivedl býčka k oběti za hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka obětovaného...
Leviticus 8:18... Pak přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, Mojžíš jej...
Leviticus 8:22...přivedl druhého berana, berana pověření, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jej....
Leviticus 8:30...krve, která byla na oltáři, a postříkal tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha....
Leviticus 8:31...s ním i jeho syny a jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu...
Leviticus 8:36...nezemřeli, neboť tak mi to bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze...
Leviticus 9:1...Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi:...
Leviticus 9:2...Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k...
Leviticus 9:7...se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a...
Leviticus 9:8...za obřad smíření, jak přikázal Hospodin." Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele jako oběť za...
Leviticus 9:21...nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal. Potom...
Leviticus 9:22...nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za...
Leviticus 9:23...i pokojnou oběť a sestoupil z oltáře. MojžíšÁronem pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven,...
Leviticus 10:1...všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář.  Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou...
Leviticus 10:3...je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo...
Leviticus 10:6...ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi:...
Leviticus 10:8...tedy podle Mojžíšova slova. Hospodin promluvilÁronovi: "Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš...
Leviticus 10:12...jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl:...
Leviticus 10:19...měli sníst na svatém místě, jak jsem přikázal!" Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před...
Leviticus 11:1... souhlasil. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na...
Leviticus 13:1...očištěna." Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo...
Leviticus 13:2...jako rána malomocenství, je přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kněz pak ránu na...
Leviticus 14:33...jeho možnosti. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: " vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do...
Leviticus 15:1...malomocenství. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl...
Leviticus 16:2... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, nepřichází kdykoli do nejsvětější svatyně...
Leviticus 16:3...budu ukazovat v oblaku nad slitovnicí. Takto smí Áron vcházet do svatyně: s mladým býčkem k oběti za hřích a...
Leviticus 16:5...oblékne, omyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k...
Leviticus 16:7...obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu...
Leviticus 16:9... Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho jako oběť za hřích. Kozla, na...
Leviticus 16:11...smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušťÁron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal...
Leviticus 16:21...setkávání a oltáře, přivede toho živého kozlaÁron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním...
Leviticus 16:23...země. Na poušti pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu setkávání, svlékne si plátěná roucha,...
Leviticus 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal...
Leviticus 21:17...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích pokoleních, který...
Leviticus 21:21...či lišejem, ani kleštěnec. Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl...
Leviticus 21:24... jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvilÁronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin...
Leviticus 22:2...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary,...
Leviticus 22:18...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu...
Leviticus 24:3... před oponou zastírající Svědectví, o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera ...
Leviticus 24:9...mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to...
Numeri 1:3...domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů. TyÁron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné...
Numeri 1:17... náčelníci izraelských tisíců." MojžíšÁronem tedy vzali jmenované muže a prvního dne druhého...
Numeri 1:44...400 mužů. Toto jsou počty těch, které MojžíšÁronem a s dvanácti izraelskými vůdci sečetl, po jednom z...
Numeri 2:1...přikázal. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu,...
Numeri 3:1...svých rodů při domě svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na...
Numeri 3:4...nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar. Hospodin...
Numeri 3:6..."Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou...
Numeri 3:9...povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad Izraelitů zcela...
Numeri 3:10... mu jsou z řad Izraelitů zcela odevzdániÁrona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství....
Numeri 3:32... Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči...
Numeri 3:38...Příbytkem, totiž před Stanem setkávání, MojžíšÁron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před...
Numeri 3:39... však měl zemřít. Levité, které MojžíšÁronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech,...
Numeri 3:48...svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují...
Numeri 3:51...rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal. Hospodin...
Numeri 4:1...přikázal. Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Sečti Kehatovy syny z řad synů Leviho podle...
Numeri 4:5...nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající oponu a tou...
Numeri 4:15...z odolných usní a provléknou tyče. Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a...
Numeri 4:16...synů při Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných...
Numeri 4:17..." Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen kehatských rodů...
Numeri 4:19...věcem, naložíte s nimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí jeho službu a jeho...
Numeri 4:27...Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro všechna jejich břemena a...
Numeri 4:28...zodpovědnost pod vedením Itamara, syna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a...
Numeri 4:33...Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona." Mojžíš s Áronem a s představenými obce sečetl...
Numeri 4:34...pod vedením Itamara, syna kněze Árona." MojžíšÁronem a s představenými obce sečetl Kehatovy syny podle...
Numeri 4:37...sloužících při Stanu setkávání, které MojžíšÁronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem....
Numeri 4:41...sloužících při Stanu setkávání, které MojžíšÁronem sečetl podle Hospodinova rozkazu. Také merarijské...
Numeri 4:45...Toto je součet merarijských rodů, které MojžíšÁronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem....
Numeri 4:46...Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. MojžíšÁronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich...
Numeri 6:23...promluvil k Mojžíšovi: "MluvÁronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele;...
Numeri 7:8...k jejich službě pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale nedal...
Numeri 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, těch sedm...
Numeri 8:3...sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." Áron to tedy učinil; rozsvítil kahany směrem dopředu před...
Numeri 8:11...Hospodina, synové Izraele na vloží ruceÁron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele,...
Numeri 8:13...k vykoupení levitů. Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar...
Numeri 8:19...levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při...
Numeri 8:20... když by přistupovali ke svatým věcem." MojžíšÁron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně...
Numeri 8:21... Levité se očistili od hříchu a vyprali si oděvÁron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za ...
Numeri 8:22...do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně...
Numeri 9:6...člověku. Proto přišli toho dne před MojžíšeÁrona. Řekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč...
Numeri 10:8... bez přefukování. Na trubky budou troubit kněžíÁronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro...
Numeri 12:1...Chacerotu a v Chacerotu zůstali. Miriam pakÁronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si...
Numeri 12:4...všech lidí na zemi.) Hospodin ihned MojžíšoviÁronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu...
Numeri 12:5...sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte ...
Numeri 12:10... Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, řekl...
Numeri 13:26...země vrátili. Vydali se rovnou k MojžíšiÁronovi a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti...
Numeri 14:2...Všichni synové Izraele reptali proti MojžíšoviÁronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeli...
Numeri 14:5...si vůdce a vraťme se do Egypta!" MojžíšÁron tehdy před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na...
Numeri 14:26...k Rudému moři!" Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení...
Numeri 15:33...sbírat dříví, jej přivedli k MojžíšoviÁronovi a celé obci a nechali jej ve vězení, neboť nebylo...
Numeri 16:3...samí věhlasní muži. Srotili se proti MojžíšoviÁronovi a řekli jim: "Osobujete si příliš! Celá tato obec,...
Numeri 16:11...se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je Áron, že reptáte proti němu?" Mojžíš pak nechal zavolat...
Numeri 16:16...buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také Áron. Každý vezměte svou kadidelnici, dejte do kadidlo a...
Numeri 16:17...- dvě stě padesát kadidelnic. Také tyÁron přineste svou kadidelnici." Každý tedy vzal svou...
Numeri 16:18...se ke vchodu do Stanu setkávání k MojžíšoviÁronovi. Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu...
Numeri 16:20...sláva a Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku...
Numeri 17:2...k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť jsou...
Numeri 17:6...izraelská obec dala do reptání proti MojžíšoviÁronovi: "To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!"...
Numeri 17:7...Když se však obec srotila proti MojžíšoviÁronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej...
Numeri 17:8...a ukázala se tam Hospodinova sláva! MojžíšÁron pak přišli před Stan setkávání a Hospodin tam k...
Numeri 17:11...zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlí z oltáře...
Numeri 17:12...vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel...
Numeri 17:15...kvůli Korachovi). A když se rána zastavilaÁron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání....
Numeri 17:23...Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Árona z rodu Leviho vypučela: vyrašila v pupeny, nasadila...
Numeri 18:1...To snad vymřeme do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským...
Numeri 18:8...by se přiblížil, zemře." Hospodin promluvilÁronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní...
Numeri 18:20... pro tebe i pro tvé potomstvo." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne...
Numeri 18:28...Izraele. Příspěvek Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte...
Numeri 19:1...a nezemřete." Hospodin promluvil k MojžíšoviÁronovi: "Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin:...
Numeri 20:2...chyběla voda, a tak se srotili proti MojžíšoviÁronovi a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme...
Numeri 20:6...jablka! Není tu ani voda k pití!" Mojžíš tedyÁronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání....
Numeri 20:8...k Mojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále, ...
Numeri 20:10...vzal hůl, která byla před Hospodinem. SpoluÁronem pak svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nuže,...
Numeri 20:12...obec i jejich dobytek. Hospodin ale MojžíšoviÁronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před...
Numeri 20:23...u hranic edomské země řekl Hospodin MojžíšoviÁronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země...
Numeri 20:24...edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou...
Numeri 20:25...se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu. Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni...
Numeri 20:26...syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak...
Numeri 20:28...celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam,...
Numeri 20:29...z hory s Eleazarem. Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. ...
Numeri 25:7...to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel...
Numeri 25:11...k Mojžíšovi: "Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se...
Numeri 26:1...Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše...
Numeri 26:9...s Korachovou tlupou bojovali proti MojžíšoviÁronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země...
Numeri 26:59...narozená Levimu v Egyptě. Ta Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam. Áronovi se narodil...
Numeri 26:60...porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru MiriamÁronovi se narodil Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Nádab a...
Numeri 26:64...ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí...
Numeri 27:13...svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti...
Numeri 33:38...po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel....
Numeri 33:39...rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se...
Deuteronomium 9:20... Hospodin vyslyšel. Hospodin se hněval na Árona tak, že jej chtěl zahubit, a proto jsem se tenkrát...
Deuteronomium 10:6...táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal kněžskou...
Deuteronomium 32:50...ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór a byl připojen ke svému lidu. To proto, že...
Jozue 21:4...Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky kněze Árona, získali losem třináct měst od pokolení Juda, Šimeon...
Jozue 21:13...do vlastnictví Káleb, syn Jefunův. Synové kněze Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho...
Jozue 24:5...odešli do Egypta. Tam jsem poslal MojžíšeÁrona a bil jsem Egypt znameními, která jsem mezi nimi...
1. Samuel 12:6... "Ano, Hospodin, který ustanovil MojžíšeÁrona a který vyvedl vaše otce z Egypta," řekl na to Samuel...
1. Samuel 12:8...volali k Hospodinu a on jim poslal MojžíšeÁrona. Ti vaše otce vyvedli z Egypta a usadili je na tomto...
1. Letopisů 5:29...Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Děti AmramovyÁron, Mojžíš a Miriam. Synové Áronovi: Nádab, Abihu,...
1. Letopisů 6:34...veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domuÁron a jeho bratři se však věnovali obětem na zápalném a...
1. Letopisů 6:35...Božího služebníka Mojžíše. Toto jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn...
1. Letopisů 6:42...osadami dostal Káleb, syn Jefunův. Synové Áronovi dostali útočištné město Hebron a dále Libnu, Jatir,...
1. Letopisů 23:13... Hebron a Uziel, celkem čtyři. Synové AmramoviÁron a Mojžíš. Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky...
1. Letopisů 24:1... synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě.  Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi:...
1. Letopisů 24:19...v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele. K ostatním...
1. Letopisů 24:31...losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a...
1. Letopisů 27:17...syn Maaky, za Leviho Chašabiáš, syn Kemuelův, za Árona Sádok, za Judu Elihu z Davidových bratrů, za Isachara...
2. Letopisů 13:10...Kněží, kteří u nás slouží Hospodinu, jsou synové Áronovi, kterým pomáhají levité. Ráno co ráno a večer co...
2. Letopisů 26:18...ti pálit kadidlo Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovi, jsou posvěceni k jeho pálení. Opusť svatyni, neboť...
2. Letopisů 35:14...připravili hod i sobě a kněžím. Kněží, synové Áronovi, totiž obětovali zápaly a tuk do noci. Proto...
Ezdráš 7:5... syna Eleazarova, syna prvního velekněze Árona. Tento Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý...
Žalmy 77:21... vedl jsi lid svůj, ovce své, rukou MojžíšeÁrona. Poučný žalm Asafův. Naslouchej, lide můj, mému...
Žalmy 99:6...se u jeho podnoží: "On je svatý!" MojžíšÁron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmi, kdo jeho...
Žalmy 105:26...nim svého služebníka Mojžíše se svým vyvolenýmÁronem. Ti jim předváděli jeho znamení, v Chamově zemi...
Žalmy 106:16...žárlili na Mojžíše a na Hospodinova svatéhoÁrona. Země se otevřela, Dátana pohltila, Abiramovu hordu...
Micheáš 6:4...otroctví a postavil jsem ti do čela MojžíšeÁrona a Miriam. Vzpomeň si, lide můj, co chystal moábský...
Skutky 7:40...ho a v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo , co...
Židům 5:4...přivlastnit, ale musí ho povolat Bůh tak jako Árona. Právě tak si ani Kristus nepřivlastnil slávu...

Slova obsahující áron: áron (96) árona (65) árone (2) áronem (25) áronova (14) áronově (1) áronovi (101) áronovo (1) áronovu (3) áronovy (5) áronových (10) áronovým (11) áronův (7) šáronská (2) šáronský (1) šáronských (1) šáronu (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |